Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 30 november 2008

Update uitslag verkiezingen Rijn en IJssel

Ah, ik had voor de uitslag van waterschapsverkiezingen beter op de website kiesvoorwater kunnen kijken. Daar staat de voorlopige uitslag in detail op. Dan had ik in mijn eerdere bericht wat meer informatie kunnen geven.

Wim Pieper is, voor Water Natuurlijk, ook gekozen. Pieper won zelfs op basis van voorkeursstemmen. Hij stond op de lijst op 'n 11e plaats maar eindigde met 1909 stemmen als derde op de lijst van Water Natuurlijk. Mooie prestatie!

Ook Oege Feitsma, de Rozendaler die zichzelf opwerpt als spreekbuis van de Dierense Tafel van Tien, is gekozen.

En CDA-er Wilco Nieuwenhuis redde het eveneens.

Alle heren van harte gefelicteerd!

Voor 'n zetel waren zo'n 4841 stemmen nodig. Ik had in mijn vorige bericht geen rekening gehouden met de ongeldige stemmen.

Uitslag Poll Nimmer Dor

M'n eigen bescheiden poll Nimmer Dor leverde omdanks de bedroevend lage respons een duidelijk beeld op.

Nog geen 2 procent van de (unieke) bezoekers nam de moeite om te stemmen. Kennelijk maakt Nimmer Dor niet zoveel los of weten “Nimmer Dorrers” nog niet en masse de weg naar de weblog te vinden. En er zitten natuurlijk ook veel bezoekers bij die de weblog niet kennen en er toevallig op terecht komen of pas voor de eerste keer bezoeken.
Daarnaast zijn er blijkbaar vooral veel lezers die alleen naar de weblog komen om te lezen en die niet zitten te wachten op interactie.

Maar daarom niet getreurd. Nimmer Dor blijft een interessant onderwerp en de uitslag is helder.

Slechts 4 van de 30 stemmen waren voor het ongewijzigd doorgaan van de bouwplannen op Nimmer Dor. De grote meerderheid wil het plan volledig schrappen. De overigen willen een aanpassing van het plan.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Voorlopige zetelverdeling Waterschap Rijn en IJssel

Bij Waterschap Rijn en IJssel waren 22 zetels voor de categorie ingezetenen te verdelen. Zo'n 120.000 stembiljetten (ca. 25%) werden ingestuurd.

Ik moet bekennen dat mijn stem er niet bij zat. Ik had het stembiljet wel ingevuld maar was al enkele keren vergeten om die op de post te doen. Tot het te laat was.

Dat scheelt een stem voor plaatsgenoot Jaap Boehmer. Maar ja, ik denk dat het voor Jaap niet veel uitmaakt. Hij stond geloof ik toch op een nagenoeg onverkiesbare plek. En hij kan zich nu weer concentreren op de Rhedense gemeenteraad.

Het CDA kwam met vijf zetels als winnaar uit de bus. Op de voet gevolgd door Water Natuurlijk en de PvdA die ieder vier zetels wonnen. Ik weet niet hoeveel stemmen iedere partij precies kreeg maar per zetel waren er een kleine 5500 stemmen nodig.

De lokale lijsten kwamen niet aan de bak. Die kunnen een volgende keer beter samen een lijst opstellen.

Onderstaand de voorlopige zetelverdeling voor de ingezetenen.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

De grondgebonden (geborgde) zetels werden verdeeld/aangewezen door Het Bosschap, de Kamers van Koophandel en de LTO. De totale zetelverdeling (30 stuks) ziet er als volgt uit.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Verkiezingen in het water gevallen

De waterschapsverkiezingen zijn geen onverdeeld succes. Om nog maar niet te spreken van een sof. Ongeveer tien procent van de stemmen is ongeldig. Voornamelijk door het verkeerd of niet invullen van de geboortejaar op het stembiljet.

Voorafgaand aan deze verkiezingen was er al veel kritiek. Zowel op de procedures als op de relevantie van de verkiezingen.

Maar er is meer. Verkiezingen voor gemeenteraden, provinciale staten, Tweede kamer en Europees parlement vallen onder de Kieswet. De waterschapsverkiezingen vallen echter onder de Waterschapswet. Daardoor organiseren de waterschappen hun eigen verkiezingen en houden ze er eigen stembureaus op na.

Stemgerechtigden hoeven zich niet in persoon te melden bij het stembureau, maar stemmen per post. Controle of de juiste persoon het stembiljet invult is niet mogelijk. De waarde van deze verkiezingen wordt verder gedevalueerd doordat bepaalde groepen op slinkse wijze meer invloed proberen te krijgen dan de bedoeling is.

De lijst “Werk aan water” is opgezet door werkgevers en boeren. Maar die zijn ook al vertegenwoordigd via de indirect aan te wijzen (grondgebonden) zetels door de Kamers van Koophandel en de LTO. En er kwamen klachten vanuit Limburg waar CDA-politici die niet op de CDA-lijst stonden zich via negen andere lijsten verkiesbaar stelden.

Het best zou zijn om de waterschapsverkiezingen onder te brengen in de kieswet. Dan kan de Kiesraad hier toezicht op houden. En de organisatie kan dan ook op een normale manier: met het rode potlood op het stembureau.

Om te voorkomen dat deze verkiezingen de volgende keer opnieuw in het water vallen!

vrijdag 28 november 2008

Antwoord minister Cramer op vragen Van Heugten

De aanhouder wint. Toch nog het antwoord van minister Cramer gevonden op vragen van CDA-kamerlid van Heugten over de rijksbijdrage voor Hart van Dieren. Van Heugten stelde deze vragen vorige week bij de begrotingsbehandeling van VROM.

Voor de volledigheid herhaal ik hier die vragen. Nu met toevoeging van het antwoord dat de minister op 19 november schriftelijk gaf.

----------
De heer Van Heugten (CDA): 18 november (1e termijn begrotingsbehandeling)

Over de nationale sleutelprojecten vernemen wij overigens geregeld via de media berichten over meerwerk, vertragingen en tegenvallende aanbestedingen. Sinds het jaarverslag 2006 hebben wij echter geen actuele update meer gekregen en ook in deze begroting ontbreekt die. Waarom hebben wij nog geen antwoord gekregen op onze vragen over het Nieuwe Sleutelproject Arnhem en de signalen die wij opvangen over de mogelijke inzet van de middelen voor het hart van Dieren daarbij? Graag hoor ik dat alsnog van de minister met daarbij een actuele stand van zaken.

----------
Hieronder het antwoord waarnaar ik op zoek was. Het is op 19 november schriftelijk door de minister van VROM gegeven. De tekst is letterlijk overgenomen. Voor de leesbaarheid heb ik hier en daar extra witruimte toegevoegd cq vetgedrukt.
-------------------------
Politieke Partij: CDA
Kamerlid: Heugten, R.A.C. Van


Vraag:
Hoe staat het met de Nieuwe Sleutelprojecten en met name met Arnhem/Dieren?

Antwoord:
De verantwoording voor de nieuwe sleutelprojecten is thans opgenomen in het Mirt projectenboek. De beschrijving per project is te vinden in hoofdstuk 5 “Projecten- en programmaoverzicht. Het overzicht rijksmiddelen in hoofdstuk 4 “Financiële uitwerking”.

Met betrekking tot het NSP Arnhem heeft de Kamer op 6 november een brief ontvangen. Hierin meld ik de Kamer dat de uitvoering van het project vertraging ondervindt. Nader onderzoek zal uitgevoerd worden naar de verschillende opties voor realisatie en het daarvoor benodigde budget. Eind van het jaar hoop ik samen met mijn collega van VenW en de regionale partners een reëel beeld te hebben van planoplossingen en financiering.
VROM heeft voor NSP een taakstellende bijdrage beschikbaar van EUR 24,9 mln.

Op 4 november heeft de Kamer nadere informatie gevraagd over het project Hart van Dieren en het NSP Arnhem.

Het antwoord aan de Kamer is gereed voor verzending. In het kader van de BIRK-regeling is er in 2005 in totaal 53,3 miljoen Euro beschikt.

De essentie van de stand van zaken voor het project Hart van Dieren, is dat het oorspronkelijke plan nu door de gemeente is aangepast en dermate afwijkt van het oorspronkelijke plan, dat de grondslag voor de eerder toegekende rijksbijdrage is komen te vervallen.

Eén van de belangrijkste kwaliteitsdragers waaraan de subsidieverlening in het kader van de regeling Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit voor het project was gekoppeld - verdiepte ligging van het spoor - maakt inmiddels geen onderdeel meer uit van het plan.

Ik ben van mening dat een naar beneden bijgesteld plan niet tot eenzelfde financiële rijksbijdrage kan leiden.

Mijn inzet is thans een open gesprek over een goedkopere, maar doelmatige oplossing met de gemeente Rheden en de provincie Gelderland, waarbij zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de integrale aanpak van de verkeerstechnische, ontsnipperings-, leefbaarheids- en ecologische doelstellingen. Dit gesprek is nog niet afgerond. Over de uitkomst zal ik u voor het eind van het jaar berichten.

Ten aanzien van de gewekte suggestie dat er een verband zou zijn tussen het project “Hart van Dieren” en het station in Arnhem wil ik benadrukken dat ik deze twee projecten los van elkaar behandel.

-------------------------------

De heer Van Heugten (CDA): 20 november (2e termijn begrotingsbehandeling)

Voorzitter. Ik heb nog twee vragen aan de minister. Mijn eerste vraag gaat over de nationale sleutelprojecten Arnhem en Hart van Dieren. De beantwoording door de minister was helder, op één punt na. De minister geeft aan dat het project Hart van Dieren veranderd is qua opzet en dat er daardoor waarschijnlijk een ander kostenplaatje uitkomt. Blijft de 53,3 mln. voor het project Hart van Dieren gereserveerd tot er een definitief besluit is genomen over het uitvoeringstraject? Hierop krijg ik graag een antwoord van de minister.

-----------------------
Minister Cramer: 20 november (2e termijn begrotingsbehandeling)

Voorzitter. Er is een beperkt aantal vragen gesteld in de tweede termijn. Er zijn vooral moties ingediend.
De heer Van Heugten vroeg of het budget voor het Hart van Dieren gereserveerd blijft. Ja, vooralsnog wel. ...


---------------------

Dat geeft meer helderheid!

donderdag 27 november 2008

Bos-norm

Wat vinden jullie eigenlijk van het salaris voor oud-minister Zalm. Hij krijgt in zijn nieuwe functie als hoogste baas van Amro/Fortis een jaarsalaris van 750.000 euro en een bonus die is gerelateerd aan de winst die wordt geboekt bij verkoop van de bank. Voor iedere miljard euro winst krijgt hij 100.000 euro met een maximum van de helft van zijn jaarsalaris.

Gerrit loopt persoonlijk geen groot risico. Die zeven-en–een-halve ton die hij jaarlijks krijgt heeft ie in de pocket. Ook als het allemaal mislukt. Hij zou hoogstens imago-schade kunnen oplopen.

Eigenlijk zou hij zich moeten onderwerpen aan een soort garantie-regeling. Alleen werken op basis van een bonus en een veel lager salaris ontvangen zodat ie in ieder geval aan zijn financiële verplichtingen als de hypotheek of de electriciteitsrekening kan voldoen. En als hij al het geld terughaalt dan kunnen we praten over een bonus.

Ik moet zeggen dat ik persoonlijk niet veel moeite heb met het salaris van Gerrit. Ik gun het hem graag. Als hij er maar voor zorgt dat de in Fortis/ABN geïnvesteerde belastingcenten met rente en met winst en zijn salaris maar weer terugvloeien in de staatskas.

Maar het signaal dat Wouter Bos met deze beloning afgeeft zegt meer. Ik heb nooit veel stennis gemaakt over de graaicultuur. Want waar ligt de grens waar het graaien begint? Dat heeft de Haagse politiek altijd wel gedaan. Deze actie zegt veel over deze regering en Bos zelf. Laat dit kabinet en de PvdA van Wouter Bos nooit meer mekkeren. Al dat gekrakeel over de graaicultuur waar de PvdA voor de verkiezingen zo’n nummer van maakte is een rookgordijn gebleken. Bedoeld om de kiezer te paaien. Bos en Balkenende hebben zich hiermee op slag ongeloofwaardig gemaakt.

De Balkenende-norm kan in de vuilnisbak. Hele regimenten bestuurders in de semi-publieke sector kunnen opgelucht ademhalen.

Maar hoe moet de nieuwe norm nu gaan heten? Er was al een Zalm-norm. Die decreteerde dat meevallers gebruikt worden voor het aflossen van de staatsschuld. Hoewel we daar in de afgelopen maanden natuurlijk ook weinig aan hebben gehad. De “Zalm-norm” is al bezet. .

Laten we het maar gewoon de Bos-norm noemen.

Wat ’n opluchting zeg. Mijn salaris mag dus nog wel even stijgen voordat ik me officieel schuldig moet gaan voelen.
Het grote graaien begint immers pas boven de 750.000 euro + wat bonussen.

Morgen even met m'n werkgever gaan praten. Er mag best nog wat bij.

De bussen staan klaar! (3)

Dinsdag 9 december om 13.15 uur wordt een petitie Hart van Dieren aangeboden in Den Haag.

Het programma:
9.00 uur - vertrek bus, vanaf busstation Dieren (bij ns)
9.15 uur - vertrek bus, vanaf gemeentehuis
13.00 uur - ontvangst op het Binnenhof
14.30 uur - vertrek naar De Steeg en Dieren
16.30 uur - verwachte terugkomst

De gemeente Rheden zorgt voor het vervoer, koffie, thee en een lunch.
Als u wilt kunt u uw steun aan de petitie betuigen. Er zijn meerdere mogelijkheden:

1. Stuur een mail naar petitieHvD@rheden.nl met uw naam en adres waarin u uw steun betuigd. Heb ik vanavond ook gedaan.
(Noot TKO: per abuis werd door mij doorgelinkt naar een foutief emailadres. Is hersteld: do 27 nov. 17:00 u)

2. Onderteken een kopie van de petitie (met uw naam en adres in blokletters en uw handtekening) en deze sturen naar de gemeente.
Postadres:
Gemeente Rheden
Petitie HvD
Antwoordnummer 965
6950 VX De Steeg

3. onderteken de petitie op het gemeentehuis of in het servicecentrum van de bibliotheek in Dieren.

Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente. Daar kunt u ook de petitie downloaden.
Tja.. valt het u ook op? Er wordt richting Den Haag niet meer gesproken over de Traverse Dieren maar over het Hart van Dieren.

Onderstaand de petitie. Klik op de afbeelding om te vergroten.

woensdag 26 november 2008

Slechte informatievoorziening Tweede Kamer

Minister Cramer heeft volgens Tweede Kamerlid Ger Koopmans gezegd dat zij de rijksbijdrage voor de Traverse Dieren gaat heroverwegen. Het plan beoordelen en daarna een besluit nemen.

Vorige week werd de begroting van VROM in de Tweede Kamer behandeld. Ook daar kwam de Traverse Dieren ter sprake.

Maar de informatie is incompleet en niet actueel. Het duurt me allemaal veel te lang, En dat stoort me geweldig.

Ik heb me drie slagen in het rond gezocht naar exacte antwoorden maar er is nauwelijks iets te vinden. Waar zijn die antwoorden? Ik wil ze graag ZIEN!

De verslagen van de begrotingsbehandeling van VROM door de Tweede Kamer die vorige week werd gehouden zijn niet volledig. CDA-kamerlid Van Heugten stelde de volgende vragen over de Traverse Dieren aan minister Cramer (VROM)

----------
De heer Van Heugten (CDA): 18 november (1e termijn begrotingsbehandeling)

Over de nationale sleutelprojecten vernemen wij overigens geregeld via de media berichten over meerwerk, vertragingen en tegenvallende aanbestedingen. Sinds het jaarverslag 2006 hebben wij echter geen actuele update meer gekregen en ook in deze begroting ontbreekt die. Waarom hebben wij nog geen antwoord gekregen op onze vragen over het Nieuwe Sleutelproject Arnhem en de signalen die wij opvangen over de mogelijke inzet van de middelen voor het hart van Dieren daarbij? Graag hoor ik dat alsnog van de minister met daarbij een actuele stand van zaken.

----------

De heer Van Heugten (CDA): 20 november (2e termijn begrotingsbehandeling)

Voorzitter. Ik heb nog twee vragen aan de minister. Mijn eerste vraag gaat over de nationale sleutelprojecten Arnhem en Hart van Dieren. De beantwoording door de minister was helder, op één punt na. De minister geeft aan dat het project Hart van Dieren veranderd is qua opzet en dat er daardoor waarschijnlijk een ander kostenplaatje uitkomt. Blijft de 53,3 mln. voor het project Hart van Dieren gereserveerd tot er een definitief besluit is genomen over het uitvoeringstraject? Hierop krijg ik graag een antwoord van de minister.


..................................

Minister Cramer: 20 november (2e termijn begrotingsbehandeling)

Voorzitter. Er is een beperkt aantal vragen gesteld in de tweede termijn. Er zijn vooral moties ingediend.
De heer Van Heugten vroeg of het budget voor het Hart van Dieren gereserveerd blijft. Ja, vooralsnog wel. ...

-----

En dat was het dan!

Van Heugten noemt de beantwoording door de minister helder. Maar WAAR is dat antwoord dan? Ik heb het niet gevonden. Dat antwoord waar Van Heugten het over heeft zou nu, een dikke week later, toch gewoon bij de kamerstukken te vinden moeten zijn! Is de verslaglegging van de Tweede Kamer zo slecht of is de informatie van de Tweede Kamer c.q het minsterie van VROM gewoon slecht toegankelijk, niet actueel en gooien Haagse ambtenaren er een beetje met de pet naar? Ik heb gezocht op diverse websites: de site van de Tweede Kamer, het ministerie van VROM, en andere stites met overheidsinformatie, zelfs op de websites van de kamerleden Van Heugten en Koopmans (die overigens gedateerd zijn en zeer slecht worden bijgehouden) .

We moeten het dus doen met wat bijv. Ger Koopmans ZEGT op de radio of in de krant. Met andere woorden: met interpretaties.

Ik heb zulk soort dingen liever zwart op wit.

Dan kan ik daar mijn eigen interpretatie aan geven.

dinsdag 25 november 2008

Aanzet tot de spoornota?

Het Rhedense college van B&W heeft een brief met bijlage over de spoorinfrastructuur naar de raad gestuurd. Zij noemt de brief een aanzet met als doel de onderwerpen te benoemen die samenhangen met de spoorinfrastructuur.

Het is dat de raad eist dat die spoornota er komt. De wethouder lijkt slechts schoorvoetend aan die eis te willen voldoen.

Het begint er al mee dat het college de spoornota op voorhand wil beperken tot het goederenvervoer. Dat is weliswaar volgens de motie Nota Spoor uit 2005 waarin werd gevraagd om beleid te maken op het goederenvervoer maar daar heeft het college meer dan drie jaar mee getalmd. De wereld is sinds 2005 echter niet stil blijven staan en het reizigersvervoer heeft zich in die drie jaar ook verder ontwikkeld. Denk maar aan de voorstellen voor de lightrail van de Stadsregio. Goederenvervoer en reizigersvervoer beïnvloeden elkaar volop. Kortom: Alles waar de aanwezigheid van het spoor, het gebruik en de gebruikers van het spoor invloed op hebben behoeft nadere beschouwing. Er dient samenhangend beleid te worden ontwikkeld.

In de bijlage die door B&W met de brief is meegestuurd worden 12 onderwerpen genoemd. Bij 11 onderwerpen wordt de positie van de gemeente afgedaan met “meepraten”. De beslissingsbevoegdheid ligt bij ProRail (10 keer) of bij VROM (1 keer). Slechts in 1 geval, bij bouwen langs het spoor, ziet de gemeente een rol voor zichzelf weggelegd.

Da’s een zeer teleurstellende én helaas ook een compleet verkeerde benadering. Je kunt en moet daar heel anders mee omgaan.

Geen Noordtak Velp heeft uitgebreid verwoord dat er een integrale visie op het spoor noodzakelijk is. We hebben voor de aanpak bij het opstellen van het spoor een concreet en goed uitvoerbaar voorstel bij het college en de raad neergelegd. Daarnaast hebben we ook weer zeer concreet een (niet uitputtende) reeks voorbeelden benoemd van thema’s die in de spoornota aan de orde zouden moeten komen.

Het moet toch niet zo vreselijk moeilijk zijn om die voorstellen verder uit te werken?

Waar zit het probleem? Waar is het college bang voor?

Gelukkig onderschrijft een meerderheid van de raad de noodzaak van een Spoornota.
Hopelijk blijft de raad consequent en zet ze de volgende stap: het aangeven van ECHTE kaders.

Voor de goede orde en met nadruk: Bovenstaande schrijf ik op persoonlijke titel.

Binnenkort zal Geen Noordtak Velp een mening over deze brief formuleren.


Ik hou u op de hoogte.

Onderstaand de brief + de bijlage:
----------------------------
Geachte raadsleden,

Aan uw raad is destijds voorgesteld de gereserveerde middelen voor de opstelling van de spoornota als bezuiniging in te boeken. Uw raad heeft hiertoe tijdens de begrotingsraad op 4 november jl. besloten. Wel is daarbij door ons college toegezegd in november met een aanzet te komen over dit overwerp met als doel de onderwerpen te benoemen die samenhangen met de spoorinfrastructuur, het gebruik van deze infrastructuur en de ontwikkelingen in de omgeving ervan. In de bijlage is een en ander verwoord, voorzien van een beknopte toelichting. De positie van de gemeente daarbij wordt eveneens vermeld. Op basis van deze afbakening kan vervolgens gericht actie worden ondernomen.

Zonder nadere afbakening van de onderwerpen die in een dergelijke nota behandeld moeten worden bestaat de kans dat een uitgebreide nota wordt opgesteld die de door de raad gestelder doelen voorbijgaat. Door deze aanzet kan de raad aangeven welke onderdelen verdere aandacht behoeven.

Het in de bijlage vermelde overzicht is primair gefocust op het goederenvervoer vanwege de aanleiding van deze aanzet. Het belang van het spoor voor personenvervoer staat bij ons niet ter discussie. Wij zien deze functie van het spoor als een belangrijke bijdrage in het openbaar vervoer en vanuit een oogpunt van mobiliteit. De speciale intercity-status van het station Dieren onderstreept dit nog eens. Ook de kernen Rheden en Velp zijn door middel van het spoor ontsloten.

Graag willen wij op basis van deze aanzet met u een oriënterende bespreking voeren om het onderwerp nader af te bakenen.

Burgemeester en wethouders van Rheden,

---------

Bijlage bij brief college over spoorinfrastructuur

A. De infrastructuur zelf

1. Benutten mogelijkheden voor geluiddemping
ProRail heeft al een aantal mogelijkheden voor geluiddemping benut. Een groot deel van het traject is voorzien van betonnen dwarsliggers. Het deel nabij het dorp Dieren heeft nog houten dwarsliggers. Het vervangen hiervan levert een reductie op van 2dB. Er zullen altijd marktontwikkelingen blijven die nieuwe mogelijkheden kunnen bieden. Een ontwikkeling is raildempers (extra reductie van 3 dB) echter de oplossing is zeer kostbaar. Het is echter zo dat ten aanzien van geluidssanering in overleg met de gemeente wordt besloten tot welke maatregel wordt overgegaan. Meestal is dit isolatie van de woning. De afweging kosten ten opzichte van effectiviteit speelt hier een rol.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

2. Sluiting spoorwegovergangen
Het opheffen van een spoorwegovergang of het beperken van het type verkeer dat er van gebruik kan maken wordt alleen weloverwogen toegepast. Het kan in de toekomst noodzakelijk zijn om een ander resultaat, bijvoorbeeld een tunnel, te bereiken.
Op dit moment speelt deze vraag in onze gemeente op een aantal locaties, onder andere in Dieren als gevolg van het project Traverse Dieren. Verder zijn er gedachten voor ongelijkvloerse oversteken in Velp en in de Lentsesteeg te Rheden.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

3. Trillingen
Een trein die over het spoor rijdt veroorzaakt trillingen. Het is vooral afhankelijk van de bodemgesteldheid en de kwaliteit van de gebouwen of iemand daar hinder van ondervindt
In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving voor hinder of schade door trillingen. Klachten/vragen over trillingen horen thuis bij ProRail.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

B. Het gebruik van de infrastructuur

1. Aantal goederentreinen
Gekeken is naar welke afspraken er bestaan over de tijdstippen waarop goederenvervoer plaatsvindt en gaat plaatsvinden wanneer de Betuweroute volledig operationeel zal zijn.
In het zogenaamde NaNov-besluit staat daarover het volgende aangegeven:
“Als gevolg van de regels van de Wet Geluidhinder kunnen er op het baanvak Arnhem – Deventer (zonder aanpassingen) in de avond- en nachtperiode (van 19.00 tot 7.00 uur) geen extra goederentreinen bij; op dat baanvak zullen de goederentreinen dus uitsluitend in de dagperiode ( van 7.00 tot 19.00 uur) rijden. Gezien de prognose van 21 treinen/etmaal rond 2015 betreft het derhalve in de dagperiode gemiddeld één goederentrein extra per uur en per richting.”
De toelichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt: dit citaat maakt duidelijk dat hier geen sprake is van een “besluit” van de minister V&W (zoals sommigen ten onrechte stellen), maar slechts een constatering over de wijze waarop de in 2000 vigerende geluidregelgeving doorwerkt in het goederenvervoer over het spoorbaanvak. Méér goederentreinen zijn mogelijk mits er binnen de milieuruimte gebleven wordt. Er is zeker ook geen maximum aantal goederentreinen vastgesteld.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

2. Tijdstip
Er zijn geen beperkingen omtrent het tijdstip van rijden van goederentreinen. De vervoerder moet echter wel capaciteit aanvragen bij ProRail. ProRail beoordeelt of de aanvraag past binnen de capaciteit- en milieuruimte.
Bij de gemeente is geen informatie bekend over de toename van goederenverkeer op het spoor. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande "goederenpaden" in de dienstregeling. Hierdoor is er voor ProRail geen reden om iets te melden. Het Akoestische spoorboekje van ProRail versie 2008 is anders van opzet dan de voorgaande jaren. De prognose wordt niet meer meegeleverd. Het ministerie van VROM is bezig met een aanpassing van de Wet geluidhinder. Verwacht wordt dat er geluidproductieplafonds worden ingesteld. Het akoestische spoorboekje anticipeert hierop. Via het vakberaad geluid van de Milieu Regio Arnhem heeft deze ontwikkeling onze aandacht.
Volgens het akoestische spoorboekje is het overigens nog steeds mogelijk dat in de avond en in de nachtperiode goederenvervoer plaats vindt.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

3. Prognose van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor

In de notitie Prognose van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor (uitgave ProRail december 2003) is voor de spoorlijn Arnhem-Zutphen opgenomen dat hierover per jaar 100 wagons brandbare gassen (categorie A) en 50 wagons zeer brandbare vloeistoffen (categorie C) kunnen worden vervoerd. Deze prognoses hebben betrekking op een situatie waarbij de Betuweroute gereed is en de zuidtak en de Noordoostelijke Verbinding niet worden aangelegd.
De prognoses zijn overigens indicatieve cijfers voor de toekomst, maar zijn niet gebonden aan een bepaald jaar en mogen in het risicobeleid niet worden geïnterpreteerd als bovengrens van de maatgevende vervoersomvang in die categorie. Er kunnen zich namelijk belangrijke verschillen voor doen tussen de op dit moment geformuleerde reserveringen en de te zijner tijd te realiseren vervoersomvang. Gedacht kan worden aan:
- wijzigingen in de productie van gevaarlijke stoffen vanwege marktontwikkelingen;
- wijzigingen in de door de vervoerder gekozen vervoersmodaliteit;
- wijzigingen van de transportroute door de spoorwegondernemingen.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

4. Tijdstip vervoer gevaarlijke stoffen
Het toelaten van vervoer van gevaarlijke stoffen over een spoorweg is een Rijksaangelegenheid waar de gemeente geen invloed op kan uitoefenen. Het transport van goederen per spoor is een particuliere aangelegenheid en wordt door meer dan 30 verschillende partijen verzorgd.
De tijdstippen waarop goederenvervoer over bet spoor mag plaatsvinden zijn door ProRail
vastgelegd in het zogenaamde Akoestische spoorboekje. Volgens dit spoorboekje vindt de
komende jaren een verschuiving plaats in het tijdstip van het goederenvervoer. Momenteel
wordt nog (sporadisch) in de nacht gereden.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

5. Rol brandweer
Voor de registratieplichtige gevaarlijke stoffen die vervoerd worden, wordt jaarlijks aan
ProRail een opgave gedaan. Er bestaat geen meldingsplicht vooraf ten behoeve van de
brandweer. De brandweer wordt daarom niet op voorhand geïnformeerd. Bij de KLPD zijn
in geval van calamiteiten wagenlijsten opvraagbaar/beschikbaar. Het betreft hier landelijke
afspraken, het is volgens ProRail ondoenlijk om alle brandweerkorpsen te informeren.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

C. Ontwikkelingen in de omgeving van de infrastructuur

1. Bouwen langs het spoor
Zolang er binnen de huidige milieuwetgeving gebouwd kan worden lijkt er geen probleem. Als er al sprake is van ontheffingen is dat nog geheel volgens de regels.
Positie gemeente: de gemeente bepaalt uiteindelijk waar gebouwd kan worden.

2. Gevelsanering
Alle woningen in de gemeente Rheden die een te hoge geluidsbelasting ondervinden van het spoor en/of de weg (peiljaar 1986-1987) moeten waar nodig worden voorzien van geluidwerende maatregelen. In de gemeente Rheden zijn dit in totaal 767 woningen. Afgerond zijn 267 woningen. Tijdens de ISV II periode kunnen waarschijnlijk 69 woningen voorzien worden van geluidwerende maatregelen. Nog in voorraad derhalve 431 woningen.
Het saneren van de woningen is overigens een verplichting die voorvloeit uit de Wet Geluidhinder. Op dit moment is de wijziging van de Wet Geluidhinder in procedure. De wijzigingen hebben een aantal gevolgen voor de manier waarop de gemeenten de sanering moeten aanpakken. Het ministerie van VROM wilde graag een versnelde aanpak van de sanering. Bij ongewijzigd beleid kon het nog tientallen jaren duren voordat alle woningen waren gesaneerd. Gemeenten werden in 2006 nog één keer in de gelegenheid gesteld om de saneringsvoorraad af te bakenen. Alle nog niet gemelde gevallen moesten voor een bepaalde datum worden gemeld. Na het verlopen van deze termijn was het duidelijk hoeveel woningen in Nederland voorzien moeten worden van geluidwerende maatregelen.
De nieuwe raillijst bevat meer woningen dan de oude raillijst. In tegenstelling tot de huidige raillijst mag nu ook de tweedelijns-bebouwing worden meegenomen. Ook is het technisch veel makkelijker om de saneringsvoorraad in beeld te brengen. Het opstellen van de zogenaamde eindmelding (= de inventarisatie) is afgerond. Doordat er nu ook tweedelijns-bebouwing is meegenomen komt het aantal te saneren woningen hoger uit dan het aantal woningen op de raillijst. Of de toegevoegde woningen ook allemaal gesaneerd worden hangt af van de beoordeling van VROM. Op basis van het totale aantal (in Nederland) te saneren woningen wordt door VROM gekeken naar de wijze waarop het vervolgtraject van de sanering moet worden ingestoken
Hier is een verdere versnelling van de sanering alleen mogelijk als extra middelen vanuit VROM beschikbaar komen.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: VROM


D. Landelijke ontwikkelingen

1. Basisnet spoor: Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen spelen belangen op het gebied van vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid een grote rol. Er zijn steeds meer ontwikkelingen in Nederland zichtbaar die zorgen voor spanning tussen deze belangen. Met het doel een balans te creëren tussen deze drie hoofdbelangen is het Basisnet ontstaan: een project dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM uitvoeren in nauwe samenwerking met behartigers van de belangen. De belangrijkste spelers zijn gemeenten, provincies en bedrijfsleven. Het Basisnet zal bestaan uit een netwerk van bestaande weg-, spoor- en waterverbindingen die onderverdeeld worden in 3 categorieën routes:
- routes waar het vervoer van gevaarlijke stoffen geen beperkingen krijgt opgelegd, maar
waar wel ruimtelijke beperkingen gelden;
- routes waar zowel beperkingen voor het vervoer als voor de ruimtelijke ontwikkeling gelden;
- routes waar alleen beperkingen voor het vervoer zijn. Hier gelden geen ruimtelijke beperkingen.
VROM gaat ondermeer een zogenoemde 'basisnettoets' ontwerpen. Hiermee krijgt een verlader wel of geen toestemming om gevaarlijke stoffen per spoor te vervoeren. Als het vervoer niet past binnen de gebruiksruimte van het basisnet, krijgt de verlader geen toestemming. Dit om te voorkomen dat het basisnet verder vastloopt.
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

2. Geluidproductieplafonds
De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds bij rijkswegen en spoorwegen.
Langs rijkswegen en spoorwegen zullen op een groot aantal punten maximale toegestane geluidwaarden worden vastgesteld. Hiermee wordt een groot probleem van de huidige geluidwetgeving, de onbeheerste groei van verkeerslawaai bij geluidsgevoelige bestemmingen, aangepakt. In het wetsvoorstel wordt ook een betere koppeling gemaakt met de mogelijkheden om de bron stiller te maken, zoals stille banden, stillere (goederen)treinen en stille wegdekken. Daarnaast wordt als gevolg van de voorgestelde wetswijziging het geluidhinderbeleid minder ingewikkeld, komen er minder regels en worden de normen vereenvoudigd. Onderdelen van de Wet geluidhinder worden hiertoe naar de Wet Milieubeheer overgehaald.
De Raad van State heeft een advies afgegeven over het wetsvoorstel van het ministerie van VROM. Het ministerie van VROM is bezig om dit advies te verwerken
Positie gemeente: meepraten. Beslissingsbevoegd: ProRail

maandag 24 november 2008

Winkel van Sinkel (2)

De Traverse Dieren sleept zich voort. Van het hele project is best een politieke real-life soap van te maken. Acteurs genoeg

Het is merkwaardig dat eerst persé voor de zomer een nieuw plan moest worden gemaakt terwijl de betrokken ministers eigenlijk helemaal niet in een plan zijn geïnteresseerd en op voorhand neigen naar het overhevelen/korten op de rijksbijdrage.

Geruchten blijken geen geruchten te zijn. Of toch?

Wethouder Luuk meent recht op die 53,3 miljoen te hebben. Daarbij zegt hij dat het alles of niets is. Zonder die 53,3 miljoen geen Traverse Dieren. Een gevaarlijke uitspraak. Als er minder geld beschikbaar komt wat dan?

De lobby-machine draait volop. Supporters worden geronseld en de bussen worden in gereedheid gebracht om op te trekken naar Den Haag.

Op het provinciehuis is opnieuw ruzie ontstaan over het eigenmachtig en onbevoegd uitgeven van geld door gedeputeerde Van Haaren.

En in Den Haag doet het CDA lofwaardige pogingen om het geld voor Dieren velig te stellen.

De Traverse haalt het overigens niet bij Laag Soeren. Dat is een drama dat zich al bijna 30 jaar voortsleept. Overigens deels met dezelfde bezetting als in de Traverse.

Maar hier spelen ook nog andere acteurs mee. Brummen’s verraad van enkele jaren geleden heeft ons de rondweg gekost. Brummen’s wethouder Dick ter Maat speelt de boze buurman, ’n gemeen sujet! Aan onze kant staat Hans Elsenaar, ’n aimabele man die niet opgewassen lijkt tegen de slinkse Brummense streken.

Tricky Dick heeft met het schrappen van de rondweg al ’n klinkende overwinning behaald en ligt nu opnieuw dwars bij het truckverbod. En hij wordt ook nog eens gesteund door de Commissaris der Koningin (in een gastrolletje) die alles op de lange baan wil schuiven en boos is op het ongehoorzame Rheden dat maar niet naar de provincie wil luisteren. Dat terwijl zijn paladijn Marijke van Haaren eerder fouten had gemaakt bij de plannenmakerij voor de rondweg en dat niet middels een aanwijzing recht wilde zetten toen dat nog kon.

Ik dacht even dat Dick ons met het sluiten van de bruggen over het kanaal voor het vrachtverkeer een nieuwe poets wilde bakken. Maar hij kondigde vorige week noodbruggen aan. Kennelijk realiseerde ie zich bijtijds dat sluiting van de bruggen zijn tactiek zou ondergraven. Want dat leidt alleen maar tot extra verkeer door Laag Soeren en dat zou de argumenten voor een truckverbod extra gewicht geven.

In een bijrol komt ook Nimmer Dor ten tonele. Zonder truckverbod geen bouw op Nimmer Dor zegt Soerens Belang. Een extra argument dat dankbaar door Nimmer Dor Nee is geadopteerd. Dus Tricky Dick kan het verzet tegen Nimmer Dor nog een extra impuls geven. Een schoolvoorbeeld van “Ieder nadeel hep z’n voordeel”.

Borgemeester Niels Joosten van Brummen heeft het moeilijk met het nieuwe gemeentehuis. In zijn hoofd doemen spookbeelden op van gemeentelijke herindeling. Uitstel van een keuze betekende volgens hem “wachten tot het gemeentehuis van ellende in elkaar stort.” En hij vroeg zich af of Brummen dan moet worden overgedaan aan Zutphen en Eerbeek moet worden verkocht aan Apeldoorn. Velpse Niels ziet het dus blijkbaar ook al niet zitten met Rheden.

Maar daar kunnen de scenarioschrijvers best nog wat aan doen. Het verhaal een verrassende wending geven. Een gemeente met 21.000 inwoners heeft toch al niet zo’n geweldige bestuurskracht (om maar eens een gelegenheidsargument te gebruiken). En tussen Eerbeek en Brummen botert het ook lang niet altijd. De hele zwik naar Rheden. Dan sluiten we Eerbeek in onze armen, komen er snel rondwegen om Laag-Soeren én om Eerbeek, hebben we er weer een zwembad bij en is iedereen aan deze kant van de IJssel, van Arnhem tot Zutphen, tevree.

Behalve Dick natuurlijk.

Maar da’s ook de bedoeling.

Zoals het in een echte soap hoort.

En het brengt natuurlijk extra spanning. Wie wordt de nieuwe burgemeester? Velpse Niels of Grolsche Petra? Of pakt Ellecomse Joop toch nog de buit voor de neus van Rozendaalse Oege weg?


Maar ik draaf door. We zullen moeten wachten op de volgende afleveringen.

De kerst nadert. Met spannende episodes in beide series.

zondag 23 november 2008

Verloren op Rozendaalse Veld: Canon Powershot A420/A430

Vanmorgen dacht ik nog wat mooie plaatjes te schieten op het Rozendaalse Veld. Dat ging ook prima totdat ik erachter kwam dat m'n camera niet meer in het tasje zat.

Het is 'n Canon Powershot A420 of A430. Ik weet niet precies of 't een A420 of A430 is. De gebruikershandleiding heb ik nog wel en die geldt voor beide, sterk op elkaar lijkende, modellen.

Ik ben de camera verloren (tussen 9:15 en 10:15 uur) op of langs het geasfalteerde pad dat vanaf de eerste parkeerplaats naar de zandverstuiving in wording loopt.

Op 'n heuveltje naast het pad met dichtbij 'n eenzame boom (halverwege de parkeerplaats en de plek waar gekapt wordt voor de zandverstuiving) heb ik nog een 360-graden panorama-filmpje gemaakt.

Toen ik wat foto's wilde maken van de aanblik van de boskap in de sneeuw was ik de camera kwijt.Intensief zoeken leverde niets op. Op zo'n klein stukje en toch niet terug te vinden, behoorlijk frustrerend.

Ik zou de camera heel graag terug willen hebben. Ik was er erg aan gehecht.

Als iemand 'm weet terug te bezorgen krijgt ie 'n taart van me én eeuwige roem op deze blog.

En anders moet ik toch echt gaan sparen.

Minister Cramer houdt de boot af

In een interview met M-FM Radio vertelde CDA-kamerlid Ger Koopmans dat hij antwoord heeft gekregen op zijn vraag naar het geld voor Hart van Dieren.

Minister Cramer (VROM) wil het besluit heroverwegen. Het is een ander plan (afwijkend van de 8-min variant) en daarom zal ze opnieuw een besluit nemen.

Koopmans noemt deze uitspraak teleurstellend. In het MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) wordt op 15 december opnieuw over de rijksbijdrage gesproken. Dan zal het CDA tegen de minister zeggen: ”zorg ervoor dat er voldoend geld blijft voor een goed verkeerskundig plan voor Dieren”

Hij heeft nog niet met de andere politieke partijen gesproken maar hij gaat er van uit dat de rest van de Tweede Kamer het met het CDA eens is. Ten principale: het geld dat beschikbaar was moet beschikbaar blijven.

Voor de kerst (Koopmans verwacht snel na het MIRT-overleg) is duidelijk óf en hoeveel geld er voor Dieren beschikbaar is.

Ik bespeurde ik toch enige twijfel in de woorden van Ger Koopmans. Met name over de hoogte van de rijksbijdrage. Volgens mij houdt hij een slag om de arm over de omvang van het bedrag. Ik heb 't gevoel dat ie ook zou kunnen leven met minder, met het "politiek haalbare" zoals dat zo mooi heet.

Nog 'n opmerking van mij: Het besluit hangt niet uitsluitend van PvdA-minister Jaqueline Cramer (VROM) af. De CDA-ministers Camiel Eurlings (V&W) en Gerda Verburg (LNV), partijgenoten van Ger Koopmans, hebben een zeer stevige vinger in de pap. Die beide ministers dienen ook te worden aangesproken, vooral minister Eurlings.

Klik hier voor het bericht op M-FM Radio. Daar kunt u desgewenst het hele gesprek met Ger Koopmans (opnieuw) beluisteren.

Complimenten voor M-FM voor dit prima stukje radio.

Winter


Koning Winter is gearriveerd.
De eerste sneeuw van deze winter die blijft liggen.
Het heeft iets electrificerends en tegelijkertijd ook iets knus.
Maakt energie vrij maar ook verlangen naar geborgenheid, chocolademelk en de kerstboom.


zaterdag 22 november 2008

Website gemeente Rheden maakt vrije val

In juni meldde de gemeente Rheden trots dat haar vernieuwde website op de overheidsmonitor was gestegen van plaats 212 naar plaats 74.

De vreugde was echter van korte duur. Inmiddels staat de site op plaats 209.
Eens kijken of de gemeente daar nu ook melding van maakt.

Veel gemeenten hebben dit jaar hard gewerkt om hun site te pimpen en makkelijker toegankelijker te maken en zijn Rheden ruimschoots gepasseerd.
De gemeente Almere gaat inmiddels aan kop.

De websites zijn gescoord op de volgende criteria:
A. Standaarden,
B. Transparantie: Openbaarheid van Overheidsinformatie,
C. Dienstverlening,
D. Gepersonaliseerde dienstverlening,
E. Burgerbetrokkenheid en Participatie,
F. Toegankelijkheid

In juni behaalde Rheden nog een score van 60,74 %.
Dat is inmiddels gezakt tot 32,80 procent.

Onderstaand de positie van ons omringende gemeenten. Zevenaar en Brummen zijn geklommen. De overige gemeenten zijn net als Rheden gedaald, hoewel ze niet zo'n grote smak hebben gemaakt als Rheden.

Klik op de naam van de betreffende gemeente voor de beoordeling. Tussen haakjes de plaats van de gemeente bij de vorige ranking.
33.(18) Arnhem
199.(210) Zevenaar
209.(74) Rheden
236.(326) Brummen
297.(180) Renkum
324.(314) Doesburg
427.(418) Rozendaal

Op de lijst van de 135 gemeenten met 25.000 – 50.000 inwoners is Rheden ’n middenmoter. Daar staat zij toevallig wel op plaats 74. Klik hier voor deze lijst.

Poll - Nimmer Dor

Ik heb al 'n tijdje geen poll op de blog gehad.
Nimmer Dor is een mooi onderwerp om eens naar de mening van de lezers te vragen.

De gemeente Rheden wil 122 woningen bouwen op Nimmer Dor in Laag Soeren. Voornaamste argumenten zijn het versterken van de levensvatbaarheid van Laag Soeren en de woningbehoefte in Rheden.

Nimmer Dor Nee verzet zich daartegen.
Het plan is te grootschalig en in strijd met het landelijke karakter van het dorp. Het gebied ligt in een nationaal en waardevol landschap en een groene wig. Bovendien wordt Nimmer Dor bevolkt door een aantal steenuilen waarvoor tot op heden nog geen oplossing is gevonden.

In de poll kunt u aangeven of u voor of tegen de Nimmer Dor-plannen bent.

Laten we eens kijken hoeveel respons er komt.
De poll (zie aan de linkerzijde van de weblog) blijft voorlopig een week staan.

Klik op (een van) onderstaande links voor meer informatie over Nimmer Dor.

Nimmer Dor op de website van de gemeente Rheden.

Nimmer Dor op de website van Nimmer Dor Nee.

Dossier Nimmer Dor & Riviersteen bevat verwijzingen naar artikelen over Nimmer Dor op Politiek Rheden.

vrijdag 21 november 2008

Brummen heeft lak aan de buren

Vandaag diende de rechtszaak van Brummen tegen het truckverbod op de Harrderwijekrweg door Laag-Soeren het morgen kwam het vrachtwagenverbod voor Laag Soeren dat de gemeente Rheden wil instellen.

Brummen blijft zich verzetten. En ik herhaal het nog maar eens even. Tot ’n jaar of vier, vijf terug wilde Brummen wèl meewerken aan een oplossing. Totdat de Eerbeekse nimby’s zich gingen roeren. En daarop ook de lokale Brummense politiek. Uiteindelijk kregen ze voor elkaar dat de rondweg om Laag-Soeren werd afgeblazen.

Een door de provincie ingesteld onderzoek leverde op dat eerst een onderzoek naar de totale verbindingsroute tussen Dieren en Apeldoorn moest worden uitgevoerd.
Dat duurt natuurlijk veel te lang.

Het truckverbod dat Rheden daarop wilde instellen wordt nu door Brummen aangevochten.

De rechter probeerde vandaag nog wel beide partijen samen aan tafel te krijgen maar daar voelen beide gemeenten niets voor.

Binnen zes weken volgt de uitspraak.

Brummen laat de gemeente Rheden en vooral de bewoners van Laag-Soeren stikken. Brummen heeft lak aan de buren.

Deze opstelling zullen we niet vergeten.

Klik hier voor de berichtgeving over de rechtszaak in De Gelderlander.

Velperbroek - Bouwvergunning verleend

Van de week is de bouwvergunning voor winkelcentrum Velperbroek uitgegeven.

Daarvoor was tevens een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. Ook zijn hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting voor de woningen die boven het centrum worden gebouwd. Een dezer dagen verschijnt de officiële publicatie van de vergunning.

Het bouwplan omvat ruimte voor:
- 106 woningen
- 4045 m2 winkels
- 820 m2 medische voorzieningen

De Vrijstelling van het bestemmingsplan Velperbroekis verleend op basis van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Voor de woningen boven het centrum is een hogere geluidswaarde vastgesteld.
In de geluidszône van de President Kennedylaan en de Reigerstraat geldt volgens de Wet Geluidshinder een streefwaarde van maximaal 48 dB op de gevel. Wettelijk kan een zogenoemde hogere grenswaarde worden vastgesteld tot maximaal 63 dB.

Dat is fors. Een toename van ca. 3 dB betekent een verdubbeling van de geluidsbelasting.
Ter vergelijking. Voor woningen langs het spoor geldt een maximale geluidsbelasting van 65 dB.


Of die 63 dB wordt gehaald wordt uit de publicatie niet duidelijk maar het lijkt erop dat die mogelijkheid wel wordt toegestaan. Let wel! Dit geldt alleen voor de woningen boven het centrum. Naast het bouwplan is er ook een akoestisch rapport gemaakt.

Bouwplan, akoestisch onderzoek en de vergunning liggen vanaf 27 november tot en met 7 januari ter inzage bij de gemeente. Onder voorwaarden is het nog mogelijk om bezwaar tegen de vergunning en de vrijstelling aan te tekenen. Dat geldt eveneens voor het oprekken van de geluidswaarden.
-----------
De publicatie bevat een summier overzicht van het plan. In een besluit van B&W van 1 juli 2008 staat de volgende iets uitgebreidere beschrijving:

Op het terrein tussen de President Kennedylaan, Lepelaarstraat, Fuutstraat, Meerkoetstraat en Reigerstraat zijn de volgende voorzieningen geprojecteerd:

- een winkelcentrum met een oppervlakte van 4.045 m²;

- een medisch centrum met een oppervlakte van 820 m²;

- 106 woningen (waarvan bijna 30% sociaal)2;

- een openbaar parkeerterrein op maaiveld voor bezoekers van het winkelcentrum (123 parkeerplaatsen);

- een (niet-openbaar) parkeerdek met bergingen voor de bewoners van de nieuwe woningen (143 parkeerplaatsen);

Er zijn twee woontorens geprojecteerd op de hoek van de President Kennedylaan en de Reigerstraat.
Eén toren bestaat uit 11 lagen op een plint (hoogte: 38,8 meter), de ander bestaat uit zeven lagen op een “dubbele plint” (hoogte: 29,8 meter).

donderdag 20 november 2008

Nimmer Dor - De race is nog niet gelopen

Het zit de plannenmakers voor de bouw op Nimmer Dor niet mee. Je kunt ook zeggen dat de tegenstanders van de bouwplannen de wind in de rug hebben. Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt.

Het gaat maar moeizaam met het vinden van compensatiegebied voor de steenuil en de gemeente wringt zich in allerlei bochten om toch maar te kunnen beginnen. Zo denkt ze aan het fase-gewijs starten met de bouw zodat de steenuil de tijd krijgt om te wennen aan de bebouwing en aan het plaatsen van nestkasten bij toekomstige bewoners. Ik denk dat dat de gemeente niet glad zal zitten. In essentie verandert er weinig en toestemming van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitiet is dan ook allerminst zeker.

De projectleider van Nimmer Dor laat weten dat inkrimpen van Nimmer Dor geen optie is. Bij minder dan 122 woningen is het plan economisch niet haalbaar. De discussie over de bevolkingskrimp en de daaraan gerelateerde woningbehoefte kan nog wel eens roet in het eten van de projectontwikkelaar en de gemeente gaan gooien. Als de raad straks tot de conclusie komt dat woningbouw op een andere manier moet worden opgepakt of dat zelfs projecten moeten worden ingekrompen of geschrapt dan kan Nimmer Dor om die reden ook wel eens sneuvelen.

En dan is er nog de kredietcrisis. In de regio Arnhem-Nijmagen zitten de projectontwikkelaars met de handen in het haar. De huizenverkoop zakt in en het is al zover dat er gedacht wordt aan het overnemen van bouwprojecten door woningbouwcorporaties. Daarvoor moeten de in aanbouw zijnde koopwoningen worden aangepast naar huurhuizen. Daarvoor zullen de projectontwikkelaars veren moeten laten.

Dat geldt misschien ook voor Nimmer Dor!

Onderstaand het artikel over Nimmer Dor in het Streekjournaal van 12 november. Weer een goed artikel van Suzanne de Lijser. (Klik op de afbeelding om te vergroten.)


woensdag 19 november 2008

Martijn Leisink - "Shocking" - Gedeputeerde Staten geven onbevoegd geld uit voor Traverse.

Het is weer hommeles in het provinciehuis. D66-fractievoorzitter Martijn Leisink is boos op Gedeputeerde Staten.. De steen des aanstoots is opnieuw Hart van Dieren.

Vandaag werd in de Commissie MEZ (Mobiliteit en Economische Zaken) van de provincie Gelderland gesproken over het voorbereidingskrediet van 700.000 euro voor de projectdefinitie en schetsontwerp van de Traverse..

Gedeputeerde Van Haaren blijkt al 422.000 euro van dit krediet hebben uitgegeven. Onbevoegd! Dat mag alleen na toestemming van Provinciale Staten. Een beslissing daarover wordt pas op 3 december genomen.

Van Haaren gaat dus flink over de schreef.

Ik heb even met D66-fractievoorzitter Martijn Leisink gesproken. Hij kwalificeert deze handelswijze als “shocking”. En terecht. Hiermee worden de Staten genegeerd en handelt het college zonder de benodigde toestemming van Provinciale Staten.

Hij heeft een interpellatie-debat (3 december) aangevraagd om over deze gang van zaken te spreken. Tijdens dat debat zal hij gedeputeerde Marijke van Haaren (vandaag overigens afwezig, zij is in het buitenland) nader aan de tand voelen over dit gedrag. Martijn wil weten of het inderdaad klopt dat er al 422.000 euro van het voorbereidingskrediet is uitgegeven en bij een bevestigend antwoord Gedeputeerde Staten (i.c. Van Haaren) aanspreken op dit eigenmachtige optreden.

Het gaat hem niet om het krediet op zelf. Dat wordt waarschijnlijk wel geaccordeerd.

Het gaat erom dat Provinciale Staten achteloos door de gedeputeerde opzij wordt geschoven. Arrogantie ten top!

Dat kan en mag geen enkele zichzelf respecterende volksvertegenwoordiger pikken.

Gedeputeerde Van Haaren ligt al langer onder vuur voor de wijze waarop zij met Hart van Dieren omgaat.

CdK Clemens Cornielje in Rheden

Vandaag komt Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland, in Rheden op bezoek.

Vanmiddag brengt hij een bezoek aan Gazelle in Dieren en leidt hij een paneldiscussie in De Spelerij waarvoor “vertegenwoordigers”van de zeven dorpen in De Spelerij zijn uitgenodigd.

Daarna is er in De Steeg een formele raadsvergadering waar hij met de gemeenteraad discussieert over jeugdzorg en ruimtelijke ontwikkeling. Op de website van de gemeente staan de discussiestukken.

Het kan raar lopen. In 2004 werd Petra van Wingerden benoemd tot nieuwe burgemeester van Rheden. Pikant detail is dat Clemens Cornielje toen als tweede op die voordracht stond.
Hij heeft zijn toenmalige concurrente op het bestuurlijke carrière-pad inmiddels ver achter zich gelaten. Cornielje zal er, achteraf gezien, niet rouwig om zijn geweest dat hij toen niet op nummer plaats een heeft gestaan.

Ik mag ‘m wel. Clemens is een echt Gelders “peerd” die zich in zijn geboorteprovincie prima thuisvoelt. Zo, bezien van enige afstand, lijkt het erop dat hij de Gelderse mentaliteit en de bevolking goed aanvoelt.

De bussen staan klaar! (2)

De campagne om de Traverse onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen begint vorm te krijgen.

De kaarten worden gezet op het MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) dat op maandag 15 december wordt gehouden. De Tweede Kamercommissies van zowel Verkeer & Waterstaat als VROM nemen aan dit overleg deel. (daar had ik in mijn eerdere artikel De Bussen staan klaar! al op gewezen).

De gemeente heeft afgelopen maandag overlegd met de griffiers van beide kamercommissies en er is ook gesproken met CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans die vorige week vragen had gesteld over de Traverse. Hij krijgt vóór het MIRT-overleg schriftelijk antwoord op zijn vragen.

In week van 1-5 december stuurt de gemeente een brief aan de Tweede Kamerleden die in de Kamercommissies VROM en V&W zitting hebben. Hen wordt dringend verzocht om het project Hart van Dieren bij het MIRT-overleg te behandelen. De commissieleden worden daarnaast zoveel mogelijk ook nog eens persoonlijk benaderd.

Op dinsdag 9 december wordt in Den Haag een petitie worden aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamercommissie VROM. Die zal Ger Koopmans dan zelf in ontvangst nemen want, en dat komt heel mooi uit, hij is toevallig ook nog eens voorzitter van die kamercommissie.

Op maandag maandag 15 december volgt het moment suprême, het cruciale MIRT-overleg.

Op 9 december en op 15 december is het zover!
Bewoners, ambtenaren, raadsleden, statenleden en anderen gaan naar Den Haag om de 53,3 miljoen voor de Traverse op te eisen.

De bussen staan klaar!

Ik heb de vraag van Ger Koopmans eens opgezocht. Onderstaand komt uit het verslag van de Tweede Kamer, 19e vergadering, Dinsdag 4 november 2008:

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Twee jaar geleden is onder grote druk van de Kamer 53 mln. beschikbaar gesteld voor het project Hart voor dieren. Tot onze verwondering hoorden wij de afgelopen dagen geluiden dat het kabinet, in de persoon van de minister van VROM en de minister van Verkeer en Waterstaat, aan het nadenken is of voornemens is -- wij zijn er nog niet duidelijk over geïnformeerd -- om die centen te stoppen in het grote gat van het tekort bij het station in Arnhem. Wij zouden graag van het kabinet een brief willen ontvangen waarin het duidelijkheid geeft over deze zaak.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet

Even de puntjes op de i Ger:
Het was geen 53 miljoen maar iets meer: 53,3 miljoen! Die drie euroton willen we er wel graag bij hebben.
En het was ook geen TWEE maar VIER jaar geleden dat de rijksbijdrage ter beschikking werd gesteld!

dinsdag 18 november 2008

Bezoldiging Waterschapsbestuur

De waterschapsverkiezingen vormen ‘n mooie aanleiding om de bezoldiging van waterschapsbestuurders onder de loep te nemen.

De bestuursstructuur van een waterschap lijkt op de organisatie van een gemeentebestuur.

Aan het hoofd van een waterschap staat de dijkgraaf (vergelijkbaar met een burgemeester). De dijkgraaf wordt benoemd door de Kroon.
Hij is voorzitter van het bestuur dat wordt gevormd door het Dagelijks bestuur waarin de heemraden (wethouders) zitting hebben en het Algemeen bestuur (de raad) dat bestaat uit de rechtstreeks gekozen leden, de ingezetenen waarvoor op dit moment de verkiezingen worden gehouden, en de benoemde leden (indirect verkozen door grondeigenaren, natuurorganisaties en bedrijven).

Bezoldiging dijkgraaf

Voor de bezoldiging wordt de dijkgraaf behandeld als een rijksambtenaar die wordt betaald volgens de hoogste klassen (klassen 17 of 18) van het BBRA (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984).

De salarisklasse (17 of 18) is afhankelijk van budget van een waterschap. Als het dat lager ligt dan 45 miljoen euro dan valt de dijkgraaf in klasse 17
Bij een hoger budget wordt de dijkgraaf betaald volgens klasse 18. Enige uitloop is mogelijk.

De overige arbeidsvoorwaarden (bijv. vakantie- of eindejaarstoeslag, reis- en verblijfkosten en andere onkostenvergoedingen) zijn eveneens volgens het BBRA.

De hoogte van het salaris is vergelijkbaar met de bezoldiging van een burgemeester van een middelgrote tot grote gemeente of de hoogste ambtenaren van een ministerie.

Onderstaand de tabel. Bezoldiging per maand. Klik op de afbeelding om te vergroten.


Bezoldiging heemraden

De bezoldiging van leden van het dagelijks bestuur, de heemraden, bedraagt minimaal 20% en maximaal 40% van het maximum van de salarisschaal van de dijkgraaf. Het minimumpercentage (20%) kan op voorstel van de voorzitter (de dijkgraaf) worden verhoogd tot maximaal 40% als een heemraad meer tijd moet besteden aan het waterschapsbestuur.

Voor de plaatsvervangen voorzitter (de loco-dijkgraaf) kan dit percentage oplopen tot 45%.

Bezoldiging per maand. Klik op de afbeelding om te vergroten.


Vergoeding leden Algemeen Bestuur

De vergoeding voor de leden van het Algemeen Bestuur bedraagt maximaal 3% van het maximum van de salarisschaal van de dijkgraaf.
Het algemeen bestuur kan zelf een iets lagere vergoeding bepalen (20% afwijking naar beneden) en ze kan 50% van de vergoeding koppelen aan het aantal vergaderingen dat een lid bijwoont

Vergoeding per maand. Klik op de afbeelding om te vergroten.


"Ons" waterschap, Waterschap Rijn en IJssel, valt in de hoogste klasse.
De begroting bedraagt circa 70 miljoen euro.

maandag 17 november 2008

Raillijst

Afgelopen vrijdag werd de ledenvergadering van Geen Noordtak Velp gehouden.

Het bestuur legde verantwoording af over het gevoerde beleid en gaf informatie over de activiteiten van de afgelopen periode.

Er werd gepraat over geluids- en trillingshinder, veiligheid, bereikbaarheid, en spoorplannen. Bij de vergadering heb ik een uitgebreide toelichting gegeven op de door ons gewenste Spoornota.

Voor mij zat er vrijdag nog een formeel tintje aan de vergadering. Tot nu toe had ik gefunctioneerd als adviseur van het bestuur en vrijdag werd ik door de aanwezige leden (unaniem) verkozen in het bestuur. De verkiezing heb ik uiteraard in dank aanvaard. Ik hoop een constructieve bijdrage aan GNV te kunnen leveren.

De komende tijd ga ik me verder verdiepen in de problematiek.
Zoals u wellicht weet heb ik me tijdens mijn raadslidmaatschap (2002-2006) al sterk gemaakt voor het spoor en bemoeide ik me niet alleen met Hart van Dieren. In 2005 werd een door mij ingediende motie voor een spoornota unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Afgelopen maanden dreigde die Spoornota geschrapt te worden maar we hebben intensief campagne gevoerd. De Spoornota wordt toch gemaakt. Volgens wethouder Elsenaar kunnen we die een dezer dagen tegemoet kunnen zien.

Terug naar de ledenvergadering. Tal van punten passeerden de revue. Ik pik er hier een uit, de raillijst. Veel mensen zullen wel eens gehoord hebben van de raillijst maar weten misschien niet goed (vooral als je wat verder van het spoor woont) wat die raillijst inhoudt.

De raillijst is een inventarisatie van woningen die in 1987 als gevolg van railverkeerslawaai een geluidsbelasting van 65 dB(A) of meer op de gevel hadden. Deze woningen staan op de raillijst. Deze woningen komen in aanmerking voor geluidwerende maatregelen aan gevel zodat het geluidniveau binnenshuis wordt verlaagd. Het rijk (ministerie van VROM) subsidieert die aanpassingen. Om de lijst te completeren is eind 2006 een eindmeldingslijst gemaakt. Die door de gemeenten gemaakte lijst bevat alle resterende woningen die in 1987 65 dB(A) of meer geluidbelasting hadden. Deze eindmelding is nu gesloten zodat de raillijst niet meer kan worden uitgebreid. Voor woningen die daarna (na 1 januari 2007) nog niet zijn aangemeld, maar het op grond van hun geluidbelasting in 1987 wel hadden moeten zijn, is VROM niet meer aansprakelijk voor de sanering.

Het wegwerken van die raillijst is een zaak van de lange adem. Gevelsanering is een kostbare zaak en het geld voor die sanering komt mondjesmaat binnen.

In de gemeente is men begonnen aan de Spankerense kant en men is gevorderd tot De Steeg. Vooral huizen in Velp en Rheden wachten nog op gevelisolatie. In 2009 wordt een aantal huizen aan de Zuider Parallelweg in Velp aangepakt.

Daarna zal de gemeente waarschijnlijk overgaan op een andere planning die is gebaseerd op het nivau van de geluidsbelasting.

Daartoe gebruikt men een aangepaste lijst. Er wordt onderscheid gemaakt naar het niveau van geluidsbelasting. Die geluidsbelasting wordt uitgedrukt in decibellen, dB(A). Een toename van ongeveer 3 dB(A) betekent een verdubbeling van de geluidsbelasting. De woningen zijn verdeeld naar een geluidsbelasting hoger dan/gelijk aan 70 dB(A), woningen met een geluidsbelasting van 67-69 db(A) en woningen waar de geluidsbelasting 66dB(A) bedraagt.De raillijst is een zaak van de lange adem. De voorlichting en de (voortgangs)rapportage daarover moet verbeterd worden. Vooral naar de huiseigenaren toe. Mensen verkeren nu nog te vaak in onzekerheid wanneer hun woning aan de beurt is.

Een van de punten die Geen Noordtak Velp verder wil uitwerken in de spoornota.