Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 15 november 2007

Antwoord B&W op Brief aan bestuurders

Vorige week heb ik mijn Brief aan bestuurders naar drie verschillende instanties gestuurd.
Naar de (voorzitter van de) stuurgroep (1) , het college van B&W (2) en naar de voorzitter van de gemeenteraad (3).

De brief aan de voorzitter (3) van de gemeenteraad wordt tegen mijn zin afgehandeld via het brievencircuit van de gemeenteraad. Dat duurt maanden. Van de stuurgroep (1) heb ik nog geen antwoord. Van het college van B&W (2) heb ik echter nu al ’n antwoord.

Zeer snel en het college heeft blijkbaar rekening gehouden met mijn opmerking dat ik uiterlijk 14 november antwoord verwacht.

Dus over de beantwoordingstermijn hoor je mij niet klagen. Zo snel zouden alle brieven aan de gemeente en speciaal de gemeenteraad moeten worden beantwoord.

Over de inhoud ben ik minder tevreden.
Bijgaand het volledige antwoord. Met 'n paar opmerkingen van mij.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 13 november 2007

Geachte heer Kooijmans,

Wij hebben uw brief d.d. 6 november 2007 over onder meer de verschillenverklaring van de Stuurgroep Hart van Dieren in goede orde ontvangen. Hieronder treft u de reactie van ons college aan.

Naar aanleiding van uw opmerkingen op bladzijde 2 en 3 van uw brief delen wij u het volgende mede, waarnbij onze nummering correspondeert met de door u gebruikte nummering en waarbij uw opmerking c.q. verzoek door ons cursief samengevat is weergegeven.

1, Uw eerste opmerking bevat een vraag over onmiddelijke opheffing van de geheimhoudinsgplicht voor de Businesscase 2005 Hart van Dieren. Voorts stelt u hieraan een termijn en deelt u ons mede dat u zich bij het overschrijden van deze termijn (14 november 2007) vrij acht de informatie uit de Buisinesscase 2005 openbaar te maken.

Wij delen u mede dat geheimhouding o.g.v. de artikelen 25 en 55 Gemeentewet t.a.v. de Businesscase 2005 niet is opgeheven door het daartoe bevoegde bestuursorgaan, te weten: de gemeenteraad. Dit betekent dat het u niet vrijstaat om gegevens uit de Businesscase 2005 openbaar te maken. Mocht uw uw voornemen om gegevens uit de Businesscase 2005 openbaar te maken na 14 november a.s. toch tot uitvoering gaan brengen dan wijzen wij u op de mogelijke consequenties hiervan. Indien u tot openbaarmaking van informatie uit de Businesscase 2005 overgaat, riskeert u strafvervolging op grond van artikel 272 Wetboek van Strafrecht. Wij gaan ervan uit dat u de geheimhoudingsplicht zal (blijven) respecteren.

Noot Theo Kooijmans: Dit geeft stof tot een nieuwe brief aan het college met de vraag wanneer tot strafvervolging op grond van artikel 272 van van de leden van de Stuurgroep Hart van Dieren wordt overgegaan.

2. Onder 2 verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om u de busiensscase 2007 te doen toekomen.

De Businesscase 2007 is onder voorlopige geheimhouding op grond van artikel 25 en artikel 55 Gemeentewet overlegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad dient deze voorlopige geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende vergadering. Deze vergadering vindt plaats op 27 november a.s.

De artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet moeten worden aangemerkt als een uitputtende regeling inzake openbaarmaking en geheimhouding, die als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wet openbaarheid van bestuur. Dit betekent dat niet tegemoetgekomen kan worden aan uw verzoek tot openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij documenten ten aanzien waarvan een geheimhoudingzplicht is opgelegd. Uw verzoek tot openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van de Businesscase 2007 dient dan ook te worden afgewezen.

Noot Theo Kooijmans: nooit geschoten is altijd mis. ‘n Berg woorden. Bovendien voor meedere uitleg vatbaar. Er staat “dient dan ook te worden afgewezen” terwijl waarschijnlijk bedoeld wordt: “wijzen wij dan ook af”

3. Onder 3 van uw brief verzoekt u om het officiële besluit c.q. besluiten tot geheimhouding van de Businesscase 2005.

Naar wij hebben begrepen heeft de griffie van de gemeenteraad u een kopie van dit besluit toegezonden op 6 november jl. Aan dit verzoek is dus inmiddels tegemoetgekomen.

Noot Theo Kooijmans: het krabbeltje op een omslagformulier. Ze weten niet waar het het ebsluit is. Naar aanleiding van een eerdere aanvraag van mij heb ik een kopie van de omslag van de businesscase 2005 ontvangen, waar in een hoek van dit velletje papier met een pen staat geschreven: "* bestendigen geheimhouding unaniem akkoord"
Andere raadsstukken omtrent de geheimhouding van de businesscase 2005 zijn er blijkbaar niet. Zie ook mijn bericht Kafka


4. Onder 4 van uw brief verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om u het besluit c.q. de besluiten tot geheimhouding van de Businesscase 2007 te doen toekomen.

Zoals hiervoor onder 2 is opgemerkt heeft ons college de Businesscase 2007 onder het opleggen van een voorlopige geheimhoudingsplicht overgelegd aan de gemeenteraad. Ons college heeft hiertoe besloten in haar besloten vergadering van 30 oktober jl. Conform de procedure, die de raad heeft vastgesteld, is de Businesscase 2007 op blauw papier met vermelding van geheimhouding o.g.v. artikel 25 en 55 van de Gemeentewet en artikel lid2b Wet openbaarheid van bestuur op de omslag behorende bij dit stuk en op de Businesscase 2007 overgelegd aan de raad. Een kopie van de omslag wordt u hierbij toegezonden (bijlage 1). Er zijn verder geen documenten, die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar kunnen worden gemaakt.

Noot Theo Kooijmans: De betreffende omslag is bijgevoegd. Dus dat wordt wachten op de Businesscase 2007 die nog steeds de 8-min variant bestreft. En die is van de baan. Wat heeft geheimhouding dan voor nut?

5, Onder 5 van uw brief verzoekt u om toezending van alle overige besluiten welke niet in de voorgaande punten zijn genoemd en die betrekking hebben op geheimhouding van informatie betreffende het project Hart van Dieren.

Hierbij delen wij u mede dat wij gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur voornemens zijn om zo spoedig mogelijk te besluiten op uw verzoek. Gelet op de gecompliceerdheid van de problematiek en de daarbij betrokken belanghebbenden (provincie en Prorail), alsmede de benodigde tijd voor dossieronderzoek delen wij u mede, dat wij de beantwoording van uw verzoek op grond van artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur verdagen tot 4 december a.s.

Noot Theo Kooijmans: Het zal me benieuwen. Een win-win situatie Ik zorg in ieder geval voor werk en voor henzelf is het handig dat ze deze stukken boven water krijgen. Hoop ik, voor hen!

6, Onder 6 geeft u aan dat wij uw brief als een officiële klacht wegens onbehoorlijk bestuur dienen te ebschouwen en dat u zich ernstig gekrenkt voelt door de handelwijze van de stuurgroep. Voorts geeft u aan dat deze klacht afzonderlijk van de andere genoemde punten in behandeling genomen dient te worden.

Gelet op uw verzoek om afzonderlijke behandeling van de door u geuite klacht hebben wij deze ter behandeling doorgezonden naar de klachtcoördinator. Een brochure over de klachtprocedure hebben wij ter informatie bijgevoegd. (zie bijlage 2)

Noot Theo Kooijmans: We zullen zien wat dit brengt. Bijlage 2 is een folder waarin de klachtenprocedure wordt uitgelegd.

Deze brief is per aangetekende post verzonden en tevens op 13 novemebr per bode op uw huisadres bezorgd.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Rheden

l/burgemeester

ondertekend door loco-burgemeester Elsenaar

secretaris

paraaf

Datum van verzending : 13 NOV 2007-11-13

Indien u het met de besluiten omtrent uw WOB-verzoeken niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de ebschikking waartegen het ebzwaar is gerciht;
d. de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhe, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 39,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 143,00 voor overige natuurlijke personen en € 285,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht)