Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 24 februari 2008

Steegse Vertellingen - 9. De motie van mei 2005

De motie waar het om draaide.

De Raad van de gemeente Rheden, in vergadering bijeen op 31 mei 2005, sprekende over agendapunt 9, het voorstel betreffende Hart van Dieren

overwegende dat:
• aard, omvang en complexiteit van het Hart van Dieren rechtvaardigen dat invulling wordt gegeven aan het scheppen van omstandigheden en randvoorwaarden waardoor de Raad van de gemeente Rheden zijn functie als hoofd van de gemeente optimaal kan uitoefenen.

• geborgd moet worden dat de Gemeenteraad in alle komende fasen van het project zijn positie als controleur op een werkelijke goede manier kan invullen zowel waar het sturing en controle betreft als ten aanzien van de projectdoelen en de projectbeheersing.

besluit
• dit vorm te geven door de wijze van rapportage en verantwoording door het College van B&W aan de Raad van de Gemeente Rheden over het project Hart van Dieren gedurende de looptijd van het project aan een aantal voorwaarden te verbinden.

draagt het college van Burgemeester en Wethouders op:

• te garanderen dat de Gemeenteraad vroegtijdig betrokken wordt bij belangrijke besluiten en geïnformeerd wordt over opkomende feiten en risico’s die de uitkomsten van het project zowel materieel als financieel wezenlijk beïnvloeden. Een en ander zonodig in vertrouwelijkheid.

• iedere drie maanden een voortgangsrapportage over het project Hart van Dieren aan de Gemeenteraad aan te bieden.
Deze voortgangsrapportage omvat in ieder geval:
a. de ontwikkeling van de scope van het project ten opzichte van de huidige plan;
b. de ontwikkeling van de planning ten opzichte van het huidige plan;
c. de ontwikkeling van de financiën ten opzichte van het huidige plan;
d. de ontwikkelingen in de aan het project verbonden risico’s, de beheersing ervan en de mogelijke financiële gevolgen;
e. wat de Gemeenteraad verder moet weten.

Daarnaast worden in de voortgangsrapportage ontwikkelingen in of veranderingen van de doelstellingen van het project en de hiervoor noodzakelijk randvoorwaarden, zoals flankerend beleid, in aparte paragrafen vermeld en toegelicht.

• bij deze voortgangsrapportages dient periodiek, op basis van een nader te bepalen frequentie, een rapport te worden gevoegd met een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de informatie in de voortgangsrapportage en over de toereikendheid van de projectorganisatie. Bij de beoordeling van de toereikendheid van de projectorganisatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de administratieve organisatie en de interne controle van het project.

• het rapport, zoals bedoeld in het voorgaande alinea, dient te worden opgesteld door een onafhankelijke externe auditor en wordt gelijktijdig met de voortgangsrapportage, als afzonderlijk document, aan de Gemeenteraad gezonden.

en gaat over tot de orde van de dag,

fractie Leefbaar Rheden,
M. Th. Kooijmans

Steegse Vertellingen - 8. Mei 2005

Mijn fractie, Leefbaar Rheden, maakte nog steeds deel uit van de coalitie. Onze eerste vertegenwoordiger in het college, wethouder van Zadelhof, was intussen opgevolgd door Kees Hermsen.

In de raadsvergadering van 31 mei werden de plannen behandeld.
Alle partijen zaten met grote vraagtekens en er waren vooraf honderden vragen gesteld en het was opvallend dat de Klankbordgroep zich toen al afvroeg wat haar rol was. Kennelijk voelde ze zich niet serieus genoeg genomen. En belangenorganisaties en bewoners kwamen in steeds grotere getale in het geweer.

Voor een goed begrip. Hoewel wij zeer kritisch waren op het project waren wij nog steeds voorstander. Wij maakten ons echter ernstige zorgen. De financiële onderbouwing was zwak, de raad had vrijwel geen grip op het project, de communicatie met de bewoners, de klankbordgroep en de raad moest beter, er was geen verkeerscirculatieplan en een stedenbouwkundig plan ontbrak.
Veel van onze zorgen werden gedeeld door de andere partijen maar wethouder Jan Bart Wilschut praatte alles recht.

Gemeentebelangen was sowieso tegen alle plannen. Groen Links en wij (Leefbaar Rheden) probeerden in enkele moties op voor ons belangrijke punten bij te sturen. Groen Links wilde een beslissing over de detailvulling van het functionele programma uitstellen. Deze motie vonden wij overbodig en wij steunden hem dan ook niet. De motie van Groen Links over formalisering van de rol van de klankbordgroep, een betere communicatie en een terugkeergarantie voor de bewoners van het gebied konden wij van harte onderschrijven.

Wij dienden zoals gezegd ook een motie in. Naast de financiële risico’s was al diverse malen gebleken, dat de raad onvoldoende grip op het project had. Daarover was al eerder uitvoerig in commissies en in de raad gesproken en onze zorg werd gedeeld door veel raadsleden.

Ik had met onze wethouder Kees Hermsen al eerder over onze zorgen en deze motie gesproken. Op zijn aanraden had ik daarover telefonisch contact opgenomen met Jan Bart Wilschut. Toen kreeg ik de indruk dat hij welwillend tegenover onze motie stond. Ik blij natuurlijk en op de ochtend van de raadsvergadering (31 mei 2005) mailde ik de motie naar hem zodat hij de tekst goed kon laten bezinken. Stom natuurlijk. Had ik nooit moeten doen. Daarmee gunde ik hem teveel tijd om zich voor te bereiden.

Steegse Vertellingen - 7. De verdwenen miljoenen

In de serie Steegse Vertellingen maak ik af en toe een uistapje. Om de context wat sprekender te maken. Zo ook vandaag

Tot in 2005 hebben de gemeente en de provincie in officiële stukken volgehouden dat aan aantal regionale partijen € 70 miljoen op tafel zou leggen. Daarvan zou de gemeente € 11,4 bijdragen en de provincie € 22,9 miljoen. De rest moest komen van andere regionale partners.
Daar is niets van terecht gekomen.

Het KAN zegde € 4,5 miljoen toe en een andere (overigens niet-regionale partij waarvan ik de naam niet kan noemen) droeg ook enkele miljoenen bij. De provincie en de gemeente hadden inmiddels hun bijdrage verhoogd zodat er uiteindelijk een bedrag van zo’n € 48 miljoen op de teller stond. Dat scheelde een dikke € 20 miljoen, Uitgaande van de eerdere uitspraken (zie boven) scheelde het zelfs € 35 miljoen.
Wat hadden we niet allemaal met het geld kunnen doen?

Het blijft een feit dat onderweg domweg tientallen miljoenen aan regionale bijdragen in nevel zijn opgelost. Een afdoende verklaring is nooit gegeven en tot op de dag van vandaag is niet duidelijk hoe men aan het oorspronkelijke bedrag van €70 miljoen kwam en waarom dat nooit is binnengehaald. Ik vermoed dat er helemaal geen € 70 miljoen aan regionale bijdragen was toegezegd maar dat men niet durft toe te geven. Dat zou namelijk betekenen dat er eens iemand (of misschien wel meer mensen) iets uit de duim heeft gezogen en dat zou politieke consequenties hebben. En dat willen we met zijn allen niet. Toch?
Het heeft mij altijd bevreemd dat buiten onze fractie geen enkele andere partij hier aandacht voor had. Waarom eigenlijk?

Die vraag lijkt me uiterst belangrijk. Als de toezeggingen van de overige regionale partijen (ten bedrage van zo’n € 35 miljoen) waren nagekomen dan had het oorspronkelijke plan, trein en weg beide onder het maaiveld, misschien kunnen worden uitgevoerd en waren veel afgeleide problemen een stuk minder geweest.

De complimenten

In de krant vrschijnen de laatste tijd regelmatig artikelen die je kunt beschouwen als reactie op eerdere berichten op mijn weblog. Vandaag ook weer.

In de Gelderlander stond een interview met de duo-voorzitters van zwemvereniging PFC (Poseidon Flamingo’s Combinatie). ’n Prima club trouwens. Mijn zoon heeft er jarenlang met veel plezier aan waterpolo gedaan.

Laatst schreef ik dat wethouder Elsenaar eens aan het werk moest gaan met zijn zwembadvisie. Hij is naar mijn idee inhoudelijk veel te onzichtbaar.

Ik wordt op mijn wenken bediend. In de krant laten de zwemclubvoorzitters optekenen “Wethouder Hans Elsenaar is goed bezig”(..)”Hij werkt aan een behoeftenstudie en het beeld dat wij ervan krijgen is heel constructief en positief”.

Kijk, dat doet mij deugd. Als Elsenaar mij op deze manier wil antwoorden vind ik dat prima. Als hij zo wil laten zien dat er wel degelijk gewerkt wordt aan die visie en vooral als hij de wens van PFC en de andere zwemverenigingen voor een goede sportaccomodatie vervult dan krijgt hij van mij een pluim op z’n hoed. ’n Hele grote!

Maar dan blijft de vraag. Hoe werkt het mechanisme nu. Vindt een journalist inspiratie op mijn weblog en gaat op zoek naar een mooi artikel, heeft iemand in het gemeentehuis de taak op zich genomen om mijn weblog af te speuren en op “subtiele“ wijze “antwoorden” te regisseren of is het allemaal gewoon toeval?

Ik beschouw het als ’n compliment. Politiek Rheden wordt serieus genomen.