Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 2 april 2012

Nimmer Dor: Tien jaar Soerense bouwput en een ongewis resultaat

Door: Bob Bouhuijs

De gemeente Rheden is nog steeds voornemens om, gezamenlijk met projectontwikkelaar Phanos, in de komende jaren op het plangebied Nimmer Dor te Laag Soeren 60 woningen te realiseren. Twee weken geleden werd het conceptbestemmingsplan met de belangengroepen IVN, NimmerdorNee en Soerens Belang besproken. Ook werd de gemeenteraad in een informatieavond bijgepraat. De grote mate van autonomie die Phanos bij de ontwikkeling krijgt, zal er waarschijnlijk toe leiden dat de omwonenden van het plangebied de komende tijd in een bouwput komen te wonen. Ook bestaat onzekerheid over het uiteindelijke resultaat van de mogelijke bouwactiviteiten op Nimmer Dor. 


Het staat buiten kijf dat Ron König, wethouder ruimtelijk ordening van de gemeente Rheden,  de afgelopen maanden veel energie heeft gestoken in het scheppen van draagvlak voor het herijkte bouwplan Nimmer Dor. De waanzinnige ambities van Jan Bart Wilschut, die zeven jaar terug nog 122 woningen aan de Soerense woningvoorraad wilde toevoegen, werden teruggebracht tot gematigder proporties. Ook werd het voornemen tot hoogbouw verlaten. Voorts betrok König de genoemde belangenclubs bij de planontwikkeling, waarbij enkele beperkte, maar niettemin reële, concessies aan deze groepen werden gedaan. 

Dit alles neemt niet weg dat, zoals ik eerder veelvuldig betoogd heb, het plan nog altijd te fors is. Realisatie ervan zal schade aanbrengen aan landschap en natuur en is, uitgaande van de meest waarschijnlijke demografische trends, nog altijd niet verenigbaar met de woningbouwbehoefte voor de langere termijn. Belangrijker is momenteel echter de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt. Hierover kan ik kort zijn: de markt voor koopwoningen heeft er sinds halverwege de jaren tachtig niet zo slecht voorgestaan. Uiteraard heeft dit grote gevolgen voor Nimmer Dor.

De toestand van de regionale woningmarkt is dusdanig slecht dat het in één keer verwezenlijken van het plan verre van realistisch zou zijn. Ook gemeente en Phanos zijn zich hier terdege van bewust. Al vroeg in de planvorming werd daarom gesproken van gefaseerde bouw: het uiteindelijke project zou in twee of drie fasen tot stand worden gebracht. Afgelopen weken kwam deze fasering in een nog wat scherper licht te staan. Phanos bleek betreffende het tijdpad nagenoeg carte blanche te krijgen. Om te spreken in de woorden van König: ‘De marktvraag is leidend en in dat opzicht ligt de lead bij Phanos.’ Er zijn slechts enkele restricties: als Phanos het gehele plan zou kunnen en willen verwezenlijken, zal dat binnen tien jaar moeten gebeuren. Ook zijn de ruimtelijke contouren van het bestemmingsplan bindend.

De grote mate van vrijheid die Phanos wordt toebedeeld, heeft enkele belangrijke consequenties voor de uitvoering van het project. Allereerst is Phanos de bepalende factor inzake het tijdpad. De autonomie die Phanos hierbij verwerft kan onder meer tot gevolg hebben dat het plan in meer dan drie fasen wordt gebouwd, wat weer met zich meebrengt dat de omwonenden de komende jaren onafgebroken in een bouwput zullen wonen.

Vervolgens is het allerminst zeker of het plan als totaliteit na tien jaar tot stand zal zijn gebracht. Ondanks de positieve houding van de gemeente - ‘wij geloven in het plan’ -, kan niemand voorspellen of de lokale woningmarkt de komende jaren ruimte schept voor de bouw van zestig woningen. Evenmin is er een sociale of politieke kracht die Phanos, na goedkeuring van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, kan dwingen tot de bouw van het gehele project. Gemeenteraad en Soerens Belang staan hier met lege handen.

Ten slotte maakt het feit dat Phanos de gelegenheid krijgt het gehele plan te ontwikkelen iedere vorm van particulier opdrachtgeverschap op Nimmer Dor onmogelijk. Aan een wens van velen, onder meer de PvdA-fractie, om ruimte te creëren voor dit particuliere initiatief, wordt dus niet tegemoet gekomen.Het realiseren van Nimmer Dor binnen de voorliggende beleidscontext heeft dus enkele zeer ongewenste gevolgen. Naast dat aanwonenden waarschijnlijk jarenlang overlast zullen ondervinden, resulteert de dominantie van Phanos in de planontwikkeling in een ongewis toekomstperspectief. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten