Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 24 november 2009

Jurriëns had draaikont Elsenaar moeten doorzagen over de rondweg Laag-Soeren.

Vanavond vroeg raadslid Jurriëns aan wethouder Elsenaar of het bericht op een weblog (Jurriëns: "ik zal de naam niet noemen", ach gut die Jurriëns) over de rondweg Laag-Soeren klopte en waarom wethouder Elsenaar daar niet eerst de raad over had geïnformeerd.

Daarop begon Elsenaar te draaikonten. Hij verwees naar de moties in provinciale staten (zie het bericht "IA,IA...Ze gaan met onze rondweg aan de haal" ). Hij vermeed te melden dat hij tegen mij had gezegd dat de rondweg er kwam. Maar hij verraadde zich toch. Op het einde zei Elsenaar dat hij samen met zijn collega's uit Apeldoorn en Brummen een plan aan de provincie had voorgelegd waarin het nieuwe tracé van de
N786 was opgenomen. Op dat moment had Jurriëns moeten doorvragen. Een alerter raadslid had dat ongetwijfeld gedaan.

Ik zeg het hier nog maar eens: Elsenaar heeft tegenover mij herhaald de uitspraak gedaan en herhaald bevestigd dat er op bestuurlijk niveau overeenstemming is over de rondweg om Laag-Soeren. Ondubbelzinnig. Die gaat volgens die bestuurlijke overeenstemming, zoals Elsenaar zei, het oude rondwegtracé volgen.

En Jurriëns heeft natuurlijk gelijk: Elsenaar had de raad moeten informeren dat Apeldoorn, Brummen en Rheden eruit waren en dat zij overeenstemming hebben over die N786 inclusief de rondweg om Laag-Soeren. Vreemd genoeg ging niemand in de raadszaal daarop door. Heel, heel merkwaardig!

Ik moet nu even tot tien tellen...!
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

IA,IA... Ze gaan met onze rondweg aan de haal!

Het CDA ziet het dossier waar zij haar zinnen op had gezet uit haar handen glippen. Het bericht waarin ik meldde dat de wethouders van Apeldoorn, Brummen en Rheden overeenstemming hebben bereikt over de aanleg van de rondweg om Laag-Soeren joeg het CDA in de gordijnen.

CDA-raadslid Bert de Boer mailde me dat hij er al op de informatieavond van 12 november “wat over geroepen had” en had gewezen op de “reserve T22 van bijna 1 mln die wij nog hebben staan”

Ter ondersteuning stuurde hij twee documenten mee: een amendement en een motie over een voorbereidingskrediet voor de N786 die door Provinciale Staten zijn aangenomen. Het amendement (wijziging op de “Beleidsbegroting 2010”) spreekt van een voorbereidingskrediet van € 500.000 voor de N786 Dieren-Apeldoorn.
De Boer meldde ook “Het is een gezamenlijk initiatief van de coalitiepartijen geworden met als trekker statenlid CDA'er Jan Hutten.”

Het is heel mooi dat er een verkenning wordt uitgevoerd en dat CDA'er Jan Hutten de trekker is maar NERGENS in die documenten wordt gesproken over het aanleggen van de rondweg. Niet in de Begroting 2010, niet in het amendement en niet in de motie. Ik lees alleen dat er geld is vrijgemaakt om een verkenning op te starten.

Maar het CDA maakt het, uit angst de boot te missen, nu wel erg bont. Op de CDA-website staat een bericht met de kop “De N786 rondweg Laag Soeren moet worden opgestart zegt PS Gld.” Het bericht is verluchtigd met een schets van de rondweg. Maar in de tekst is niets over de rondweg terug te vinden. Opnieuw wordt alleen gesproken van “een verkenning rondom de N786” Dat wil dus zeggen dat alle mogelijkheden open staan. De rondweg wordt niet genoemd. Laat staan dat provinciale staten heeft gezegd dat de rondweg moet worden opgestart. Anders gezegd: De kop boven het bericht dekt de lading dus niet. Ronduit suggestief en misleidend.

Hans Elsenaar, wethouder Verkeer van de gemeente Rheden, was afgelopen vrijdag tegenover mij wel specifiek. Hij beklemtoonde dat de oude rondweg nieuw leven is ingeblazen en dat daarover een akkoord is bereikt met Apeldoorn en Brummen, als onderdeel van de totaaloplossing voor de N786.

Het CDA doet alsof die rondweg vanzelfsprekend onderdeel van de oplossing is "waarvan CDA'er Jan Hutten de trekker is.” Met andere woorden "Die rondweg is onze verdienste". Nog sterker "Die rondweg is exclusief eigendom van het CDA."
Jaja, je moet toch wat hè.

In de provinciale "Beleidsbegroting 2010" van de provincie staat
Op basis van besluitvorming door uw Staten zullen wij de voorbereiding van de feitelijke uitvoering van projecten op de N320 en N322 direct ter hand nemen in samenwerking met de betrokken gemeenten. Realisatie van oplossingen voor deze twee knelpunten is voorzien in de volgende Statenperiode. Voor de meer complexe knelpunten op de N309, N345 en N786 zal, eveneens conform Statenvoorstel en de moties daarop, gestart worden met brede maatschappelijke verkenningen naar de meest gewenste oplossingen. Deze verkenningen krijgen hun beslag in 2010

Niet meer en niet minder. En heel mooi allemaal maar de tekst rept nergens van een rondweg.

Als het CDA toch al weet van die rondweg had waarom hebben ze daarmee dan niet de publiciteit gezocht? Ontbreekt het ze aan politiek benul? Hebben ze eindelijk iets waar de partij mee kan scoren dan laten ze zich nog de kaas van het brood eten. En dan nu moord en brand schreeuwen en net doen alsof ze daarvan al lang op de hoogte waren? Kom, kom!

De druiven zijn kennelijk nogal zuur voor het CDA.

Ik mag Bert de Boer graag, 'n beste vent en capabel raadslid. En van mij mag het CDA met de eer voor de rondweg gaan strijken hoor. Maakt me geen moer uit. Maar ze moeten niet krampachtig gaan doen. Eef van Ooijen en Hans Elsenaar hebben het over een rondweg en niet over verkenningen. Zij hebben die verkenningen namelijk al uitgevoerd en zijn sowieso al 'n paar stappen verder dan het CDA. En tja..helaas voor het CDA, ze zijn beide van een andere partij.

Als troost onderstaand de motie en het amendement die in proviciale staten zijn ingediend. Onder leiding van statenlid en trekker Jan Hutten. En die is van het CDA. Als je dat maar weet!
Klik op onderstaande afbeeldingen om te vergroten.


Joop Zijlstra gekozen in bestuur Nieuw Republikeins Gernootschap

Amsterdam, Zaterdag 21 november 2009.

Tot leden van het bestuur van het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) zijn gekozen de heren L. Verhoef te Overdinkel (O) en Drs. J.A. Zijlstra te Ellecom (Gld).

Dit gebeurde op de Algemene Ledenvergadering van het NRG in Amsterdam op zaterdag 21 november 2009.

Het Nieuw Republikeins Genootschap stelt zich ten doel de republiek als regeringsvorm te doen herinvoeren. Nederland zou de oudste republiek ter wereld zijn geweest (sinds de Unie van Utrecht in 1579) als niet in 1813 (na de val van Napoleon) Willem Frederik, zoon van stadhouder Willem V met steun van de geallieerden tot vorst van de Verenigde Nederlanden was gekroond.

Het N.R.G. wil zijn doel bereiken door te benadrukken dat het erfelijk koningschap niet meer van deze tijd is. Het NRG stoort zich weliswaar ook aan de vele incidenten in en rondom het koningshuis, maar verwerpt veeleer de feitelijke omstandigheid dat de hoogste post in ons land bij erfrecht toevalt aan één familie met alle prerogatieven die daarbij lijken te horen.

Een eventuele instelling van een ‘ceremonieel koningschap‘ verandert niets aan dat erfrecht en is daarom onwenselijk. In een waarlijk democratisch land dient de functie van staatshoofd, naar de vorm ceremonieel, in principe open te staan voor iedereen. Pas dan kan er in ons land sprake zijn van een echte democratie.

Het NRG is sinds zijn oprichting in 1998 gestadig groeiend en telt thans 1400 leden. Nadere informatie is te vinden op de website van het Nieuw Republikeins Genootschap."

--
Hugo Beunder
Nieuw Republikeins Genootschap, voorzitter

Vuile handen

Door: Adriaan Dolk

Via het weblog Politiek Rheden werden wij op 28 oktober en 7 november jl. geinformeerd over bestuurspraktijken in de gemeente Rheden. Het is najaar 2006 en een vertrouwelijk rapport van het GITP te Nijmegen met persoonlijke gegevens van een wethouder wordt tegen de afspraken in door wethouder J. Kock besproken in een fractievergadering van de PvdA. Vervolgens treedt er een praatcircuit in werking waar bezoekende burgers op het gemeentehuis zonder schroom in worden betrokken.

Joop Zijlstra uit Ellecom verkrijgt bevestiging over deze onverkwikkelijke gang van zaken van de beschadigde wethouder en schrijft vervolgens op 2 november jl. een brief aan de burgemeester, mevr. Van Wingerden-Boers waarin hij haar onder meer vraagt of:

1 de burgemeester in haar hoedanigheid als voorzitter van het College wethouder Kock heeft aangesproken op het feit dat hij de beloofde vertrouwelijkheid van het rapport en daarmee de privacy van de betrokken wethouder heeft geschonden?

2 de burgemeester maatregelen heeft genomen tegen de heer Kock naar aanleiding van diens schending van vertrouwelijkheid en zo ja, welke?

3 de burgemeester de beschadigde wethouder wiens privacy gegevens op straat terecht waren gekomen nog namens het College haar verontschuldigingen heeft aangeboden voor het optreden van de heer Kock?

Het antwoord van de burgemeester aan de heer Zijlstra (brief d.d.18.11.2009) gaat volkomen voorbij aan deze vragen en komt er op neer dat de burgemeester over deze zaak geen verdere informatie wenst te verstrekken aangezien de privacy van de heer Pieper dan in het geding komt. Want over hem gaat het, zoals elke lezer kan nagaan bij verdere raadpleging van dit weblog.

Zelf niet zo thuis in ambtelijke formuleringen begrijp ik wel dat hier in ernst wordt geprobeerd de vragensteller met een enorme kluit in het riet te sturen.

Doordat vertrouwelijkheid niet in acht is genomen is de privacy van een wethouder geschonden en over deze zaak kan geen verdere informatie worden verstrekt omdat de privacy van de wethouder in kwestie dan wordt geschonden. Dat is - zeker voor een burgemeester - een diepzinnige gedachte.

Geen van de vragen aan de burgemeester betreffen de privacy van de heer Pieper. Er is geen enkele reden waarom de burgemeester de privacy van de heer Pieper nog verder zou moeten schenden als zij de bovengenoemde vragen van de heer Zijlstra beantwoordt.

Integendeel, voor twee vragen is een eenvoudig ja of nee voldoende en bij vraag 2 volstaat, indien het antwoord ja is, een opsomming van de genomen maatregelen.

Het gaat bij die vragen helemaal niet over de privacy van de heer Pieper maar over een schending van integriteit van bestuur door wethouder Kock.

Van den Heuvel en Huberts, twee hoogleraren verbonden aan de VU Amsterdam, zijn auteurs van het boekje ‘Integriteitsbeleid van gemeenten’ (Lemma bv 2003).

Een tweetal citaten die in het boekje zijn te vinden:
(1) ‘Een samenleving kan zich geen ambtelijke en bestuurlijke organisatie permitteren die moreel niet hoogstaand en onkreukbaar is.’
(2) ‘Integriteit raakt inmiddels uit de bespiegelende sfeer. Het besef is doorgedrongen dat integriteit een harde les van deze tijd is. Maar zakelijke maatregelen zoals heldere regels en afspraken, gedragsregels, organisatorische maatregelen en controlemechanismen zijn niet voldoende, want al dit soort instrumenten loopt het risico ineffectief te blijven als bij bestuurders en ambtenaren niet een mentaliteit van betrouwbaarheid, openheid en onkreukbaarheid bestaat.’

Die betrouwbaarheid en onkreukbaarheid van wethouder Kock is in de gemeente Rheden in hoge mate aan de orde. Het is onaannemelijk dat de burgemeester deze schending van integriteit is ontgaan. Maar zij heeft wel verzuimd passend te handelen.

Want, zeggen de auteurs op blz 75, (door mij samengevat) :
Als er een verdenking van schending van integriteit in een gemeentelijke organisatie aan de oppervlakte komt dient snel te worden gereageerd. Ontkennen werkt averechts. Eerst dient een voorlopig oriëntatie plaats te vinden; indien geen grond aanwezig om het onderzoek verder door te zetten wordt dat publiekelijk met redenen toegelicht. Als echter uit deze oriëntatie blijkt dat de verdenking min of meer serieus kan worden genomen dan dient een echt onafhankelijk onderzoek te volgen. Maar beslist niet door de gemeentelijke vertouwenspersoon omdat deze te dicht op de gemeentelijke personen staan. De betrokken politicus, onderwerp van het onderzoek, doet er verstandig aan terug te treden in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. In ernstige gevallen dient formeel te worden geschorst.

In de duistere werkelijkheid van 2006 in de gemeente Rheden, is gezien de verklaring van de heer Pieper op dit weblog van 7 november sprake van een ernstige integriteitsschending door een bestuurder van de gemeente. En dat speelde zich af in 2006.

De burgemeester verzuimde op te treden en de raad verzuimde om het college over deze kwestie kritisch aan de tand te voelen.

Voor de laatste maal nog even de twee hoogleraren van de VU die een aantal vaak voorkomende missers wat betreft integriteit in germeentelijke organisaties hebben ingedeeld in vijf groepen; nummer vier luidt als volgt::

‘Het probleem van de vuile handen heeft betrekking op de vraag of het doel de middelen heiligt; men maakt vuile handen als men omwille van het bereiken van het doel wat minder precies omgaat met bijvoorbeeld rechtvaardigheid, openheid of collegialiteit.’

Door niet te reageren op op een duidelijke schending van integriteit heeft - naar het oordeel van de auteurs - het bestuur van de gemeente Rheden - zowel het voltallige college als de voltallige raad - vuile handen gemaakt

En ik meen me te herinneren dat vandaag 24 november 2009 een vertrouwenscommissie uit diezelfde raad zal worden benoemd die een aanbeveling zal moeten opstellen voor een eventuele herbenoeming van diezelfde burgemeester. Daar zal beslist geen aanbeveling uit voortkomen die het keurmerk integer kan worden opgeplakt. ‘Een beetje integer kan niet’ zei Ien Dales

Het is maar beter die aanbeveling over te laten aan de leden van de nieuwe gemeenteraad die volgend jaar, na de verkiezingen in maart zal worden geinstalleerd.

Adriaan Dolk, Dieren