Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 30 september 2010

Brief aan VROM (van Het Comité)

Klik op de afbeelding om te vergroten
Door: Joop Zijlstra

Brief van "Het Comité" aan VROM dd 23 sept 2010
Aan mevrouw Drs E.B. Alwayn,
Directeur Gebiedsontwikkeling VROM

Geachte mevrouw,

Bij lezing van de hierboven aangegeven brief, antwoord op het schrijven van Het Comité van 17 augustus 2010, onderdrukten wij de gedachte die in ons opkwam: ‘hier probeert men ons knollen voor citroenen te verkopen’.
Het is niet juist dat wij in onze brief aangaven ‘het niet eens te zijn met het besluit van de minister van VROM’. Wij hadden de minister van VROM alleen maar verzocht, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), ons bepaalde stukken toe te zenden.

Het ging om het verkrijgen van duidelijkheid over de vraag hoe de voorwaarde betreffende ontsnippering van Hof te Dieren (en de daarmee samenhangende wegverlegging van de N348) terecht gekomen was in de subsidiebeschikking van VROM van 19 juni 2009 ten aanzien van het plan ‘Traverse Dieren’.
Bij gelegenheid van ons pleidooi om de N348 in plan ‘Traverse Dieren’ niet te verleggen, wees de Gelderse gedeputeerde mevrouw M. van Haaren op de voorwaarde van de kant van het Rijk als zijnde dwingend.

Meer in het bijzonder ging het ons om het antwoord op de vraag op instigatie van wie de betreffende voorwaarde in de beschikking van VROM was terechtgekomen. Zou de provincie Gelderland zelf zich daarvoor sterk hebben gemaakt (mede namens de gemeente Rheden) of was het misschien het gevolg van een lobby van de kant van de stichting Twickel te Delden, eigenaar van Hof te Dieren?
Dat uit te zoeken, voor het algemeen belang, daar ging het ons om.

In een eerdere brief van ons aan u d.d. 7 juli 2010 hadden wij u al gevraagd om een schriftelijke verklaring hoe beide elementen (ontsnippering van Hof te Dieren en verlegging van de N348) in uw beschikking van 19 juni 2009 waren terechtgekomen.

U zult wel begrijpen dat wij ons door de aangegeven brief van de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het kastje naar de muur gestuurd voelen, van uw afdeling naar de afdeling BJZ van VROM.
Welke bestuurlijke of juridische zaak zou hier toch aan de orde zijn?

Intussen wachten wij de mededeling van de directie BJZ af over de datum van de hoorzitting. Wij hebben u met onze brieven van 7 juli 2010 en 17 augustus 2010 en de daarbij behorende bijlagen, voldoende geïnformeerd over zowel de zaak zelf als over ons motief tot handelen.

Wij denken er nog over na of wij ons over het verloop van zaken niet zouden moeten richten tot de nationale ombudsman.
Daarom zenden wij de heer A. Brenninkmeijer alvast een afschrift van deze brief over de kwestie en de afdoening ervan, met de vraag of hij ons van advies zou kunnen dienen.
Want het wordt langzamerhand een onverkwikkelijke zaak.
De provincie Gelderland (met de gemeente Rheden) enerzijds en anderzijds Het Comité dat maar eenvoudig van mening blijft dat in het plan ‘Traverse Dieren’ het algemeen belang, goede verkeersgeleiding in het dorp Dieren, voorrang dient te hebben boven een klein particulier belang, de (vermeende) ontsnippering van Hof te Dieren, een park bij Dieren.

Overigens met een vriendelijke groet.

Drs J.A. Zijlstra,
secretaris van Het Comite
cc. Mevrouw J.J. Bergman. Dir. BJZ, VROM.
De heer A. Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman