Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 29 oktober 2009

Brief inzake herbenoeming burgemeester (2)

Door: Joop Zijlstra

J.A. Zijlstra te Ellecom, 26 oktober 2009

Aan de leden van de gemeenteraad

Geachte dames en heren,

In vervolg op mijn brief aan de Raad dd 23 oktober 2009 verzoek ik u, gelet op de argumentatie in mijn voornoemde brief aan u, om een negatief advies uit te brengen over herbenoeming van de huidige falende en weinig inspirerende burgemeester dan wel u te onthouden van advies en dit over te laten aan de raad in haar nieuwe samenstelling na de verkiezingen.

Indien u toch in de u resterende zittingperiode advies wilt uitbrengen over een eventuele herbenoeming verzoek ik u uw keuze voor of tegen herbenoeming nader toe te lichten en te motiveren. Ook verneem ik dan graag van u of en waarom u van mening bent dat de huidige raad een advies dient uit te brengen over een ambtsperiode van de burgemeester die zou beginnen na installatie van een raad in een gewijzigde samenstelling.

Als kiezer, en velen met mij als kiezers, kunnen wij deze informatie dan meenemen bij het uitbrengen van onze stem in maart 2010. Overigens wordt door de gerezen kwestie eens te meer de wenselijkheid aangetoond van een verkiezing van de burgemeester boven de huidige situatie van een benoeming van de burgemeester door de Kroon.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,
met verschuldigde eerbied
en met een vriendelijke groet.

w.g.
J. Zijlstra
.