Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 21 april 2009

Misschien

Door: Adriaan Dolk

Dat is me toch wat. Plotseling krijgt het IVN in de gaten dat de drie zeecontainers langs de N348, waarop reclamevlaggen voor Riverstone, er staan zonder vergunning. En dat al sinds 1 juli 2007. Het is nu bijna twee jaar later terwijl het IVN zegt het Riverstone terrein goed in de gaten te houden. Eventjes een paar jaartjes niet opgelet.

Ook wethouder Kuiper is verbaasd. Hij was in 2007 nog geen wethouder. En ja, je kunt niet overal op letten. Kuiper zwakt het allemaal een beetje af. Misschien is men het vergeten, misschien dacht men: ze staan niemand in de weg. We gaan nu eerst even met betrokkenen praten en als de containers toch binnenkort weg worden gehaald zou het een beetje flauw zijn om de eigenaar te sommeren om dat nu al te doen, aldus de Gelderlander van 11 april jl.

Zo kan ik – niet met het bestuurlijke sop overgoten - er zelf ook nog wel een paar bedenken. Misschien wilde Kuiper die containers wel graag laten staan; mischien vond Kuiper reklame voor Riverstone mooi meegenomen; of misschien dacht Kuiper het loopt zo’n vaart niet en dat varkentje wassen we wel als het zover is.

Luis in de (gemeente)pels, Joop Zijlstra uit Ellecom, diende op 22 februari 2008 (dik een jaar geleden reeds) een bezwaarschrift in tegen het houden van een afscheidsreceptie voor wethouder Wilschut op het terrein van Riverstone. Hij licht in zijn bezwaarschrif toe dat het hem gaat om de zuiverheid van bestuurlijk handelen en onderbouwt dat standpunt met een viertal voorbeelden, die het niet integer toepassen van regels door de gemeente als onderwerp hebben. En een beetje integer - u herinnert het zich nog – dat kan niet, zei Ien Dales, de toenmalige PvdA minister van Binnenlandse Zaken.

Eén van de voorbeelden in dat bezwaarschrift van Zijlstra betreft de reclamevlaggen op de containers bij Riverstone, waar op dat moment de vergunning voor is verlopen. Saillant detail daarbij is dat spandoeken die Zijlstra zelf had opgehangen – gemeenteraadsverkiezingen 2006 - op korte termijn op last van de gemeente moesten worden verwijderd en pas na aanvraag van een vergunning en tegen betaling van leges voor de duur van één maand werden toegestaan.

Hoe ging het nu verder met het bezwaarschrift van februari 2008?

Op 23 juli 2008 kwam er een antwoord van de gemeente Rheden – het bezwaarschrift was door de klachtencommissie van de gemeente – zonder Zijlstra te horen - niet ontvankelijk verklaard en Zijlstra kon in beroep tegen betaling van een griffierecht van € 145.

Zijlstra was van mening dat de klachtencommissie verkeerde argumenten hanteerde om zijn klacht niet ontvanklelijk te verklaren en vroeg opnieuw om behandeling van zijn bezwaarschrift.

In december 2008 was het zover, Zijlstra kon zijn bezwaar mondeling toelichten bij de Klachtencommissie van de gemeente Rheden. U raadt het al… zijn bezwaar werd niet ontvankelijk verklaard

Zijlstra schreef vervolgens een brief naar het Arrondissementsparket in Arnhem over de reklamevlaggen – en kreeg in februari dit jaar een antwoord waarin vermeld dat de gemeente Rheden van mening is dat er met de spandoeken op het terrein van Riverstone geen reklame wordt gemaakt.

Zijlstra deed – voorzover mij bekend - daarna een laatste poging bij de ombudscommissie van de gemeente Rheden. De Gelderlander van 15 april jl meldt dat deze commissie aan burgemeester en wethouders tekst en uitleg heeft gevraagd over de afhandeling van het bezwaar van Zijlstra. De commissie stelt dat het college niet is ingegaan op Zijlstra’s grieven en vraagt om uitleg vóór 21 april 2009.

Op het moment dat ik dit schrijf is de afloop van dit kenmerkende verhaal nog niet bekend.

Dat het IVN bijna twee jaar zit te slapen; nou ja, containers zijn tenslotte geen steenuilen, maar wethouder Kuiper kan toch moeilijk volhouden dat de reklamevlaggen op de containers bij Riverstone niet onder zijn aandacht zijn gebracht. …. En dat zijn “misschienreactie” van anderhalve week geleden daarmee in een niet zo integer daglicht komt te staan.

Misschien begrijpt u nu ook waarom Zijlstra zich inzet voor een politieke omslag in de gemeente Rheden. Of misschien begrijpt u het nog steeds niet, maar misschien wilt u het dan niet begrijpen. Zie elders op het weblog van Politiek Rheden.

Adriaan Dolk, Dieren