Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 21 april 2014

Rheden poogt NimmerdorNee met kunstgreep uit procedures te weren

De gemeente Rheden is momenteel met de Stichting NimmerdorNee verwikkeld in een juridische strijd over het bouwplan Nimmer Dor te Laag-Soeren. Inzet vormt de mogelijkheid om een kleine 70 woningen aan de Soerense woningvoorraad toe te voegen. Zoals bekend, staat NimmerdorNee vanwege uiteenlopende redenen kritisch tegenover dit bouwplan. Naar nu blijkt zet de gemeente alles op alles om dit plan te verwezenlijken. De waarheid wordt hierbij grof geweld aangedaan. Zo probeert de gemeente met een juridische truc NimmerdorNee uit de procedures te weren.

De procedures worden van gemeentelijke zijde formeel namens de gemeenteraad gevoerd. In de praktijk voert het college de regie, waarbij het ambtenarenapparaat gesteund door een advocaat verantwoordelijk is voor de juridische uitvoering. Dat de gemeente zich hierbij niet belemmerd voelt om aperte onjuistheden te verkondigen, blijkt onder meer uit de wijze waarop zij tracht NimmerdorNee van het juridische toneel te laten verdwijnen. In de ogen van de gemeente is deze stichting immers slechts in het leven geroepen om juridische procedures te voeren. Met deze smalle doelstelling zou de stichting niet ontvankelijk kunnen worden verklaard.

Een ieder die de zaak Nimmer Dor enigszins gevolg heeft, weet echter dat NimmerdorNee juist tal van maatschappelijke en politieke activiteiten heeft ontplooid om de geplande woningbouw tegen te gaan. Ook college en raadsleden zijn zich hier terdege van bewust. Vanuit de stichting is veelvuldig contact geweest met de meeste raadsfracties, er is meerdere malen ingesproken in de raad, er zijn door en namens de stichting publicaties verschenen en enkele bestuursleden hebben zitting gehad in een door de gemeente geïnitieerde klankbordgroep betreffende het plan. 

Dat college en het leeuwendeel van de raad een op aperte onwaarheden gebaseerde juridische truc toelaten, is op zijn minst nalatig. Tot op heden liet slechts de SP-fractie zich niet onbetuigd en formuleerde enkele kritische vragen voor het college. In haar beantwoording stelde het college wederom onverbloemd ‘dat de stichting, naast het voeren van diverse procedures, geen andere activiteiten verricht’.

Verantwoordelijk wethouder Ron König had beter moeten weten, aangezien NimmerdorNee ook met hem de laatste jaren intensief contact heeft gehad en hij nauw betrokken was bij de klankbordgroep. Deze juridische kunstgreep werpt op de valreep een smet op zijn wethouderschap. Dat is jammer, omdat juist hij, vooral in de beginperiode van zijn wethouderschap, een open houding tegenover NimmerdorNee aan de dag legde en aanvankelijk op een consensus leek aan te koersen.

Ook de gemeenteraad treft echter blaam. De opvatting dat het college verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van de procedures en de raad zich niet mengt in zaken die onder de rechter zijn, een visie die sommige raadsleden huldigen, houdt geen stand. Naast dat de procedures namens de raad gevoerd worden, is het uiteraard laakbaar dat de gemeente de waarheid aantoonbaar geweld aan doet om procedures te willen winnen. Een actievere houding van meer fracties, was dan ook op zijn plaats geweest, temeer omdat het gemeentelijke handelen een precedent schept. Wat zal de gemeente er immers van weerhouden om ook in andere geschillen burgers, verenigingen of stichtingen juridisch buiten spel te zetten?

De kans lijkt erg klein dat NimmerdorNee daadwerkelijk juridisch op een zijspoor wordt gezet. Alleen al de poging hiertoe had de gemeenteraad echter moeten alarmeren en vraagt om een kritischer reactie dan tot nu toe getoond is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten