Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 30 september 2010

Brief aan VROM (van Het Comité)

Klik op de afbeelding om te vergroten
Door: Joop Zijlstra

Brief van "Het Comité" aan VROM dd 23 sept 2010
Aan mevrouw Drs E.B. Alwayn,
Directeur Gebiedsontwikkeling VROM

Geachte mevrouw,

Bij lezing van de hierboven aangegeven brief, antwoord op het schrijven van Het Comité van 17 augustus 2010, onderdrukten wij de gedachte die in ons opkwam: ‘hier probeert men ons knollen voor citroenen te verkopen’.
Het is niet juist dat wij in onze brief aangaven ‘het niet eens te zijn met het besluit van de minister van VROM’. Wij hadden de minister van VROM alleen maar verzocht, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), ons bepaalde stukken toe te zenden.

Het ging om het verkrijgen van duidelijkheid over de vraag hoe de voorwaarde betreffende ontsnippering van Hof te Dieren (en de daarmee samenhangende wegverlegging van de N348) terecht gekomen was in de subsidiebeschikking van VROM van 19 juni 2009 ten aanzien van het plan ‘Traverse Dieren’.
Bij gelegenheid van ons pleidooi om de N348 in plan ‘Traverse Dieren’ niet te verleggen, wees de Gelderse gedeputeerde mevrouw M. van Haaren op de voorwaarde van de kant van het Rijk als zijnde dwingend.

Meer in het bijzonder ging het ons om het antwoord op de vraag op instigatie van wie de betreffende voorwaarde in de beschikking van VROM was terechtgekomen. Zou de provincie Gelderland zelf zich daarvoor sterk hebben gemaakt (mede namens de gemeente Rheden) of was het misschien het gevolg van een lobby van de kant van de stichting Twickel te Delden, eigenaar van Hof te Dieren?
Dat uit te zoeken, voor het algemeen belang, daar ging het ons om.

In een eerdere brief van ons aan u d.d. 7 juli 2010 hadden wij u al gevraagd om een schriftelijke verklaring hoe beide elementen (ontsnippering van Hof te Dieren en verlegging van de N348) in uw beschikking van 19 juni 2009 waren terechtgekomen.

U zult wel begrijpen dat wij ons door de aangegeven brief van de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het kastje naar de muur gestuurd voelen, van uw afdeling naar de afdeling BJZ van VROM.
Welke bestuurlijke of juridische zaak zou hier toch aan de orde zijn?

Intussen wachten wij de mededeling van de directie BJZ af over de datum van de hoorzitting. Wij hebben u met onze brieven van 7 juli 2010 en 17 augustus 2010 en de daarbij behorende bijlagen, voldoende geïnformeerd over zowel de zaak zelf als over ons motief tot handelen.

Wij denken er nog over na of wij ons over het verloop van zaken niet zouden moeten richten tot de nationale ombudsman.
Daarom zenden wij de heer A. Brenninkmeijer alvast een afschrift van deze brief over de kwestie en de afdoening ervan, met de vraag of hij ons van advies zou kunnen dienen.
Want het wordt langzamerhand een onverkwikkelijke zaak.
De provincie Gelderland (met de gemeente Rheden) enerzijds en anderzijds Het Comité dat maar eenvoudig van mening blijft dat in het plan ‘Traverse Dieren’ het algemeen belang, goede verkeersgeleiding in het dorp Dieren, voorrang dient te hebben boven een klein particulier belang, de (vermeende) ontsnippering van Hof te Dieren, een park bij Dieren.

Overigens met een vriendelijke groet.

Drs J.A. Zijlstra,
secretaris van Het Comite
cc. Mevrouw J.J. Bergman. Dir. BJZ, VROM.
De heer A. Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman

woensdag 29 september 2010

Keerzijden

De SP probeert het initiatief van de protestacties tegen de goederentreinen naar zich toe te trekken. Daarbij hanteert zij een verborgen agenda. De actie “Laat de goederentrein varen” leek me een goed initiatief. Ik heb ‘m dan ook ondertekend. Maar na enige tijd besefte ik dat deze medaille een keerzijde heeft. Nederland heeft destijds met Duitsland afspraken gemaakt over de aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoor. Nu die worden uitgewerkt verzet de SP zich daartegen. De actie “Laat de goederentreinen varen” werd ook gevoerd in Zevenaar en de grensstreek. Voor de bewoners langs de IJssellijn maakt dat een groot verschil. Als de Betuweroute niet wordt doorgetrokken dan neemt de druk van de goederentreinen op de IJssellijn alleen maar toe. De SP speelt dus wel mooi weer met haar acties maar ik had liever het complete verhaal gehoord. Ik begrijp best dat de partij voor de mensen in de grensstreek wil opkomen maar dan moet ze dat bij zo’n actie expliciet vermelden. Door dit onder de mat te vegen belazeren de gestaalde kaders de boel. Stom van mij dat ik dat niet eerder doorhad want dan had ik de actie absoluut niet gesteund.

Nog ’n politieke medaille met twee kanten. De Gelderse CDA-gedeputeerde Marijke van Haaren pleitte voor nieuw onderzoek naar de aanleg van een Noordtak. Maar ze ziet die nog niet door de Achterhoek gaan want dat is dichtbevolkt gebied. Liever een Noordtak over Duits grondgebied. Van mij mag ’t, graag zelfs. Maar als dat niet in Duitsland lukt dan mag die Noordtak van mij best via de eerder geplande route door de Achterhoek gaan. En dan moet ze niet uit haar nek gaan kletsen over de Achterhoek als een dichtbevolkt gebied. Maar ja, wat wil je, de CDA-kiezers in de Achterhoek zitten natuurlijk niet te wachten op een nieuwe discussie over de Noordtak. En die mag je als politicus niet uit het oog verliezen.

Het zijn de bekende holle frasen van deze gedeputeerde. Van Haaren liet Rheden al vaker in de kou staan. Als het erom gaat is ze in geen velden of wegen te bekennen. Zij zat achter het stuur van Hart voor Dieren toen het project financieel uit de bocht vloog, zij liet Rheden vallen toen het er met de rondweg om Laag-Soeren op aankwam en zij weigerde de portemonnee te trekken voor variant 3 van de Traverse Dieren. Hopelijk houdt ze het volgend jaar voor gezien. Jan Jacob van Dijk, de kersverse lijsttrekker van het CDA voor de provinciale verkiezingen, heeft zelf in Rheden gewoond. Hij kent de IJssellijn goed en kan zich beter inleven in de bezwaren van de bewoners tegen de spoorplannen. Ik hoop alleen dat hij zich dat ná de verkiezingen ook nog herinnert.

Zo, ik heb weer even wat stoom afgeblazen. Dat neemt niet weg dat de goederentreinen moeten worden geweerd. 7 oktober komt het spoorplan in Den Haag opnieuw aan de orde. Aanstaande zaterdag is actiedag. Dan laten belangenverenigingen langs de hele IJssellijn van zich horen. Steun ze! Maar hou de politieke medestrijders in de gaten!

Dorpen luiden noodklok tegen toename goederenvervoer


Dorpen luiden noodklok tegen toename goederenvervoer. Rhedense dorpen die aan het spoor liggen nemen op zaterdag 2 oktober deel aan de regionale actiedag tegen de geplande toename van goederenvervoer over de IJssellijn. Via alle spoorwegovergangen gaan de inwoners naar het Gemeentehuis in De Steeg voor het overhandigen van de noodklok aan het Gemeentebestuur.

Om het zogenaamde spoorboekloos rijden van personentreinen in de Randstad mogelijk te maken moet het goederenvervoer een andere route nemen. Dat onderwerp (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, PHS) staat op 7 oktober op de agenda van de Tweede Kamer. Er worden dan beslissingen genomen die kunnen leiden tot een toename van wel 60 extra goederentrein per etmaal door de aan de IJssellijn liggende dorpen.

Regionale actiedag op 2 oktober
In de afgelopen maanden zijn al door diverse dorpen locale acties georganiseerd. Nu wordt in RONA verband (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) regionaal actie gevoerd. De dorpen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren en Spankeren doen dat op dezelfde manier: de inwoners fietsen, rijden en lopen met versierde fietsen, karretjes en alles wat maar rijdt met spandoeken, toeters en bellen van spoorovergang naar spoorovergang naar het Gemeentehuis in De Steeg. De bedoeling is om massaal aandacht te vragen voor de dramatische gevolgen van toenemend goederenvervoer voor de leefbaarheid in deze dorpen. De actiebereidheid onder de inwoners is groot; ze zijn boos en bevreesd voor de gevolgen.

Om 13.00 uur vindt bij het Gemeentehuis een manifestatie plaats waarbij de noodklok wordt aangeboden aan het Gemeentebestuur van Rheden. Daar zullen locale en mogelijk ook landelijke politici aanwezig zijn. Tijdens de manifestatie vinden diverse activiteiten plaats en wordt aandacht gevraagd voor het meegaan naar Den Haag op 7oktober.

Voor meer informatie:
Rheden
Annemarieke Hendriks, 06-22537849 – havelanders@xs4all.nl

Informatie over RONA: http://www.ijssellijn.info

Informatie over de Regionale Actiedag op 2 oktober: http://www.seethelight.nl/rona/regionaleactie.html

dinsdag 28 september 2010

Een nobele daad van een Projectontwikkelaar voor de Traverse.

Door: Adriaan Dolk

Enige dagen geleden ontvingen de inzenders van een ‘zienswijze’ over de startnotitie Traverse van de provincie een lijvig geschrift getiteld: Reactienota startnotitie Traverse Dieren, waarin alle inzenders keurig van een volgnummer werden voorzien. Dit document is ook op de website van de provincie te vinden.

Die startnotitie voor het project ‘de Traverse’ werd door de provincie gemaakt omdat de Traverse een heel ander project is dan het project Hart van Dieren. Het project Hart van Dieren moest de doorstroming van het verkeer door Dieren bevorderen en de barriërewerking van de N348 verminderen tussen Dieren Noord en Dieren Zuid. Het project Traverse moet nu de doorstroming van het verkeer door Dieren bevorderen en de barriërewerking van de N348 tussen Dieren Noord en Dieren Zuid verminderen. Tenminste dat is wat ik er van snap. Het enige verschil dat ik kan ontdekken is het maatgevende budget. Hart van Dieren beschikte oorspronkelijk over een budget van € 104,7 miljoen. Het project Traverse beschikt nu na herformulering van het project (zie de startnotitie) en na aftrek van bestedingen aan het project Hart van Dieren (door het putje gespoeld) nog over een budget tussen de € 74,5 en € 77,8 miljoen.

De Gelderlander meldt op 18 september j.l. dat volgens de projectleider van de Traverse veel inzenders twijfelen aan het nut en de noodzaak van de bundeling van de spoorlijn en de N348 en dat zou leiden dat er in het mer-onderzoek meer aandacht komt voor varianten zonder die bundeling. Ook bevatten veel zienswijzen een pleidooi voor de variant met een lange tunnelbak, maar die zou wel eens te duur kunnen zijn.

Is dat nou het gebruikelijke verhullend taalgebruik van bestuurders waaraan we gewend zijn of gloort er licht aan het einde van de tunnelbak?

Bij mij bestond het vermoeden dat met deze slagen om de arm de uitlatingen van de projectleider in de pers een hevig gekners der tanden bij de Stichting Twickel zou veroorzaken. Stichting Twickel is zoals u weet eigenaar van het landgoed Hof te Dieren en wenst een appartementencomplex te bouwen op het landgoed dat aangewezen is als landschapspark en Rijksmonument en is daarom - mogelijk tot voor kort - een duidelijke voorstander van ontsnippering.

Maar curieus genoeg verzoekt de woordvoerder van de Stichting (volgnummer 1 en zo hoort het ook) in zijn ingediende zienswijze - na nog enige oprispingen over de brede steun van provincie en Rijk voor de ontsnippering - de probleemstelling van het project Traverse uit te breiden met de versnippering van het landgoed Hof te Dieren. Hij laat in het midden of hij spreekt over een verdere versnippering of over ontsnippering. Ook bij hem verhullend taalgebruik dus, dat zou wat kunnen beloven.

Alle lof hoe deze projectontwikkelaar de mogelijkheid open laat over z’n eigen schaduw heen te springen en zich te realiseren dat het vrijkomende budget, indien zijn verzoek door de provincie wordt gehonoreerd, kan worden aangewend voor verbetering van de verkeerssituatie in Dieren.

Adriaan Dolk, Dieren

maandag 27 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (17) - Amendement

De ChristenUnie wil dat de gemeente Rheden besluit om voor RTV Veluwezoom te kiezen. Daarvoor heeft fractievoorzitter Hendri Witteveen onderstaand amendement (wijziging) op het betreffende raadsvoorstel van B&W voorbereid. Het amendement dateert van 17 september, dus misschien wordt het in overleg met andere raadsfracties nog gewijzigd. Morgenavond neemt de Rhedense gemeenteraad een beslissing. We zullen zien of en hoe het amendement tijdens de raadsvergadering wordt ingediend.

Onderstaand het amendement.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

M-FM of RTV Veluwezoom? (16) - Oranjestraat 1d

Deze posting over Oranjestraat 1d is verwijderd. Ik werd gebeld door de eigenaar van het visitekaartje.

De verklaring voor het adres op het visitekaartje: het adres Oranjestraat 1d stond volgens de beller alleen op de het visitekaartje omdat het een “inleveradres” is. Er wordt naast de omroepactiviteiten niet aan het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten gedaan.

Er werd gedreigd een advocaat op m’n dak te sturen. Daar ga ik nu verder geen tijd en energie in steken.

zondag 26 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (15) - Organisatie M-FM

Nou, daar is ie dan, een overzicht van de organsiatie van M-FM. Compleet met medewerkers, bestuur, PBO en verkooporganisatie.

Enkele opmerkingen

De lijst is een overall view van de organsiatie. Enkele mensen bekleden meerdere functies.

Ik zie dat het PBO is gewijzigd t.o.v van het voorstel van B&W. Stinie Westdorp (voormalig PvdA-raadslid in Rheden) heeft nu ook zitting in het PBO. Daarnaast is L. Hendrikx toegetreden. E. Gerritsen is van de lijst afgevoerd.

Er staan overigens ook enkele medewerkers op het overzicht die alleen met hun voornaam worden aangeduid.

Klik op de afbeelding om te vergroten

zaterdag 25 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (14) - Wet- en regelgeving


Zowel M-FM (de gemeenten Rheden en Rozendaal) als RTV Veluwezoom (Brummen, Rheden en Rozendaal) willen in meer dan één gemeente uitzenden. Daarover is het een en ander opgenomen in de mediawet en in een besluit van het Commissariaat voor de Media. Dat wordt nog een hele mooie en stevige discussie in de gemeenteraad met interessante vragen. De toetsing door het Commissariaat van de media laat de vrijheid van de gemeenteraden overigens onverlet.De gemeenteraden bepalen zelf welk advies de betrokken gemeenten aan het Commissariaat van de Media geven maar het Commissariaat kan daar vervolgens wel van afwijken.

Allereerst moet natuurlijk door de omroep worden voldaan aan alle daarvoor bedoelde artikelen in de mediawet. Maar alle betrokken gemeenten moeten gezamenlijk (en dus eensluidend) een advies uitbrengen (zie onderstaand art. 2.64 van de Mediawet).

Als wordt gekozen voor M-FM dan dienen Rheden en Rozendaal dus een gezamenlijk advies uit te brengen.

Als wordt gekozen voor RTV Veluwezoom dan komt Brummen daarbij. In dat geval dienen dus Brummen, Rheden en Rozendaal gezamenlijk een advies uit te brengen.

Artikel 2.64 (van de Mediawet)
1.Een instelling die de publieke mediaopdracht wil uitvoeren voor meer dan één provincie of gemeente, wordt alleen dan voor dat gebied aangewezen, als Provinciale Staten of de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of gemeenten het in artikel 2.62, eerste lid, bedoelde advies gezamenlijk hebben uitgebracht.

2.Het Commissariaat stelt Provinciale Staten en de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of gemeenten in kennis van een aanvraag van een instelling als bedoeld in het eerste lid.

Daarnaast heeft het Commissariaat voor de Media bij besluit van 10 maart 2009 extra beleidsregels voor zo’n situatie opgesteld (zie onderstaand). Voor de duidelijkheid heb ik artikel 2.61 van de Mediawet in de tekst van het besluit opgenomen.

Besluit van het Commissariaat voor de Media van 10 maart 2009 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2009)

Het Commissariaat voor de Media,

Gelet op de artikelen 7.11 en 7.12 van de Mediawet,

Gelet op artikel 2.64 van de Mediawet,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit:

strekking van de regeling

Artikel 1
De beleidsregels vastgesteld in deze regeling zijn een nadere uitwerking van de wettelijke voorschriften die toestaan dat een lokale publieke media-instelling media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.
inhoudelijke toets

Artikel 2
De in artikel 2.61 van de Mediawet opgenomen eisen gelden ook voor de instelling die een aanvraag indient tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor het verzorgen van lokale media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten.

Artikel 3
De gemeenten waarvoor het lokale media-aanbod bestemd is, liggen zoveel mogelijk in een samenwerkingsgebied zoals voorzien in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 667, 20 december 1984). Deze samenwerkingsgebieden kunnen de provinciegrens overschrijden.

Artikel 4
Het verzorgingsgebied waarvoor het lokale media-aanbod bestemd is
a. bestaat uit bijeen liggende, aan elkaar grenzende gemeenten, binnen welk gebied het vanzelfsprekend wordt geacht dat één lokale publieke media-instelling het lokale media-aanbod verzorgt;
b. wordt beschouwd als een sociale, culturele en geografische eenheid in die zin dat het door de inwoners ook daadwerkelijk als een streek wordt ervaren;
c. benadert voor wat betreft zowel de oppervlakte als het aantal inwoners niet de omvang van een in artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b van de Mediawet bedoelde deel van een provincie.


(TKO: Artikel 2.61 tweede lid, aanhef en onder b van de Mediawet)
2.Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;)

procedure

Artikel 5
a. De aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling ten behoeve van lokaal media-aanbod dat bestemd is voor twee of meer gemeenten dient voldoende gemotiveerd te zijn.
b. De aanwijzingsaanvraag in het kader van een samenvoeging van verzorgingsgebieden moet door de desbetreffende lokale publieke media-instellingen gezamenlijk worden ingediend.
c. De aanwijzingsaanvraag dient de instemming te hebben van de betrokken programmabeleidbepalende organen.

Artikel 6
a. De lokale publieke media-instellingen in omliggende gemeenten worden op de hoogte gebracht van de desbetreffende aanwijzingsaanvraag en zij worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.


b. Burgemeester en wethouders van de gemeente(n) ten behoeve waarvan de betrokken lokale publieke media-instelling reeds is aangewezen worden op de hoogte gebracht van de aanwijzingsaanvraag en zij worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.
c. De regionale publieke media-instelling van de provincie waarin de samenvoeging van de verzorgingsgebieden plaatsvindt wordt op de hoogte gebracht van de aanwijzingsaanvraag en zij wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken.

Artikel 7
Indien de in artikel 6 genoemde betrokkenen niet binnen acht weken na ontvangst van de kennisgeving van de aanwijzingsaanvraag anders hebben bericht, worden zij geacht geen bedenkingen te hebben tegen de toewijzing van zendtijd.

bijzondere gevallen en omstandigheden

Artikel 8
In bijzondere gevallen en naar aanleiding van bijzondere omstandigheden kan het Commissariaat afwijken van de in artikel 2 bedoelde criteria ten behoeve van de inhoudelijke toets.

slotbepaling

Artikel 9
a. Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 maart 2009;
b. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt is de Beleidslijn Lokale Omroep voor meerdere gemeenten van 2 oktober 2003 ingetrokken;
c. Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009;
d. Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (
www.cvdm.nl).

Commissariaat voor de Media, 10 maart 2009
mr. Inge Brakman
voorzitter
prof. dr. Tineke Bahlmann
commissaris

TOELICHTING

Algemeen
Met ingang van 1 januari 2009 is de Mediawet 2008 in werking getreden. Naast een herschikking van de wetsartikelen is de terminologie gewijzigd. In dit kader hebben de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee en meer gemeenten vanaf die datum betrekking op de omvang van het verzorgingsgebied van een lokale publieke media-instelling dat lokaal media-aanbod verzorgt voor twee of meer gemeenten. De Beleidsregels en de toelichting daarop zijn in bovenstaande zin aangepast nu de nieuwe wet inhoudelijk, voor zover het betreft de onderhavige regeling, niet is gewijzigd.

Artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet bepaalt dat een lokale publieke media-instelling die haar publieke mediaopdracht wil uitvoeren voor meer dan één gemeente alleen dan door het Commissariaat voor dat gebied wordt aangewezen indien de raden van de desbetreffende gemeenten gezamenlijk hebben geadviseerd dat de instelling aan de eisen voldoet die de wet stelt. Naast de aanwijzing van één lokale publiek media-instelling per gemeente bestaat derhalve de mogelijkheid dat een lokale publieke media-instelling lokaal media-aanbod verzorgt voor een aantal aan elkaar grenzende gemeenten. De Memorie van Toelichting (1984 – 1985, 19 136, p.63) spreekt in dit geval van een streekomroep. Bij het begrip “streek” wordt in eerste instantie gedacht aan een gebied dat zoveel mogelijk samenvalt met een samenwerkingsgebied zoals voorzien in de Wet gemeenschappelijke regelingen. (Stb. 1984, 669). De doelstelling van lokaal publiek media-aanbod, het verschaffen van lokaal gebonden informatie aan het publiek en het creëren van een communicatiemogelijkheid voor mensen uit de lokale gemeenschap dient, aldus de Memorie van Toelichting, niet in het gedrang te komen, zodat de omvang van het gebied beperkt dient te blijven.

Gezien de omstandigheid dat de Mediawet zelf het begrip “streekomroep” niet kent zijn vorengenoemde globale criteria de enige aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag in welke gevallen en onder welke voorwaarden een verzoek om een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor twee of meer gemeenten gehonoreerd kan worden.

Artikelsgewijs

Artikel 4
Een aanwijzingsaanvraag voor twee of meer gemeenten wordt, met name ter handhaving van de in de Mediawet onderscheiden drie niveaus van binnenlandse omroep: landelijk, regionaal en lokaal, door het Commissariaat getoetst aan de in artikel 4 opgenomen criteria. Het dient voorkomen te worden dat door fusies zodanige dominante lokale publieke media-instellingen ontstaan dat andere lokale of regionale publieke media-instellingen in hun functioneren worden gehinderd.

Artikel 5
Een aanwijzingsaanvraag voor twee of meer gemeenten dient voldoende gemotiveerd te zijn in die zin dat moet worden aangetoond dat er sprake is van een zodanige samenhang in sociale, economische, maatschappelijke en/of geografische zin, dat het van belang is dat in het desbetreffende gebied één lokale publieke media-instelling het voor dat gebied bestemde lokale media-aanbod verzorgt.

De omvang van het verzorgingsgebied maakt deel uit van en heeft invloed op het programmabeleid van de lokale publieke media-instelling. Uit de aanwijzingsaanvraag moet ontegenzeggelijk blijken dat deze wordt onderschreven door het programmabeleidbepalend orgaan.

Artikel 6
De aanwijzing als lokale publieke media-instelling in het kader van een samenvoeging van verzorgingsgebieden raakt mede de belangen van de lokale publieke media-instellingen in omliggende gemeenten, de belangen van de betrokken gemeenten en de belangen van de regionale publieke media-instelling in de desbetreffende provincie(s). De eerste stap is dan ook deze betrokkenen om hun zienswijze te vragen omtrent de uitbreiding van het verzorgingsgebied. Tevens wordt het bestuur van de gemeente(n) ten behoeve waarvan de aanvrager thans is aangewezen als lokale publieke media-instelling in de gelegenheid gesteld om zijn (hun) zienswijze kenbaar te maken. Het Commissariaat vraagt aan betrokkenen hun zienswijze, niet hun instemming. Na ontvangst van de zienswijzen dan wel na het verstrijken van de daartoe gestelde termijn neemt het Commissariaat een beslissing op de aanwijzingsaanvraag
.

donderdag 23 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (13) - PollM-FM of RTV Veluwezoom? That’s the question.

Welke van de twee kiest u?

Of wilt u helemaal niet kiezen? Misschien vindt u het helemaal niet belangrijk welke van de twee de zendmachtiging krijgt. Als er maar een lokale omroep is.

Of misschien vindt u een lokale omroep helemaal niet nodig. U luistert/kijkt er zelden of nooit naar of u vindt die 21.500 euro subsidie per jaar maar weggegooid geld.Zeker in een tijd als deze waarin de overheid op de kleintjes moet letten.

U kunt uw keuze kenbaar maken op de poll (zie links op het scherm).

Dinsdagavond beslist de gemeenteraad van Rheden. Geef uw mening. De poll sluit dinsdagavond 28 september.

M-FM of RTV Veluwezoom? (12) Inspraak ex-medewerker M-FMDonderdag 16 september kon de Rhedense gemeenteraad zich informeren over het advies aan het Commissariaat voor de Media inzake M-FM of RTV Veluwezoom. Mevr. Thea Bremer, een van de ex-vrijwilligers van M-FM die nu willen overstappen naar RTV Veluwezoom, maakte gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Bijgaand de tekst van haar inspraak.
------------------------
Geachte raadsleden,

U staat aan de vooravond van een belangrijke beslissing. Kiest u voor de komende vijf jaar M-FM of voor RTV Veluwezoom ? Uw advies weegt zwaar voor het Commissariaat voor de Media.

Zoals u weet zijn, op één na, alle vrijwilligers van M-FM in maart opgestapt na een vertrouwensbreuk met het bestuur. Er was een onwerkbare situatie ontstaan en de medewerkers hadden het bestuur verzocht om te vertrekken.
Maar het bestuur, dat verantwoordelijk is voor de continuiteit en belangen van de omroep, was ondanks de vertrouwensbreuk niet van plan te vertrekken en wij waren gedwongen -met pijn in ons hart -om onze werkzaamheden te stoppen. Het kon niet meer zo verder.
Ik ga hier niet met modder gooien, maar ik verzeker u: sommige vrijwilligers zaten al veertien jaar bij de omroep, en dan stap je niet zomaar op.
Eén ding blijft voorop staan: wij willen dolgraag weer aan de slag. Daarom zijn we bij RTV Veluwezoom aan de slag gegaan en zijn we ervan overtuigd dat de gemeente Rheden weer een volwaardige lokale omroep kan krijgen.

Wij hebben de afgelopen jaren bewezen wat we kunnen.
U zag dagelijks het laatste nieuws op internet met regelmatig primeurs, daarmee trokken we maandelijks gemiddeld 60.000 bezoekers. Een journalistiek hoogstaand product. Een kabelkrant met actueel nieuws. De inwoners konden niet meer om ons heen. En natuurlijk journalistieke diepgang in M-magazine, live verslag van de gemeenteraadsverkiezingen, een kerkprogramma en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal de verantwoordelijkheid van de tomeloze inzet van creatieve vrijwilligers die dag en nacht klaar stonden om te kijken hoe ze van een dubbeltje een kwartje konden maken.

Van deze inzet zien wij niets terug in het advies van het college van burgemeester en wethouders. - Een klap in het gezicht van deze vrijwilligers-.
Want het draagvlak is maar af te wachten, RTV Veluwezoom moet zich nog bewijzen. Wij zijn niet lokaal genoeg. Nou wij zijn verankerd in de Rhedense samenleving en kennen, met ons enorme netwerk deze gemeente op ons duimpje.
Wij hebben de afgelopen jaren laten zien wat we kunnen. M-FM zal zich nog moeten bewijzen of ze dit niveau ooit zal halen. Ik zie of hoor het momenteel niet terug en het is maar afwachten of u het ooit krijgt: een volwaardige lokale omroep. En het college komt met het argument dat het kapitaalvernieting is als M-FM stopt. Blijkbaar is volgens het college, een stichting met schulden , minder kapitaalvernietiging dan al die vrijwilligers die bij elkaar 150 jaar omroepervaring in Rheden hebben.


En afgelopen week geloof ik ook niet meer in de zin: “alles wat in de krant staat is waar.” M-FM heeft een promotie krant in deze gemeente verspreid met informatie over de omroep.
-Daarin staat dat er wedstrijden van Vitesse worden uitgezonden, maar deze exclusieve licentie is in handen van Keizerstad Nijmegen.
-Daarin staat er sinds 2007 teletekst is achter TV Rijn-IJssel, ik heb het nooit gezien.
-Daarin staat een foto over een recent interview met de burgemeester, die foto is vier jaar oud.
-Daarin staat dat er 45.000 mensen via de kabel luisteren, terwijl er maar 22.000 aansluitingen in Rheden en Rozendaal staan. Dus iedereen in Rheden luistert naar M-FM. Knap…


Een ding weet ik wel zeker: als u kiest voor RTV Veluwezoom
– dan kiest u voor een omroep die midden in de samenleving staat
- dan kiest voor het behoud van veel professioneel vrijwilligerswerk in de Gemeente Rheden
- dan kiest u voor verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
- dan kiest u voor een goede en gedegen lokale nieuwsvoorziening

Rozendaal gelooft wel in ons, nu Rheden nog.Ik wens u veel wijsheid toe.

woensdag 22 september 2010

Xenos

De volksverhuizingen naar de westerse wereld hebben de samenleving ingrijpend veranderd. Heette de buurman veertig jaar geleden nog Jan en de buurvrouw Marie, nu is het bijna even gewoon dat zij luisteren naar de namen Abdoel en Fatima. Zij brachten hun gewoonten én hun geloof met zich mee. Dat was en is nog steeds wennen voor Jan en Marie.

In de jaren negentig schreef Samuel Huntington zijn “Botsing der beschavingen”. Vóór 1989, de val van de muur, was het simpel. De wereld werd gevormd door twee elkaar bestrijdende invloedssferen, de communistische dictaturen onder aanvoering van Rusland en China en het vrije kapitalistische westen dat door de Verenigde Staten werd geleid. Sinds die tegenstelling wegviel is de wereld zich aan het herschikken in een groot aantal blokken die naar gelang het uitkomt met of tegen elkaar samenspannen. Naast onder andere China, Rusland, India en het “westen” identificeert hij ook een moslim-blok, een conglomeraat van staten die, met een superjonge, snel groeiende bevolking en religie als hefboom een plaats op het podium van de macht eisen.

Een lezenswaardig geschrift. De makke is dat er nogal wat mensen op deze wereld zijn die het als de enige ondeelbare waarheid beschouwen en deze nieuwe orde als uitgangspunt nemen voor al hun handelen. Zij raken daarbij verstrikt in vijanddenken. Dat wereldbeeld krijgt helaas steeds meer voet aan de grond. Politici, ideologische en religieuze leiders dragen die boodschap in toenemende mate uit. Zij brengen een vliegwiel van onverdraagzaamheid op gang dat nauwelijks te stoppen is. De strijd verhardt zich met de dag. Hun belangrijkste wapen is de angst voor het vreemde. En hun aanhang groeit en groeit. Niet alleen in Nederland maar ook in de moslim-wereld.

De botsing tussen de culturen trekt diepe voren in de samenleving. Als deze ontwikkeling niet wordt gestopt dan komt het op zeker moment tot een uitbarsting. Niet alleen in Verweggistan maar ook in onze maatschappij. Er zijn mensen die dat prima vinden maar ik zit daar allerminst op te wachten. Ik gun onze kinderen een onbezorgder toekomst.

Nederland is geen eiland waarop we ons kunnen verschansen. De wereld is niet buiten te sluiten. Wij moeten op weg naar een nieuw evenwicht in een samenleving die leefbaar is en blijft. Daarvoor is begrip nodig en soms een beetje humor. De versleten deken van politieke correctheid kunnen we daarbij niet gebruiken. Geef die maar mee aan de voddenboer

Dat evenwicht bereiken we alleen als Jan en Marie, Abdoel en Fatima hun angsten overwinnen en elkaar accepteren. Vreemdelingenhaat en extreem denken, over en weer, is daarvoor een slechte raadgever. Jan is geen bruine nazi en Abdoel geen religieuze fascist, Marie geen vogelvrije lellebel en Fatima geen gekopvodde voetveeg. De meesten van ons zijn doodgewone boerenlullen die moeten sappelen voor hun dagelijkse brood en die hun kinderen op een fatsoenlijke manier groot willen brengen. Daar hebben we onze handen meer dan vol aan.

En laten we het boek van Huntington vooral niet heilig verklaren. Heilige boeken hebben de mensheid al genoeg ellende bezorgd.

dinsdag 21 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (11) - Medewerkers & PBO RTV Veluwezoom

RTV Veluwezoom heeft een nieuwe officiële lijst (gedateerd 21 sept. 2010) met de namen van 24 medewerkers voor het gebied Rheden en Rozendaal opgesteld en aan de gemeente Rheden aangeboden. Deze vervangt het eerder ingediende overzicht.


Klik op de afbeelding om te vergroten


Daarnaast is het PBO van RTV Veluweoom uitgebreid met een vertegenwoordiger uit Rozendaal. Het PBO telt nu 14 leden.

Klik op de afbeelding om te vergroten

M-FM of RTV Veluwezoom? (10) - Inspraak RTV VeluwezoomDonderdag 16 september kon de Rhedense gemeenteraad zich informeren over het advies aan het Commissariaat voor de Media inzake M-FM of RTV Veluwezoom. Bij die gelegenheid sprak ook dhr. Willem Plasman, bestuurslid van omroep RTV Veluwezoom de gemeenteraad toe. Bijgaand de tekst van zijn inspraak.
------------------------

Geachte leden van de gemeenteraad van Rheden middels deze inspraak willen wij graag enige verduidelijking geven over onze aanvraag voor de zendmachtiging in Rheden en Rozendaal.
Deze vragen zijn ons ook al eerder gesteld door de heer Appels en het geeft jullie mogelijk extra informatie om tot een weloverwogen raadsbesluit te komen.

1. Waarom wil RTV Veluwezoom ook in Rheden en Rozendaal uitzenden?
Lokale nieuwsvoorziening en berichtgeving gaan ons aan het hart. Wij vinden het heel vervelend om de teloorgang van M-FM aan te moeten zien. Begin juni meldden de oud-M-FM medewerkers zich bij ons. Al heel snel kwamen we tot de conclusie dat het zowel voor de gemeenten Rheden en Rozendaal, de oud-M-FM medewerkers en voor ons zelf een goed idee zou zijn om de machtiging voor Rheden en Rozendaal aan te vragen. Voor Rheden en Rozendaal omdat ze dan weer de nieuwsvoorziening en programma's terug krijgen die ze gewend waren, voor de oud-M-FM medewerkers omdat ze hun opgebouwde kennis en vaardigheden kunnen benutten en voor RTV Veluwezoom omdat we van die kennis en vaardigheden gebruik kunnen maken.

2. Hoe zien onze plannen er uit?
De toekomstige programmering is gebaseerd op de huidige RTV Veluwezoom programmering aangevuld met de programma's die de oud-M-FM medewerkers maakten en weer zullen gaan maken.

3. Kunnen wij, als we de licentie krijgen, met de huidige studio en apparatuur volstaan?
Sedert januari 2009 beschikt RTV Veluwezoom over een nieuwe, ruime en volledig ingerichte studio in Eerbeek. Na het verkrijgen van de machtiging zullen we snel via de kabel te ontvangen zijn, dat is uitstekend vanuit de huidige studio met de beschikbare apparatuur te realiseren. Voor ontvangst via de ether zullen extra zendmasten aangeschaft moeten worden. Vervolgens zal een studio in de gemeente Rheden of Rozendaal gerealiseerd kunnen worden om het draagvlak en netwerk in de gemeenten Rheden en Rozendaal verder uit te breiden.

4. Is lokale radio/televisie maken financieel aantrekkelijk?
Financiën zijn voor RTV Veluwezoom geen drijfveer. Het zijn allemaal enthousiaste vrijwilligers die het vooral leuk vinden om het te doen. Alle inkomsten worden aangewend ter verbetering van de omroep. De stichting moet wel financieel gezond zijn en blijven. Jaarlijks leggen we hierover door middel van een uitgebreid jaarverslag en een financieel overzicht verantwoording af bij de gemeente Brummen,.

5. Is samenwerken/samengaan met M-FM een optie?
De oud-M-FM medewerkers, die gezorgd hebben voor het succes van M-FM, zijn door het zittende M-FM bestuur weggestuurd en hebben zich bij ons gemeld. Samenwerken of samengaan is voor deze medewerkers onacceptabel. Zonder deze medewerkers zouden draagvlak en netwerk voor ons in Rheden en Rozendaal ontbreken. Zeker na het door RTV Veluwezoom gevoerde gesprek met het M-FM bestuur zijn wij er duidelijk van overtuigd dat de breuk tussen bestuur en vrijwilligers van M-FM niet gelegen is bij de weggestuurde vrijwilligers.

6. Heeft RTV Veluwezoom voldoende medewerkers voor de gebiedsuitbreiding?
24 oud-M-FM medewerkers hebben zich bij ons gemeld. Daarmee hebben we voldoende medewerkers om voor Rheden en Rozendaal interessante programma's te maken en programma’s die absoluut voldoen aan de mediawet.

maandag 20 september 2010

MFM of RTV Veluwezoom? (9) - Inspraak M-FMDonderdag 16 september kon de Rhedense gemeenteraad zich informeren over het advies aan het Commissariaat voor de Media inzake M-FM of RTV Veluwezoom. Enkele insprekers Bij die gelegenheid sprak dhr. Theo de Haan, bestuurslid van de Micro Omroep Stichting (M-FM/TV Rijn IJssel)de gemeenteraad toe. Bijgaand de tekst van zijn inspraak.
------------------------
Geachte raadsleden,

Mijn naam is Theo de Haan en ben mede-bestuurslid bij de lokale zender van de Micro Omroep Stichting, u allen bekend onder MFM. Via dit betoog wil ik aangeven waarom u, als raadsleden, het raadsvoorstel van wethouder Tiemens zou moeten volgen.

De zender heeft na een intern conflict een moeilijke tijd doorgemaakt. Hierop is door MFM actie ondernomen. In eerste instantie zijn meerdere pogingen gedaan om het conflict op te lossen namelijk mediation, door een bemiddelaar en/of de mogelijkheid te bieden om toetreden tot het bestuur, en ook je verantwoordelijkheid te nemen. Tevens is geprobeerd om samenwerking en uitwisseling van programma’s mogelijk te maken. Helaas was Niets voor deze ex-vrijwilligers bespreekbaar. Aangezien wij allen zetzelfde doel nastreven staat deur natuurlijk altijd open voor iedere welwillende ex vrijwilliger.

Het huidige team van 25 vrijwilligers, bestaande uit de overgebleven en nieuwe vrijwilligers, heeft de afgelopen periode keihard gewerkt en om het niveau naar minimaal hetzelfde terug te brengen als voor het conflict. Wij zijn ons er van bewust dat de kwaliteit nog niet optimaal is, maar het enthousiaste team is bereid zich hiervoor volledig in te zetten.

Samen met de nieuwe vrijwilligers uit de gemeenten Rheden / Rozendaal is de vroegere situatie hersteld en daar waar nodig, en mogelijk, verbeterd. Deze nieuwe wind leidt ertoe dat het lokale karakter voor nu en in de toekomst is gewaarborgd. De programmering is compleet vernieuwd en MFM biedt de mogelijkheid aan de nieuwe vrijwilligers om zich ook te ontplooien en in te zetten voor onze gemeenten.

Hierdoor heeft de MFM draagvlak gewonnen bij de vrijwilligers, ondernemers, kijkers en luisteraars en bestuurders omdat de lokale programmering, meer dan ooit, gericht is op alleen de gemeenten Rheden / Rozendaal. Zo besteden wij nu niet alleen aandacht aan Vitesse maar ook aan de regionale amateurclubs zoals VVO, Rheden, EDS en bijvoorbeeld Erica.
Verder zijn er ook veel lokale initiatieven ontplooid door onze programmamakers. Bijvoorbeeld Velpse Idols, het Jazz café en interviews met lokale bestuurders en ondernemers. Omdat de programma’s nu niet alleen ’s avonds en in het weekend gemaakt behoeven te worden zijn er legio mogelijkheden ontstaan voor de MFM. Er wordt nu snel en adequaat gereageerd op de ontwikkelingen binnen onze gemeenten.

Eén en ander zal nader worden beschreven in het beleidsplan voor de komende 5 jaar. Deze wordt in oktober aan de gemeente aangeboden.

Kort gezegd:

 MFM is DE lokale zender voor de gemeenten Rheden / Rozendaal niet alleen via internet en TV te beluisteren maar ook gewoon via de radio
 MFM zendt al 10 jaar lang uit
 MFM werkt met vrijwilligers uit de regio
 MFM zorgt dat gelden binnen en aan de gemeente worden besteed
 MFM heeft al het apparatuur en expertise al in huis er hoeft dus niet meer in nieuwe appartuur geïnvesteerd te worden.
 MFM is fysiek in de gemeente aanwezig; dit maakt het directe contact tussen inwoners en omroep mogelijk. Zoals bijvoorbeeld de inzamelingsactie voor de Hospice in Rozendaal
 MFM heeft vrijwilligers met een objectieve kijk op de lokale politiek
 MFM zorgt er voor dat er geen gaten in de lokale programmering vallen omdat zij 24/7 uitzenden in en voor de gemeenten Rheden/Rozendaal

De keuze voor MFM komt overeen met de te volgen lijn en zienswijze van het Commissariaat voor de Media

Wij zouden het op prijs stellen als u MFM in Velp komt bezoeken.


zondag 19 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (8) - PBO en politiekIk zou nog terugkomen op het PBO, het Programma Bepalend Orgaan. Voormalig raadslid Barbara de Vos-Piater wordt in het B&W voorstel opgevoerd als lid van het PBO van M-FM. Barbara is een prima integere persoon waar ik zeer veel waardering en respect voor heb. Daarmee heeft M-FM een goede slag geslagen.

Barbara de Vos is eerder dit jaar honds behandeld door Gemeentebelangen. Dick Jurriëns kwam in aanvaring met enkele nieuwkomers. Uiteindelijk kwam de partijkliek rond Dick Jurriëns en Olof Wullink ook in conflict met Barbara de Vos. Zij was zelfs niet meer welkom op het “afscheidsfeestje” van de vertrekkende raadsleden omdat zij zich niet de mond liet snoeren door toenmalig voorzitter Olof “stinkefinger” Wullink. (Daarover is meer te lezen op mijn blog, zie o.a. de artikelen Barbara, Stinkefinger, Barbara de Vos breekt met Gemeentebelangen)

Wullink en Jurriëns zijn overigens dezelfde lieden waar Wim Pieper en Magda Rook het mee aan de stok kregen. Wim Pieper eiste volkomen rechtmatig zijn zetel op die hij op basis van voorkeursstemmen had veroverd. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat Pieper en Rook Gemeentebelangen de rug toekeerden en als Groep Pieper-Rook in de raad plaats namen. Even over het niveau van die strijd: Gemeentebelangen (mail Wullink) wilde zelfs een schadevergoeding voor Dick Jurriëns omdat die zijn inkomen als raadslid (12.000 euro bruto per jaar) kwijtraakte. Hoezo Gemeentebelangen? Ja het gaat bij Gemeentebelangen inderdaad om belangen. met name het eigenbelang. (zie de mails op de (niet meer in gebruik zijnde) weblog van Wim Pieper)

De komst van Barbara de Vos in het PBO is een positief punt voor M-FM. Helaas , M-FM is niet alleen Barbara. Sinds het conflict met de M-FM-vrijwilligers, de uitspraken (de “rotte appels”) die het bestuur eerder dit jaar over de toenmalige vrijwilligers deed en het feit dat M-FM in mijn ogen nog steeds niet op poten staat doet mij kiezen voor RTV Veluwezoom.

Maar goed, M-FM krijgt van mij een punt vanwege Barbara de Vos in het PBO.

Stand M-FM – RTV Veluwezoom: 1-4

Ik zie trouwens ook een vertegenwoordiger in het PBO van M-FM die de gemeente Rozendaal vertegenwoordigt. Gaat dat nog door? Rozendaal heeft immers een voorkeur uitgesproken voor RTV Veluwezoom.

Ook RTV Veluwezoom haalt de politiek binnen. In de PBO van RTV Veluwezoom neemt Pedro Canters, ex-raadslid en voormalig fractievoorzitter van de PvdA zitting.

De deelname van voormalige raadsleden aan beide PBO’s kan de keuze voor M-FM of RTV Veluwezoom wel eens sterk beïnvloeden. Barbara de Vos in het PBO van M-FM en Pedro Canters in het PBO van RTV Veluwezoom kunnen wel eens de doorslag geven. Daar dreigt politiek gemarchandeer.

De PvdA zit in de gemeente Rheden in de oppositie. Zij staat tegenover een coalitie van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. In hoeverre wordt de voorkeur van de Rhedense wethouder Tiemens (Groenlinks) daardoor beïnvloed? Nog even de PvdA een hak zetten?

En hoe gaat Gemeentebelangen zich gedragen? Steunt zij RTV Veluwezoom vanwege de aanwezigheid van ex-lid en vijand Barbara de Vos in het PBO van M-FM? Of steunt zij juist M-FM omdat ik voorstander van RTV Veluwezoom ben.

En hoe gaat Groep Pieper-Rook stemmen. Steunt zij RTV Veluwezoom en geeft zij de voormalige vrijwilligers daarmee een steuntje in de rug? Of steunen Pieper en Rooks juist M-FM vanwege hun voormalige strijdmakker Barbara de Vos?

De voorkeur van het Commissariaat van de Media voor een lokale omroep is wat het is: een voorkeur. Niets meer en niets minder. De criteria die het Rhedense gemeentebestuur zelf stelt doen er in de ogen van B&W niet toe. Als B&W die criteria strikt zouden toepassen dan is er maar één uitkomst mogelijk. Dat sterkt mij in de gedachte dat Tiemens politiek motieven heeft.

Eind deze maand neemt de gemeenteraad een besluit. We zullen zien in hoeverre politieke voorkeuren en persoonlijk-politieke vetes een rol bij die beslissing spelen. Sommige reacties op deze blog wijzen daar wel op. Misschien kunnen we dat nog boven water tillen.

zaterdag 18 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (7)

Toch goed dat ik de medewerkerslijst van RTV Veluwezoom op de blog heb gezet. Er bleken wat namen op te staan die daar niet op thuishoren. En dat wekte twijfels. Ook bij mij. Ik heb inmiddels een toelichting gekregen. Binnenkort komt er een gescreende en geactualiseerde lijst. Zodra ik die ontvang plaats ik ‘m op de blog.

Op de website van RTV Veluwezoom staat een lijst van de huidige medewerkers van de omroep. Dat zijn er nu rond de 40. Exclusief Team Rheden/Rozendaal.

Duidelijke open informatie die ik tot nu toe niet van M-FM heb gezien. Van M-FM hoor ik alleen ’n paar getallen. Een volledige lijst van M-FM medewerkers is welkom hoor. Stuur ‘m maar op. Dan kan ik die ook op de blog plaatsen.

donderdag 16 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (6) - Actuele lijst medewerkers RTV Veluwezoom

Ik heb van verschillende kanten commentaar gekregen op de lijst medewerkers. O.a. Vincent de Lijser meldt dat hij niet op die lijst hoort. Hij heeft geen banden met RTV Veluwezoom (overigens ook niet meer met M-FM). Hij heeft daarnaast ook geen voorkeur uit voor M-FM of RTV Veluwezoom.

Ivm de actualiteit bijgaand een bijgewerkte lijst.

De oude lijst verwijder ik niet want die was bijgevoegd bij de officiële brief van RTV Veluwezoom aan de gemeente.

woensdag 15 september 2010

Collaboratie

De Nederlandse politiek bevindt zich in gevaarlijk vaarwater. Ik heb eens wat uitspraken van politici van het afgelopen jaar opgezocht. Vooral de beschuldigingen aan het adres van Wilders zijn niet mis te verstaan. Vaak gebeurt dat niet rechtstreeks maar blijft het bij suggesties en associaties, vergelijkingen met de NSB en het bruine gedachtegoed.

De NSB was een club van verderfelijke landverraders. Iemand die met de NSB samenwerkte pleegde collaboratie. Dus als je de PVV op een lijn met de NSB stelt dan zijn de VVD en het CDA collaborateurs. Niet alleen als dat gedoogkabinet er komt maar ook nu al. Zij zijn immers ten volle bereid om met de PVV samen te werken. En wie met pek omgaat wordt er mee besmet. Maar de partijleiders zeggen wel A maar geen B. Want als je die gedachtengang consequent volgt dan zul je daar naar moeten handelen. Ten minste, als je staat waar je zegt voor te staan.

Het kan nog komen maar ik heb nog geen van hen iets in die richting horen zeggen. Dat tekent hun schijnheiligheid want als er werkelijk consequenties zouden worden getrokken dan wordt iedere vorm van samenwerking, van collaboratie, onmiddellijk stopgezet. Op alle niveaus.

Dat betekent dat in alle soorten besturen de samenwerking wordt opgezegd. In gemeenten, provincies, waterschappen en allerlei maatschappelijke instellingen. Dat zou nog eens wat zijn zeg. Wethouders, gedeputeerden en bestuurders die massaal hun zetels ter beschikking stellen. Honderden pluche stoelen raken dan onbezet. Overal worden coalities waarbij naast het CDA of de VVD ook GroenLinks, de SP, de PvdA of D66 zijn betrokken opgebroken. Een totale herschikking van de macht.

Maar ik zie dat nog niet gebeuren want de gehechtheid aan het pluche is ongemeen sterk en wat de heren in Den Haag uitspoken heeft natuurlijk geen effecten op regionale of lokale samenwerking, dat begrijpt u. Stel je voor! Dat heeft niets met elkaar te maken! Er wordt dan ook grotelijks omheen geluld. Zowel van bovenaf als van onderop. De weinige uitzonderingen daargelaten.

Het is van tweeën een. Of je erkent dat de PVV geen donkerbruine kleur heeft of je trekt de lijn door en acteert daar ook op. Je stopt niet halfweg omdat dat baantjes kan kosten. Dan geef je als partijleider van de SP, GroenLinks, de PvdA of D66 opdracht aan al die mindere goden in het land om de samenwerking met het CDA of de VVD onmiddellijk te beëindigen en te voorkomen dat zij ook collaborateurs worden. Anders ben je een schijnheilige hypocriet die woorden spuit (van spuien) zonder daar echt consequenties aan te verbinden.

Mijn boodschap is dat u al die grote woorden met een korreltje zout moet nemen. Er wordt desnoods samengewerkt met de duivel zelf. Zolang er maar pluche te verdelen is. Dat geldt voor veel partijen en politici. Schijntegenstellingen worden opgeblazen om het zetelaantal te verdedigen en zo mogelijk uit te breiden. Door kampioenen van vrijheid en recht die hun blik gericht hebben op macht en een zo groot mogelijk stuk van de koek.

dinsdag 14 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (5) - Organisatie

Deze maand moeten de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het Commissariaat van de Media advies uitbrengen over de zendmachtiging voor een lokale omroep. Daarvoor zijn twee organisaties in de race: M-FM en RTV Veluwezoom.

B&W kiezen voor M-FM. Eerst stelt zij 3 criteria. Vervolgens zegt ze dat er op grond van die criteria geen voorkeur voor M-FM of RTV Veluwezoom om in de volgende zin te concluderen dat ze een voorkeur heeft voor M-FM.

Die 3 criteria luiden:
• het draagvlak binnen de gemeente
• plannen met betrekking tot de op Rheden/Rozendaal gerichte programmering en
• de stevigheid van de organisatie op de langere termijn

Eens kijken hoe het met de organisatie staat.

Volgens B&W van Rheden beschikken zowel M-FM als RTV Veluwezoom over voldoende vrijwilligers.
M-FM zegt over een team van 20 vrijwilligers te beschikken. Afgelopen weekeinde verspreidde M-FM een “M-FM-krant”waarin ze op de ene pagina melding maakt van 32 vrijwilligers en op een andere pagina sprak over 35 vrijwilligers. Dat gaat dus heel erg voorspoedig voor M-FM. De vrijwilligers stromen blijkbaar van alle kanten toe. Da’s heel mooi maar ik zou wel eens willen weten wie dat zijn, waar ze vandaan komen en hoeveel ervaring en expertise deze mensen hebben. De programmering is nog steeds gebaseerd op non-stop muziek en de website ziet er ook nog steeds niet uit. Dus ervaring en expertise is niet dik gezaaid onder die vrijwilligers. Ik ben daarom zo vrij om die claim van 20, 32 of 35 vrijwilligers met een stevige korrel zou te nemen. Een papieren werkelijkheid Het stelt tot nu toe weinig voor.

RTV Veluwezoom geeft daarentegen met naam en toenaam aan welke medewerkers zij voor Rheden en Rozendaal beschikbaar hebben. Ik heb het lijstje toegevoegd. Een team dat zijn sporen in het Rhedens/Rozendaalse omroepland ruimschoots heeft verdiend.

Volgens het B&W voorstel heeft M-FM de afgelopen jaren gewerkt aan de afbouw van een negatief vermogen. Op basis van de informatie die M-FM de gemeente heeft gegeven, kan aangegeven worden, dat dit weliswaar nog niet helemaal weggewerkt is, maar wel grotendeels.

Wordt M-FM nu op de blauwe ogen van het bestuur vertrouwd? Die informatie moet dus op papier staan en gaat de raad vast verifiëren, toch? Die gaat deze mededeling toch niet klakkeloos accepteren? Misschien is een boekenonderzoek wel zo handig.

RTV Veluwezoom wil jaarlijks financiële verantwoording afleggen. Dat hoor ik M-FM niet zeggen. Bovendien heet RTV Veluwezoom een uitgebreid en stevig beleidsplan gemaakt. Een teken dat er bij RTV Veluwezoom op professionele wijze wordt nagedacht over beleid en organisatie. Zo’n beleidsplan ontbreekt bij M-FM.

Samenvattend: RTV Veluwezoom denkt na, heeft voor de ontwikkeling van de omroep op professionele wijze beleid ontwikkeld, geeft aan jaarlijks financiële verantwoording af te willen leggen zonder dat dat daar door de gemeente op voorhand om is gevraagd en heeft bovenal de beschikking over een team van zeer ervaren omroepmakers.

M-FM beschikt op papier over voldoende vrijwilligers. Een groep mensen waarvan niet te controleren is of zij werkelijk bijdragen aan een goed functionerende omroep, wat hun rol is en hun ervaring en expertise, hoeveel tijd zij in de omroep steken, welke relatie zij met het bestuur hebben enz. enz.
M-FM heeft een negatief eigen vermogen, waarvan we niet weten hoe groot dat is, waarvan we niet weten op welke wijze M-FM dat weg denkt te werken enz..
M-FM heeft ook geen beleid op papier staan, geen plan over de ontwikkeling van de omroep. Bovendien zijn de beweringen allemaal vaag. Graag controleren en verifiëren.

Conclusie: Dan kun je toch niet, zoals B&W wel doen ,met droge ogen beweren dat M-FM voldoet aan het criterium voor een “stevige organisatie”. Zeker niet in vergelijking met RTV Veluwezoom.

Dan lijkt de raad van Rozendaal het toch beter in het snotje te hebben dan B&W van Rheden.

Stand M-FM – RTV Veluwezoom : 0-4

Hieronder het team dat RTV Veluwezoom klaar heeft staan voor de Rheden/Rozendaal.

Klik op de afbeelding om te vergrotenzondag 12 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (4) - Rozendaal kiest voor RTV Veluwezoom

Deze maand moeten de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het Commissariaat van de Media advies uitbrengen over de zendmachtiging voor een lokale omroep. Daarvoor zijn twee organisaties in de race: M-FM en RTV Veluwezoom.


De raad van Rozendaal heeft gesproken. Rozendaal kiest voor RTV Veluwezoom. (zie ook: RegiobodeOnline)

In de Rozendaalse raadszaal huist kennelijk meer gezond verstand dan in de Rhedense B&W-kamer.

Stand M-FM - RTV Veluwezoom: 0-3

M-FM of RTV Veluwezoom? (3) - Programmering

Deze maand brengen de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het Commissariaat van de Media advies uit over de zendmachtiging voor een lokale omroep. Daarvoor zijn twee organisaties in de race: M-FM en RTV Veluwezoom.

B&W kiezen voor M-FM. Eerst stelt zij 3 criteria. Vervolgens zegt ze dat er op grond van die criteria geen voorkeur voor M-FM of RTV Veluwezoom om in de volgende zin te concluderen dat ze een voorkeur heeft voor M-FM.

Die 3 criteria luiden:
• het draagvlak binnen de gemeente
• plannen met betrekking tot de op Rheden/Rozendaal gerichte programmering en
• de stevigheid van de organisatie op de langere termijn

Vandaag zoemen we in op die programmeringsplannen. Hoe staat ’t daarmee?

RTV Veluwezoom zond een brief aan de gemeente Rheden waarin hun Radio-, TV- en Websiteplannen voor de gemeenten Rheden en Rozendaal werden ontvouwd. Die brief ging vergezeld van een uitgebreid en professioneel beleidplan voor de jaren 2009-2011. Dat plan is nu weliswaar toegespitst op de gemeente Brummen maar daar kunnen Rheden en Rozendaal, dankzij de inbreng van de oud-M-FM medewerkers, moeiteloos worden ingepast.

Zo’n plan ontbreekt bij M-FM. In het raadsvoorstel van B&W staat “De programmering van M-FM per 1 juni 2010 is als bijlage bijgevoegd. Daarnaast wil M-FM het televisieaanbod verder gaan uitbreiden.” Maar daar wordt direct aan toegevoegd: ”Hier moet de volgende opmerking gemaakt worden: Het is niet aan de gemeente om te beoordelen of de programmering van de lokale omroep voldoet aan de eisen van de Mediawet. Dat is de verantwoordelijkheid en taak van het Commissariaat voor de Media.”

Nou wordt ie fraai. B&W beschouwen de plannen met betrekking tot de op Rheden/Rozendaal gerichte programmering als een van de drie criteria waaraan zij de aanvraag toetsen. En als dat criterium dan ter sprake komt dan mag de programmering niet meer getoetst worden want het is dan niet meer aan de gemeente om dat te beoordelen maar aan het Commissariaat van de Media. Wat ’n quatsch, onzin, gelul in de ruimte.

De waarheid is dat M-FM al sinds het bestuur de vrijwilligers er uit schopte niet meer aan de eisen voldoet en dat de lokale kleuring ver onder de maat is.

Uit angst dat de raad een oordeel over M-FM geeft haalt ze het Commissariaat voor de Media erbij. De gemeente mag best de programmering toetsen en de gemeente mag best een oordeel in haar advies opnemen. Niemand die dat kan verbieden. Ook het Commissariaat van de Media niet. Als de gemeente de behoefte voelt om haar mening in het advies op te nemen of toe te voegen dan kan ze dat gewoon doen. Het is aan het Commissariaat voor de Media daarmee te doen wat ze nodig acht.

Volgens B&W is advies gevraagd aan het Commissariaat voor de Media. “In gevallen waarin sprake is van meerdere instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen en die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die instelling, die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente richt: het meest lokale initiatief."

Het is zo simpel als wat. M-FM voldoet niet aan de eisen van de Mediawet. Volgens mij is het nog steeds zo dat de omroep die de Rhedense en Rozendaalse lokale kleuring het best in de praktijk brengt de aangewezene is. M-FM is gericht op Rheden en Rozendaal. Dat zijn dus twee gemeenten. M-FM richt zich dus zelf ook niet op één gemeente. RTV Veluwezoom richt zich straks op drie gemeenten en is uitstekend in staat om de specifiek lokale Rhedense en Rozendaalse kleuring aan te brengen. De 24 oud-M-FM-ers die naar RTV Veluwezoom zijn overgestapt zijn daarvoor de beste garantie. Of moeten die ondanks hun 150 jaar ervaring nog bewijzen dat zij dat kunnen? Laat me niet lachen!

Het Commissariaat zegt trouwens niet voor niets dat zij “in beginsel” de voorkeur “ geeft “ aan die instelling, die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente richt.” Zij sluit een omroep als RTV Veluwezoom dus niet uit.

Conclusie: Er staat B&W niets in de weg om de voor Rheden beste oplossing te kiezen. En die is duidelijk. M-FM doet in professionaliteit en kwaliteit ver onder voor RTV Veluwezoom. M-FM doet het niet goed, het bestuur van M-FM mist professionaliteit, het bestuur van M-FM heeft de vrijwilligers weggejaagd en M-FM kan onvoldoende garanderen dat zij het in de zeer nabije toekomst wél kan. RTV Veluwezoom is professioneel (uit het beleidsplan blijkt dat daar diep wordt nagedacht) en heeft de beste mogelijkheden om de lokale Rhedense en Rozendaalse inbreng vorm te geven. 24 oud-M-FM-ers die Rheden en Rozendaal van haver tot gort kennen staan daarvoor in de startblokken.

Stand M-FM - RTV Veluwezoom: 0-2

Tip voor de raad: vraag dat advies van het Commissariaat voor de Media op. Ook de vragen die B&W aan het Commissariaat heeft gesteld. En als je toch geïnformeerd wil worden: vraag ook om een beleidsplan van M-FM. Dan wordt duidelijk dat er geen plan is. Check ook even of de programmering die M-FM opgeeft klopt met de werkelijkheid. En als je toch aan het vragen bent: Hoe komen B&W erbij dat M-FM alles weer op de rails heeft.

vrijdag 10 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (2) - Draagvlak
Deze maand moeten de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het Commissariaat van de Media advies uitbrengen over de zendmachtiging voor een lokale omroep. Daarvoor zijn twee organisaties in de race: M-FM en RTV Veluwezoom.

B&W van Rheden kiezen voor M-FM. Eerst stelt zij 3 criteria. Vervolgens zegt ze dat er op grond van die criteria geen voorkeur voor M-FM of RTV Veluwezoom is. Toch kiezen ze voor M-FM.

Die 3 criteria luiden:
• het draagvlak binnen de gemeente
• plannen met betrekking tot de op Rheden/Rozendaal gerichte programmering en
• de stevigheid van de organisatie op de langere termijn

Om maar met het eerste punt te beginnen. Hoe staat ’t met dat draagvlak binnen de gemeente?

Waarop baseren B&W dat? Hebben ze onderzoek gedaan onder de bevolking? En waar is dat onderzoek dan?

Dat draagvlak voor M-FM is er in ieder geval niet bij de voormalige M-FM-medewerkers want die hebben bijna allemaal de benen genomen. En daarna is M-FM vrijwel volledig ingestort. Een website die de naam website niet verdient, nauwelijks lokale invulling van de programma’s (een wettelijke eis), geen uitzendingen in Dieren. M-FM zegt dat er hard aan wordt gewerkt met 20 nieuwe vrijwilligers. Waar komen die plotseling vandaan? Of zijn dat allemaal kennissen en vrienden van het driekoppige bestuur dat de zaak in de soep heeft laten lopen door enkele oude vrijwilligers de deur uit te gooien? Dat was de aanleiding voor de overige vrijwilligers om ook op te stappen. Plotseling is er ook een PBO, een programma bepalend orgaan. Daar heb ik eerder niks van vernomen. Althans niet bij M-FM. Of dat moet al die jaren een slapend bestaan hebben geleid.

B&W stellen:
“RTV Veluwezoom heeft nog niet uitgezonden in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Er kan dus geen uitspraak worden gedaan over het draagvlak bij de luisteraars en kijkers. RTV Veluwezoom zal zich wat dat betreft eerst moeten bewijzen. De vrijwilligers hebben bij M-FM over het algemeen gewaardeerde programma’s gemaakt.”
Wat ’n flauwekul. Taalkundig gegoochel. Samen hebben de overstappers (de vrijwilligers die weg zijn gegaan bij M-FM en nu willen overstappen naar RTV Veluwezoom ) meer dan 150 jaar ervaring met de lokale omroep, juist in Rheden en Rozendaal. En zij hebben in die tijd een uitgebreid netwerk opgebouwd, juist in Rheden en Rozendaal. Zij nemen dat draagvlak dus mee. Moeten zij zich nu opnieuw gaan bewijzen? Nee, hier wordt de zaak op zijn kop gezet. Het is juist M-FM dat zich moet bewijzen. En dat is M-FM de afgelopen zes maanden niet gelukt. M-FM is gemaakt tot wat het in februari 2010 was. Door de vrijwilligers die nu vertrokken zijn.

Dat laatste wordt nu gebruikt om M-FM de hand boven het hoofd te houden. Die kan er volgens B&W ook niks aan doen De “vrijwilligers:”zouden M-FM tegenwerken. Terwijl ze er zelf door het bestuur zijn uitgeschopt. Wie werkt hier wie tegen?

Conclusie: dat draagvlak nemen de door het bestuur van M-FM weggewerkte vrijwilligers mee en dat draagvlak brengen zij onder bij RTV Veluwezoom.

Stand M-FM - RTV Veluwezoom : 0-1

Ik ben er nog niet hoor. Ik kom nog terug op de andere criteria en zaken die ogenschijnlijk onbelangrijk zijn maar die wel eens de doorslag kunnen geven. Of juister geformuleerd, al gegeven hebben. En dan heb ik 't over een puur politiek gekleurde en gemotiveerde keuze.

M-FM of RTV Veluwezoom? (1) - voorstel B&W Rheden
Deze maand moeten de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het Commissariaat van de Media advies uitbrengen over de zendmachtiging voor een lokale omroep. Daarvoor zijn twee organisaties in de race: M-FM en RTV Veluwezoom.

Bijgaand het voorstel van B&W van Rheden.

Lokale omroep gemeente Rheden.

INHOUD VOORSTEL
De Raad wordt voorgesteld:
1. Vast te stellen, dat zowel de Micro Omroep Stichting als de Stichting Radio en TV Veluwezoom voldoen aan de eisen zoals aangegeven door de Mediawet artikel 2.61, tweede lid
2. Een voorkeur uit te spreken voor de Micro Omroep Stichting op grond van de in dit voorstel aangegeven argumenten
3. De door het Commissariaat voor de Media aangewezen zendgemachtigde voor de gemeente Rheden voor 2011 een subsidie toe te kennen van € 21.500 en de hoogte van de subsidie voor de jaren daarna bij de behandeling van de kadernota 2012 te bepalen

1 Wat is de aanleiding?
Op 25 oktober 2005 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) aan de Micro Omroep Stichting (MOS) voor 5 jaar zendtijd toegewezen voor de gemeenten Rheden en Rozendaal. Ingevolge de mediawet heeft het advies van de gemeenteraad d.d. 26 april 2005 een belangrijke rol daarbij gespeeld. De genoemde periode van 5 jaar eindigt op 17 oktober 2010. De MOS heeft het CvdM per brief van 19 januari 2010 laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor toewijzing van zendtijd in een aansluitende periode. De MOS gebruikt als naam voor de lokale omroep M-FM. Dit is ook de in de gemeente ingeburgerde naam. In het vervolg van dit voorstel wordt daarom gesproken over M-FM en niet over MOS.
De afgelopen maanden is binnen M-FM de nodige onrust geweest naar aanleiding van een conflict tussen het bestuur en diverse vrijwilligers. Daardoor zijn de uitzendingen ook verstoord geraakt. Daarover is diverse malen contact geweest tussen de gemeente en M-FM. Mede door de onduidelijkheid, die de ontstane situatie opriep, heeft de
procedure om te komen tot een nieuwe zendmachtiging vertraging opgelopen. Het College wilde eerst duidelijkheid hebben over de situatie voordat het een voorstel aan de raad wilde voorleggen.
Inmiddels lijkt M-FM de zaken weer op de rails te hebben en alhoewel nog niet alles weer in de gewenste staat gebracht is (o.a. de ontvangst van de programma’s in Dieren via de ether), kan er een voorstel aan de raad voorgelegd worden.

RTV VeluwezoomNet toen ongeveer twee maanden geleden het raadsvoorstel opgesteld werd, meldde zich RTV Veluwezoom bij de gemeente. RTV Veluwezoom is de lokale omroep voor de gemeente Brummen. RTV Veluwezoom was benaderd door ex-vrijwilligers van M-FM met de vraag of zij een lokale omroep voor de gemeenten Rheden en Rozendaal wilden starten. RTV Veluwezoom wilde wel aan deze vraag tegemoet komen, maar alleen als de gemeente Rheden daarmee zou instemmen. Wij hebben RTV Veluwezoom aangegeven, dat de procedure tot de toewijzing van de zendmachtiging al in gang gezet was en de termijn zelfs al ten einde liep. Maar elke partij is vrij om een aanvraag bij het Commissariaat voor de Media in te dienen. Daarvoor diende RTV Veluwezoom zich dus bij dat CvdM te melden. Indien het CvdM de aanvraag nog in behandeling zou nemen, dan betekende dat, dat het CvdM een nieuw verzoek aan de gemeente zou doen om de aanvragen te beoordelen. De gemeente zou dat verzoek dan via de normale procedure afhandelen.

RTV Veluwezoom heeft van het CvdM de ruimte gekregen om alsnog een aanvraag voor de zendmachtiging voor de gemeenten Rheden en Roozendaal in te dienen en heeft dat ook gedaan. Dit leidde ertoe, dat de gemeente een nieuw verzoek heeft gekregen van het CvdM om ook de aanvraag van RTV Veluwezoom te beoordelen.

Beoordeling door de Raad
De Raad dient de verzoeken van de aanvragers te beoordelen op enkele door de Mediawet voorgeschreven aspecten. Bij één enkele aanvrager zou dit volstaan. Nu er echter twee aanvragen liggen, dient de Raad ook nog een voorkeur uit te spreken voor één van beide omroepen. Deze voorkeur wordt als advies gemeld aan het CvdM, dat de uiteindelijke beslissing neemt. (zie verder punt 2 van dit raadsvoorstel)

Snelle besluitvormingZoals hierboven al is aangegeven, eindigt de huidige zendmachtiging halverwege oktober. Door de eveneens hiervoor geschetste problemen bij M-FM en de toevoeging op het laatste moment van een tweede aanvrager kan nu pas een voorstel aan de Raad worden voorgelegd. Om het CvdM in staat te stellen op tijd een definitieve beslissing te nemen is het belangrijk dat de Raad nog in september een uitspraak doet.

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?De Mediawet 2008 is van toepassing.

3 Wat willen wij bereiken?
Een advies aan het Commissariaat voor de Media, waarin door de Raad een gemotiveerde voorkeur wordt uitgesproken voor één van beide aanvragers.

4 Wat gaan wij ervoor doen?
Voordat het CvdM een besluit neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad ingevolge artikel 2.62, eerste lid van de Mediawet 2008 te adviseren over de vraag of de aanvragers voldoen aan de eisen van de Mediawet.

Artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen:
1. De lokale omroepinstelling is rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
2. De lokale omroepinstelling stelt zich blijkens de statuten uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van een media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven.
3. De lokale omroepinstelling heeft op grond van haar statuten een orgaan dat het programmabeleid bepaalt. Dit orgaan heeft een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van dit orgaan worden op voordracht van de omroep benoemd door het College van B&W.

Het advies van de gemeenteraad dient hierop gebaseerd te zijn. Op grond van de stukken die het CvdM bij deze adviesaanvraag heeft gevoegd kan de gemeenteraad op deze genoemde onderdelen advies uitbrengen.

Beoordeling

Micro Omroep Stichting (M-FM)
Ten aanzien van de op basis van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 gestelde eisen en op basis van de achterliggende stukken kan ten aanzien van Micro Omroep Stichting het volgende worden opgemerkt:
1. De Micro Omroep Stichting heeft volledige rechtsbevoegdheid.
2. Het in de statuten geformuleerde doel van de stichting komt overeen met de eisen die daaraan gesteld worden in de Mediawet.
3. Er is een programmabeleid bepalend orgaan (PBO), met een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
Het PBO bestaat voor de komende periode uit:
- vacature (maatschappelijke zorg en welzijn)
- Dhr. A. Bruger (Cultuur en Kunst)
- Dhr. J. Colenbrander (Kerkgenootschappen en Genootschappen op Geestelijke grondslag)
- E. Gerritsen (Sport en recreatie)
- Mw. B. de Vos-Piater (Etnische en Culturele minderheden)
- Mw. E. Langendonk-Gijsberts (Gemeente Rozendaal)
In de bijlage staat meer informatie over de achtergrond van deze kandidaten.

De Micro Omroep Stichting voldoet daarmee aan de eisen. De gevraagde verklaring kan dus wat M-FM betreft worden afgegeven.

RTV Veluwezoom
Ten aanzien van de op basis van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 gestelde eisen en op basis van de achterliggende stukken kan ten aanzien van Stichting Radio en Televisie Veluwezoom het volgende worden opgemerkt:
1. Stichting Radio en Televisie Veluwezoom heeft volledige rechtsbevoegdheid.
2. Het in de statuten geformuleerde doel van de stichting komt overeen met de eisen die daaraan gesteld worden in de Mediawet. Bij toekenning van de zendmachtiging dient de stichting nog wel de gebiedsuitbreiding met Rheden en Rozendaal statutair vast te stellen. Het CvdM heeft de stichting toestemming gegeven dit pas te doen na een eventuele toewijzing van de zendmachtiging.
3. Er is een programmabeleid bepalend orgaan (PBO), met een zodanige samenstelling, dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
Het PBO wordt voorgezeten door dhr. Anton Jansen uit Dieren
Aan het bestaande PBO worden de volgende personen toegevoegd om gemeenten Rheden en Rozendaal te vertegenwoordigen:
- P.M.J.F. Canters, Velp (maatschappelijke zorg en welzijn)
- W.J. Tuil, Eerbeek (Cultuur en Kunst)
- H. Kamphuis, Dieren (Kerkgenootschappen en Genootschappen op Geestelijke grondslag)
- M.W.E. Boon, Brummen (Werknemers)
- W. van Arragon, Dieren (Werkgevers)
- J.M.A. van der Eerden, Spankeren (Onderwijs en educatie)
- P. Oversteegen, de Steeg (Sport en recreatie)
- M. Haouli (Etnische en Culturele minderheden)
De leden Jansen, Tuil en Boon zijn nu ook al lid van het PBO van RTV Veluwezoom (dhr. Jansen als voorzitter).

RTV Veluwezoom voldoet daarmee aan de eisen. De gevraagde verklaring kan dus wat RTV Veluwezoom betreft worden afgegeven.

Voorkeur
Het Commissariaat voor de Media vraagt aan de gemeenteraad van Rheden om een voorkeur aan te geven voor één van de twee aanvragers. Aangezien beide aanvragers voldoen aan de wettelijke eisen, dient het bepalen van een voorkeur op andere argumenten gebaseerd te worden.
In haar toelichting op het verzoek aan de gemeente geeft het CvdM het volgende aan:
In gevallen waarin sprake is van meerdere instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen en die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die instelling, die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente richt: het meest lokale initiatief. Dit vloeit voort uit de bedoeling van de wetgever en de functie van de lokale media-instelling: het verschaffen van lokaal gebonden informatie en het creëren van een extra communicatiemogelijkheid voor de lokale bevolking. Het uitgangspunt van de Mediawet is dat per gemeente één lokale media-instelling wordt aangewezen, die zich met haar programma dan ook richt op die gemeente. Het staat vast dat een lokale media-instelling voor één gemeente adequater kan reageren op actuele gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de inwoners van die gemeente dan een lokale media-instelling die zich met haar media-aanbod richt op meer dan een gemeente.

Wij hebben beide aanvragers verzocht met elkaar in overleg te gaan over een mogelijke samenvoeging van beide initiatieven. Er heeft een gesprek plaatsgevonden, maar dat heeft niet tot samenvoeging geleid. Dit is verklaarbaar uit het feit, dat de vrijwilligers die RTV Veluwezoom voor de op Rheden en Rozendaal gerichte programmering gaat inzetten degenen zijn die enkele maanden geleden bij M-FM zijn opgestapt na een conflict met het bestuur.

Criteria om een voorkeur te bepalen
Op grond van de toelichting van het Commissariaat, en in het bijzonder de laatste zin, zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat aan M-FM de voorkeur gegeven moet worden boven RTV Veluwezoom. RTV Veluwezoom gaat zich immers richten op Brummen, Rheden en Rozendaal, terwijl M-FM zich al jaren heeft gericht op enkel Rheden en Rozendaal.
Echter wordt als belangrijkste uitgangspunt aangegeven: ‘het meest lokale initiatief’. Bij het bepalen van de voorkeur door de Raad dient dat aspect dus ook meegenomen te worden. Vandaar dat wij aan beide stichtingen gevraagd hebben om meer informatie, waarbij wij als criteria voor ons voorstel aan de Raad hebben aangegeven:
- het draagvlak binnen de gemeente
- plannen met betrekking tot de op Rheden/Rozendaal gerichte programmering en
- de stevigheid van de organisatie op de langere termijn
Het laatste punt hebben wij toegevoegd vanwege de ontwikkelingen van de laatste maanden bij M-FM.
Hieronder worden aan de hand van de reacties van beide stichtingen de genoemde criteria verder uitgewerkt, waarna een conclusie wordt getrokken. De volledige reacties zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Draagvlak binnen de gemeente
Beide omroepen beschikken over een representatief PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan).
Beide omroepen beschikken naar eigen zeggen momenteel over ruim 20 vrijwilligers voor de op Rheden en Rozendaal gerichte programmering. De betreffende vrijwilligers van RTV Veluwezoom zijn enkele maanden geleden na een conflict met het bestuur bij M-FM opgestapt. Zij hebben van 1,5 tot 14 jaar ervaring met het maken van programma’s gericht op Rheden en Rozendaal. De huidige vrijwilligers van M-FM hebben zich na het vertrek van de oude groep vrijwilligers aangemeld.
RTV Veluwezoom heeft nog niet uitgezonden in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Er kan dus geen uitspraak worden gedaan over het draagvlak bij de luisteraars en kijkers. RTV Veluwezoom zal zich wat dat betreft eerst moeten bewijzen. De vrijwilligers hebben bij M-FM over het algemeen gewaardeerde programma’s gemaakt.

M-FM zendt al jarenlang in Rheden en Rozendaal uit. Door het ontstane conflict tussen bestuur en (ex-)vrijwilligers heeft M-FM de afgelopen maanden niet de kwaliteit kunnen bieden, die daarvoor gehaald werd. Daardoor is het draagvlak van M-FM aangetast. M-FM is nog steeds bezig om met de nieuwe vrijwilligers de kwaliteit weer op peil te brengen. Naar eigen zeggen heeft tegenwerking door ex-vrijwilligers dit ernstig vertraagd.

Plannen met betrekking tot de programmering
RTV Veluwezoom geeft aan, dat de op Rheden en Rozendaal gerichte programma’s onderdeel gaan uitmaken van de totale programmering van de omroep. Er zullen ook programma’s in Rheden en Rozendaal te beluisteren zijn, die in principe gericht zijn op de inwoners van de gemeente Brummen. Daarnaast worden programma’s gemaakt waarin aandacht is voor actualiteiten en sport uit het hele uitzendgebied van RTV Veluwezoom.
RTV Veluwezoom zal aparte edities van de kabelkrant maken voor Brummen en Rheden/Rozendaal.

M-FM heeft alleen programma’s gericht op Rheden en Rozendaal. Dat geldt ook voor de kabelkrant. De programmering van M-FM per 1 juni 2010 is als bijlage bijgevoegd. Daarnaast wil M-FM het televisieaanbod verder gaan uitbreiden.

Hier moet de volgende opmerking gemaakt worden: Het is niet aan de gemeente om te beoordelen of de programmering van de lokale omroep voldoet aan de eisen van de Mediawet. Dat is de verantwoordelijkheid en taak van het Commissariaat voor de Media.

Stevigheid organisatie
Beide aanvragers geven aan continuïteit op de lange termijn te kunnen waarborgen. RTV Veluwezoom wil pas investeren in zenders en een studio in de gemeente Rheden als dit financieel verantwoord is. Tot die tijd zullen de programma’s via internet en de kabelkrant beluisterd kunnen worden.
RTV Veluwezoom geeft aan jaarlijks financiële verantwoording te willen afleggen aan de gemeentes.

M-FM heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de afbouw van een negatief vermogen. Op basis van de informatie die M-FM de gemeente heeft gegeven, kan aangegeven worden, dat dit weliswaar nog niet helemaal weggewerkt is, maar wel grotendeels.

Zowel RTV Veluwezoom als M-FM beschikken over voldoende vrijwilligers. M-FM heeft een aanpassing in de organisatie doorgevoerd om posities dubbel in te vullen en dus vervanging te hebben indien nodig.

RTV Veluwezoom beschikt over een beleidsplan, dat aangepast zal worden als de omroep ook de uitzendrechten voor Rheden en Rozendaal krijgt. M-FM beschikt niet over een beschreven beleidsplan.

Algehele conclusie voorkeur
Op basis van de verkregen informatie met betrekking tot de 3 genoemde criteria kan geconcludeerd worden, dat er geen feiten zijn, die tot een voorkeur leiden voor de ene dan wel de andere aanvrager.
Op grond daarvan stelt het College de Raad voor een voorkeur uit te spreken voor M-FM als lokale omroep voor Rheden. Dit is in lijn met de aangegeven uitgangspunten van het Commissariaat voor de Media, doet recht aan de jarenlange activiteiten van de omroep in Rheden en Rozendaal en voorkomt kapitaalvernietiging bij M-FM. Dit laatste is bij RTV veluwezoom niet aan de orde, omdat zij pas investeringen in apparatuur en huisvesting zouden doen als zij de zendmachtiging voor Rheden en Rozendaal krijgen.

Wel vragen wij M-FM om er alles aan te doen de problemen van de afgelopen maanden zo snel mogelijk helemaal opgelost te hebben zodat het vertrouwen en het draagvlak binnen de gemeente weer helemaal hersteld kan worden. Daarbij kan een beschreven beleidsplan een nuttige bijdrage leveren. Ook verwachten wij dat duidelijker dan in het verleden de rollen van bestuur, PBO en vrijwilligers beschreven en op elkaar afgestemd worden. Wij nemen aan, dat het bestuur van M-FM ook wat dat betreft van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden heeft geleerd. Nog een conflict met de (nieuwe) vrijwilligers zal onherroepelijk leiden tot het advies van de gemeente aan het Commissariaat voor de Media om de zendmachtiging in te trekken.
Daarnaast zal de gemeente op basis van de dit jaar verruimde mogelijkheden het financieel toezicht gaan invullen (zie onder 5). Dat staat echter los van de keuze voor één van de aanvragers.

5 Wat gaat het kosten?
Per 1 januari 2010 is in de mediawet een bepaling opgenomen, waarin staat dat de plicht van een gemeente om een lokale media-instelling te bekostigen is gekoppeld aan een positief advies van de gemeenteraad over de representativiteit van het PBO. Zodra dit advies wordt afgegeven aan het CvdM móet de gemeente gaan bekostigen. De gemeente is in beginsel vrij om de hoogte van de subsidie vast te stellen. Mede daarom stellen wij voor om de huidige subsidie van € 21.500 voort te zetten voor het jaar 2011. Gezien de komende discussies over de gemeentelijke financiën en de onzekerheid over de rijksbijdragen willen wij pas bij de behandeling van de kadernota 2012 het subsidiebedrag voor de verdere jaren bepalen.

Toezicht
Het CvdM ziet er op toe, dat de lokale omroep zich houdt aan de Mediawet. Dat toezicht richt zich ondermeer op de financiën, de redactionele onafhankelijkheid en de programma’s. Een belangrijk financieel uitgangspunt voor het CvdM is daarbij of alle inkomsten van de lokale omroep worden gebruikt voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht.

Vanaf 2010 heeft ook de gemeente de ruimte om financieel toezicht te houden aanvullend aan het toezicht van het CvdM. Het College zal in de subsidiebeschikking op basis van de Algemene Wet bestuursrecht en de Algemene SubsidieVerordeing van de gemeente voorwaarden aangeven om deze nieuwe gemeentelijke taak te kunnen invullen.
In de nu aflopende subsidieperiode was het totale financiële toezicht bij het CvdM belegd. Mede daarom was er door de gemeente geen verplichting aan M-FM opgelegd om jaarlijks een financieel verslag in te dienen. De gemeente kon en mocht daar toch niets mee.

Het CvdM geeft verder nog aan, dat de gemeente de lokale omroep geen voorwaarden op mag leggen die te maken hebben met de vorm of de inhoud van haar media-aanbod. De redactionele autonomie en het onafhankelijk functioneren van de lokale omroep moet zijn gewaarborgd. Ook als de gemeente aanvullende subsidies verstrekt of op basis van een overeenkomst als opdrachtgever fungeert, moet de redactionele onafhankelijkheid van de lokale omroep zijn gegarandeerd. De lokale omroep blijft altijd (eind)verantwoordelijk voor de inhoud van het media-aanbod, dat zij uitzendt.

6 Wat zijn de risico’s?
Beide aanvragers kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeenteraad.
Het Commissariaat voor de Media kan afwijken van het advies van de Raad.

Zoals aangegeven is de gemeente in beginsel vrij om de hoogte van de gemeentelijke bijdrage vast te stellen, maar door de VNG wordt als uitgangspunt tenminste € 1,30 per woonruimte geadviseerd. Voor de gemeente Rheden zou dit betekenen een totaalbedrag van € 27.831 (21.409 woonruimtes maal € 1,30). Via het gemeentefonds krijgt de gemeente een niet geoormerkt bedrag voor de financiering van de lokale omroep dat hiermee overeen komt.

Als een gemeenteraad positief adviseert over een aanvraag, maar weigert het volledige daarmee gemoeide bedrag te begroten, dan kan het Commissariaat voor de Media zich wenden tot de provincie. Die kan het bedrag op de begroting van de gemeente een vaste bestemming geven.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Zie punt 4 van dit voorstel

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het raadsbesluit wordt meegedeeld aan het Commissariaat voor de Media en de beide stichtingen. Daarnaast wordt een persbericht uitgegeven.
Het subsidiebesluit wordt na toewijzing van de zendmachtiging door het CvdM in een beschikking aan de zendgemachtigde meegedeeld.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De zendmachtiging en de subsidie worden voor 5 jaar toegekend. Aan het eind van die 5 jaar moet de raad opnieuw een uitspraak doen over het voldoen aan de wettelijk eisen. Jaarlijks ontvangt de gemeente van de zendgemachtigde een financiële jaarafrekening, die door de gemeente getoetst wordt op rechtmatigheid. Toetsing op de programmering vindt plaats door het Commissariaat voor de Media.

De Steeg,

Burgemeester en wethouders van Rheden,

P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.

A.M.H. Roolvink,
secretaris.