Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 26 februari 2010

Mijn partij is uniek want…..

In de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart legt het Streekjournaal wekelijks een vraag of stelling voor aan de Rhedense politiek.

Nog ’n week tot aan de verkiezingen. Ter afsluiting van de serie verkiezingsartikelen biedt het Streekjournaal de Rhedense lijsttrekkers de mogelijkheid om hun partij in de schijnwerper te plaatsen. Wij hebben gevraagd waarom de kiezer op hun partij zou moeten stemmen. Wat onderscheidt de politieke partijen van elkaar? Hebben de kiezers iets te kiezen?

De lijsttrekkers borduren voort op het thema: Mijn partij is uniek want…..

Tjebbe Vugts (CDA): Het CDA is uniek want wij zetten ons in voor U en een uniek Rheden. Wij vinden dat Rheden sociaal, leefbaar en bereikbaar moet blijven. Daarom is het CDA voor een actief en slagvaardig woningbouwbeleid: de juiste woningen op de juiste plaats voor de juiste groep. Duurzaam en levensloopbestendig bouwen voor jong en oud. Het CDA wil de infrastructuur verbeteren zodat al onze dorpen en dorpsdelen goed en veilig bereikbaar blijven. Daarnaast willen we maatregelen langs de spoorlijn onderzoeken en treffen. Voor bestuur en financiën: de tering naar de nering zetten. Sociaal en solidair. Maar vooral Betrokken en Verantwoordelijk voor de inwoners van ons unieke Rheden.

Harriët Tiemens (GroenLinks): GroenLinks is uniek omdat met GroenLinks in het college voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Rheden er nu aandacht is (tijd, geld en menskracht) voor natuur, biodiversiteit, milieu, energiebesparing en klimaatbeleid. Investeringen in energiebesparing en in herstel van lanen, bossen en stuifzand zijn ten goede gekomen aan lokale werkgelegenheid. We hebben laten zien dat groen werkt! Bovendien is nu eindelijk actie ondernomen op de 10 grootste kleine ergernissen in de gemeente, zoals hondenpoep, zwerfvuil, overhangend groen e.a. We ergeren ons nog steeds, maar wel steeds minder. Als er straks fors bezuinigd moet worden kunt er bij ons op rekenen dat we besparingen niet halen bij kwetsbare groepen. Waar u wel op kunt rekenen zijn innovatieve ideeën zoals het mobiel zorgloket, waardoor zorg bij de mensen thuis komt.

Ronald Haverkamp (VVD): De VVD Rheden is uniek want VVD Rheden is door de Gelderlander uitgeroepen tot beste fractie van de gemeente Rheden. Daarnaast is lijsttrekker Ronald Haverkamp uitgeroepen tot beste raadslid. Kiest u voor de VVD Rheden dan kiest u voor kwaliteit. VVD Rheden luistert naar de inwoners. VVD Rheden toont daadkracht. Geen woorden maar daden. Inhoudelijk zijn wij ook uniek. Wij willen geen lastenverhoging voor onze inwoners. Wij willen een kleinere ambtelijke organisatie. Wij willen cameratoezicht op onveilige plekken in de gemeente. Wij willen schoolzwemmen herinvoeren en geen windmolens in onze prachtige gemeente. Inwoners met een uitkering moeten aan de slag. Desnoods vrijwilligerswerk. Onze dorpen moeten dorpen blijven. Geen hoogbouw.

Krista den Hertog-Heins (D66): D66 is anders uniek! Vier jaar zat D66 niet in de Rhedense gemeenteraad en vaak dachten wij: “Dat kan anders!” Veel inwoners zijn kritisch op de bestuurscultuur, vinden dat zij niet gehoord worden en dat het bestuur zijn eigen gang gaat. Kiezers dreigen af te haken. D66 heeft zich langs de zijlijn ‘warmgelopen’. Denk aan de Traverse Dieren of het goederenvervoer op de IJssellijn. U kunt erop rekenen dat D66 burgers en organisaties actief bij het gemeentebeleid betrekt. Het móet anders en het kán anders. D66 zal beslissingen uitleggen en onderbouwen. Zo mogelijk als collegedragende coalitiepartij maar als dat niet lukt vanuit een kritische oppositie. Goed bestuur is een randvoorwaarde om alles wat Rheden zo bijzonder maakt te behouden Met goed bestuur zorgt D66 voor behoud van onze groene woonomgeving en gemeentelijke voorzieningen. D66 staat voor duurzaamheid, kennis, werken en wonen.

Hendri Witteveen (ChristenUnie): De ChristenUnie is uniek want:
1. Wij laten ons inspireren door de Bijbel.
2. Dat betekent voor ons dat we prioriteit geven aan duurzaamheid. Ook tijdens deze crisis houden we goed voor ogen hoe we de aarde overdragen aan onze kinderen.
3. We zijn niet uit op eigen succes. We richten ons op samenwerking met collega’s in de raad en het college, maar ook met de samenleving.
4. In onze visie moet de gemeente een stapje terug doen en zich richten op de ondersteuning van verenigingen, (vrijwilligers)organisaties en actieve burgers. Die zijn heel wat mans en kunnen taken van de gemeente overnemen.
Zo willen we de belangen van iedere inwoner van Rheden dienen.

Henk van Valburg (PvdA): Ja, mijn PvdA is uniek omdat die zich al 64 jaar onafgebroken inzet voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Inzet voor huisvesting, armoedebeleid, werkgelegenheid en scholing, we voeren het integratiedebat op nationaal en gemeentelijk niveau, hebben contacten, met onder andere: Mensen in de Bijstand, de Cosbo, de Moskee, het AGO, de Turkse Culturele Vereniging , Humanitas, Wijkplatform Velp Zuid en de diverse belangenverenigingen. Iedereen telt mee, ouderen, jongeren, allochtonen en gehandicapten. Iedereen verdient een kans, ook een tweede kans. Wil je niks, dan mag je, wat de PvdA betreft aangepakt worden. Misbruik moet worden bestreden, normen en waarden bewaakt. We willen ook dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Er is bij onze partij altijd ruimte voor ieders mening. Soms lastig, maar het maakt ook dat de PvdA mijn partij is.

Jorine Dirks (SP): De SP is uniek, omdat de partij vanuit haar socialistische ideologie als enige privatisering en marktwerking absoluut afwijst. Wij zijn fel tegen de neoliberale koers van de afgelopen jaren. Wij willen een samenleving met ‘meer wij, minder ik’. Meer aandacht voor buurten, wijken en bewoners. Een mens is meer dan consument, een land is meer dan een BV. De SP is ook uniek, omdat de partij een geheel eigen werkwijze heeft: wij combineren actie en fractie, oftewel, we doen ons politieke werk op straat en in de raad. Zonder onderzoek geen recht van spreken, zeggen wij altijd. Daarom gaan SP'ers vaak naar buiten, de straat op, om met mensen te praten over zaken, die ons allemaal aangaan (bijvoorbeeld het goederenvervoer), ons te laten informeren of juist anderen te informeren. En dat combineren we met het werk in de raadszaal

Ron Nienhuis (Groep Hop): Groep Hop is uniek want een partij voor de onafhankelijke burger, die tot dusver als enige partij variant 4 van de Traverse Dieren ondersteunt: Twee tunnels, bij de Wilhelminaweg en de Harderwijkerweg. Een relatief eenvoudige en betaalbare oplossing om de barrière tussen Dieren Noord en Zuid op te heffen. Dat past binnen het budget dat de provincie beschikbaar heeft zodat snel met dit plan kan worden aangevangen. Groep Hop is als enige partij voorstander van het afschaffen van lokale belastingen en de inning centraal door de rijksoverheid te laten uitvoeren, wat een enorme kostenbesparing oplevert, die dan aan de burger kan worden besteed. Onder andere in de vorm van GRATIS INTERNET. Iedere burger moet van internet gebruik kunnen maken. Minima krijgen een PC in bruikleen van de gemeente zodat zij geen kennisachterstand oplopen in deze informatiemaatschappij.

Hangjongeren, (g)een probleem!

In Dieren gaat het regelmatig fout met jongeren die de boel zwaar aan het verstjeren zijn. Wat zeg ik regelmatig? Het frequentie waarmee de incidenten met jongeren zich voordoen neemt alleen maar toe. De burgemeester doet stoer met camera's en de politie vraagt zich af wie die camera's dan moet gaan bemannen.

De Dierense ondernemer Hullegie is het meer dan zat. Hij, zelf slachtoffer van de terreur van de Dierense bloem van het dorp, ziet het met lede ogen aan. Hullegie daagt de politiek met een paginagrote advertentie in de Regiobode uit om nu eens met echte maatregelen te komen. Het begint in Dieren echt uit de hand te lopen. Het wordt de hoogste tijd voor gebiedsverboden en het vrijmaken van extra mankracht bij de politie.Voor echt doortatstende maatregelen. De tijd van pappen en nathouden moet voorbij zijn.

Onderstaand artikel verscheen vorige week in het Streekjournaal. Dit artikel had u nog van me tegoed. Was ik in alle drukte gewoon vergeten op de blog te plaatsen. Maar nu actueler dan ooit. De komende weken kunnen we de politiek ijken. Kijken of de partijen nog steeds hetzelfde over de problemen denken.
-----

Hangjongeren, (g)een probleem! (Streekjournaal, 17 februari 2010)

In de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart legt het Streekjournaal wekelijks een vraag of stelling voor aan de Rhedense politiek.

Met de regelmaat van de klok verschijnen er berichten over overlast door hangjongeren in winkelcentrum Calluna. Van tijd tot tijd worden deze problemen ook in andere dorpen gemeld. Onder de bevolking is dit een belangrijk onderwerp. Vindt u de huidige maatregelen voldoen of bent u voor een hardere aanpak? Ligt het aan de sfeer en de omgeving van dergelijke locaties? Verloedering van de omgeving? Of ligt de oorzaak alleen bij de jeugd? Krijgen zij te veel of juist te weinig aandacht?

De stelling luidt: Hangjongeren, (g)een probleem!

Hendri Witteveen (ChristenUnie): Hangjongeren bestaan niet, hangen is normaal. Bijna alle jongeren hangen wel eens. Ze hebben behoefte elkaar te ontmoeten. Prima. Wat ons betreft mogen ze zelf samen met ouders, in overleg met de buurt, verantwoordelijkheid krijgen voor inrichting en onderhoud van hangplekken. Vandalisme, geweld en bedreigingen zijn abnormaal. Dit kunnen we niet tolereren. Grensoverschrijdend gedrag van jongeren op en rond het Callunaplein moet worden aangepakt. Veel van deze jongeren zijn bekend. Ouders zijn ermee geconfronteerd en op hun verantwoordelijkheid gewezen. Daarnaast reageert de politie alert en treedt op tegen wangedrag. Dat wil niet zeggen dat het probleem is opgelost. Toch moeten we het via deze twee sporen aanpakken: a) praten en proberen de oorzaken aan te pakken én b) iedere overtreding bestraffen. Volhouden dus.

Krista den Hertog-Heins ( D66): Eigenlijk gaat het hartstikke goed met onze jeugd. Veel jongeren ontwikkelen zich op een prettige manier tot jongvolwassenen. Een klein aantal jongeren veroorzaakt overlast, irritatie en soms zelfs angst. Oorzaken zijn schoolverzuim, verveling, werkloosheid, gezinsproblemen of een combinatie daarvan. Het helpt als hangjongeren een eigen plek hebben. De gemeente moet hiervoor zorgen. D66 wil enerzijds een ‘lik-op-stuk’ aanpak en anderzijds inzetten op preventie. Zet vrijwillige straatcoaches in die het vertrouwen van de jongeren winnen, tussenpersoon zijn tussen jongeren en instanties, die jongeren stimuleren een opleiding te volgen en af te maken en hen helpen een toekomst op te bouwen. Jongeren die veel overlast veroorzaken moeten dat zelf merken. Op risicovolle plaatsen moet de politie nadrukkelijk surveilleren. Snelrecht en alternatieve straffen (voorwaardelijke invrijheidstelling, Halt-trajecten) moeten vaker worden ingezet.

Magda Rook (Gemeentebelangen): De aanpak van hangjongeren hoort thuis in het veiligheidsbeleid. Met geluidsoverlast, vervuiling en vandalisme maken hangjongeren zich niet populair. Ze veroorzaken overlast en geven de buurtbewoners een onveilig gevoel. Winkeliers en hun werknemers voelen zich bedreigd. Aanpak heeft alleen succes als er wordt samengewerkt. Gemeente, wijkagent, jongerenwerk, omwonenden én ouders. Ook de inzet van buurtvaders is belangrijk. Zij voorkomen misverstanden en scheppen duidelijkheid voor de jeugd. Verder dienen jeugd- en jongerenwerk een structurele basisvoorziening te zijn. Goed jongerenbeleid heeft een remmende werking op onveiligheid en criminaliteit. Door met jongeren in gesprek te gaan bieden we perspectief en we helpen hen in hun ontwikkeling. Meedenken maakt hen bewust van de rol die zij in de maatschappij kunnen vervullen. Uiteindelijk bespaart dat op dure jeugdzorg en zal de overlast afnemen.

Janet Duursma (GroenLinks): Onze samenleving ziet jongeren die op straat ‘hangen’ als een probleem. GroenLinks beschouwt flaneergedrag van jongeren als een normaal verschijnsel dat te maken heeft met hun behoefte om elkaar te ontmoeten. Jongeren horen die gelegenheid ook te hebben; de publieke ruimte is er immers voor iedereen. Soms gaat het hanggedrag echter gepaard met onwettig gedrag en ernstige overlast. Dan is ruimte bieden niet langer gepast en ingrijpen nodig. Om de veiligheid te verbeteren én om jongeren te leren hoe ze zich in de publieke ruimte moeten gedragen en verder afglijden in criminaliteit te voorkomen. Camera's leiden tot verplaatsing van het probleem. Het is beter te zoeken naar oplossingen met praten, ruimte bieden en grenzen stellen, afspraken, jongerenbuurtbemiddeling, toezicht door jongerenwerkers en politie, activiteiten organiseren en straffen bij misdragingen.

Ron Nienhuis (Groep Hop): Als een gemeente ieder stukje grond heeft volgebouwd dan blijven er steeds minder plekken over waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten zonder "overlast" te geven. Een winkelcentrum is geen plek waar hangjongeren overlast dienen te veroorzaken. Het is voor ondernemers belangrijk dat burgers met een veilig gevoel en gezellig kunnen winkelen. Overlast van hangjongeren in een winkelcentrum dient dan ook repressief aangepakt te worden. De gemeente moet zorgen voor schone straten in het winkelcentrum. Jongeren die het winkelcentrum vervuilen met afval dienen repressief aangepakt te worden met een boete. Een bezoekje van de wijkagent aan hun ouders dient er voor te zorgen dat het winkelcentrum niet wordt vervuild door overlast veroorzakende hangjongeren. Groep Hop streeft zoveel mogelijk een preventieve aanpak na.

Tjebbe Vugts (CDA): Om het probleem van hangjongeren aan te pakken, gaan wij voor een combinatie van een harde en een softe aanpak. In deze benadering zijn toezicht houden, grenzen stellen en straffen belangrijke elementen. Dit geldt eveneens voor investeren in de betrokkenheid, participatie en eigen verantwoordelijkheid van jongeren. Dus hard optreden waar het moet: onder meer door cameratoezicht, de inzet van politie en de instelling van een samenscholingsverbod én tegelijk met deze jongeren samen zoeken naar oplossingen. Uiteraard moeten we er tevens voor zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn voor de jeugd zodat voorkomen wordt dat jongeren ontsporen.

Heleen Denie (PvdA): “Hangen” is van alle tijden: oud en jong “hangt”. Geen probleem zolang dat geen overlast geeft. Als anderen worden lastiggevallen, mensen zich niet veilig voelen, troep over straat slingert en spullen worden vernield, is “hangen” niet acceptabel. Omstanders spreken deze schoffies - vaak met succes - op hun gedrag aan. Sociale controle! Beter dan camera’s (wie houdt die in de gaten), beter dan hangplekken (ze kiezen toch hun eigen stekje). Als de overlast blijft, is de PvdA voorstander van stevig optreden van de politie: niets tolereren , jonge kinderen tijdig van de straat en ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid. In Amsterdam wordt succesvol gewerkt met voormalige overlastplegers die de nieuwe generatie in het gareel houdt. Wat ons betreft de moeite van het proberen waard.

Ronald Haverkamp (VVD): Hangjongeren zijn helaas wel een probleem! Al zou dit niet zo mogen zijn. VVD Rheden heeft vrijheid hoog in het vaandel staan. Vrijheid is echter onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je anderen niet mag lastigvallen. Het lijkt erop dat een deel van de jongeren deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Helemaal schandalig is het als je leest dat ondernemers zich bedreigd voelen. Veiligheid is voor de VVD Rheden een belangrijk onderwerp. Bij eventuele coalitieonderhandelingen zullen we hier zwaar op inzetten. Cameratoezicht, meer blauw op straat en het aanspreken van de ouders. Want daar ligt een hele belangrijke verantwoordelijkheid. De maatschappij is niet verantwoordelijk voor de opvoeding van jongeren. De ouders en de jongeren zelf wel. Jongeren die gepakt worden voor ongeoorloofd gedrag moeten fors gestraft worden.

Jorine Dirks (SP): Hangjongeren vormen pas een probleem, als ze overlast veroorzaken of wanneer ze hangen omdat er geen voorzieningen voor hen zijn. Bij strafbare feiten, zoals vandalisme, is het simpel: dan geldt ons rechtssysteem, dus oppakken en berechten. En jongeren die uit verveling hangen en rotzooi trappen? Zelfs als ze niets strafbaars doen, voelen anderen zich daar ongemakkelijk bij, en dat draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid. Repressie en jongeren wegjagen is niet de keuze van de SP. Zorg voor een wijkagent die de jongeren kent en hen (en hun ouders) kan aanspreken op hun gedrag. Dat werkt beter dan onpersoonlijk cameratoezicht. En zorg voor voorzieningen: bijvoorbeeld een buurthuis in elk dorp/buurt met een afgestemd programma voor jongeren. Betrek de jongeren erbij en maak hen medeverantwoordelijk.

Duurzaam of fake?

Bijgaande mail ontving ik afgelopen week.

"Deze week overkwam mij het volgende.

Een mij bekende uit Dieren vertelde mij, in het bijzijn van nog drie personen, het volgende:

Iemand bracht voor zijn bedrijf afval naar de verbrandingsoven in Duiven.
Daar aangekomen zag hij dat in plastic verpakt materiaal plat gewalst werd door een bulldozer. Desgevraagd antwoordde de daarmee doende man, dat dit verpakt asbest was.

Dat roept de vraag op waar dat vandaan komt? Toch niet (ook) uit Rheden, waar ambtenaren (ook mij) braaf stickers hebben geleverd om dergelijk afval af te kunnen voeren naar de gemeentewerf in dorp Rheden?

Vervolgens zag hij daar stapels ingezameld plastic zoals dat tegenwoordig afzonderlijk wordt opgehaald. Dezelfde bulldozer schoof zowel het verpletterde asbest als de zakken met plastic en het aangevoerde huisvuil tezamen de verbrandingsoven in.

Hem bevreemdde dit nogal en vroeg nog maar eens of dit altijd zo ging. De man op de bulldozer bevestigde dit!

Tenslotte vroeg hij zich in ons bijzijn af waarom de gemeente Rheden zich afficheert als groene gemeente terwijl haar huisvuil naar Drente wordt afgevoerd. Dat kost extra energie en geeft derhalve dito luchtvervuiling?!
"

Ik mag toch echt hopen dat dit verhaal niet klopt! Als dit verhaal klopt dan is de temperatuur van de bestuurlijke en politieke geloofwaardigheid van het Rhedense gemeentebestuur die toch al niet zo hoog was echt tot ver onder het nulpunt gedaald!

Wat is dat toch...


Wat is dat toch met de POLITIEK?

Kabinet is in elkaar gevallen.Scheldwoorden en verwijten naar elkaar.

Nou begint Gemeente Belangen ook weer met dreigementen,wel raar.

Maar vinden ze ruzie soms zo leuk?
Of is hun hobby politieke-breuk.

Dit alles zo vlak voor de verkiezingen!
Brengt welvervelende dingen.

Maar ze hebben er zichzelf toch mee.
Ondanks alle ellende stem ik tevree.

Maar op wie gaan stemmen,kan nog even denken.
Wie ik dat rode stipje zal schenken.

Niet op ruziemakers,dat weet ik wel.
Dus stuur ik deze mail heel snel.

Groeten, A.

Bericht aan de kandidaatsraadsleden

Door: Joop Zijlstra

Waarde kandidaatraadsleden in hope.

Het kan u moeilijk ontgaan zijn dat er beroering is in de politiek. Tot voor kort viel het u wellicht nog niet zo op, de broei in en rondom het gemeentehuis in De Steeg. Grote zaken, kleine zaken. Er komen er meer. Het zal je duizelen. Huisvuilbakken voor twee miljoen. De op- en afrit in Velp Zuid. Het gerucht dat plastic, verzameld door de mensen ´op last´ van Groen Links, de verbrandingsoven in Duiven wordt ingeschoven.
Die zaken komen niet voor in het zoetsappige Burgerjaarverslag. Daar is alles koek en ei. Natuurlijk, want de burgemeester schrijft dat zelf vol. Haar koninkrijkje? Volgens mij is het meer haar bananenrepubliekje.

De huidige onrust volgt op de tragedies van de afgelopen jaren. Gemeente Rheden: plan Hart van Dieren en RiverStone. Het Comité reageerde fel, in advertenties in 2006 en 2007. Bah, zei De Steeg. Toegegeven, het loog er ook niet om, maar het was wel terecht. Op brieven aan het College van B.& W. en aan de gemeenteraadsleden, meermaals, werd niet gereageerd of slechts, bij uitzondering, in afwijzende zin. In spreken bij vergaderingen van de raad. Niemand in de raad zei boe of ba behalve die ene keer. Een raadslid zei in de pauze: ‘u hebt groot gelijk!’ Mijn antwoord: ‘fijn dat u het zegt, maar zegt u het liever in de raad!’ Dat past daar blijkbaar niet
In provinciale staten kwam het bij inspreken over Hart van Dieren wel tot vragen en discussie. Daar zegt me een raadslid uit Velp: ‘Ik denk dat u gelijk hebt over Hart van Dieren, maar we kunnen niet meer terug’. (Dat hebben we dus gezien!) Datzelfde raadslid schoffeerde mij later in de gemeenteraad. Sindsdien, mei 2008, kom ik niet meer in De Steeg.
Ik voel me daar niet thuis, een ontheemde. B.& W. spreken niet met me, ontvangen me niet. Kritiek is in De Steeg niet welkom. Raadsleden in spe: critici zijn uw beste vrienden. Daar heb je meer aan dan aan vleiers.

Over de belangrijke aangelegenheden en over het bestuur in de gemeente Rheden schreef ik aan de Commissaris van de Koningin (CvdK) en aan betreffende Ministers, in het bijzonder die van Binnenlandse Zaken (BiZa).
De leden van B.& W. en van de gemeenteraad informeerde ik steeds via afschriften. Stilte aldaar, dom, natuurlijk, helaas ook begrijpelijk dom.

Meer speciaal schonk ik tenslotte aandacht aan het functioneren van de burgemeester. Zij heeft toch een spilfunctie in de problematiek? Ik heb het niet over haar als uitdeler van bloemen, ik heb het over haar als voorzitter van raad en college. Daarom heb ik, op aanraden vanuit BiZa, mijn zorgen neergelegd bij de chef kabinet van de CvdK. Als altijd, informeerde ik de burgemeester over het gesprek en over de inhoud ervan. Van haar reactie aan de CvdK kreeg ik geen afschrift. Daar is de WOB, wet openbaarheid van bestuur goed voor! Van mijn reactie zond ik haar uiteraard een afschrift, alsook aan de raadsleden.
Het is vermakelijk als het niet zo dieptreurig was.

De Minister van BiZa heeft kennisgenomen van mijn berichten, maar zij verwees mij in haar laatste brief, waarin het ging om burgemeesters herbenoeming naar de gemeenteraad:
“Zoals gezegd is het raadzaam dat u zich tot de raad dan wel tot in de raad vertegenwoordigde politieke partijen wendt, nu u bezwaren hebt over het functioneren van de burgemeester.
Uw punten kunnen door vertrouwenscommissie en raad bij de beslissing over de herbenoeming worden betrokken.”

In het licht van het bovenstaande speelt u bij deze passage misschien ook een lach rond de lippen. Dat is immers een doodlopende weg gebleken.
Ik gaf daarom de burgemeester het advies om zelf af te zien van een tweede termijn, met een afschrift aan de vertrouwenscommissie.

Ik doorbreek de beslotenheid van een en ander vanwege het stilzwijgen van het gemeentebestuur enerzijds en reuring erover onder de inwoners.
Ik maak mij echt ongerust over de situatie bestuur - inwoners. Het gedrag van de zittende leden van de raad ligt daaraan ten grondslag.
Ik stel u, raadsleden in hope, van het een en ander in kennis. Geeft u zich rekenschap daarvan. Het kan veel beter in de gemeente Rheden. Het moet veel beter. Over hoe dat kan kon u afgelopen weekend lezen in het bijblad van de NRC ‘Opinie en Debat’, pagina 10 en 11. Daarin staat een interview met de Britse socioloog Hilary Wainwright. Het is een eyeopener m.b.t. de lokale democratie. NRC, Opinie en Debat, weer eens wat anders dan Regiobode, Weekjournaal en katern ‘Veluwezoom’. Ik heb thuis voor u een afschrift van het interview klaar liggen. Op afroep stuur ik het u toe.

“Het is vechten tegen de bierkaai”, heeft men in de dorpen wel gezegd. Dat kan zijn, maar de inwoners – niet belanghebbend in het jargon, nota bene! – hoeven niet te verliezen. De bierkaai heeft hier geen voorschoot aan, de bierkaai zetelt, in net pak of wat erop lijkt, in De Steeg.
Wat ik u als mogelijk nieuwe raadsleden vraag: ‘Ga ons voor in de strijd.’ Met de nieuwe lijsttrekkers Tjebbe Vugts, Jorien Dirks, Krista den Hertog- Heins en Magda Rook is er perspectief. )* Wat die laatste betreft.
Er is ruzie in GB. Maar ik heb vertrouwen in de nieuwlichters daar.
Van wie de rotsooi in de eigen gelederen durft aan te pakken is ook in de gemeenteraad iets te verwachten. Ik wens u in de komende tijd allereerst dat u goed rondkijkt, en daarna durf en kracht. Dan hebben de mensen in de gemeente Rheden nog een kans. Daarom ga ik nop stemmen. In hope.

Joop Zijlstra uit Ellecom, man die volgens ‘De Steeg’ niet deugt.

)* Laat u zich in vredesnaam niet verleiden wethouder te worden zonder ervaring in het openbaar bestuur. U verzuipt dan binnen de kortste keren. Daarmee zijn bewoners niet gediend. Die zijn goed uit met controle door u van bestuurders. Niet met meehuilen met de wolven in het bos. Z.