Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 5 november 2008

Spoornota - Een lintje voor de PvdA

Ik ben geweldig blij dat ik weer eens positief over de PvdA kan schrijven. Het voelt een beetje als thuiskomen.

Bij de begrotingsbehandeling meldde fractievoorzitter Pedro Canters dat de PvdA zich zorgen maakt om de ontwikkelingen rond het spoor in de gehele gemeente (Rheden).

Hij refereerde aan het coalitieakkoord waarin staat “De verkeerscirculatie in de gemeente verslechtert. De doorsnijding van de gemeente door het spoor is hier mede debet aan. De integrale aanpak van de problemen van weg en spoor door de gehele gemeente wordt als majeur project aangepakt.“

De PvdA wacht met spanning de door wethouder Elsenaar toegezegde notitie af.
Daarbij wacht niemand op meer papier maar de inwoners wachten op aanpak van de problemen. Canters noemde zaken als geluidsoverlast, het goederenvervoer en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hij noemde ook de regiolijn (lightrail van de Stadsregio) die zal zorgen voor intensiever gebruik van de spoorlijn.

De PvdA steunt groeperingen die zich sterk maken voor een afgewogen en integrale aanpak van deze problemen. Het voorstel van Geen Noordtak Velp voor het instellen van regelmatig overleg met de betrokken belangenorganisaties (naar het voorbeeld van de Tafel van Tien waaruit de voorstellen voor de Traverse Dieren en de Structuurvisie Dieren zijn voortgekomen) wordt door de PvdA ondersteund en overgenomen. De PvdA stelde dit laatste zelfs als voorwaarde voor haar instemming met de door het college voorgestelde bezuiniging op het project Weg en Spoor.

Zeer, zeer goed van Pedro en zijn PvdA-confraters.

Ook de VVD deed het prima. Fractievoorzitter Ronald Haverkamp onderstreepte nog eens de VVD-steun voor de Spoornota. De liberalen hadden zich in oktober ook al sterk gemaakt voor de spoornota en Ronald Haverkamp herhaalde gisteren nog maar eens dat voor de VVD de intentie van de motie uit 2005 (de unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie waarmee het college opdracht kreeg een spoornota op te stellen) nog steeds overeind staat. Hij was blij met de vorige maand door wethouder Elsenaar gedane toezeggingen inzake de spoornota alsmede het feit dat de wethouder de handreiking van Geen Noordtak Velp voor hulp accepteerde en omdat de wethouder toegezegd heeft om de door GNV aangedragen ideeën en suggesties te onderzoeken en in de nota te betrekken. De VVD wacht met belangstelling de nota af die eind dit jaar wordt aangeboden. Haverkamp voegde er nog aan toe dat de gemeente voor de nota gerust mag spieken bij de gemeente Voorst die al eerder haar visie op het Voorster spoor opstelde.

SP-fractievoorzitter Liesbeth Schaap ziet ook uit naar de nota. Zij wil weten hoe het met de 13,6 miljoen euro zit die voor het Velpse spoor was gereserveerd. Zij vroeg tevens om het onderzoek van de spoorklankbordgroep uit de jaren 2004-2005 als basis voor de nota te gebruiken. En zij merkte op dat er geen bedrag voor het opstellen van de spoornota in de begroting was terug te vinden.

Tja, Geen Noordtak Velp had ook al aan het college gevraagd hoe het met die 13,6 miljoen euro zit.

Na de opmerkingen in deze eerste termijn kwam het antwoord van wethouder Elsenaar nogal magertjes over. Een concept-notitie is opgesteld. Daar wordt naar gekeken en voor het eind van het jaar wordt de notitie aan de raad gepresenteerd.

In de tweede termijn herhaalde Canters nog eens zijn opmerkingen inclusief de koppeling met de “Tafel van 10” aan de PvdA-goedkeuring van de voorgestelde bezuiniging. Hij begreep uit de woorden van wethouder Elsenaar dat er eind van het jaar een startnotitie ligt en herhaalde het belang dat de PvdA hecht aan overleg met belangengroeperingen en serieuze aandacht voor de zaken die door de belangenverenigingen naar voren zijn gebracht.

De wethouder antwoordde nu iets uitgebreider. Hij nam ook het woord startnotitie in zijn mond en zei dat alle binnengekomen info uitvoering in deze startnotitie wordt meegenomen. Hij had goed naar alle door de belangengroeperingen aangedragen informatie gekeken, goed naar de inspraak van Gerard de Kuijper van Geen Noordtak Velp geluisterd en ook naar de voortbrengselen van de gemeenten Voorst en Wijchen inzake het spoor gekeken. Voor het eind van het jaar komt een startnotitie waarin kaders en procedures worden aangegeven. Daaruit kan ook voortkomen dat de gemeente opnieuw (???) met de belangenbehartigers om tafel gaat zitten. Om te voorkomen dat de voortgang van de notitie stokt wil hij echter niet voorafgaand aan het verschijnen van de startnotitie met de spoorgroepen om tafel. Voorlopig heeft hij voldoende informatie. Hij zal dat in de startnotitie uitleggen.

Canters vond het goed te horen dat de wethouder informatie van de belangengroepen had verzameld. Hij merkte wel fijntjes op dat dat dan vooral schriftelijk eenrichtingsverkeer was. (hij bedoelde: vanuit de belangengroepen naar het college). Hij stelde vast dat de wethouder met een notitie naar de raad komt en daar dan ook de kwalificatie startnotitie aan geeft en dat de notitie de mogelijkheid geeft om op regelmatige basis met de belangengroepen te overleggen, op de hoogte te stellen over de vorderingen rond het spoor en de wijze waarop het college de verwachtingen van de belangengroepen invult. De PvdA zal ook zelf contacten met de belangengroepen onderhouden.

Raadslid Barbara de Vos van Gemeentebelangen vroeg aan wethouder Elsenaar dat de raad zich bij de behandeling van de startnotitie ook kon uitspreken over de kaders waarin een en ander plaatsvindt.

Dat kan volgens Elsenaar.

De woorden van de PvdA en de VVD doen me goed.

Ik moet u zeggen dat ik geen goed gevoel krijg bij de woorden van de wethouder. Ik krijg sterk de indruk dat de wethouder ontwijkend gedrag vertoont. Dan weer spreekt hij over een notitie, dan weer over een memo, dan weer over een nota en nu weer over een startnotitie. Ik mag er toch van uitgaan dat hij beseft dat er essentiële verschillen tussen al die kwalificaties zijn.
Maar ja, misschien zie ik beren op de weg die er helemaal niet zijn.
.

Ik vertrouw voorlopig maar even op de gemeenteraad en de voortrekkersrol van de VVD, de PvdA en Gemeentebelangen in deze en reken erop dat zij de wethouder nadrukkelijk zullen houden aan zijn toezeggingen en zich niet laten afschepen met een schijnbeweging van het college.

We wachten de STARTnotitie af.