Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 28 oktober 2009

Praat me niet van politiek

Door: Joop Zijlstra

Vroeger, op de middelbare school, leerde ik wat ‘politiek’ betekent. Het woord komt van ‘het griekse ‘politeia’. Ik hecht aan de betekenis ’de kunst van het besturen’. Ik heb sindsdien nogal wat ervaring in die politiek. In het begin weet je van toeten noch van blazen. Je moet leren; door schade en schande. Kortom, ik ben niet verbaasd over de situatie die Wim Pieper in een reactie (22 oktober) op dit weblog schetst.

Toen Wim Pieper goed en wel wethouder was hoorde ik in de wandelgangen van het gemeentehuis dat er eind 2006 een rapport van het GITP, waarin persoonlijke gegevens over Wim Pieper waren vermeld “was gelekt” door een lid van het toenmalige College van B.& W. Het GITP te Nijmegen (Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie) staat te goeder naam en faam bekend en is uiterst zorgvuldig met procedures ter bescherming van iemands privacy.

Mijn vraag aan Wim Pieper is: Was dat zo maar een kletspraatje? Indien ja; mijn verontschuldiging dat ik het onderwerp heb aangeroerd.
Als het antwoord echter nee is heb ik voor de volgende ronde nog een paar vraagjes in petto voor de voorzitter van het college over de kunst van het besturen.

Joop Zijlstra
Ellecom.

28-10-2009

Open brief inzake herbenoeming burgemeester

Door: Joop Zijlstra (als woordvoerder van een groep zeer bezorgde inwoners)

J.A. Zijlstra te Ellecom, 23 oktober 2009

Open brief aan de leden van de Gemeenteraad van Rheden.

Geachte leden van de Raad van de gemeente Rheden.

De procedure tot de herbenoeming van de huidige burgemeester van Rheden is ingezet. (Zie de brief van de Commissaris van de Koningin aan u van 8 oktober 2009 en de notitie die u in het verlengde van de brief hebt ontvangen van uw griffie.) Het is zeer de vraag of de burgemeester na alles wat er in Rheden gedurende haar ambtsperiode is gebeurd wel moet worden herbenoemd.

Dieptepunt in haar functioneren is vastgelegd in het rapport ‘Hard voor Dieren’ ‘van Lysias Advies BV, van 2 april 2008, over de gang van zaken bij het project ‘Hart van Dieren’. De tien conclusies van het rapport zijn vernietigend en (nog steeds) onthutsend.

Conclusie nummer 7 luidt: “Het project Hart van Dieren is nooit in control geweest”. Wat betekent die conclusie meer speciaal voor de voorzitter van het College van B.& W. die de constante factor was in drie elkaar opvolgende Colleges? Was zij in haar functie niet aangesteld om toe te zien op de kwaliteit van het bestuur?

Conclusie nummer 8 luidt: “De communicatie met en het betrekken van de bevolking was in de strategie ondoordacht en in de uitvoering rommelig”. De burgemeester daarentegen meende zelfs nog onlangs in haar brief van 28 september 2009 aan de CvdK een zeer rooskleurig beeld te moeten geven over deze communicatie. (Zie de brief van de CvdK daarover van 8 oktober 2009 in de bijlage.) Ter illustratie onderstaande foto’s van 3 maart 2007 bij de opening van het informatiecentrum Hart van Dieren.

Het College van B.& W. was van mening dat er in het rapport sprake is geweest van een aantal nuttige leermomenten en verlegde zijn verantwoordelijkheid voor de negatieve bevindingen naar derden.

De Gemeenteraad conformeerde zich aan deze reactie en dwong het College van B.& W. na zijn wanprestatie niet tot aftreden.

Uw Raad moet op 24 november aanstaande tot een aanbeveling komen m.b.t. een eventuele herbenoeming van de burgemeester. In geheim overleg moeten de fractievoorzitters een conceptaanbeveling voor de Raad formuleren.

De vraag is of de fractievoorzitters gezien hun houding na het verschijnen van het Lysiasrapport wel een zakelijke afweging kunnen maken voor een verantwoord advies; zij zijn te zeer betrokken geweest.

Dat geldt evenzeer voor de huidige Gemeenteraad, die een belangrijk aandeel had in het desastreuze verloop van het project Hart van Dieren.

Een advies van een nu in te stellen commissie voor herbenoeming zal door de burgers bij voorbaat als ongeloofwaardig worden beoordeeld.

Een aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester door de huidige Raad maakt het functioneren van deze Raad tot een democratische farce.

Zo bezien is het evident dat de in het komende voorjaar aantredende nieuwe Raad het besluit moet nemen over de aanbeveling m.b.t. de herbenoeming van de burgemeester.

Met verschuldigde hoogachting,
J.A. Zijlstra

Klik op een van onderstaande afbeeldingen om te vergroten.
De bijlage bij bovenstaande open brief.