Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 5 december 2009

BoK Traverse Dieren - inspraak St. Spankerenseweg

Op de informatieavond van de gemeenteraad van Rheden werd de BoK (bestuursovereenkomst) Traverse Dieren behandeld, De Dierense belangengroeperingen maakten gebruik van de mogelijkheid de raad toe te spreken. De heer Jan Paul sprak namens de SSD, de Stichting Spankerenseweg Dieren. Bijgevoegd is tevens de brief die de SSDD schreef naar aanleding van de afsluiting van de eerste vijf gesprekken met de Tafel van 10.

Stichting Spankerenseweg Dieren

Geachte raadsleden, college, voorzitter,

De BOK, hij is er en hoe, een imposant pak papier incl. de bijlagen.
Net beschikbaar en nauwelijks de tijd e.e.a. te verwerken of de procedure wordt ten overstaan van de bevolking in rap tempo voortgezet. Snel in de T-10 , daarna snel in de raad, snel ondertekenen en snel door. Maaaar waarheen…….?? En met wat …..??

Met het grootste gemak delen Provincie en B&W mede dat er pas in 2015 gestart kan worden met de uitvoering (was 2013 en in het grootste doemscenario 2014), maar u als Gemeenteraad krijgt nauwelijks de tijd u over de inhoud van de bestuursovereenkomst te buigen.

Provinciale Staten praten pas komende maand over de bestuursovereenkomst. Het debat over het document werd gisteren geschrapt. Trek zelf u conclusies!

In de bestuursovereenkomst zouden alle beloofde antwoorden/probleemoplossingen te vinden zijn. Daarom duurde het toch zo lang?
U zult tot de conclusie komen dat u deze stukken grotendeels moet overslaan, omdat die er eenvoudigweg niet in staan.

Bij de stukken van de BOK zijn onderdelen gevoegd die dateren van mei 2009. Stukken die gedeeld hadden kunnen worden met de T-10.
Stukken, waarvan het proces en de inhoud dateren van vóór mei 2009 en met de T-10 hadden kunnen worden overlegd.
Ondanks de beloofde en door de raad aan het college opgedragen betrokkenheid van de
T-10 met het planproces en met de planinhoud is dit opnieuw niet gebeurd.
Ook de SSD is zeer actief geweest in de tijd dat de T-10 nog wél als T-10 functioneerde en heeft er toen aan bijgedragen middels: medewerking en het leveren van een substantiële inbreng aan de ontwikkeling van de 3A variant, deelnemen aan de enquete m.b.t.de 3A variant, bezoek aan de tweede kamer enz., dat de 53,3 miljoen voor het plan 3A bleef behouden. De activiteiten hebben geleid tot de motie Van Heugten van 15 dec 2008, waarin gesproken werd over de 3A variant zoals in de T-10 gesprekken werd opgesteld.
Het is met deze 3A variant dat de SSD akkoord is gegaan voor de ondersteuning subsidiaanvraag, zoals ook blijkt uit de door de SSD aan het college gestuurde brief d.d. 23-06-08 met daarin 13 punten van overeenstemming.

Het Verkeersplan (VKN=VCP) ontbreekt nog terwijl dit essentiële deel zou moeten aantonen dat de nieuwe verkeersituatie voldoende oplossingen biedt.
Overigens blijkt dit verkeersplan in voorbereiding zonder dat het proces van dit plan en zonder dat de inhoud met de T-10 wordt gedeeld en besproken
In de BOK wordt aangemerkt dat bezuinigingen (versimpeling van de plannen) mogelijk onontkoombaar zijn.
Duidelijk zal zijn dat de SSD van mening is dat de BOK in deze premature en onvolledige en risicovolle vorm niet ondertekend kan en mag worden. Zonder dat in financiële en planologische zin plandelen gelijk oplopen en er zekerheid is over de eventuele prioritering van de zogenaamde “optimalisaties’.

Overigens:
De manier waarop de tekst van de op de motie volgende rijksbeschikking is opgesteld, de mogelijkheden die spreken uit de tekst af te wijken van 3A zonder de T-10 en of de bevolking te betrekken bij deze aanpassingen en de mogelijkheden de plannen te veranderen zodat ze zelfs buiten het kader 3A vallen, is voor de SSD reden geweest een bezwaarschrift bij VROM in te dienen tegen de tekst van de rijksbeschikking.
Hierover vindt een hoorzitting plaats op maandag a.s. (07-12-09).

De prioritering van de zo genoemde “optimalisaties” is niet duidelijk en de subsidie waarvoor ook de SSD zich sterk heeft gemaakt teneinde de verkeerstechnische problemen binnen Dieren op te lossen zouden buiten de kaders van 3A kunnen worden aangewend. (Projekt Molenweg gedeeltelijk)

Natuurlijk kan en mag een overeenkomst niet getekend worden wanneer niet bekend is
waarvoor wordt getekend en de belangrijkste onderzetter nl. de beschikking zich nog in een bezwarenprocedure bevindt.


Dames en heren, gezamenlijk is al veel bereikt maar verder overleg met de bevolking is noodzakelijk en zullen de relevante onderzetters zoals het verkeersplan moeten worden ontwikkeld zodat wel duidelijk wordt hoe het totale plan gestalte krijgt.

Met dank voor uw aandacht.

SSD
Jan Paul
voorzitter

-------------------------------------------
Brief aan het college van B&W dd 23 juni 2008

Betreft: Afsluiting eerste 5 “Tafel van 10” gesprekken.

Geacht college,

De afgelopen periode heeft de Stichting Spankerenseweg Dieren (SSD) met regelmaat schriftelijk per mail en mondeling, middels inspreken tijdens raadsvergaderingen, over het onderwerp H.v.D. met u en de raad gecommuniceerd.
Ter afsluiting van de eerste serie van 5 T-10 gesprekken en met tevens als doel het projectmanagement Masterplan Hart van Dieren een voorstel te doen het volgende;

Woensdag 11 juni jl. heeft het vijfde T-10 gesprek plaatsgevonden en heeft de Stichting Spankerenseweg Dieren (SSD) aangegeven het plan te ondersteunen om met één van de varianten 3 een volgende stap te zetten ter verkrijging van de noodzakelijke rijksbijdrage ter
financiering van het nieuwe plan H.v.D.
Graag maken wij melding van de kernpunten die hiertoe geleid hebben bij de SSD.

 Ook voor de oostkant van Dieren voor een goede oplossing wordt gezorgd.

 De Doesburgse Dijk zal niet volledig worden afgesloten. Overigens zal dit op de tekeningen, zoals tijdens de laatste T-10 gepresenteerd, nog moeten worden ingetekend.

 Een integrale afweging zal worden gemaakt van de voorstellen die het provinciale grondgebied betreffen en van de voorstellen die het gemeentelijke grondgebied betreffen zoals in de tekening van de provincie Gelderland en de Gemeente Rheden d.d. juni 2008 (onderdeel van de stukken t.b.v. het laatste T-10 gesprek) is aangegeven.

 Als kader voor de reconstructie van de Spankerenseweg geldt, en ik gebruik hierbij de woorden of woorden van die strekking zoals gebruikt door dhr. Reijnders, projectleider namens de gemeente tijdens de laatste T-10, dat “het zeker niet de bedoeling is meer verkeer aan te trekken in de Spankerenseweg, maar te streven naar vermindering”. Met name dit punt spreekt de SSD aan daar dit één van onze belangrijkste doelstellingen is.

 De functionaliteit van de kruising Wilhelminaweg en de Burgemeester de Bruinstraat blijft gehandhaafd.

 Een duidelijke parallelstructuur is aangebracht waardoor de negatieve effecten op de lokale wegennetten ten gevolge van de versnelde doorstroming op de Burgemeester de Bruinstraat kunnen worden gecompenseerd.

 De doorgetrokken Noordelijke parallelweg wordt in samenhang met de binnenring gepresenteerd. Door de geplande binnenring ontstaan meer mogelijkheden voor verkeerscirculatie en een betere ontsluiting van de te ontwikkelen gebieden E, D en C. zie onderzoek Spankerenseweg en GBO plan.

 De hoofdelementen van met name het GBO plan zijn in de schetsplannen opgenomen.

 De stedenbouwkundige invulling geen financiële koppeling kent met het plan H.v.D.

 De varianten 3 bevatten 3 “deksels”over de verdiepte ligging, waardoor op 3 plaatsen oversteekbaarheid van de N348 mogelijk zal zijn.

 Een autotunnel, weliswaar beperkt waardoor per passage een auto tegelijk van de tunnel gebruik kan maken, wordt gerealiseerd in de kruising Burgemeester de Bruinstraat en de Molenweg.

 Een reconstructie van het kruispunt Spankerenseweg – Kanaalweg komt in het overzicht ”geplande maatregelen en ontwikkelingen”, van juni 2008 niet voor. Hierdoor wordt een verbeterde facilitering van de toegang van de Spankerenseweg voorkomen, hetgeen strookt met het niet willen aantrekken van meer verkeer op de Spankerenseweg. Reconstructie is wel aan de orde voor het kruispunt Geitenbergweg en Kanaalweg, hetgeen een vermindering van instroom van verkeer voor de Spankerenseweg kan betekenen. Dit is tijdens het onderzoek Spankerenseweg (2006) door Goudappel Coffeng ook genoemd als oplossingsrichting voor de Spankerenseweg.

 Duidelijk is ook door de nieuwe projectgroep aangegeven dat in het vervolgtraject H.v.D. overleg met de bevolking, met voorliefde voor de huidige deelnemers aan de T-10, zal plaatsvinden naar het concept van de T-10.

Er zijn ook verbeteringen denkbaar in de behandelde varianten; zo lijkt de oprit vanaf de Wilhelminaweg richting Zutphen wel erg lang (tot bijna de Burgemeester Willemseweg) een verhoogde ligging van Burgemeester de Bruinstraat ter plaatse van de Molenweg zal het landschappelijk aanzien geen goed doen.. Ook zou aan de westzijde van de kruising Harderwijkerweg winst behaald kunnen worden in het kader van verbeterde doorstroming. Verdere uitwerking is noodzakelijk in een vervolgtraject.

De SSD wil haar verantwoordelijkheid nemen als deel van de bij het plan H.v.D. betrokken bevolking en medewerking verlenen aan het college c.q. het projectmanagement door aan te bieden een in onderling overleg vast te stellen rol te vervullen, schriftelijk of anderszins , bij het motiveren van het benodigde budget in de richting van het Rijk teneinde budget te verwerven.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,
Stichting Spankerenseweg Dieren
Jan Paul
voorzitter