Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 16 februari 2010

D66 over de IJssellijn

Ik heb een aantal vragen over de dreigende komst van de goederentreinen op de IJssellijn voorgelegd aan de lokale politiek. Vandaag de antwoorden van D66. Deze partij had al eerder een aantal antwoorden gegeven maar heeft nu ook aanvullingen gegeven.

Accepteert u een toename van het railgoederenvervoer op de IJssellijn? (eventuele voorwaarden, aantallen)

De IJssellijn benutten als Noordtak van de Betuweroute is niet acceptabel wat D66betreft. De gevolgen voor de omwonenden zijn groot. Het intensiveren van het goederenvervoer over de IJssellijn brengt risico’s (veiligheid) en problemen
(geluidhinder; trillinghinder; overlast bij spoorwegovergangen) met zich mee. De IJssellijn is niet gebouwd en ook niet geschikt te maken voor dit soort zwaar en intensief vervoer.

Hoe staat uw partij tegenover een nieuwe Noordtak? (en evt. Zuidtak)

D66 is niet overtuigd van de noodzaak van een nieuw aan te leggen Noordtak. Het is zeer de vraag of een Noordtak (over een nieuw aan te leggen spoorlijn) rendabel is. De hoofdroute van de Betuweroute is (nog) niet rendabel, laat staan een lijn die qua belasting circa 40% van het goederenvervoer voor zijn rekening zal nemen. Een analoog standpunt geldt voor de Zuidtak (die nog minder rendabel zal zijn gezien de vervoersintensiteit). Nut en noodzaak van een (nieuw aan te leggen) Noordtak zijn wat D66 Rheden betreft niet voldoende aangetoond.

Zijn er nog andere alternatieven voor het te verwachten groeiende (spoor) goederenvervoer? (en/of het voorkomen van toename van railgoederenvervoer over de IJssellijn?)

Bij de voorbereiding van grote infrastructurele werken bestaat het risico dat in een vroeg stadium uitgangspunten worden gekozen die leidend worden voor de verdere aanpak. Alternatieven verdwijnen van tafel zonder ooit serieus onderzocht te zijn. Zo lijkt in dit geval nauwelijks onderzocht te worden in hoeverre vervoer over water een alternatief is. De Noordtak zou moeten worden gerealiseerd voor de goederenstroom naar Noord-Duitsland (grensovergang bij Enschede) en Noord-Nederland (Haven Delfzijl). Wat betreft Noord-Duitsland is er een alternatief: via de Betuweroute richting Oberhausen en vanuit daar naar Hamburg, Bremen, Hannover en Berlijn. De hoeveelheid goederenverkeer naar Noord-Nederland is beperkt en kan bovendien ook worden afgehandeld via alternatieve routes.

Hoe ziet u de relatie tussen reizigers- en railgoederenvervoer op de IJssellijn?

Reizigersvervoer en goederenvervoer is een ongelukkige combinatie op de IJssellijn. Het passagiersvervoer is intensief (veel treinen per uur) en het goederenvervoer heeft baat bij continuïteit. In de praktijk zullen goederentreinen vaak moeten wachten op passagierstreinen, hetgeen op zichzelf een extra veiligheidsrisico met zich meebrengt (aanrijding tussen een wachtende goederentrein en een passagierstrein).

Groot bezwaar is ook dat het goederenverkeer om die reden vooral ’s nachts zal worden afgewikkeld. Dat leidt tot extra overlast voor de omwonenden in alle steden en dorpen langs de IJssellijn (van Arnhem tot Deventer).

Hoe gaat u om met de veiligheid?(denk aan vervoer gevaarlijke stoffen maar ook aan bijv. veiligheid materieel, bekwaamheidseisen personeel, ontbreken van centraal en onafhankelijk coördinerend toezicht op de veiligheid van spoorgoederenvervoer)

Het niet kunnen garanderen van de veiligheid voor omwonenden is voor D66 één van de belangrijkste bezwaren tegen goederenvervoer over de IJssellijn. Er is een aanzienlijk risico op ongevallen. Anders dan bij de Betuweroute is er geen sprake van een kruisingsvrije spoorbaan; iedere overweg is een serieuze bedreiging voor de veiligheid. We weten dat zich op de IJssellijn ook nu al regelmatig (ernstige) ngevallen voordoen. Zeker zogenoemde samengestelde treinen (veel containerwagons met veel verschillende (gevaarlijke) stoffen) zijn een risico; bij een ongeval is immers niet direct bekend welke stoffen de trein vervoert. Veel gebouwen staan bovendien dicht op het spoor. De huidige toezichthouder (Inspectie Verkeer en Waterstaat) zal volstrekt niet bij machte zijn om goed en vaak na te gaan of voldaan wordt aan de veiligheidseisen.

Hoe staat u tegenover een wet waarin maximumnormen voor trillingshinder wordt vastgelegd?

D66 vindt dat veiligheid en welzijn op de eerste plaats moeten komen bij besluitvorming over goederentransport. Trillinghinder is een aanslag op het welzijn van omwonenden. Het leidt tot een ernstige verstoring en kan zelfs de gezondheid van mensen schaden. Er is dus reden om te pleiten voor een duidelijker normering(wettelijke eisen) voor trillinghinder.

Welke korte-termijn maatregelen ziet uw partij om het leefklimaat langs de IJssellijn te borgen?

D66 wil in dit stadium niet zomaar akkoord gaan met korte termijn maatregelen, die het mogelijker maken op ‘sluipenderwijs’ de intensiteit van het goederenvervoer over de IJssellijn op te voeren. Wij pleiten voor het toepassen van het stand-still beginsel voor het goederenverkeer. Hiermee wordt bedoeld dat bij toename van het goederenvervoer over de IJssellijn de overlast niet mag toenemen.

Welke actie onderneemt u? Welke plannen heeft uw partij mbt dit onderwerp? lokaal, provincie, landelijk) (denk aan bijv. nulmetingen geluid/trillingshinder, onderzoek naar (on)geschiktheid IJssellijn tbv goederentransport over de IJsseliijn (ook technisch))

Op lokaal niveau proberen wij de gemeente(n) te overtuigen van het feit dat een stevig verzet nodig is. Na de gemeenteraadsverkiezingen (wanneer wij weer actief mee verwachten te doen) zullen wij alles in het werk stellen om in de collegeprogramma’s heldere standpunten op te nemen over dit onderwerp. Voor D66 Rheden is dit één van de meest cruciale onderwerpen in de komende raadsperiode. Op provinciaal niveau bestaan ook grote zorgen over de effecten van het gebruik van de IJssellijn voor intensief goederenvervoer. Ook is de provinciale D66 fractie niet overtuigd van het nut en de haalbaarheid van een nieuwe, aparte Noordtak. In het geval er een nieuwe Noordtak wordt aangelegd zullen immers andere inwoners van Gelderland met de gevolgen worden geconfronteerd. Bovendien is de landschappelijke inpasbaarheid een groot probleem.

D66 Rheden heeft het probleem van het goederenvervoer over de IJssellijn inmiddels aangekaart bij de D66-fractie in de Tweede Kamer. Met de fractie zal worden overlegd hoe effectief verzet kan worden geboden tegen de plannen op de IJssellijn.

Is er nog iets wat u over dit onderwerp kwijt wilt ?

Wij vinden het van groot belang de samenwerking met andere gemeenten te zoeken. Het probleem overstijgt immers onze gemeente. Denk aan gemeenten Arnhem, Brummen, Zutphen en Deventer. Wij zijn er van overtuigd dat alleen een gezamenlijke inspanning effectief kan zijn.
Tijdens de RONA-bijeenkomst op 3 februari jl. in De Steeg heeft D66 gepleit voor een georganiseerde lobby. D66 zal als lid van de ingestelde lobbycommissie meewerken aan een strategisch lobbyplan. De feitelijke lobby zal door de lokale politici en belangen-groeperingen moeten worden uitgevoerd. D66 werkt dus actief samen met andere partijen in de gemeente Rheden, met onze collega’s van D66 in de overige gemeenten langs de IJssellijn en met RONA en de lokale actiegroepen om het verzet tegen het gebruik van de IJssellijn voor het goederenverkeer zo effectief mogelijk te maken. “Den Haag” moet weten dat dit echt niet kan!

GroenLinks gehecht aan het pluche

Door: Adriaan Dolk

In de serie interviews met Rhedense lijsttrekkers in de Regiobode kreeg op 10 februari j.l. wethouder Tiemens de kans om aan de inwoners van de gemeente uit te leggen waarom zij GroenLinks hun stem zouden geven bij de aanstaande verkiezingen op 3 maart.

Allereerst confronteert mevr. Tiemens de lezer met het gewichtige feit dat eenmaal in de coalitie opgenomen de fractieleden er aan moesten wennen om onderwerpen naar haar terug te koppelen en andersom.
Let wel het gaat hier om zegge en schrijven twee fractieleden.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Als je voor de politiek hebt doorgeleerd en je begint een interview met een dergelijk onderwerp, getuigt het publiekelijk etaleren van een communicatieprobleem tussen drie partijgenoten niet bepaald van bestuurlijke intelligentie.

Op de vraag van de interviewer of het niet veel fijner zou zijn geweest als oppositiepartij te fungeren is het antwoord van mevr. Tiemens: “Ja dat is een stuk makkelijker. Maar GroenLinks is in belangrijke mate een bestuurderspartij.” Zij verwijst daarvoor naar colleges in omringende gemeenten waar GroenLinks ook in deelneemt. Kennelijk krijgt mevr. Tiemens haar bestuurlijke kwaliteiten telepathisch overgeseind van partijgenoten uit naburige gemeenten.

En zou de oppositie een stuk makkelijker zijn geweest? Mevr. Tiemens geeft als bestuurder blijk geen enkel begrip te hebben dat het voeren van oppositie essentieel is in een functionerende democratie. Juist in de periode van ‘de grote projecten’ was in de gemeente Rheden oppositie van enig niveau bitter noodzakelijk. Als mevr. Tiemens 10% van de scherpte en het verbale talent van Femke Halsema zou bezitten zou het een gewaardeerd raadslid in de gemeente Rheden kunnen zijn. Maar ik ben bang dat ze dat niet haalt.

Als GL er in de landelijke peilingen goed voor staat, zoals mevr. Tiemens opmerkt, is dat aan Femke Halsema te danken en niet aan Mevr. Tiemens. Niettemin constateert mevr Tiemens tevreden dat zij verwacht dat er na de verkiezingen - meeliftend op de landelijke trend - het aantal fractieleden wel tot drie zal zijn toegenomen. Zij rekent zich daarmee bij voorbaat al niet tot het voetvolk en heeft zelf alweer een wethouderspost in de nog te vormen coalitie in gedachten.

Samen met de Christen Unie heeft GL bij de toenmalige coalitieonderhandelingen zes speerpunten naar voren gebracht. Twee van de zes werden in de onderhandelingen gehonoreerd en kwamen in het coalitieakkoord.

En wat hebben jullie voor elkaar gekregen is dan de vraag in de Regiobode. De gemeente Rheden stond qua klimaatbeleid landelijk onderaan en is nu een middenmoter geworden zegt vervolgens mevr. Tiemens. Als GL geen compromissen had gesloten tijdens die onderhandelingen was dat mooi aan onze neus voorbijgegaan, begrijp ik. Zie dan ook eens het treurige relaas van Tineke Heidenis op dit weblog en het antwoord van mevr. Tiemens die zich onmiddellijk achter het college verschuilt. Bah, wat een slappe thee….waar zijn die GroenLinks-principes toch gebleven?

Het geheel doet me denken aan Ezau die z’n eerstgeboorterecht inruilde voor een schotel linzen. Mevr. Tiemens verkwanselde de GroenLinks-principes voor een wethouderspost. De eerste had… en de laatste heeft honger.

De bestuurlijke kwaliteiten van mevr Tiemens komen nog eens extra in een bleek en onthullend licht te staan door haar ingezonden brief. Zij gebruikt de economische levensduur van vuilcontainers als argument voor vervanging. (sic) Bij het gros van de inwoners zijn deze containers nog in prima staat, maar hup allemaal inleveren en allemaal een nieuw exemplaar. Er staat immers €1.900.000 op de begroting. Wat is ook al weer dat speerpunt van mevr. Tiemens? Is het Duurzaamheid of Dommigheid?

Met de partij GroenLinks zelf is er niets mis, maar als u op 3 maart op GroenLinks wilt stemmen geef dan Janet Duursma uw voorkeursstem. Want zelfingenomen bestuurders als mevr. Tiemens die dan ook nog aankondigen dat ze graag op het pluche blijven zitten verdienen ons aller achterdocht.

Adriaan Dolk, Dieren