Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 19 januari 2010

Motie IJssellijn vanavond in gemeenteraad

Bij de raadsvergadering van vanavond dient het Het CDA mede namens de VVD en de PvdA een motie in over de IJssellijn naar aanleiding van de rijksplannen om meer goederentreinen de IJssellijn op te jagen.

Met deze motie "Milieu langs de IJssellijn in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor" wordt het Rhedense college van B&W opgedragen (let wel: het is geen verzoek maar een opdracht die het college moet uitvoeren) om met de provincie en de rijksoverheid te zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid (vergeleken met de huidige situatie), te zorgen voor compenserende maatregelen bij overschrijding van maximumnormen voor geluid, trillingen, fijnstof en veiligheid, het rijk financieel verantwoordelijk te stellen voor compenserende maatregelen die nodig zijn en last-but-not- least aan te dringen op een onderzoek naar een nieuwe Noordtak.

Motie : Milieu langs de IJssellijn in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor

De raad van de gemeente Rheden in vergadering bijeen op 19 januari 2010.

Constaterende dat,
• het Rijk binnen het Programma Hoogfrequent Spoor plannen maakt om tot een herroutering van het goederenvervoer in Nederland te komen;
• gevolg van deze plannen zal zijn, dat er meer goederenvervoer op de IJssellijn zal plaatsvinden;
• op dit moment al sprake is van problemen m.b.t. de leefbaarheid langs de IJssellijn, met betrekking tot geluid, trillingen, overwegveiligheid, externe veiligheid, etc.
• erkenning van de huidige problemen een basis dient te zijn voor verdere besluitvorming m.b.t. de IJssellijn (over de gehele lengte van het traject);
• de minister van Verkeer en Waterstaat tijdens het afgelopen MIRT-overleg heeft toegezegd het aantal treinen op de IJssellijn te blijven monitoren;
• gemeenten en burgers langs de IJssellijn verontrust zijn over de ontwikkelingen en dit publiek hebben gemaakt;

Overwegende dat,
• in februari 2010 de tweede bestuurlijke conferentie over het PHS zal plaats vinden, waarin de provincies en gemeenten hun inzet kenbaar dienen te maken;
• het rijk de intentie heeft om het personenvervoer in de Randstad te optimaliseren, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en steden aan de IJssellijn.
• dat de minister met de betrokken besturen hebben aangegeven, dat het verplaatsen van goederenstromen alleen acceptabel is indien er een oplossing komt voor de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen langs de IJssellijn;
• dat het Rijk in juni 2010 een definitief besluit zal nemen over het Programma Hoogfrequent Spoor, maar dat in januari met de regio al een afzonderlijk overleg hierover zal plaatsvinden;
• een lange-termijn studie over de consequenties van de toename van het goederenvervoer in Oost-Nederland noodzakelijk is, waarvan een onderzoek naar de haalbaarheid van de Noordtak onderdeel uitmaakt;
• ons college een eerdere motie van de raad heeft uitgevoerd om contacten te leggen met Gedeputeerde Staten en andere gemeenten langs de IJssellijn om de krachten te bundelen;


Draagt het College op:
Bij het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland er op aan te dringen:
• De inzet van de onderhandelingen zodanig te formuleren, dat deze tevens leidt tot een verbetering van de huidige situatie qua leefbaarheid en veiligheid;
• Bij de definitieve behandeling van het PHS, ervoor te zorgen, dat de milieubelasting langs de IJssellijn als gevolg van landelijke beslissingen tot een verbetering van de huidige situatie leidt.
• Daarbij met de ministers van VROM en V&W de afspraak te maken, dat bij een toename van de milieubelasting en beperking van bereikbaarheid compenserende maatregelen noodzakelijk zijn indien maximumnormen betreffende geluid, fijnstof, trillingen en veiligheid worden overschreden;
• Het rijk in beleidsmatig en financieel opzicht verantwoordelijk is voor het nemen van compenserende maatregelen bij de overschrijding van wettelijke normen en het ontstaan van barri√®res in deze plaatsen;
• om er bij de ministers van VROM en V&W op aan te dringen een onderzoek naar de aanleg van de Noordtak te starten, waarbij zowel voor de gemeenten langs de IJssellijn als voor de gemeenten langs een mogelijke Noordtak trac√© een situatie ontstaat waarbij voordelen ontstaan voor de betrokken gemeenten en als zodanig een “win win” situatie optreedt;
• Het bovenstaande namens de gemeente Rheden in te brengen in het overleg met de minister en dit als voorwaarde voor medewerking aan het PHS te hanteren;
• Deze motie ter kennis te brengen aan: Minister van VROM en V&W, College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, de leden van de Staten Generaal en de Statenleden van de Provincie Gelderland.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vuile handen (vervolg 2)

Door: Adriaan Dolk

Afgaande op regelgeving en publicaties is er voor onze bestuurders geen grotere doodzonde te bedenken dan een schending van de door hen gekoesterde integriteit. En terecht, lijkt mij. Juist bestuurders dienen een voorbeeld te zijn voor de burger door integer te handelen en daarbij zet hun voorbeeldgedrag de toon in de ambtelijke organisatie die zij aansturen.

Maar… opnieuw zijn er zes weken verstreken sinds ‘Vuile handen (vervolg 1) te lezen was. De dringende vraag naar een gemeentelijke reactie naar aanleiding van de belastende feiten op dit weblog geopenbaard heeft niets opgeleverd. Zowel vanuit het college, als vanuit de raad bleef het doodstil. Is integriteit van bestuur dan toch niet zo belangrijk? Burgemeester Leers van Maastricht vindt van wel, nam zelf het initiatief voor een onderzoek, hield de eer aan zichzelf en trad af. Chapeau voor burgemeester Leers.

De Rhedense bestuurders echter geven er de voorkeur aan het stilzwijgen te bewaren en demonstreren daarmee nog eens pijnlijk duidelijk het verschil tussen het met de mond belijden van beginselen en de werkelijke naleving ervan.

Wat is er ook al weer precies aan de hand?

Op het weblog Politiek Rheden was op 28 oktober 2009 te lezen dat een lid van het huidige college eenzijdig een afspraak tot vertrouwelijkheid heeft verbroken. Het betreft de vertrouwelijkheid van een GITP rapport over de (toen nog) wethouder, de heer W. Pieper.

Op die dag schrijft Pieper op het genoemde weblog:

“Omdat Joop Kock vrijdag, voor het ingelaste coalitieoverleg, een gesprek had met een medewerker van het GITP, in bijzijn van de burgemeester en gemeentesecretaris Roolvink, wist Kock van hetgeen tussen mij en het GITP besproken was. Dat gesprek was voor mij geen probleem omdat was afgesproken dat de inhoud niet naar buiten mocht. Maar Kock heeft het in de (ingelaste) fractieoverleg toch aan orde gesteld.” Einde citaat.

Dat klinkt in mijn oren als een ernstige beschuldiging niet alleen aan het adres van een wethouder, maar inmiddels ook aan het hele college en aan de hele raad. Het verbaast me dan ook in hoge mate dat sindsdien de heer Pieper niet van gemeentewege is gesommeerd (desnoods met een kort geding) deze uitspraak te herroepen.

28 oktober 2009 is vandaag 12 weken na datum en iedereen kan er nog steeds kennis van nemen. Een lid van het college in de gemeente Rheden verbreekt eenzijdig een afspraak tot vertrouwelijkheid. Fijne boel bij die gemeente. Hallo daar! Is er misschien iemand die in de gaten heeft wat dit betekent?

Zonder tegenbericht houd ik het er op dat het eenzijdig verbreken van een afspraak tot vertrouwelijkheid door een lid van het college, het niet ingrijpen van de burgemeester en het wegkijken van de raad niet door de bestuurlijke beugel kan en een degelijk onderzoek vereist.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft naar mijn weten directe zorg voor de zuiverheid en het aanzien van het ambt van burgemeester. Het ministerie dient in die rol zijn verantwoordelijkheid te nemen door zelf een onderzoek in te stellen.

Adriaan Dolk, Dieren