Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 29 november 2009

Motie Aptroot-Roemer - begin met de IJssellijn

Bijgaand de volledige tekst van de motie van Aptroot en Roemer waarin zij vragen om een onderzoek naar de overlast rond spoorwegen. Tevens een eerste, nogal verward overkomende, reactie van Camiel Eurlings daarop.

Zij vragen om:
- maximumnormen voor trillingen veroorzaakt door treinvervoer
- inventarisatie van spoortrajecten waar mensen veel overlast ondervinden
- meten van geluid en trillingen in het jaar 2010
- opstellen van plannen om geluid- en trillingshinder onder die normen te brengen
- te starten met de IJssellijn

Aanstaande dinsdag wordt er over de motie gestemd.


We moeten afwachten of de motie het haalt. En daarbij in het oog houden welke partijen vóór en welke partijen tégen die motie zullen stemmen. Indien de motie wordt aangenomen dan krijgt de minister een jaar de tijd om de de motie uit te voeren.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door het toenemende gebruik van het spoor overlast door geluid en trillingen langs het spoor toenemen;

constaterende dat veel spoor is aangelegd voor beperkt gebruik voor personenvervoer en nu steeds intensiever wordt gebruikt voor personen- en goederenvervoer;

dat er geen normen zijn voor trillingen veroorzaakt door treinvervoer;

spreekt als haar mening uit dat er voor trillingen van het treinvervoer maximumnormen moeten worden opgesteld;

dat een inventarisatie moet worden gemaakt van spoortrajecten waar bebouwing dicht langs het spoor is gelegen en waar sprake is van substantiële klachten van omwonenden;

dat voor deze trajecten moet worden gemeten of er sprake is van overschrijding van geluids- en trillingsnormen;

verzoekt de regering deze inventarisatie en metingen in 2010 te doen, te beginnen met de IJssellijn, en op basis daarvan plannen op te stellen waardoor geluid en trillingen niet de normen overschrijden;

de Kamer daarover te informeren voor 1 november 2010,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Aptroot en Roemer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27 (32123-XII)


De eerste reactie van minister Eurlings slaat nergens op. Hij zit met zijn hoofd al in de kroeg em haalt zaken door elkaar. Lees maar:
De motie op nr. 27 van de leden Aptroot en Roemer betreft de IJssellijn. Ik moet helaas ook deze motie ontraden. Nu laad ik de verdenking op mij dat ik inderdaad te negatief ben aan het einde van deze avond, gezien de strenge blik van de heer Roemer. Wij drinken er een biertje op. Dat zeg ik richting de heer Roemer,voorzitter, maar misschien ook richting u. Ik moet deze motie helaas ook ontraden want de HSL Noord voldoet ten aanzien van de trillingen in de baan en in de ondergrond aan de normen zoals gesteld door de Stichting Bouwresearch in de richtlijnen. Ook hier is dus sprake van een feitelijke onjuistheid.