Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 13 juli 2008

Tafel van 10 - Verslag 18 juni 2008

Het concept-verslag van de vijfde bijeenkomst van de Tafel van 10 op 18 juni.

Ik mis het verslag van de VIERDE bijeenkomst. Kan iemand mij dat aub bezorgen??

De argeloze lezer zal uit het verslag opmaken dat de Tafel van 10 het unaniem eens is met de door de gemeente voorgestelde variant 3.

Wat niet in het verslag staat is dat de Tafel van 10 niet meer de oorspronkelijke Tafel van 10 is. In het verslag staat dat alle deelnemende organisaties aanwezig zijn. Dat waag ik te betwijfelen.

Als ik de sprekers tel dan kom ik tot elf à twaalf aanwezige organisaties terwijl de Tafel van 10 was gestart met 14 organisaties. Enkele organisaties zijn dus niet meer vertegenwoordigd. Het GBO is bovendien verdeeld. Hart in Takt is bijvoorbeeld tegen de voorstellen. Bovendien waren de Calluna-winkeliers en Gazelle volgens mij niet bij deze vergadering aanwezig. Als ik het mis heb hoor ik 't graag. Zo kom je natuurlijk wel tot "unanieme" beslissingen.

En de gemeenteraad doet daar graag aan mee. Die benadrukte in een motie nog eens het "unanieme" advies van de Tafel van 10.

De Tafel van 10 is door de gemeente naar deze oplossing toe gemanipuleerd. Heel handig hoor! 'n Staaltje van sterk bestuur. En ik heb er oprecht bewondering voor.
Maar van een democratisch proces kun je niet spreken. En dat is precies wat er hier aan schort.

Een niet in de materie ingevoerde lezer kan uit het verslag ook niet opmaken wie namens welke organisatie spreekt.

Enfin. Er ligt nu in ieder geval een voorstel op tafel. De gemeente heeft gekozen voor alternatief 3a.

Er wachten nog genoeg problemen met Hart van Dieren.. oh pardon.. Traverse Dieren. Om te beginnen met het rijk. De minister zal niet een-twee-drie de rijksbijdrage van 53 miljoen euro handhaven. Ik schat een korting van 'n miljoentje of vijftien à twintig.

En dan? Hoeveel muziek blijft er dan nog over?

Onderstaand het verslag. Ik heb achter de namen die geneomd worden de bijbehorende organisatie toegevoegd. (voor zover ik het zelf nog kon achterhalen. Ik heb aangenomen dat de heer Blok namens de Belangenvereniging Dieren e.o. sprak maar ik kan me vergissen))Mijn opmerkingen zijn in kleur weergegeven.

Concept-Verslag van de Tafel van Tien d.d. 18 juni 2008 gehouden in de Ontmoetingskerk in Dieren

Aanwezig: Alle deelnemende organisaties zijn aanwezig

Verslag: @@@@@ – Allround Secretarieel Support


1. Opening

Voorzitter Mark Waaijenberg heet de aanwezigen welkom. De onderwerpen voor deze laatste Tafel van Tien zijn de Structuurvisie (voorheen dorpsvisie geheten) en de Voorkeursvariant. De belangrijkste vraag op deze avond is of de deelnemende organisaties kunnen leven met de inhoud van de Structuurvisie en met de Voorkeursvariant waarmee de gemeente het gesprek in gaat met de Provincie en het Rijk.

Als aanvulling op de agenda wordt gemeld dat bij punt 3 enkele ingekomen stukken worden ingebracht.

2. Verslag
Tekstueel:
Pag. 2, ag.pt. 4 De heer Blok (Belangenvereniging Dieren e.o.??) mist in het verslag de opmerking over het verschuiven van de ingang van Gazelle.

Pag. 2, ag.pt. 5 Eerste zin van de tweede alinea “De heer Schoemaker (Stichting Twickel) concludeert … met het toegestuurde plaatje” wijzigen in: “De heer Schoemaker (Stichting Twickel) vraagt aan de gemeente of in alle varianten de bundeling wordt opgenomen. Dit wordt bevestigd.” We gaan ervan uit dat alle varianten opgeschoven worden”.

Pag. 3, ag.pt. 5 Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. de Bruinstraat) heeft bij de opmerking over chaotische situaties (Burg. de Bruinstraat bij overgang Molenweg/Enkweg en bij kruising Burgemeester Willemsestraat) gesproken in de zin van milieuvervuiling en geluidsoverlast.

Pag. 4, ag.pt. 5 De opmerking van mevrouw Geerlings (Stichting Burg. de Bruinstraat) over het doortrekken van de tunnel (onderaan 4e alinea) wordt geschrapt. Bij deze alinea staat niet de opmerking van de heer Reijnders vermeld over de subsidie voor de kosten van bundeling. Bij de conclusie “men kiest voor ont-snippering als het zichzelf betaalt” ontbreekt de opmerking dat meerdere personen bezwaren hebben met ontsnippering.

Pag. 5, ag.pt. 5 Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. de Bruinstraat) is in eerste instantie voor variant 3b.

Pag. 5, ag.pt. 5 De heer Paul (Stichting Spankerenseweg)vindt de versnelde doorstroming wel in de voorliggen-de variant terug. De compensatie daarvan wordt het kind van de re-kening.

Pag. 5. ag.pt. 5 De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) heeft aangegeven een eerste voorkeur te hebben voor 3a, maar 3b is niet “uit den boze” als er voldoende geld voor is.

Pag. 5, ag.pt. 5 De tunnel waarvan in de laatste alinea wordt gesproken betreft de Molenweg.

Pag. 6, ag.pt. 5 De opmerking dat de plannen teveel bomen zou gaan kosten ontbreekt. Ook de opmerking dat men liever zou zien dat er geld in het dorp wordt gestoken dan in ontsnippering, ontbreekt.
Pag. 6, ag.pt. 5 De opmerking wordt gemist dat het gebied rond de Spoorstraat, Wilhelminaweg, Enkweg en Molenweg aantrekkelijker zou kunnen worden. Daarnaast zou er gekeken worden naar een langzame ver-keersverbinding onder de Molenweg.

Pag. 7, ag.pt. 9 De Tafel van Tien bijeenkomst van 18 juni is de vijfde bijeenkomst. Het is onjuist dat er nog een bijeenkomst gepland wordt.

Naar aanleiding van:
De heer Ottevanger (GBO) vindt het wenselijk om inzicht te hebben in de plannen en in de afwegingen die de gemeente maakt. De matrix, die door de gemeente zelf is ingevuld wordt daarom per email aan de deelnemers toegezonden.
De heer Ottevanger (GBO) informeert naar het bestuurlijk overleg. Wethouder Kuiper deelt mee dat er woensdag 25 juni 2008 opnieuw een overleg is gepland waar de resulta-ten van de vijf bijeenkomsten van de Tafel van Tien aan de orde komen en gesproken wordt over het plan dat wordt voorgelegd aan het Ministerie.

Wethouder Kuiper meldt nogmaals dat de provincie wacht en een uitspraak van de gemeente(raad) wil, alvorens zelf aan de slag te gaan. De gemeenteraad wil natuur-lijk de mening van de Tafel van Tien weten voordat zij zelf haar standpunt bepaalt.
Daarna volgt verder overleg met de provincie over het gesprek bij het Ministerie van VROM.

De heer Oorthuijs (Er zit muziek in Hart van Dieren) vindt dat er erg gemakkelijk gestuurd wordt in de richting van variant 3a. Hij heeft de indruk dat de meerderheid dit niet onderschrijft. Het argument van de kosten vindt hij weinig relevant. Het is zijns inziens beter om hoog in te zetten en daarna met minder genoegen te nemen, dan te voorzichtig in te zetten. De heer Oorthuijs wil niet definitief inzetten op variant 3a maar ook variant 3b nadrukkelijk open houden.

De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) concludeert dat alle deelnemers voorkeursvariant 3 als uitgangspunt hebben, echter met een aantal verbeterpunten. De verschillen tussen 3a en 3b zijn nuanceverschillen.

3. Mededelingen
Wethouder Kuiper deelt mee dat op 25 juni 2008 zowel een extra raadsvergadering is over Hart van Dieren als een bestuurlijk overleg met provincie Gelderland.

Ingekomen stukken
- Brief Stichting Hart In Takt. (Hart in Takt was lid van platform GBO. Klik hier voor deze brief "Hart in Takt legt vinger op zere plek(ken)".

- E-mail van Stichting Twickel over een brief van Het Comité aan de Minister.
(noot Theo Kooijmans: hier wordt het Comité van Ellecommer Joop Zijlstra bedoeld die niet bij de Tafel van 10 vertegenwoordigd is)

De heer Schoemaker (Stichting Twickel) kent de brief een hoog “roddelbladgehalte” toe en vraagt de gemeente hoe men hierop wil reageren. De heer Schoemaker (Stichting Twickel) vraagt zich af hoe zo’n brief bij de bevolking overkomt? De heer Zijlstra haalt zaken aan in zijn brief die er niet toe doen, vindt hij.

Wethouder Kuiper geeft aan dat de gemeente deze brief voor kennisgeving aanneemt. Stichting Twickel overweegt wel te reageren in de Regiobode of anders.
Mevrouw Nooteboom (DELS - Ondernemersvereniging Dieren,Ellecom,Laag-Soeren,Spankeren) roept de deelnemers op om individueel te reageren richting de heer Zijlstra met het verzoek dergelijke e-mailberichten niet meer te verstu-ren.

- Brief Het Comité. (noot Theo Kooijmans: het Conité van Ellecommer Joop Zijlstra die niet bij de Tafel van 10 vertegenwoordigd is). Klik hier voor deze "Brief aan minister Cramer"

- Brief van mw. Nooteboom (DELS - Ondernemersvereniging Dieren,Ellecom,Laag-Soeren,Spankeren) over gang van zaken rond het gesprek aan de Tafel van Tien. (noot Theo Kooijmans: Heeft iemand die brief voor mij??)

- E-mailberichten van GBO naar aanleiding van de beantwoording en toezeggingen van de gemeente. Klik hier voor een van deze e-mails "GBO dringt aan op informatie"


- Een reactie van de Belangenvereniging Dieren e.o. op het concept Dorpsvisie.
Klik hier voor "Nagekomen - Gefundeerde kritiek" en Klik hier voor "Dorpsvisie - commentaar GBO."

Wethouder Kuiper geeft aan dat de brieven gericht aan het College van B&W zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen de afgesproken termijn beantwoord worden.

4. Structuurvisie
De heer Tim Striekers, planoloog bij de gemeente Rheden, geeft een toelichting op de Structuurvisie aan de hand van een PowerPoint presentatie. Deze presentatie wordt digitaal aan de deelnemers verstrekt.

Enkele deelnemers reageren teleurgesteld als het gaat om het document Structuur-visie. Zij vinden het wollig taalgebruik en vermoeden dat dit document bij de over-heden geen hout zal snijden. De gepresenteerde sheets geven meer helderheid. De vertegenwoordigers van de gemeente wijzen erop dat het een concept betreft en dat inmiddels aan een volgende versie wordt gewerkt. Gemaakte opmerkingen zullen daarin worden verwerkt.

Mevrouw Nooteboom (DELS) geeft de gemeente mee dat in het document niet duidelijk ge-noeg gesproken wordt over een mogelijke sporthal bij het winkelcentrum.
Bij de dorpsas moet de nadruk liggen op de verbinding voor auto’s, maar ook de toegankelijkheid voor fietsers moet ter sprake komen. Verder vraagt zij zich af of de vier hectare in de Kanaalzone voldoende is voor hervestiging van bedrijven en advi-seert zij ook te kijken naar andere locaties.
Mevrouw Nooteboom (DELS) vindt het jammer dat het Kraaienbosje verdwijnt bij de keuze voor 3b.

De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) constateert dat de visie voldoende blijkt, maar dat de strategie ont-breekt. Wat ziet de gemeente als haar taak, bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen van winkelcentrum Calluna? Van de kant van de gemeente wordt toegezegd ook daaraan aandacht te besteden in de volgende versie.

Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. de Bruinstraat)verwacht dat er aan de Burgemeester Bruinstraat niets verandert als de rotonde aan de oostzijde niet doorgaat. Zij vindt dat de leefbaarheid er zeker moet verbeteren. VSM en Gazelle zullen geen concessies doen en grond afstaan voor gebruik van de spoorlijn, aldus mevrouw Geerlings. (Stichting Burg. de Bruinstraat) “Dit is voor Vivare zinvol om te weten”.

De heer Reijnders (Gemeente Rheden) geeft aan dat de gemeente in gesprek is met Gazelle. Gazelle is mogelijk geneigd een klein deel van het grondoppervlak in te leveren. Mocht dat doorgaan dan moet ook met VSM en Prorail gesproken worden. Eerst wordt gekeken of er overeenstemming is over de variant.

De heer Reinders (ICR) (noot Theo Kooijmans: voor de goede orde. Dit is een andere heer Reinders dan de heer Reijnders van de gemeente) vraagt de heer Reijnders (Gemeente Rheden) wat vanuit verkeersoogpunt de toegevoegde waarde is van het doortrekken tot de Wilhelminaweg. De heer Reijnders (Gemeente Rheden) legt uit de ontsluiting die hierdoor ontstaat nuttig is om de ontwikkelingen die plaats gaan vinden te faciliteren. Daarnaast ontstaat er een verdeelfunctie van verkeer dat vanuit verschillende punten Dieren in kan rijden.

Het is de heer Ottevanger (GBO) niet duidelijk wat de herinrichting bij de Wilhelminaweg en de Spankerenseweg inhoudt. Hij vraagt zich af wat de kaders zjin voor deze plannen en onderstreept het belang van het fietsverkeer. De heer Reijnders geeft aan dat de plannen nog inhoudelijk uitgewerkt moeten worden.

Op de vraag van de heer Sevenster (Stichting Behoud Uiterwaarden Landschap) wie verantwoordelijk is voor de kosten zegt wethouder Kuiper dat de delen die alleen betrekking hebben op Dieren bekostigd worden door de gemeente Rheden. Wanneer er ook een regionaal belang is, dan draagt ook de provincie bij.

De heer Schoemaker (Stichting Twickel) vindt dat de plannen met betrekking tot de Doesburgsedijk te vaag omschreven zijn in de Structuurvisie. De heer Reijnders (Gemeente Rheden) antwoordt dat de Doesburgsedijk als weg in stand blijft. Het gebruik zal wel beperkt worden tot nood-diensten, fietsers en landbouwverkeer. Kiest men voor een extra rijstrook ter hoogte van Twickel, dan stelt de provincie de voorwaarde dat de Doesburgsedijk dicht gaat. Op basis hiervan gaat de provincie met Dieren West aan de slag. Blijft de Doesburgsedijk open, dan wil de provincie geen bijdrage leveren aan de weg in Dieren West.

De discussie over de woonfunctie die aan de huidige sportvelden zou worden toege-kend is van de baan.

De heer Paul (Stichting Spankerenseweg) geeft aan dat de Stichting Spankerenseweg en GBO getriggerd zijn, omdat men van het eerste concept een bepaalde verkeerssituatie heeft afgeleid. De Harderwijkerweg en de Wilhelminaweg zouden verkeersluw worden in het kader van de dorpsas. Uit de Dorpsvisie blijkt niet hoe die effecten gecompenseerd worden. De parallelstructuur is ontworpen om de nadelige invloed op versnelde doorstroming te compenseren. Is dit in het kader van de gebiedsontsluitingsweg of om de verkeers-stromen in de richting van Calluna te leiden?

De heer Reijnders (Gemeente Rheden) antwoordt dat de Harderwijkerweg en Wilhelminaweg niet verkeersluw worden. Men wil wel het regionale verkeer omleiden. Het doel dat hiermee gediend wordt, is een goede bereikbaarheid van WC Calluna. De Wilhelminaweg moet door de reconstructie een prettige straat worden voor zowel wonen als bele-ving.

De heer Reinders (ICR) mist hierin helderheid en vindt de geboden oplossing niet voldoende. De gemeente moet duidelijk aangeven wat zij wil met betrekking tot het vrachtverkeer.

De heer Reijnders (Gemeente Rheden) geeft aan dat men doorgaand regionaal verkeer om wil leiden.

De heer Fischer (Stichting Burg. Willemsestraat)vreest dat al het doorgaande verkeer via de Kanaalweg en via de Burg. Willemsestraat gaat. De gemeente moet duidelijkheid verschaffen als het gaat om de huizen die afgebroken worden als de tunnel een feit wordt.

Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. de Bruinstraat)voegt hieraan toe dat als deze huizen worden opgekocht en afgebroken de daarachterliggende huizen van Kattenberg aan de weg komen te liggen. Dat heeft consequenties voor de leefbaarheid.

De voorzitter resumeert dat de inhoud van de Structuurvisie scherper en helderder moet worden en dat consequenties van de aanpassingen helderder in kaart gebracht moeten worden.

Er wordt gepauzeerd van 21.00 uur tot 21.10 uur.

5. Voorkeursvariant
De deelnemers hebben drie schetsen ontvangen die door de heer Reijnders (Gemeente Rheden) worden toegelicht. In de schetsen zijn ook opmerkingen van de vorige bijeenkomsten verwerkt. Aan het eind van de discussie volgt een reactieronde waarin de deelnemers zich kunnen uitspreken over het draagvlak van de plannen.

De heer Reijnders (Gemeente Rheden) hoopt met de investeringen die geraamd worden binnen het maximaal te ontvangen het budget te blijven. Daarom kiest de gemeente voor variant 3a. Hierover wordt een discussie met de provincie gevoerd, die vindt dat deze variant niet in het budget past. De provincie heeft een lange termijnvisie voor de Kanaalzone. Hiervoor is op dit moment geen geld beschikbaar. Men wil in Den Haag voldoende financiering binnen halen voor variant 3a. Met de discussiemogelijkheid om nog wat geld los te krijgen voor uitgebreidere vernieuwingen.

Het harde kader in de 3a-variant is dat de provinciale weg onder de lokale weg wordt doorgeleid en het spoor op het maaiveld kruist. Bij de Molenweg wordt de gelijk-vloerse kruising gehandhaafd en gaat er een tunnel onder het spoor door.
Bij de rest van de uitwerking spelen belangen van omwonenden mee.
Bij het station worden 200 parkeerplaatsen gerealiseerd (nu ca. 150). De schetsen laten ook toekomstige ontwikkelmogelijkheden zien, ook in de richting van de Ka-naalzone.

De gemeente gaat de mogelijkheid om de tunnel op te rekken en te verbreden zodat ook personenauto’s hierdoor kunnen, onderzoeken.
Met betrekking tot de Kanaalzone moet de gemeente nog een duidelijke mening for-muleren. Verder moet duidelijk worden hoeveel geld hiervoor beschikbaar komt.

De heer Van Dalen (Belangenvereniging Dieren e.o.) vraagt naar de optie om de Kanaalzone bij de plannen te betrekken. Hij vraagt zich af of die de subsidieverstrekking vanuit het Ministerie in gevaar brengt De heer Reijnders (Gemeente Rheden) benadrukt dat het gaat over een integraal plan (infrastructuur, natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit) met kansen voor gebiedsontwikke-ling.

Wethouder Kuiper onderschrijft dit punt. Het gaat niet enkel om de bevordering van de doorstroming. Ook de ruimtelijke kwaliteit is belangrijk.

De heer Oorthuijs (Er zit muziek in Hart van Dieren) constateert dat het effect van de Betuwelijn nu bijna van tafel is. Hulpdiensten moeten nog steeds lang en vaak bij het spoor wachten. De heer Reijnders (Gemeente Rheden) geeft aan dat door het scheiden van regionaal en lokaal verkeer, de verkeerssi-tuatie voor de hulpdiensten niet bezwaarlijk meer is. Ter hoogte van Twickel wordt lokaal en regionaal verkeer al gescheiden. De stoplichten worden anders opgesteld. Hierdoor verandert de verkeersafwikkeling en worden wachttijden drastisch korter. Ten behoeve van een vlotte doorstroming wil Prorail meewerken aan het versmallen van de spoorovergang.

In dit kader geeft de heer Reinders (ICR) aan dat de mededelingen over wachttijden op de website van Gemeente Rheden niet leesbaar zijn. De heer Reijnders (Gemeente Rheden) belooft dat hiernaar gekeken wordt.

Mevrouw Nooteboom (DELS) vraagt of het niet beter zou zijn in het overleg met de provincie het standpunt van de Tafel van Tien mee te nemen dat men variant 3b beter vindt. De gemeente is van mening dat het beter is in te zetten met een budgetaanvraag dit het maximum niet overstijgt. Verder vraagt mevrouw Nooteboom (DELS) zich af of het niet dubbel is om enerzijds huizen af te breken als anderzijds andere huizen bij het kanaal in de problemen komen. De heer Reijnders (Gemeente Rheden) denkt dat het opkopen van panden onontkoombaar is.

Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. de Bruinstraat) wijst er op dat het Rijk eigenlijk wel een verplichting heeft ten opzichte van het faciliteren van de doorstroom van (zwaar) verkeer door Dieren. De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) merkt op dat niet het Rijk maar de provincie in deze kwestie aan zet is. Hij pleit ervoor dat gemeente en provincie zich uitspreken voor variant 3b. De provincie kan de bijdrage van het Rijk aanvullen.

De heer Sevenster (Stichting Behoud Uiterwaarden Landschap) concludeert dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich financieel zal terugtrekken als het ecoduct uit de plannen wordt gehaald. De N348 komt dan volledig voor rekening van de provincie.

De heer Ottevanger (GBO) vraagt wat nu bij de voorkeursvariant hoort en waarover de raad nu beslist. Wethouder Kuiper geeft aan dat de gemeenteraad zich woensdag 25 juni 2008 uitspreekt over het integrale plan. De budgetten en het tijdpad worden in een later stadium vastgesteld. Met de provincie is afgesproken dat de gemeente verant-woordelijk is voor de dorpsvisie en de ontwikkelingen in het dorp en dat de provincie zorgt voor provinciale weg.

De heer Ottevanger (GBO) wil graag een schets zien voor de situatie van het lokale verkeer. Daarmee laat de gemeente zien dat zowel lokaal als provinciaal verkeer belangrijk is.
Op de vraag van de heer Ottevanger (GBO) of de Noord-Zuid verbinding bij Wilhelmina-weg/Spoorstraat blijft bestaan antwoordt de heer Reijnders (Gemeente Rheden) bevestigend.

Mevrouw Nooteboom (DELS) vraagt of de geplande 200 parkeerplaatsen wel voldoende zijn. De heer Reijnders legt uit dat dit aantal voldoet aan de normen van NS. Er is wel ruimte voor ontwikkeling zoals de mogelijkheid om een laag parkeerplaatsen boven-op de bestaande te plaatsen.

De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) adviseert de gemeente om ook met het KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) te gaan praten. Daarvoor is een afspraak gemaakt. Op zijn vraag over het busstation antwoord de heer Reijnders dat die op de bestaande plaats blijft. Men is wel bezig met de sportvelden. Er ligt een wens van de school voor uitbreiding voor sportactiviteiten.

Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. Willemsestraat) brengt de oostvariant ter sprake. Daar wordt een rij woningen afgebroken vanwege grondvervuiling. “Waar worden deze woningen opnieuw gesitueerd en waar komt de verzinkerij terecht?”, is de vraag. Wethouder Kuiper geeft aan dat de hal van de verzinkerij in oostelijke richting wordt verplaatst. Er zal een nieuwe grotere hal komen. Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. Willemsestraat) verwacht dat de weg daarbij een belemmering en een punt van discussie zal zijn.

De heer Ottevanger (GBO) merkt hierbij op dat de eigenaar al grond van Prorail heeft aan-gekocht en dat er een bouwvergunning is verleend. Hierbij is de gemeente niet alert geweest, zo zegt hij.

De heer Blok (Belangenvereniging Dieren e.o.?) concludeert dat de visie in de structuurvisie ontbreekt en het onderwerp verkeerstructuur onderbelicht is. “De dwarsstructuren en aansluitingen zijn niet terug te vinden”, zo zegt hij. “Om duidelijk te maken aan bevolking wat de gemeente voorstaat is dat van belang”.

Met betrekking tot de tunnelbak waarbij lokaal en provinciaal verkeer gescheiden worden is de heer Blok voorstander van het principe van invoeging en één van de twee wegen aan de zuidkant onderdeel van de ring te maken. Deze oplossing is in de vorige vergadering aangereikt. De gemeente neemt deze suggestie mee ter overwe-ging.

De fietsinfrastructuur moet nog uitgewerkt worden door de gemeente. Hiervan wordt een aparte schets gemaakt.

De voorzitter geeft gelegenheid voor een reactieronde over de vraag of men ermee kan leven als de plannen door gemeente en provincie in de onderhandelingen worden meegenomen richting het Rijk.

• De heer Van Dalen (Belangenvereniging Dieren e.o.) stemt in met de voorgestelde plannen.

• De heer Blok (Belangenvereniging Dieren e.o.?) is eveneens positief. Hij heeft wel moeite met de versnippering, de financiering en de aansluiting op de Harderwijkerweg.

• De heer Ottevanger (GBO) geeft aan dat GBO het proces niet zal blokkeren. Het plan heeft verkeerskundig gezien goede elementen in zich. Hij heeft nog veel vragen over de lokale situatie en de leefbaarheid.

• De heer Paul (Stichting Spankerenseweg) meldt dat Stichting Spankerenseweg het belang van het binnenhalen van het budget en het vervolgtraject onderschrijft. Dat zou ingevuld moeten wor-den zoals de Tafel van Tien dat heeft verwoord. Eventuele aanpassingen die nodig zijn voor optimalisatie moeten tot de mogelijkheden blijven behoren.

• De heer Sevenster (Stichting Behoud Uiterwaarden Landschap) sluit zich aan bij de opmerkingen van de heren Ottevanger en Paul en wil doorgaan.

• Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. Willemsestraat) vindt dat er voldoende geld moet binnenkomen. Mocht de variant aan de oostkant het niet halen dan moet de gemeente echt iets doen om de bottleneck daar aan te pakken.

• Mevrouw Nooteboom (DELS) geeft aan dat er draagvlak is vanuit DELS, met de opmer-king dat 3b de voorkeur heeft. Mocht deze variant niet haalbaar zijn, dan moet men niet op voorhand genoegen nemen met minder. Mevrouw Nooteboom wenst de gemeente succes in de onderhandelingen met provincie en Rijk.

• De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) ondersteunt de 3a/3b situatie. Hij stelt voor het aantal parkeer-plaatsen te vergroten en de aandacht te vestigen op de tunnel bij de Molenweg.

. De heer Reinders (ICR) onderschrijft een oplossing voor vrachtverkeer bij de on-derdoorgang ter hoogte van het kanaal. Hij wenst gemeente en provincie veel succes in Den Haag.

• De heer Fischer (Stichting Burg. Willemsestraat) geeft aan in principe variant 3b te ondersteunen. Omdat men in wil zetten op het behouden van de huizenrij. In tweede instantie zal men ook 3a steunen.

• De heer Schoemaker (Stichting Twickel) is positief. Hij maakt wel de kanttekening dat er minder speerpunten zijn waarmee men zich overtuigend kan profileren in Den Haag. Twickel wil binnen het netwerk proberen de lobby naar Den Haag te ondersteu-nen.

• De heer Oorthuijs (Er zit muziek in Hart van Dieren): “Zie je nu wel dat er muziek zit in Hart van Dieren?”.

(Noot Theo Kooijmans: ik mis dus de Callunawinkeliers en Gazelle!! Hoezo "Alle deelnemende organisaties zijn aanwezig"???

Maar goed, de aanwezige deelnemers zijn blijkbaar tevreden. Daarmee heeft de gemeente (dat is niet te ontkennen) een prima klus geklaard en haar doel, acceptatie, bereikt. En daar ging het om.
De complimenten voor wethouder Luuk Kuiper c.s.

Nu de rest nog! Te beginnen met het geld uit Den Haag!)
)


6. Voortgang
De wethouders Elsenaar en Kuiper zijn blij met de steun van de Tafel van Tien voor 3a. Dat er een voorkeur is voor 3b is helder, hierover wordt de discussie gevoerd.
Woensdagochtend 25 juni volgt een bestuurlijk overleg met de provincie. Dan komt ook het resultaat van de discussies en conclusies vanuit de Tafel van Tien op tafel. Woensdagavond is er een extra raadsvergadering waarin voorgesteld wordt verder te gaan met model drie, indien mogelijk met 3b. Met de uitspraak van de Raad en de verdere uitwerking van het tracé gaat men de onderhandelingen met het Rijk verder voorbereiden. De uitkomst wordt gecommuniceerd met de Tafel van Tien, voor zover niet vertrouwelijk van aard en voor zover het bestuurlijk proces er niet door in ge-vaar wordt gebracht.

Wethouder Kuiper spreekt de wens uit om ook na de vakantie met de Tafel van Tien verder te spreken over de verdere uitwerking.

Tot slot geeft de voorzitter de gelegenheid voor evaluerende opmerkingen:
De heer Oorthuijs (Er zit muziek in Hart van Dieren): Positief. De ontwikkelingen zijn naar verwachting verlopen.
De heer Schoemaker (Stichting Twickel) : Prima. De heer Schoemaker is ook blij met de wens van wet-houder Kuiper om de deelnemers van de Tafel van Tien ook bij het vervolg te betrekken.
De heer Reinders (ICR) : Positief over de aanpak en de intentie. Het is jammer dat de stukken en gesprekken van de gemeente niet in de goede volgorde gevoerd worden.
De heer Feitsma (Comité Dieren-Zuid) : Sluit zich hierbij aan.
Mevrouw Nooteboom (DELS): Is in het algemeen positief. en complimenteert de voorzitter vanwege zijn deskundige leiding.
Mevrouw Geerlings (Stichting Burg. de Bruinstraat): Sluit zich daarbij aan en hoopt dat het mogelijk is op de zelf-de manier verder samen te werken.
De heer Sevenster (Stichting Behoud Uiterwaarden Landschap): “alles prima”.
De heer Paul (Stichting Spankerenseweg): Is blij met de goede insteek. Maar, het is slechts een start.
De heer Ottevanger (GBO): Prima gesprek, prima resultaat. Hij twijfelt wel over de haal-baarheid (kosten) en hoopt dat het niet op een deceptie uit-loopt. De heer Ottevanger wijst op het belang van een goede communicatie richting de bevolking.
De heer Blok (Belangenvereniging Dieren e.o.?): Complimenten voor het halen van de planning.
De heer Van Dalen (Belangenvereniging Dieren e.o.): Goede werkwijze met de Tafel van Tien.

7. Afsluiting
Wethouder Kuiper merkt nog op dat hij in het kader van de communicatie in overleg treedt met deskundigen. Er zal in Dagblad de Gelderlander periodiek over de voort-gang worden gepubliceerd. Hoe de communicatie verder vorm krijgt wordt besproken na het bestuurlijk overleg en de uitspraak van de raad. Wethouder Kuiper is dankbaar voor de wijze van meewerken vanuit de Tafel van tien. Hij kijkt er tevreden op terug.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. Ook de toehoorders worden in de dank betrokken.