Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 22 april 2009

"In geouwehoer kan je niet wonen" (1)

Zo’n 25 – 30 jaar geleden zei Jan Schaefer het al : "In geouwehoer kan je niet wonen".

In het voorwoord van de vorige Woonvisie 2003-2007 stond het (niet erg origineel overigens) nog eens op zijn Rhedens: “in nota’s kun je niet wonen”.

Dat is inmiddels wel gebleken. We zijn nu ’n paar jaar verder en de conclusie moet zijn dat het Rhedense woonbeleid de afgelopen jaren heeft gefaald.

In de Woonvisie 2003 legde de gemeente Rheden destijds de nadruk op het tekort aan woningen. Ook kwalitatief stak het woningbestand niet goed in elkaar. Het sloot niet aan op de lokale woningbehoefte. Meest in het oog springend was het tekort aan huur- en koopwoningen voor ouderen. Voor die groep was behoefte aan 800 huurwoningen en 100 koopwoningen. Qua locatie was er vooral een tekort aan woningen in het centrum-dorpse woonmilieu (Velp,Dieren, Rheden).

De Rhedense rekenkamer commissie oordeelde vorige jaar dat de doelen van die woonvisie (te) ambitieus, teveel en te abstracte waren en dat de uitvoering vaak niet aansloot op die doelen. Een andere belangrijke constatering van de rekenkamercommissie is dat de discussie over de haalbaarheid van al die doelen ontbrak. De ondertitel van dat rapport, Fundament op los zand?, laat wat dat betreft aan duidelijkheid niets te wensen over.

De “buitenparlementaire” oppositie tegen diverse bouwplannen (Nimmer Dor, Riviersteen, Aldi, Velperbroek, Hogeweg, Wagenaarplein etc.) heeft er tenslotte voor gezorgd dat het woonbeleid en de visie op wonen opnieuw op de agenda kwam. In ieder geval resulteerde dit in discussie in de raad. Denk aan de door VVD aangezwengelde “hoogbouwdiscussie” waar tenslotte ook andere aspecten bij werden betrokken zoals de bevolkingsontwikkeling en samenstelling op de langere termijn.

In de nieuwe Woonvisie 2009-2013 erkennen B&W dat de ambities te groot waren en niet kunnen worden waargemaakt. De geplande aantallen te bouwen woningen (740 stuks in plaats van 1100 stuks per 2010) worden bij lange na niet gehaald en de 50% “betaalbare” woningen werden er 40%. De achterliggende doelen, het streven naar een evenwichtige bevolkingsopbouw, versterking van de identiteit van wijken en dorpen en het verbeteren van de “toekomstwaarde” van de woningen en de woonomgeving (zeg maar “duurzaamheid”en “leefmilieu/leefbaarheid”) zijn zeker niet gehaald.

Het blijft toch moeilijk om dat ook publiekelijk te erkennen. Wethouder Kuiper geeft er dan ook een positieve draai aan. Van een 'mislukking' wil hij niet spreken. "De doelstelling heeft sterk motiverend gewerkt. Er is een hoger bouwtempo bereikt dan in de jaren ervoor.” (De Gelderlander, 16 april 2009)

Met de nieuwe Woonvisie 2009-2013 wil het gemeentebestuur beter aansluiten bij de actuele Rhedense situatie en ontwikkelingen in de samenleving.

Het is echter de vraag of dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Klik op onderstaande links voor de volgende afleveringen:
"In geouwehoer kan je niet wonen" (2)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (3)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (4)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (5)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (6)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (6)
"In geouwehoer kan je niet wonen" (7)