Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 6 oktober 2008

VVD wenst uitleg over voorgenomen bezuiniging op Spoornota

Na Gemeentebelangen en de SP heeft nu ook de Rhedense VVD vragen gesteld over de Spoornota.

Fractieleider Ronald Haverkamp vroeg afgelopen dinsdag aan het college van B&W om in de gemeenteraad te komen uitleggen hoe zij tot het besluit is gekomen om de motie voor de ontwikkeling van de Spoornota niet uit te voeren.

De motie is destijds unaniem door de gemeenteraad aangenomen. En gezien het belang wat eerder aan de Spoornota is gehecht en de ophef die de laatste tijd (ook in de media) is ontstaan vindt de VVD dat uitleg van het college van B&W gewenst is.

Haverkamp stelde voor om die uitleg tijdens de informatieavond van 20 oktober te komen geven.

Wethouder Kuiper (de Spoornota hoort in de portefeuille van wethouder Elsenaar maar die was dinsdagavond afwezig) antwoordde dat bij begrotingsbehandeling (4/5 november) een voorstel van het college van B&W zou worden ingebracht.

Ronald Haverkamp drong echter aan op uitleg op 20 oktober. Temeer omdat de fracties daar dan beter rekening mee kunnen houden bij de voorbereidingen van de begrotingsbehandeling.

Wethouder Kuiper gaf uiteindelijk toe. Dus op 20 oktober weten we meer.

De vragen van de VVD geven aan dat de aandacht die de gemeenteraad aan de Spoornota schenkt aan het groeien is.

De Spoornota is van groot belang. Geen Noordtak Velp heeft dat in brieven aan het college van B&W, de raadsleden en in de pers uitvoerig uitgelegd.

Het Rhedense college van B&W moet wel zeer zwaarwegende redenen hebben om die Spoornota te schrappen en daarmee een unaniem aangenomen motie in de wind te slaan.
Ik neem aan dat de raad dat met mij eens is.

Het college van B&W denkt met het schrappen van de Spoornota 100.000 euro te kunnen besparen doordat zij dan geen projectleider meer in hoeft te huren. Geen Noordtak Velp denkt dat het ook anders kan. Door de deskundigheid en ervaring van brugers die zich al jaren met het spoor bezighouden te gebruiken kan een aanzienlijke besparing worden bereikt.

Naar analogie met de Dierense Tafel van 10 kan er ook een Spoorconferentie worden belegd die in een aantal sessies alle spooronderwerpen uitvoerig doorspit en voorstellen maakt die in de Spoornota kunnen worden opgenomen. En de politiek kan het verloop van die Spoorconferentie nauwlettend volgen.

De uiteindelijke politiek-bestuurlijke afwegingen dienen in het college van B&W en de gemeenteraad te worden gemaakt.

Ik hoop dat de Rhedense politiek die kans grijpt.

Een uitgelezen mogelijkheid om de kloof tussen burger en politiek te overbruggen en te werken aan het vergroten van het vertrouwen in de overheid.

Bijgaand de verwijzingen naar de brieven die naar gemeenteraad, college van B&W en de pers zijn gestuurd. Dan kunnen de raadsleden het nog eens op hun gemak nalezen.

Geen Noordtak Velp trekt aan de bel bij gemeentebestuur. (19 september 2008)

Geen Noordtak Velp vraagt steun Rhedens raadsfracties (19 september 2008)

Spoornota of Spooknota? (20 september 2008)