Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 13 november 2008

Waterschapsverkiezingen: Stemadvies (2)

Vandaag starten de Waterschapsverkiezingen.

Het is echter nog maar de vraag of u wilt meedoen aan deze verkiezingen.

Waterschappen hebben formele, door de provincie(s) opgelegde taken. Zij zijn verantwoordelijk voor de bescherming tegen wateroverlast en overstroming, het waterpeil en de kwaliteit van oppervlaktewater. Waterschap Rijn-IJssel dat ook de gemeente Rheden bestrijkt is bovendien verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer op de Oude IJssel.

Voorheen konden alleen individuen (koppels van twee personen) aan de verkiezingen deelnemen. Nu kunnen ook politieke partijen en groeperingen met de waterschapsverkiezingen meedoen. De politieke partijen zijn daar gretig op ingesprongen. Zodra er posten te verdelen zijn, zijn zij er als de kippen bij.

Een deel van de zetels in het bestuur van het waterschap Rijn-IJssel is gereserveerd voor grondeigenaren (3 zetels) , bedrijven (3 zetels) en beheerders van natuurterreinen (2 zetels) . Deze zetels worden via indirecte verkiezingen bezet.

De overige 22 zetels worden via de verkiezingen gevuld.

Veel mensen zien deze politisering met lede ogen aan. Er bestaan geen socialistische dijken of christelijke beeklopen. De waterschappen hebben de hierboven genoemde formele taken en daarbuiten mogen zij niet treden.

Adriaan Dolk verwoordt dat met de opmerking: “ Het is valse democratie te suggereren dat burgers invloed hebben op de uitvoering van een door anderen geformuleerd beleid.. Die anderen zitten in de tweede kamer, de provinciale staten en de gemeenteraad en daar zijn wij burgers drie maal voor naar de stembus gegaan. Die anderen, onze voksvertegenwoordigers, behoren dat beleid zelf te formuleren of te delegeren aan deskundige ambtenaren.” (klik hier voor de volledige brief van Adriaan Dolk over dit onderwerp)

Bovendien zijn de kosten voor de verkiezingen aanzienlijk en bestaat het gevaar voor verdere bureaucratisering van de waterschappen.

Deze argumenten dienen zeker niet te worden veronachtzaamd.

Aan de andere kant. Het is niet zwart-wit. U betaalt via de rekening van het waterleveringsbedrijf (in onze streek is dat Vitens) waterschapsbelasting. Daarnaast is het niet de eerste keer dat er, weliswaar op een andere manier, waterschapsverkiezingen zijn gehouden. Ik was zelfbij de vorige verkiezingen ook kandidaat (nu overigens niet). Dat was overigens op persoonlijke titel. Ik maakte me in 2004 ook al zorgen over de toenemende lasten voor de burger. Een zekere politisering heeft dus al plaatsgevonden.

Schoon water wordt schaarser, net als geld. En als schaarsheid zijn intrede doet dan is de politiek niet veraf. Dan moeten er keuzes gemaakt worden. Om maar eens een paar onderwerpen te noemen: moeten de accenten gelegd worden op schoon water, dijken, landbouw, recreatie of natuurbescherming? Alle bij uitstek politieke issues.

En, nu de politisering heeft toegeslagen, zal ongetwijfeld de vraag volgen of u meer geld aan het waterbeheer wilt uitgeven. Vindt u het prima dat het waterschap “ leuke dingen voor de mensen doet” of zweert u bij soberheid en houdt u liever de hand op de knip: wilt u via uw stem voorkomen dat het waterschap een steeds grotere greep in uw portemonnee doet.

Misschien voelt u zich nu zelfs wel gedwongen om te stemmen. Juist ├│mdat de politiek zijn intrede heeft gedaan. Al was het maar om te voorkomen dat partijen waarin u het niet ziet zitten hun zin kunnen doordrijven.

Of vindt u het juist goed dat u uw invloed kunt doen gelden. Wilt u juist grip op het bestuur en het beleid van zoveel mogelijk overheidsorganen. Dan is het natuurlijk wel de vraag of dat op deze manier moet. Partijpolitiek brengt ook kiezersbedrog, gedraai en schijnzekerheid met zich mee.

En denk ook nog eens na over dat stemgeheim (klik hier voor het betreffende artikel).

Ik hoop dat ik u niet in verwarring heb gebracht.

En, denk erom. U mag stemmen! U moet niets!

Bovendien kunt u een blanco stem uitbrengen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Waterschapsverkiezingen: Stemadvies (1)

Door: Adriaan Dolk
Sinds vier jaar was ik ze niet meer in de media tegengekomen; de dames en heren van de waterschappen. Nooit meer gehoord en nooit meer gezien sinds de laatste verkiezingen in 2004. Ook toen al, herinner ik me, vond ik het irritant dat al die vreemde personen mij aanspoorden om mijn stem op hem/haar uit te brengen. Wie bent u in hemelsnaam, behalve een gelikt verhaal?

Tot mijn vreugde lees ik in de Gelderlander (7 nov 08) een betoog van een planoloog en deskundige in waterbeheer, waarin onder meer de uitspraak: “Er zijn geen liberale gemalen of socialistische sluizen.”

“Verkiezing waterschap is valse democratie” staat er boven het artikel. En daar ben ik het nu eens helemaal mee eens. Het is valse democratie te suggereren dat burgers invloed hebben op de uitvoering van een door anderen geformuleerd beleid. Die anderen zitten in de tweede kamer, de provinciale staten en de gemeenteraad en daar zijn wij burgers drie maal voor naar de stembus gegaan. Die anderen, onze voksvertegenwoordigers, behoren dat beleid zelf te formuleren of te delegeren aan deskundige ambtenaren. Gaan we straks ook in onze politieke correctheid de directie van Rijkswaterstaat via landelijke verkiezingen samenstellen? .

Een waterschap dat ik als eerste op internet tegenkom informeert mij dat er voor vijftien plaatsen in het Algemeen Bestuur zich zevenenzestig kandidaten verdeeld over acht lijsten hebben aangemeld. Er zijn 26 waterschappen in Nederland dus u kunt het sommetje zelf wel maken hoeveel vergadertijgers zich warm lopen.

Bij 12 miljoen kiesgerechtigden in Nederland (12.000.000) rolt dezer dagen een lijvig stembiljet in de bus met het verzoek dat in te vullen en in te zenden. Per waterschap kunt u kiezen uit zeg 70 kandidaten. Wat een voorrecht om onze democratische rechten op deze wijze te mogen uitoefenen.

Er is vast iemand zo knap om uit te rekenen hoe groot de papierberg is die aan deze verkiezingen wordt verspild en hoe de duurzaamheid in ons land daarmee is gediend. En misschien horen we straks nog bij de kleine berichtjes het percentage geldig uitgebrachte stemmen. Na de verkiezingen in 2004 heb ik dat cijfer niet kunnen ontdekken. Maar hoe onthullend ook, ik vrees dat we twintig jaar verder zijn voordat we van deze valse democratie zijn verlost.

Mijn stemadvies houd ik voor me. Ik zou de indruk kunnen wekken dat ik u wil beïnvloeden bij het uitbrengen van uw stem. U moet het voor uzelf uitmaken, maar mogelijk brengt de prullenmand u op een idee.

Adriaan Dolk, Dieren

Waterschapsverkiezingen: Stemgeheim?

Vandaag, 13 november, starten de Waterschapsverkiezingen. Vandaag of morgen kunt u de verkiezingsbescheiden in uw brievenbus verwachten. Om mee te tellen dient u uw stembiljet Uiterlijk 23 november om 17.00 uur te hebben gepost.

Het is echter nog maar de vraag of u wel wilt meedoen aan deze verkiezingen.

Deze verkiezingen zijn onderwerp van verschillende discussies.

De stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet had een proces aangespannen tegen de manier waarop de verkiezingen zijn georganiseerd en worden afgehandeld.

Volgens de stichting wordt door de wijze waarop de waterschappen de stemming organiseren het stemgeheim geschonden. De waterschappen zouden achter de identiteit van de kiezer kunnen komen en ook zijn politieke kleur zou kunnen worden achterhaald.

Volgens de waterschappen is het stemgeheim voldoende gewaarborgd.

Het proces dat Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet daarover tegen de verkiezingen had aangespannen is gewonnen door de waterschappen. De verkiezingen kunnen dus gewoon doorgaan op de manier die de waterschappen hebben ontwikkeld.