Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 8 januari 2010

CDA: Onderzoek Noordtak noodzakelijk

Bijgaand het persbericht dat CDA-statenlid Schol eerder deze week in een radio-interview op Omroep Gelderland/RTV Oost aankondigde.

Bron: CDA website Rheden

Grappig dat de CDA-website het logo van Geen Noordtak Velp boven het persbericht heeft geplaatst. Da's vast uit kameraadschappelijke gevoelens voor mij. Daarmee willen ze natuurlijk uitdrukking geven aan hun verbondenheid met Geen Noordtak Velp en mij (ik ben voorzitter van Geen Noordtak Velp). Dan wil ik natuurlijk niet achterblijven.

Maar even serieus. De CDA-Statenfracties van Gelderland en Overijssel willen dat de leefbaarheid langs het spoor op korte termijn verbetert en dat er bovendien een haalbaarheidsonderzoek komt naar een nieuwe Noordtak.

Heel goed CDA!

PERSBERICHT
ONDERZOEK NOORDTAK NOODZAKELIJK
Motie Staten van Gelderland ondersteund door CDA Overijssel

Tijdens de Statenvergadering van 16 december 2009 hebben Provinciale Staten van Gelderland een motie aangenomen dat een lange termijn studie over de consequenties van de toename van het goederenvervoer in Oost-Nederland noodzakelijk is. Deze motie wordt gesteund door de CDA Statenfractie van Overijssel.


Verbetering leefbaarheid
Gezamenlijke CDA Statenfracties willen met de ministers van VROM en V&W de afspraak, dat bij een toename van de milieubelasting en beperking van bereikbaarheid, compenserende maatregelen genomen worden. Dit als de maximumnormen inzake geluid, fijnstof, trillingen en veiligheid worden overschreden in de steden en dorpen langs de route. CDA Gelderland en Overijssel willen dat nieuw beleid tevens leidt tot een verbetering van de leefbaarheid langs de IJssellijn en de Twentelijn, maatregelen die in het kader van het ‘programma hoogfrequent spoor’ op korte termijn gerealiseerd moeten worden.

Studie haalbaarheid Noordtak
Op dit moment vindt er via de pers een nieuwe discussie plaats over de aanleg van de Noordtak. Deze is indertijd door minister Netelenbos, met steun van VVD en PvdA, afgeblazen. De minister heeft daarbij (in september 1999) toegezegd, dat er maximaal 24 goederentreinen over bestaand spoor zullen gaan en dat er extra maatregelen zullen worden genomen.

De CDA statenfracties constateren dat er nu, door het ‘programma hoogfrequent spoor’, een geheel nieuwe situatie ontstaat en dat een discussie over de aanleg van een Noordtak niet uit de weg mag worden gegaan. Daarnaast vinden zij dat niet elk nieuw tracé zomaar via de tekentafel werkelijkheid kan worden en daarom wordt er gevraagd om zorgvuldige besluitvorming, waarbinnen alle opties goed afgewogen worden. Om deze redenen is een haalbaarheidsonderzoek naar de Noordtak essentieel.

Bestaand spoor
Het is belangrijk dat onderzocht wordt in hoeverre zo veel mogelijk van bestaand spoor gebruik kan worden gemaakt, zodat het sociaal-economisch rendement voor de hele regio maximaal is.

Kabinet en Tweede Kamer worden opgeroepen om deze studie te gaan uitvoeren en dit standpunt zal binnen de Staten van Gelderland en Overijssel ingebracht worden bij een verdere discussie over het ‘programma hoogfrequent spoor’ en de gevolgen daarvan voor de gehele route in Oost-Nederland.

[einde bericht]
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij CDA Statenfractie Gelderland: Albert Schol, CDA-Gelderland, Tel. 06-20531289 a.schol@ps.gelderland.nl en Wim Markvoort, CDA-Overijssel Tel. 06-23191132 Wimmar51@concepts.nl.

Legt het CDA een rookgordijn?

De discussie over de aanleg van een nieuwe Noordtak is losgebarsten. De Overijsselse gedeputeerde Job Klaasen (VVD) gooide met zijn pleidooi voor zo’n nieuwe Noordtak de knuppel in het hoenderhok. Volgens Klaasen zijn de Gelderse en Overijsselse provinciebesturen vóór de aanleg van een nieuwe Noordtak die de goederentreinen vanaf de Betuweroute via de Achterhoek en Twente naar Noord- en Oost-Europa moet leiden.

Job had blijkbaar voor zijn beurt gesproken want zijn collega, de Gelderse gedeputeerde Marijke van Haaren (CDA), vindt dat “de groei van het aantal goederentreinen in Oost-Nederland moet worden opgevangen via bestaand spoor.”
Een dergelijk standpunt wordt ook uitgedragen door de Rhedense lokale afdeling van het CDA. Die blijft om de hete brij heen draaien en weigert zich uit te spreken tegen de komst van meer goederentreinen op de IJssellijn.

Het patroon is duidelijk. CDA-minister Camiel Eurlings bedenkt plannen om zijn goederentreinen op de IJssellijn te lozen, CDA-gedeputeerde Marijke van Haaren moet dat plan steunen en de lokale CDA-afdeling volgt gedisciplineerd als een kudde schapen de regeringskoers die ook de partijkoers is.

Maar…de gemeenteraadsverkiezingen naderen en je moet als CDA toch wat. Na alle kritiek en met de hete adem van de kiezer in de nek komt ook het CDA met plannen.
Het Gelderse Statenlid Schol (CDA) oppert in een interview op Omroep Gelderland (of RTV Oost (even zoeken, rechts op de RTV Oost webpagina kunt u het radiofragment afspelen)) dat minister Eurlings een haalbaarheidsonderzoek doet naar een verdubbeling van het spoor door de Achterhoek dat dan tegelijkertijd geëlektrificeerd moet worden. Over dat spoor zou dan een DEEL van die geplande goederentreinen moeten gaan rijden.

In hoeverre dit een haalbaar plan is en of het CDA daarmee de spoorkwestie over de verkiezingen heen wil tillen is niet duidelijk. Ik denk dat het CDA er zelf ook niet meer uitkomt en nu aan damage-control probeert te doen. Hou de kiezer rustig tot na de gemeenteraadsverkiezingen en de eventueel ook nog tot aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Door de zaak zo complex mogelijk te maken kan er straks niemand er meer een touw aan vastknopen. Vreemd dat ze nu nadat de kritiek losbarst met ideeën komen.

Het lijkt me dat de bewoners van Didam, Wehl, Doetinchem, Gaanderen, Ter borg, Varseveld, Aalten en Winterswijk, net als wij in de dorpen en steden langs de IJssellijn, niet zitten te wachten op goederentreinen die door bevolkingskernen denderen. Die zullen in hevig verzet gaan en dan is de chaos compleet. En hoe gaat ’t verder ná Winterswijk? Er ligt nu geen rechtstreeks spoor tussen Winterswijk en Hengelo cq Bentheim*. Verdubbeling en elektrificatie van het spoor dat nu door de Achterhoek loopt en het aanleggen van nieuw spoor tussen Winterswijk en Hengelo* kost volgens mij evenveel als een nieuwe Noordtak. Bovendien zal als ik de woorden van Schol goed begrijp dan nog steeds slechts een deel van het goederenvervoer over dat spoor gaan. De rest komt altijd nog over de IJssellijn.

Een Noordtak langs de A18 lijkt me al een iets beter idee al weet ik niet waar die spoorlijn heen zou moeten gaan aan het eind van die A18. Dan is het nog ‘n stukkie naar Hengelo cq Bentheim* hoor. En dan zouden we toch een nieuwe Noordtak hebben. Mag van mij.

* Gecorrigeerd. Hier stond eerst Enschede cq Gronau, maar ik realiseerde me dat de goederentreinen richting Bentheim moeten. Zie ook het kaartje.

Ik vraag me trouwens af wat Marijke van Haaren van deze uitspraken vindt. En of Statenlid Schol gedeputeerde van Haaren echt onder druk durft te zetten.

Okay. Het is nog niet genoeg maar het beweegt. Ook bij het CDA. Nu verwacht ik dat woorden worden omgezet in daden. Een uitspraak van een CDA-statenlid maakt nog geen zomer. Nu is het de beurt aan CDA-gedeputeerde Marijke van Haaren , aan de CDA-fractie in de Tweede Kamer (Koopmans c.s. ) en vooral aan CDA-minister Camiel Eurlings. En ik ben ook benieuwd naar de reacties van de Rhedense CDA.

Die Noordtak krijgt voor het CDA nog een hele lange staart. Minimaal tot aan 3 maart. Dan zijn de raadsverkiezingen. We zullen zien of Schol met zijn opmerkingen een rookgordijn aan het leggen is. Voorlopig loopt het CDA achter de feiten aan.

Het CDA zal alles uit de kast moeten trekken om de kiezer te overtuigen.
Het maakt de verkiezingscampagne in ieder geval wel weer interessant.