Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 8 augustus 2009

Een bok voor de Traverse

De afspraken tussen de provincie Gelderland en de gemeente Rheden worden vastgelegd in een BOK, een bestuursovereenkomst. Dat heeft nogal wat voeten in aarde. De geboorte van deze BOK wordt begeleidt door een procesmanager. Hij heeft een voortgangsnotitie geschreven.

Eindelijk zie ik eens een officieel stuk van een lagere overheid waarin aandacht wordt besteedt aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Het heeft lang geduurd maar nu wordt eindelijk erkend dat we een forse toename van het goederenvervoer op de IJssellijn kunnen verwachten. En dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de Traverse. (Even terzijde:dat is overigens een mooi aanknopingspunt om ook eens verder dan de Traverse te kijken en meer aandacht aan de leefbaarheid langs de hele spoorlijn door onze gemeente te besteden)

Er staan nog meer aardige details in het document.
- De kosten worden nog eens door een extern bureau tegen het licht gehouden.
- Er komt een Verkeerskundige Notitie, een VKN. (Jaja, het wemelt weer van de acroniemen). Ik dacht dat de gevolgen van variant 3a voor het verkeer al bekend waren. Blijkbaar niet goed genoeg. De onderzoeken moeten worden overgedaan. Daar kunnen nog wel eens verrassingen uitkomen.
- Er wordt een hele serie nieuwe plannen gemaakt.Er komt een MER (Milieu Effect Rapportage), een Beeldkwaliteitsplan en een Inpassingsplan. Er is dus nog werk genoeg voor ambtelijk Gelderland.

Ben benieuwd wat er van variant 3A overblijft.
Een conceptversie van de BOK wordt in september verwacht.
Als er maar geen bokken worden geschoten.
Werk aan de winkel voor de raadsadviseur!
Of is die er nog steeds niet?

----------------------------------------
Aan de gemeenteraad van Rheden en Provinciale Staten van Gelderland


Met deze voortgangsnotitie wil ik u informeren over de ontwikkelingen rond de Traverse Dieren conform mijn eerdere toezegging aan u. Ik kan u meedelen dat de besprekingen tussen de provincie Gelderland en de gemeente Rheden om tot een Bestuursovereenkomst (BOK) te komen in constructieve sfeer verlopen en dat het mijn verwachting is dat de besprekingen tot het sluiten van een BOK zullen leiden.

Waar kwamen we vandaan?

De historie van de Traverse Dieren veronderstel ik genoegzaam bij u bekend. Dit voorjaar is door provincie en gemeente gezamenlijk besloten een traject in te zetten dat moet leiden tot een BOK. Eenzelfde procedure is succesvol gevolgd rond de infrastructuur bij Harderwijk en is ook voor de Traverse Dieren een geschikt model. In onderling overleg is mij gevraagd provincie en gemeente hierbij te begeleiden. Na een periode van inlezen, inventariseren van vraagpunten en het voorbereiden van de bijeenkomsten zijn de conferenties die moeten leiden tot een BOK daadwerkelijk gestart op 19 juni. Vervolgens is voortvarend gewerkt aan een viertal wekelijkse bijeenkomsten tot het begin van het reces op 10 juli j.l.


Waar staan we?

Tijdens de vier tot nu toe gehouden bijeenkomsten zijn alle punten van overeenstemming benoemd. Vervolgens zijn de resterende discussiepunten en te onderzoeken vragen geïnventariseerd. Ook is het vervolgproces verkend. Er is gewerkt aan de communicatieparagraaf en de eerste contouren van de BOK zijn besproken. Tevens is een aantal voorlopige afspraken gemaakt over de inrichting van de projectorganisatie. Provincie en gemeente hebben alle relevante stukken uitgewisseld, zodanig dat het informatieniveau identiek is. Er zijn ook afspraken gemaakt opdat beide bestuursorganen in de toekomst over dezelfde informatie kunnen beschikken. Daarbij zijn de rapporten met de evaluatie van het project Hart van Dieren uitgangspunt (Berenschot en Lysias), met andere woorden er zijn heldere definities gemaakt over ieders rol en verantwoordelijkheid. Deze afspraken zullen in de BOK worden vastgelegd.

Inmiddels heeft de Rijksbeschikking ons bereikt. Deze beschikking heeft tot een aantal aanvullende vragen geleid die door het Ministerie bijna per ommegaande zijn beantwoord en onze instemming hebben. Uw colleges zijn overeenkomstig geadviseerd, welk advies is overgenomen. Daarmee is er overeenstemming tussen provincie/gemeente en Rijk over de beschikking.

Daarnaast is er een voorlopig besluit van de Stadsregio over haar bijdrage. Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve en gemotiveerde aanvrage door de gemeente. Onze verwachting is dat de Stadsregio hierdoor in staat wordt gesteld snel de definitieve beschikking af te kunnen geven.

U wordt geïnformeerd over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer op basis waarvan een forse toename van het goederenvervoer wordt voorzien. De consequenties van dit Programma op het ontwerp van de Traverse Dieren worden de komende maanden voor ons in beeld gebracht. Daarmee samenhangend is het essentieel dat de verkeerskundige gevolgen van aanleg van de Traverse Dieren op het dorp Dieren nader worden verkend. Het is het voornemen een Verkeerskundige Notitie (VKN) voorjaar 2010 in de gemeenteraad van Rheden in behandeling te brengen. Dit is tussen de colleges van Gelderland en Rheden afgesproken. De gevolgen van het Programma op het ontwerp van de Traverse Dieren zullen daarin voor zover nodig zijn verwerkt.

Provincie en gemeente hebben wederzijds behoefte een volstrekt eenduidig en helder beeld te hebben over de kosten die gepaard gaan met de aanleg van de Traverse Dieren. Alleen als dit beeld er is kunnen de goede afwegingen worden gemaakt binnen het beschikbare budget en kunnen, in samenhang met het VKN, de consequenties van de keuzes inzichtelijk worden gemaakt. Wij hebben tezamen AT Osborne opdracht gegeven de voorliggende kostenramingen onderling te vergelijken en daarover een opinie te geven teneinde tot een geoptimaliseerde kostenraming te komen. Het is onze verwachting ten tijde van het afsluiten van de BOK beter zicht te hebben op de calculaties en de volledigheid daarvan. Provincie en gemeente hebben afgesproken dat dit rapport verder het doorslaggevend uitgangspunt zal zijn bij de calculaties en toe te rekenen kosten.

Wat gebeurt er in juli en augustus?

Zoals gezegd heeft er een eerste bespreking plaatsgevonden over de tekst van de BOK. Deze zal de komende weken verder vorm worden gegeven. Daarnaast wordt dus de definitieve aanvraag ingediend voor de bijdrage van de Stadsregio. Verder inventariseert AT Osborne de kosten. Er wordt gestart met de VKN en de consequenties van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer worden geïnventariseerd.

Op basis van de nu gemaakte afspraken kan inzicht worden verschaft in het verdere besluitvormingstraject, de momenten van inspraak en rechtsbescherming. Immers, bij een dergelijk traject horen nog een MER, een Beeldkwaliteitsplan en een Inpassingsplan. Hoe de onderlinge samenhang van deze besluiten is en wat de tijdsplanning is wordt geïnventariseerd. De notitie hierover zal worden opgenomen in de BOK maar zal u naar verwachting in de volgende voortgangsnotitie in september ook separaat worden aangeboden. Daarmee heeft u een goed beeld van de verdere besluitvorming. De consequenties van dit traject op de communicatie met de bevolking kan daarna inzichtelijk worden gemaakt.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van AT Osborne verwachten we de komende weken de scope (exacte omvang van het project inclusief financiële dekking) van het project nader te kunnen bepalen en de afwegingen inzichtelijk te kunnen maken. Het is (dus) op dit moment niet te zeggen of er sprake is van een tekort of een restant dan wel of de middelen voldoende zijn om de overige infrastructurele problemen te Dieren op te lossen.

Verdere planning

Wij verwachten de BOK in september aan GS en B&W aan te bieden ter bespreking. Een voorstel met betrekking tot de BOK kunt u dus in oktober verwachten. Tussentijds willen we u op een aantal onderdelen middels een voortgangsnotitie wederom informeren. Het is onze verwachting dat op basis van de uitkomsten van de VKN met de onderliggende stukken de scope definitief kan worden bepaald. In de Bestuursovereenkomst wordt hiervoor een procedure vastgelegd.

Juli 2009
De procesmanager,
[Noot TKO: naam procesmanager]