Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 29 juli 2008

Financiële verantwoording Hart van Dieren (3)

In het kader van de afronding van Hart van Dieren is ook een notitie geschreven over het onroerend goed dat in de loop der jaren is aangekocht.
Uit de financiële afrekening bleek al dat er voor een bedrag van 10 miljoen euro aan onroerend goed is aangekocht.

De notitie werpt ook enig licht op een van de oorzaken van de begrotings-overschrijdingen. Tot aan 2005 voerde de gemeente een passief beleid ten aanzien van de aankoop van onroerend goed terwijl vanaf maart 2005 een actief aankoopbeleid is gevoerd.

Tot 2005 verwierf de gemeente het onroerende goed op passieve wijze. Als iemand zijn huis wilde verkopen moest ie ‘m eerst aan de gemeente aanbieden waarna een commissie de marktwaarde bepaalde.

Daarna werd overgegaan op een actief aankoopbeleid. Dat hield onder andere in dat er een volledige schadeloosstelling moest worden gegeven die zo’n 30% hoger lag dan bij vrijwillige verkoop door de huiseigenaren.

Daaruit kun je concluderen dat huiseigenaren die hun huis vrijwillig aanboden er zo’n 30% bij zijn ingeschoten. Als ze gewacht hadden totdat de gemeente overging op actieve verwerving hadden ze aanzienlijk meer kunnen beuren.

Daaruit kun je ook concluderen dat de stuurgroep al in 2005 (na het besluit tot actieve verwerving) had behoren te weten dat de verwerving van onroerend goed miljoenen meer zou kosten dan was geraamd. Bovendien sloeg de stuurgroep de waarschuwingen van een extern kostendeskundige in de wind. (zie daarvoor bijv. het interne onderzoek van de stuurgroep).

En ná november 2007, dus nadat bekend was dat er 40 miljoen tekort was, is er nog voor zo’n 2,5 miljoen euro onroerend goed aangekocht. Samen met de 7,5 miljoen die tot aan dat moment is uitgegeven bedragen de kosten dus 10 miljoen euro.


[1] Het betreft hier de verwerving van 7 objecten voor een totale vermogenswaarde van € 2.137.500,00. Het object Zuider Parallelweg 13 wordt echter direct doorverkocht aan de voormalige huurder voor een bedrag van € 150.000,--. De notariële akten zijn nog niet gepasseerd zodat de transactiekosten nog niet bekend zijn.
[2] Voor de woning Spoorstraat 50 dient het bedrag van de bijkomende vergoedingen nog te worden verhoogd met een indexering over de bouwkosten van € 603.000,-- over de periode augustus 2007 tot en met 31 juli 2008. Basis is bouwindex Misset MKB index.

Nu is de vraag wat er met het onroerend goed moet gebeuren. In de notitie wordt een aantal scenario’s geschetst samen met de voor- en nadelen van die scenario’s. Een van die nadelen betreft het gezichtsverlies voor gemeente en de provincie.

Nou, dat gezichtsverlies is al geleden hoor. Dat kan ik u verzekeren. Bovendien bevat ieder scenario nog voetangels en klemmen.

Gemeente en provincie zijn ieder voor 50% verantwoordelijk voor de afwikkeling. Dat kan nog wel eens tot discussies leiden.

Het is duidelijk dat een deel van het onroerend goed niet nodig is voor het uitvoeren van de nieuwe plannen. Bij een nieuw plan moet bovendien nog extra onroerend goed worden aangekocht ten oosten van het oorspronkelijk plangebied (ten oosten van de Molenweg). Dat gaat dus nog ’n paar centen kosten.

En hoe zit met dat met die huiseigenaren die ten onrechte hun huis hebben verkocht? Die dat misschien niet eens eens wilden? Wordt daar ook nog aan gedacht of is dat een kwestie van “pech gehad” ?

Ik moet de notitie nog omzetten naar “plaatjes”. Ik kan de tekst niet direct in de blog overnemen omdat er tabellen in de notitie staan. Daar kan google-blog niet goed tegen. Zodra ik de plaatjes heb publiceer ik de volledige notitie.