Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 30 september 2011

Eurowinter

Als ik de politici mag geloven dan heeft de euro ons veel goeds gebracht. Exportland Nederland heeft volgens hen duizenden miljarden aan die euro verdiend. Vreemd dat ik daar zo weinig van gemerkt heb. Integendeel! Bij de invoering van de gezamenlijke munt werden we direct al getild. We kregen zo’n 10% te weinig voor onze gulden. Dat kwam politiek gezien beter uit. Achteraf werd dat zelfs toegegeven. De handel en de horeca deden er bij de overgang nog een schepje bovenop. Daarvoor in ruil hoefde ik niet meer langs het grenswisselkantoor. Dat scheelt ’n paar gulden per keer. Fantastisch hoor! Op de rekening die we nu krijgen staat het duizendvoudige bedrag.

donderdag 29 september 2011

Joop Zijlstra aan de CdK: "Het gaat zo niet goed"

Door: Joop Zijlstra

Aan de Commissaris van de Koningin in Gelderland,

Geachte heer Commissaris

In vervolg op onze vraag om aandacht voor Traverse Dieren berichten wij u als volgt.

Vanavond (tko: woensdag 28 sept.) zal de fiets van een van ons in Dieren voor de deur van Theothorne staan met de tekst: ‘B.& W., weg ermee’.

Die tekst heeft geen betrekking op de persoonlijke integriteit van de leden van het College, maar slaat te meer op hun politieke onervarenheid en bestuurszwakte, inzonderheid op die van hun leider. Wij hebben u daarvan eerder in kennis gesteld. De onkunde blijkt weer schrijnend uit de jongste ontwikkelingen in de route van uw plan ‘Traverse Dieren’.

vrijdag 23 september 2011

Case Casa

In 2005 kregen de bewoners van de Ulenpas ongevraagd de Casa Intermezzo pal voor hun neus. Hun woon- en leefomgeving werd ernstig aangetast. Zij kwamen dan ook in verzet. Hun goed recht. Wie komt in een dergelijke situatie niet in het geweer? Maar dat recht werd hen betwist. Er werd gesuggereerd dat zij geen hart hadden voor de cliënten van de zorginstellingen die een tijdelijk onderdak in de Casa zouden vinden. Uiteindelijk kreeg Innoforte een ontheffing van het bestemmingsplan voor maximaal vijf jaar. Daar werd nog een jaar aan vast geplakt vanwege problemen rond de herbouw van Regina Pacis.

De geschiedenis herhaalt zich. Innoforte mobiliseert de publieke opinie om voor elkaar te krijgen dat de Casa langer kan blijven. Iedereen die het daarmee oneens is, in het bijzonder de Ulenpassers, wordt ingepeperd dat zij ervoor verantwoordelijk zijn dat de bewoners van het Lorentzhuis in het stof moeten bijten als de Casa weg moet.

woensdag 21 september 2011

Het Comité: "Trek gemeentelijke bijdrage Traverse Dieren in"

Verklaring van Het Comité.

Aan het College van B.& W. van de gemeente Rheden

Effectief afrekenen met het gesol van het provinciaal bestuur met de inwoners van Dieren in plan ‘Traverse Dieren’. Daar gaat het om.

Het wordt tijd dat u voor hen die aan uw zorg zijn toevertrouwd uw verantwoordelijkheid neemt. Met halve maatregelen komt u er niet en met ach en wee roepen al helemaal niet.

Wij adviseren u de gemeentelijke bijdrage aan plan Traverse Dieren in te trekken en daar niet op terug te komen zolang men daar niet besluit tot variant 3b-lang.

dinsdag 20 september 2011

Joop Zijlstra informeert Cornielje

Door: Joop Zijlstra
Brief aan dhr. C. Cornielje, C.d.K in de provincie Gelderland

20 september 2011

Zeer geachte heer,

Wij richten ons tot u met het oog op een door GS een dezer dagen te nemen besluit over het project ‘Traverse Dieren’.
Misschien zijn al eerder stukken van ons daarover u onder ogen gekomen of mogelijk hebt u gehoord van onze interventie ter zake.

Het besluit van GS betreft de voorlopige tracékeuze in plan ‘Traverse Dieren’. Naar verluidt wordt het de keuze voor o.m. een verkorte tunnel nabij het NS-station van Dieren, in het plan variant 3a genoemd.
Wij steunen die keuze niet. Nu is onze mening procedureel gezien niet zo belangrijk. Zwaarder weegt dat de inwoners van Dieren de voorgenomen keuze afwijzen. Er is met andere woorden geen draagvlak voor het plan.

Joop Zijlstra aan Schurink: 'Koekoek éénzang, zonder ook maar één tegenmelodie?'

Door:  Joop Zijlstra

Brief aan M. Schurink, projectleider Traverse Dieren (prov. Gelderland)

Geachte heer Max Schurink (c.s.),

Het moet toch hard aangekomen zijn, ons bericht aan u. Misschien wel net zo hard als plan 'Traverse Dieren' aangekomen is in Dieren.

Wat Het Comité daarin betreft: ons was gezegd dat alle varianten van het plan voorgelegd zouden worden aan de MER-commissie, en ook dat wij ons niet blind moesten staren op het te beperkte budget. Is het raar dat we er vertrouwen in hadden dat het wel goed zou komen. Men verweet ons destijds dat wij teveel vertrouwen stelden in de projektleiding. Wij hebben begrip voor de mensen in die situatie, soms van de ene kant naar de andere geslingerd.

We begrijpen de gang van zaken wel. Een baas die ondergeschikten in bescherming neemt. Maar dat hoefde hij helemaal niet te doen. Er was helemaal geen aanval. Maar wij noemen de dingen wel bij de naam. Of mogen wij ons niet meer naar waarheid uitspreken? Koekoek éénzang, zonder ook maar één tegenmelodie?

Joop Zijlstra aan Volp: 'Ik had ze eruit geflikkerd'

Door Joop Zijlstra

Waarde heer Volp,

Waarschijnlijk naar aanleiding van mijn brief aan de heer M. Schurink benaderde u mij via uw secretariaat. U wilde mij ontbieden op het provinciehuis voor een gesprek. Met u? Met mevrouw Bieze? Vol verwachting klopte mijn hart. Het verzoek aan mij was contact opnemen met uw secretariaat. Ik heb er gevraagd wat de bedoeling was van een gesprek.

Ik moet daarvoor immers nogal wat moeite doen. Bij goed weer een fietstocht naar Arnhem vanuit Ellecom. Als het gaat om het goede te bereiken voor Dieren is mij niet gauw iets teveel. Nog gisteren reisde ik in dat verband naar Den Haag voor een hoorzitting op ‘Landbouw’.

U hebt mij, nadat u van mijn reactie hoorde, zelf opgebeld. Waarvoor dank. Het ging u inderdaad om mijn (aangegeven) brief en wel om het slot ervan.

‘PS. Ik vernam dat op een bespreking van de provincie met bewoners van half juli in Dieren tevens makelaars/taxateurs aanwezig waren.
Mag ik zeggen wat ik daarvan denk. Ja? Nou als ik als bewoner erbij was geweest had ik ze eruit geflikkerd. Max, dat is methode terreur. Niet in Libië, maar in Dieren. J.Z’.

Onbehoorlijk bestuur


Oude wijn in nieuwe zakken
 Door: Adriaan Dolk

De inwoners van Dieren zijn ervan op de hoogte dat voor de Traverse een Milieu Effect Rapportage (MER) wordt gemaakt. “Gezien het lange voortraject van Traverse Dieren en om draagvlak te creëren / te behouden streeft de provincie Gelderland naar het doorlopen van een zorgvuldige procedure.” Aldus de startnotitie Traverse Dieren, die in augustus 2010 verscheen.

Een MER is een studie die voor de politiek een besluit voorbereidt. Als de verschillende varianten voor de Traverse in het kader van een MER zijn ‘doorgerekend’ kunnen de politiek verantwoordelijken een meer gefundeerd besluit nemen, welke variant het meest in aanmerking komt voor uitvoering.

Die MER is op dit moment nog niet beschikbaar en dus kan ‘de politiek’ er nog geen debat aan wijden en dus, zou je denken, kan de politiek nog geen verantwoord besluit nemen.

maandag 19 september 2011

Zwembad Rheden naar een optimale exploitatie

PFC Rheden heeft een rapportage met mogelijkheden tot verbetering van de exploitatie van buitenbad Rheden opgesteld. Volgens PFC Rheden kunnen zowel de inkomsten als de uitgaven sterk worden verbeterd door het toepassen van burgerparticipatie en een strakke efficientie.

Complimenten voor PFC Rheden. Het rapport oogt grondig en professioneel. Ik ga ervanuit dat de rekenmeesters van de gemeente Rheden het rapport uiterst kritisch doornemen. Niet om het onderuit te halen maar met de eerlijke bedoeling risico´s en  zwakke plekken in de exploitatie zo vroeg mogelijk aan het licht te brengen. Dat zal én het openluchtbad én PFC Rheden én de gemeente alleen maar ten goede komen.

zondag 18 september 2011

Twickel en cultuur, cultuur en Twickel

Klik op de foto om te vergroten
Ook het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap betaalt blijkbaar graag mee aan het particuliere parkje van de stichting Twickel.
Onder Cultuur valt ook de geschiedenis van het parkje. Men koestert de gedachtenis aan een beroemde vacantiebewoner van Hof te Dieren.

vrijdag 16 september 2011

Seizoen 11

In de ogen van de ambtenaren van de provincie Gelderland is Dieren niet meer dan een hobbel in de N348 die genomen moet worden. Zij komen op de proppen met een korte tunnelbak in de Burg. de Bruinstraat en gaan naar de Kanaalweg via de Burg. Willemsestraat.

Een constructie waar Dieren niets mee opschiet. Integendeel, dit plan versterkt juist de barrière tussen Noord en Zuid. De belangrijkste doelstellingen van het oorspronkelijke Hart van Dieren, het opheffen van de splitsing tussen en Noord en Zuid en het verbeteren van de leefbaarheid worden bij de vuilnisbak gezet. En opnieuw worden de Dierenaren op de kast gejaagd. Bewoners van de Burg. Willemsestraat verkeren in grote onzekerheid. Als dit plan doorgaat kunnen zij kiezen tussen vertrek of wonen op een verkeersheuvel. De eerste slachtoffers van het nieuwe seizoen van de Dierense horrorsoap zijn alweer gemaakt.

dinsdag 13 september 2011

Het gelijk van de kiezer

Door: Adriaan Dolk

Het gelijk van de kiezer is in ons land een argument geworden in een partijcampagne. Anderhalf miljoen kiezers kunnen het niet bij het verkeerde eind hebben, is nu de tegeltjeswijsheid. Meeste stemmen gelden; er zijn inderdaad studies die aantonen dat een meerderheid meestal de juiste keuzes maakt.

Maar dan is dat zeker niet altijd het geval. In de loop der tijden zijn er voorbeelden genoeg dat een stembusuitslag het landsbelang geen goed doet - om het maar zwakjes te zeggen. Laat ik nu niet beginnen bij het Duitsland in de dertiger jaren, daar staan de geschiedenisboeken vol van. Bovendien was daar sprake van een machtsgreep en dat is bij ons (nog) niet aan de orde.

maandag 12 september 2011

Traverse Dieren en Twickel


Intentieverklaring gemeente Rheden met Twickel - dec. 1996
Klik op de afbeelding om te vergroten
  Brief aan de commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van de provincie Gelderland
 
Door: Joop Zijlstra

Geachte leden van de Commissie M.I.E.

Op woensdag 14 september wordt naar wij vernemen in uw commissie ingesproken door (groepen) personen uit Dieren m.b.t. het ontwerpplan ‘Traverse Dieren’.
Wij hadden ons daarbij graag aangesloten met het oog op het algemeen belang, maar op die dag is ‘Het Comité‘ te gast op het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Wij veroorloven ons vanwege onze uitstedigheid u per brief te berichten betreffende twee punten m.b.t. genoemd ontwerpplan.

1. Op het Ministerie EZ, L. en I. bespreken we de verlegging van de N348 als (zogenaamde) ‘harde voorwaarde’ voor subsidie aan plan ‘Traverse Dieren’.
We meldden u eerder ons voornemen daarnaar onderzoek te doen. We zijn goed op weg en het vorderde veel tijd. (Zie daarvoor ook de bijlage.) Het heeft er alle schijn van dat het opnemen van de ‘harde’ voorwaarde in het plan het simpele gevolg is van diverse stappen van het College van B&W van Rheden met als vertrekpunt zijn afspraak met de stichting Twickel uit Delden van eind 1996. Het plan kreeg gestalte vanaf het jaar 2000. De precieze gang van zaken daarin hebben wij nog niet helemaal kunnen reconstruren.

Aan Twickel


Intentieverklaring gemeente Rheden met Twickel - dec. 1996
Klik op de afbeelding om te vergroten

 Door: Joop Zijlstra

Uw brief van 2 september 2011,
Kenmerk TW2011-0523/AHS-ye

Geachte dames en heren van het bestuur van de stichting Twickel.

Uit uw aangehaalde brief blijkt dat u benieuwd bent naar het antwoord op onze (herhaalde) vragen aan het College van B.& W. van de gemeente Rheden naar stukken betreffende zijn bestuurlijke stappen in het verlengde van de afspraak met uw stichting van eind 1996 over de verlegging van de N348. U vraagt zich af ‘of er nog voor ons onbekend gebleven informatie naar boven komt’ en schrijft voorts: ‘Pas toen er plannen werden ontwikkeld voor een betere inpassing en vermindering van de barrièrewerking (van de N348. Z) binnen de bebouwde kom van Dieren kwam er schot in de zaak.’

zaterdag 10 september 2011

Rhedense basisscholen steunen Actiecomité Behoud Zwembad Rheden

Verzet tegen mogelijke sluiting Zwembad Rheden blijft verder groeien

De basisscholen in het dorp Rheden hebben zich achter Actiecomité Behoud Zwembad Rheden geschaard. De directies van de Mauritiusschool, de Rheder Enk en de Holtbanck hebben laten weten tegen het bezuinigingsbesluit van het College van Burgemeester en Wethouders te zijn om Zwembad Rheden te sluiten. “Zwembad Rheden vervult een zeer belangrijke maatschappelijke functie, zeker voor de kinderen van onze basisscholen”, zo laten de directies weten. “Wij steunen de acties van Actiecomité Behoud Zwembad Rheden tegen sluiting van het zwembad dan ook van harte. Dit openluchtzwembad in Rheden moet behouden blijven.”

vrijdag 9 september 2011

Beminde gelovigen

Jongeren die moeite hebben kuis te leven moeten volgens jongerenbisschop Everard de Jong minder vlees eten. Vlees stimuleert seksuele verlangens. Je kunt beter bidden. Ik neem het direct van ‘m aan. Onder het kerkpersoneel ritselt het immers van de ervaringsdeskundigen.

Vlees ontketent onze slechtste instincten. Roos Vonk, sociaal psycholoog uit Nijmegen heeft het nauwkeurig onderzocht. De aanblik van vlees zet aan tot egoïstisch, asociaal en hufterig gedrag. Proefpersonen die naar een plaatje van een biefstuk keken bleken veel egoïstischer dan degenen die een afbeelding van een boom onder hun neus geschoven kregen. Vleeskijkers voelen zich bovendien eenzamer en minder geliefd. Daarom willen ze het juist. Vlees compenseert het minderwaardigheidscomplex met superioriteitsgevoelens.

woensdag 7 september 2011

De 'Dierense Oplossing'

Klik op een afbeelding om te vergroten

GBO wil de Dierense oplossing (variant 3b)

De Gezamenlijke Belangenorganisaties Dieren e.o doen in een brief aan Provinciale Staten van Gelderland (en aan de gemeenteraad van Rheden) een beroep op de provincie om voldoende geld ter beschikking te stellen voor de realsiatie van variant 3b (de Dierense Oplossing) voor de Traverse Dieren.

Geachte dames en heren volksvertegenwoordigers,

Met het oog op de komende besluitvorming in Gedeputeerde Staten Gelderland en Gemeenteraad Rheden vragen wij uw aandacht voor onze enorme bezorgdheid over de ontwikkelingen in Traverse Dieren.

Op 20 september a.s. zal Gedeputeerde Staten (GS) een besluit nemen over de (voorlopige) tracékeuze van Traverse Dieren. Vooruitlopend daarop heeft de ambtelijke stuurgroep half juli jl. haar voorkeurstracé (3A-kort) kenbaar gemaakt in een gesprek met de bewoners van de Burgemeester Willemsestraat, waarvan enkelen door de tracékeuze bijzonder en onnodig zwaar worden getroffen.

dinsdag 6 september 2011

Dieren wacht nieuw debacle

Persbericht (Platform) Gezamenlijke Belangenorganisaties Sieren e.o.

De belangenorganisaties in Dieren, verenigd in de Gezamenlijke Belangenorganisaties Dieren e.o. (GBO), hebben met verbazing kennis genomen van de ambtelijke voorkeursvariant voor de verkeersproblemen in Dieren en de wijze waarop dit is bekend gemaakt.
------------------------------------------------------------------------------------------
In de aanloop naar de bestuurlijke en politieke keuze voor een Voorkeursalternatief, dit najaar, hebben enkele bewoners in Dieren juist voor hun vakantie te horen gekregen dat zij moeten wijken voor de nieuwe verkeersplannen in Dieren of dat zij komen te wonen op een, na uitvoering van het project Traverse Dieren, nagenoeg onbereikbare en onleefbare plaats.

Democratie

Door: Adriaan Dolk

In de huidige democratie gaat partijbelang regelmatig boven landsbelang. In eigen land voorbeelden te over, maar het meest recent is de confrontatie in de Verenigde Staten tussen Republikeinen en Democraten over de verhoging van het schuldenplafond. De eersten claimen de overwinning (geen belastingverhoging), maar het bereikte akkoord is naar aller mening schadelijk voor de VS. Niet het belang van Amerika stond voorop, maar de vrees kiezers te verliezen was in de verhitte debatten maatgevend. Volgens velen toont de president geen leiderschap en de congresleden maken er een potje van. Voor ons degelijke Hollanders zijn het typisch Amerikaanse toestanden.

maandag 5 september 2011

Notitie behorend bij het raadsvoorstel inzake het verzoek om een bestemmingsplan voor het perceel Broekstraat 11 te Velp

Innoforte heeft de gemeenteraad van Rheden gevraagd een bestemmingsplan voor de Casa Intermezzo vast te stellen waardoor het gebouw langer mag blijven staan.

B&W stellen voor dat verzoek af te wijzen. De motivering hiervoor wordt in bijgaande notitie toegelicht.

Het onderwerp wordt (waarschijnlijk) in de raadsvergadering van september behandeld.

Klik op een afbeelding om te vergroten

zondag 4 september 2011

Wethouder vraagt om handtekeningen tegen eigen voorstel

Actiecomité ´Behoud Zwembad Rheden’ verwacht nog meer steun

Wethouder Ronald Haverkamp heeft via Twitter Actiecomite Behoud Zwembad Rheden gevraagd om de handtekeningen tegen het voorstel van het Rhedense College van B&W om Zwembad Rheden te sluiten. Aangezien het voorstel van het College van B&W om Zwembad Rheden te sluiten nog altijd niet van tafel is, gaat het actiecomité echter nog steeds door met actievoeren en dus ook met het inzamelen van handtekeningen en petities. Het is dus simpelweg te vroeg om de petities nu al aan wethouder Haverkamp te overhandigen. Maar, daar zal zeker een geschikt moment voor worden gekozen.

vrijdag 2 september 2011

Zondag

De eerste zondagsopenstelling op 21 augustus had niet veel om het lijf. Bij de patatzaak stond wat volk maar verder was het rustig. Een gebruikelijk beeld op zondagmiddag. Behalve Appie Heijn hielden alle winkeliers de deur op slot. Een helder signaal. Zij zitten niet op die zondagsopenstelling te wachten. Winkelende toeristen, de legitimatie voor de zondagsopenstelling, waren in geen velden of wegen te bekennen. Het maakte eens te meer duidelijk dat het Rhedense college van B en W en de gemeenteraad hun oren naar de grote supermarktketens laten hangen. Volgens de Rhedense wethouder Ronald Haverkamp was het afgelopen zondag drukker. Het zal wel. Ik was buitengaats en kon ‘t niet persoonlijk checken.