Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 8 juni 2009

Symposium Platform Leefmilieu Noordtak (1) - De overheid

De presentaties op het symposium van het Platform Leefmilieu Noordtak (woensdag 3 juni) zorgden voor genoeg stof tot nadenken.

De eerste presentatie werd verzorgd door dhr. Bert Kingma, projectleider bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij lichtte de aanwezigen in over de stand van zaken van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Dit programma beoogt een intensief gebruik van de bestaande spoorlijnen voor zowel het reizigers- als het goederenvervoer .

Het PHS is in de fase van de plannenmakerij waarin een reeks varianten voor gebruik van het Nederlandse spoor worden uitgewerkt. Alles hangt met elkaar samen maar voor ons zijn vooral de effecten van die varianten op de IJssellijn tussen Arnhem en Zutphen van belang. In het jaar 2015 zal de IJssellijn worden belast met ca. 21 goederentreinen. De destijds door de toenmalige minister Netelenbos gedane toezegging van Netelenbos (max. 21 goederentreinen over de IJssellijn) wordt nu echter afgedaan als een prognose. En dat van die 21 treinen moet ik nog zien.

Ik hoorde enkele aanwezige politici (ook uit Rheden) al opmerkingen maken in de trant van “Oooh, is dat alles?” maar die hebben het toch nog niet helemaal in het snotje. Het PHS is geënt op het vervoer in het jaar 2020 en dan komt er een heel ander scenario naar voren. Ik moest er overigens wel heel expliciet naar vragen en ik kreeg slechts schoorvoetend antwoord.

Afhankelijk van de te kiezen varianten (spreiden of bundelen) zal het aantal goederentreinen sterk oplopen. Bij de variant “spreiden” worden 2 treinpaden over de IJssellijn vrijgemaakt voor het goederenvervoer. Dat betekent dat er per richting ruimte wordt gemaakt voor 2 x 18 treinen per dag = 2 (goederenpaden) x 2 (richtingen) x 18 (treinen) = 72 goederentreinen. In de variant “bundelen” zijn 3 treinpaden voorzien. Dat is helmaal een horrorscenario want dan is er ruimte voor maximaal 3 x 2 x 18 = 108 treinen. Dat wil nog niet zeggen dat er dan ook werkelijk zoveel treinen per dag zullen passeren maar de capaciteit is er dan. De bezetting van de IJselllijn hangt af van een aantal variabelen. De belangrijkste zijn het aanbod van de vervoerders en de capaciteit van de Betuwelijn. De aansluiting op de Betuwelijn in Duitsland is nog steeds niet geregeld en als het goederenvervoer maar mondjesmaat via de route Zevenaar – Oberhausen kan dan worden de sporen via Venlo en Oldenzaal (naar Oldenzaal komt dan een groot deel over de IJssellijn) extra belast. Bovendien zal niet al het goederenvervoer via de Betuwelijn kunnen lopen. Zodra die vol bezet is (max. 160 treinen per dag) zullen goederentreinen alternatieve routes moeten kiezen. Voor de goede orde: er is ook nog een “nulvariant”. Dan blijft het bij die 21 goederentreinen. Maar dat wonder zie ik echt niet gebeuren.
Onderstaand de visualisatie van de varianten “spreiden” en “bundelen”

Klik op de afbeelding om te vergroten


Tussendoor werd er stevig gediscussieerd. Daaruit bleek dat de Noordtak leeft. De in ruime getale opgekomen vertegenwoordigers van bewoners- en belangengroeperingen lieten zien dat zij een schat aan expertise en ervaring in huis hebben als het om het spoorvervoer en het leefmilieu langs het spoor gaat.
Onderstaand de planning voor de PHS.

Klik op de afbeelding om te vergroten


We zitten in de fasen “Kosten ramingen en risicoanalyses”, “Externe effecten” die als invoer dienen voor de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). De lokale en regionale overheden zijn inmiddels via de provincies ook al betrokken. Daarna vindt de besluitvorming door de minister en de landelijke politiek plaats.

De op het symposium aanwezige bestuurders en politici lieten, althans in woorden, blijken dat zij de belangengroeperingen serieus nemen. Om dat waar te maken dienen zij de belangengroeperingen nu echter ook aan tafel te nodigen. Dat moet dan wel op korte termijn, vóór dat de landelijke politiek een besluit neemt. NU IS HET MOMENT. NIET WACHTEN TOTDAT DAT BESLUIT IS GENOMEN. Als een politiek besluit eenmaal genomen is dan lopen we weer achter de feiten aan. De ervaring leert dat de Ontwerp Tracébesluiten (die pas ná het politiek besluit aan de orde zijn) alleen marginaal gewijzigd kunnen en zullen worden.
DUS BESTUUR EN POLITIEK WAAR BLIJVEN DE UITNODIGINGEN VOOR SERIEUS OVERLEG?


Onderstaand de volledige presentatie van dhr. Kingma.
Klik op een afbeelding om te vergroten


U kunt de presentatie ook als diavoorstelling afspelen.

Klik daarvoor eerst op onderstaande afbeelding. U gaat dan naar het presentatie-album.
Klik daarna in het album op de knop "Diavoorstelling" om de presentatie af te spelen.

U kunt de presentatie volledig zelf besturen. Beweeg daarvoor de muis naar de onderzijde van het scherm waar u zelf bepaalt hoe u door de voorstelling wilt gaan: snelller, langzamer, stilzetten, terug of vooruit. U eindigt de voorstelling door op X te klikken.


Symposium Platform Leefmilieu Noordtak - Presentatie dhr. Bert Kingma - Minsterie V&W