Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 6 oktober 2009

Tafel van 10 - Verslag 23 september 2009

Verslag Bijeenkomst Tafel van Tien (TvT), 23 september 2009

TheoThorne in Dieren

Aanwezig: de heren Oorthuis (Muziek in Hart van Dieren), Wiltens (Gemeentebelangen), Klaveren, Ottenvanger, Huizinkveld, Baris, Paul, Fischer (Stichting Burgemeester Willemsestraat), H. Siddré , mevr. Geerlings (Stichting Burgemeester de Bruinstraat) , mevr. Lentink (Callunawinkeliers) Dhr. Lanting (Er zit muziek in Hart van Dieren)
- Toehoorders vanuit de gemeenteraaad: de heren Groenewoud (GroenLinks), H. Witteveen (ChristenUnie), Uijthof (VVD), de heren Witteveen (ChristenUnie), De Boer (CDA), Kiljan (PvdA), Wubs (Gemeentebelangen) Kiljan (PvdA) Mevr. Schaap (SP).
Wethouders Kuiper (projectwethouder) en Elsenaar (wethouder Verkeer) en de heren Bies (Coördinator Communicatie gemeente Rheden/gespreksleider), L. Smeets (Communicatie/verslag)

1. Opening/inleiding

Naar aanleiding van het verslag van de vorige bijeenkomst op 15 april wordt opgemerkt dat hierin ontbreekt dat model 3B aanvankelijk de voorkeur had, maar dat is gekozen voor variant 3A omdat deze in tegenstelling tot 3B binnen de financiële kaders past. Dit wordt alsnog vermeld in deze notulen van de bijeenkomst op 23 september.

2. Bestuursakkoord

Wethouder Kuiper verwacht dat het gemeentebestuur medio december het bestuursakkoord kan voorleggen aan de gemeenteraad. De Provincie en de gemeente werken intensief met een externe deskundige aan dit akkoord. Dit regelt onder meer het volgende: (gescheiden) bestuurlijke verantwoordelijkheden, budget, communicatie, overhead-kosten, tijdschema, verkeersparagraaf en plan van aanpak. In de eerste helft van oktober komt de concept-bestuursovereenkomst beschikbaar. Deze komt aan bod tijdens de informatie-avond op 3 december. De vaststelling staat gepland in de raadsvergadering op 15 december. Daags hierna staat het op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten, de StatenCommissie bespreekt het op 2 december.

3. Toenemend treinverkeer

Wethouder Elsenaar verduidelijkt de rol van de Provincie en de gemeente Rheden. De Provincie is verantwoordelijk voor de weg, de gemeente voor de gebiedsontwikkeling binnen het plangebied. Het streven is het bestuursakkoord zo vorm te geven dat deze ook bruikbaar blijft indien het treinverkeer flink zal toenemen.
Naar verwachting is vóór de zomer van 2010 bekend, welke treinroute het ministerie (VWS) wil kiezen voor het toenemend goederenvervoer tussen Rotterdam en Duitsland. Vervolgens beslist de Tweede Kamer. Valt de keuze op het traject waarbij in Elst een overslagstation komt, dan rijden er op termijn dagelijks 70 tot 90 goederentreinen extra door Dieren en Velp. Bij variant 3a wordt nu uitgegaan van 20 tot 25 goederentreinen per dag. Vooral de mogelijkheid om het spoor over te steken in de omgeving van het station, Harderwijkerweg en Wilhelminaweg, zou achteruit gaan met een forse toename van het met een forse toename van het aantal goederentreinen. Variant 3a omvat gelijkvloerse kruisingen van weg en spoorlijn. Veel meer goederentreinen zou dus betekenen dat het verkeer op het traject nood-zuid veel vaker/langer zou moeten wachten. 3a voorziet in één tunnel onder het spoor, aan de uiterste oostzijde van het dorp, bij het kanaal.
Wethouder Elsenaar hoopt dat begin november meer bekend is over het te kiezen treintraject. Het ministerie (VWS), de gemeente Rheden en ProRail gaan dan voor het eerst rond de tafel. De uitkomst hiervan wordt besproken tijdens de volgende Tafel van Tien-bijeenkomst op 15 november. Het streven is dat dan ook meer bekend is over de financiële berekening en wellicht iets over de verkeersnotitie.
Indien Den Haag op termijn kiest voor het goederentreinvervoer Rotterdam-Elst-Duitsland, komt er € 4,5 miljard beschikbaar voor compenserende maatregelen op het traject Arnhem-Spankeren waaronder Dieren en Velp. Verscheidene routes, waaronder een traject via Venlo, zijn onderwerp van studie.

4. Communicatie

De Tafel van Tien betreurt dat de totstandkoming van het bestuursakkoord is vertraagd. Tijdens de vorige bijeenkomst op 15 april was de verwachting dat het bestuursakkoord in september zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast wil de Tafel van Tien vaker worden geïnformeerd over de voortgang.
De gemeente belooft dat proactief zal worden gecommuniceerd over de voortgang van de Tafel van Tien. Mede conform de afspraken die medio april tijdens de Tafel van Tien-bijeenkomst zijn gemaakt, verschijnt geregeld berichtgeving in De Rhedenaar. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 23 september verschijnt op 7 oktober een bericht in De Rhedenaar. Vervolgens zal na de informatie-avond van De Raad medio oktober de voortgang rond het conceptbestuursakkoord worden gecommuniceerd.
De Tafel van Tien blijft te allen tijde nadrukkelijk betrokken bij de voortgang van de Traverse Dieren, benadrukken de wethouders Kuiper en Elsenaar. Bovendien stelt het gemeentebestuur alles in het werk zodat een gedegen bestuursovereenkomst zo spoedig mogelijk gereed is.

5. Vervolgafspraak

- in week 41 ontvangt de Tafel van Tien de notulen van de bijeenkomst op 23 september;
- In week 41 verschijnt een bericht in De Rhedenaar;
- De deelnemers aan de Tafel van Tien ontvangen in de 2e helft van oktober het concept van de Bestuursovereenkomst;
- Er wordt een nieuwe vergadering belegd met de Tafel van Tien in de 2e helft van november;
- De Tafel van Tien ontvangt dan onder meer een terugkoppeling van het bezoek van wethouder Elsenaar aan het ministerie (VWS);
- de verkeersnotitie zal worden besproken.

De vergadering wordt gesloten en er is gelegenheid om met elkaar na te praten.