Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 18 januari 2011

De mis te verstane bewoordingen van de heer Zijlstra

Door: Adriaan Dolk

Alle waardering en respect voor de vasthoudendheid van de heer Zijlstra uit Ellecom in zijn niet aflatende pogingen om bij de gemeente Rheden, provincie Gelderland en ministeries VROM en v/h LNV boven tafel te krijgen welke geheimzinnige machten er toch spelen om een verlegging van de N348 te realiseren teneinde een klein puntje van het landgoed Hof te Dieren te ontsnipperen.

In een gesprek met VROM was hem verzekerd dat van de zijde van ‘Den Haag’ geen enkele voorwaarde in die richting was gesteld. ‘Den Haag’ stond volkomen neutraal tegenover koppeling of ontkoppeling van de N348 met het spoor. Het zou ‘Den Haag’ zogezegd, worst wezen. Die onbedwingbare ontsnipperlust van onze bestuurders moest dus gezocht worden óf bij de gemeente Rheden óf bij de provincie Gelderland.

De provincie berichtte Zijlstra op 1 december 2010 echter als volgt:

“.. van LNV-zijde is ons (in de loop van het jaar 2008) in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat de provincie in haar plannen voor de Traverse minimaal diende vast te houden aan het afsluiten van de Doesburgsedijk en de bundeling van de N348 met het spoor”. Einde citaat.

Dus toch een voorwaarde van de zijde van ‘Den Haag’? Was VROM onwetend of verstrekte VROM in dat gesprek met Zijlstra maar een deel van de beschikbare informatie? Geen beste beurt zou de nationale ombudsman oordelen.

Hoe het ook zij, de brief van 1 dec. was voor Zijlstra aanleiding bij de provincie te informeren hoe die “niet mis te verstane bewoordingen” (gemakshalve verder maar afgekort met: NMTVB) dan wel mochten luiden. Dat moet zeer duidelijke taal zijn geweest die door het ministerie van LNV werd gebezigd, anders gebruik je niet de term NMTVB. En die duidelijke taal moet dan zeker in besprekingsverslagen van de provincie zijn vastgelegd, was de gedachte van Zijlstra.

Met een beroep op de WOB vroeg Zijlstra opheldering over de NMVTB en toezending van relevante besprekingsverslagen. En inderdaad, na enige weken werd hem een aantal verslagen en brieven toegezonden. Er is kennelijk nog steeds niet goed uitgesproken bij de overheid wat onder openbaarheid moet worden verstaan. Met een zwarte corrigeerstift is in de toegezonden documenten kwistig te keer gegaan en hele bladzijden tekst zijn afgeplakt.

Dat schiet wel lekker op met lezen maar bevordert niet het begrip van de inhoud van de documenten. Stug doorploegend kwam Zijlstra toch een passage tegen in een besprekingsverslag van het Bestuurlijk Overleg (BO) Havikerpoort d.d. 22 oktober 2007 met mevr. Tiemens (GL) als voorzitter. In dat verslag is vastgelegd:

“Er is bij het project Hart van Dieren een begroot tekort ontstaan van 40 miljoen euro. … Er wordt nu bekeken wat met het beschikbare geld wel en niet kan. … Eind 2007 moet er meer duidelijkheid zijn.

Onleesbaar (1) vraagt wat de consequenties zijn als het ecoduct bij Hart van Dieren niet doorgaat. Wel een ecoduct bij Dieren en niet bij Middachten - kan niet. Het BO is bezorgd dat versobering van het project Hart van Dieren leidt tot uitkleding.

En nu komt het:
Onleesbaar (2) zegt dat LNV daar geen genoegen mee zal nemen en anders haar toegezegde subsidie van ruim 7 miljoen terug wil. … de samenhang tussen project Hart van Dieren en Havikerpoort wordt benadrukt.”

En dit zouden dan de ‘NMTVB’ moeten zijn?

Zij staan in een verslag van een bespreking in 2007 en volgens de brief van de provincie zijn de NMTVB gesproken in de loop van 2008. Kennelijk is er sprake van NMTVB 2007 en NMTVB 2008. Maar waar zijn die NMTVB 2008 dan gebleven?

Die NMTVB 2007 zijn niet echt overtuigend. Ik zou eerder spreken van versluierd woordgebruik. Het beestje wordt niet bij de naam genoemd; man en paard zijn niet te vinden. Wat wordt bedoeld met uitkleding? Je kunt een project op vele manieren uitkleden, dat hoeft niets te maken te hebben met het ontkoppelen van hetgeen nog niet gekoppeld is.

Vragen genoeg dus en de lezer is benieuwd naar de ontknoping.

Maar wat bericht Zijlstra ons op 13 januari j.l. op dit weblog? Naar aanleiding van een telefonisch onderhoud met de leiding van het project Traverse Dieren op 6 januari zijn onze vragen over de NMTVB voldoende beantwoord, zegt hij. De NMTVB 2007 zouden in 2008 telefonisch zijn herhaald. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Dat was dan zeker de reden dat de provincie verwijst naar de NMTVB 2008 en niet naar de NMTVB 2007. Het lig voor een provinciale ambtenaar kennelijk erg voor de hand om in een brief te verwijzen naar een telefonisch onderhoud met LNV dat niet is vastgelegd.

En bovendien vervolgt Zijlstra dan: “De projectleiding heeft bij ons het vertrouwen versterkt op een eerlijk wikken en wegen van de diverse varianten alvorens deze voor te leggen aan de onafhankelijke commissie MER.”

Je zou er bijna tranen van in de ogen krijgen, maar Zijlstra laat zijn trouwe lezers in het ongewisse. Je kunt spreken van een anti climax, een flinke kater. Maanden lang brieven schrijven en doorvragen, inspreken en heen en weer reizen naar Den Haag zodat de spanning stijgt, en dan na een telefonisch gesprek met de projectleiding van de Traverse is alles opeens botertje tot de boom en de heer Zijlstra is blij en tevreden. Die 13e januari 2011 is een gedenkwaardige dag in de gemeente Rheden.

Adriaan Dolk, Dieren