Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 29 september 2008

GEEN BERICHTEN

Beste mensen, de eerstkomende dagen zijn er op deze weblog geen nieuwe berichten.

Ik verwacht zaterdag weer nieuwe berichten te kunnen plaatsen.

Intussen kunt u me natuurlijk wel informatie en interessante onderwerpen (blijven) doorgeven. Die zal ik dan later in de week oppakken.

Ik kijk af en toe ook op de blog voor reacties. Die blijf ik zo snel mogelijk beantwoorden.

Brussels Lof

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft samen met enkele andere regionale bestuurslichamen sinds ’n jaar of twee een eigen lobby-kantoor bij de Europese Unie in Brussel.

In de nieuwsbrief Brussels Lof wordt onder de kop Gemeentesecretarissen werken samen melding gedaan van een conferentie in Brussel waarbij de bestuurders van de stedelijke netwerken Stadsregio Arnhem Nijmegen en Regio Twente de mogelijkheden voor verdere samenwerking hebben verkend. Die conferentie leverde de belangwekkende conclusie dat er een goede basis ligt met voldoende gezamenlijke belangen waarmee iedereen verder wil.

Nou, nou, nou zeg. Een erg vruchtbare conferentie hoor.

De nieuwsbrief schrijft:
“Om hier nadere invulling aan te geven verzamelden de gemeentesecretarissen van regio Twente en de Stadsregio Arnhem Nijmegen zich op 28 en 29 augustus jongstleden in Brussel.”

Dat "DE gemeentesecretarissen" suggereert dat ALLE gemeentesecretarissen aanwezig waren (20 uit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en 14 uit de Regio Twente). Dat maakte mij natuurlijk nieuwsgierig. Ik wilde weten of de gemeentesecretaris van Rheden ook aan het niemandalletje had deelgenomen.

Bij het verslag van de “conferentie” is ook een deelnemerslijst toegevoegd. Daaruit blijkt dat zegge en schrijve 4,5 (u leest het goed: vier-en-een-halve) gemeentesecretarissen uit de beide regio’s hadden deelgenomen aan het conferentie-uitje. De gemeentesecretarissen van Enschede, Borne, Oldenzaal en Hengelo (de kaatste was alleen op vrijdag aanwezig, vandaar die halve gemeentesecretaris) en de gemeentesecretaris van Wychen. Uit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen was er dus slechts één gemeentesecretaris. (terwijl er twintig gemeenten in de stadsregio zijn). Een uiterst nuttige conferentie moet ik zeggen.

Dat geeft maar weer eens aan dat je meestal wat verder moet kijken dan het persberichtje. Als je niet uitkijkt zet ook de Stadsregio je op het verkeerde been.

Maar ja, zo'n lobbykantoor moet wat te doen hebben. En het geld moet natuurlijk ergens aan worden uitgegeven.

Ben blij dat de Rhedense gemeentesecretaris zich niet heeft laten verleiden tot deze onzin. Zonde van de tijd, de energie en het geld.

Of had ie zijn licht opgestoken bij het college van B&W? Die had haar twee dagen durend Brussels uitje al in april gehad. Wat dat voor Rheden heeft opgeleverd weet ook nog niemand.

Wat levert zo’n lobby-kantoor nou concreet op? Hoeveel harde euro’s zijn er dankzij de lobby naar de stadsregio (en in het bijzonder Rheden) toegerold? Of als dat te moeilijk is: Welke invloed heeft die lobby nu in Brussel? Wat loopt er nu makkelijker mét dan zónder lobby? Laat de stadsregio dat eens goed over het voetlicht brengen.

En niet meer zulke misleidende berichten graag.
Met bla-bla schieten we niks op.

Ook de stadsregio niet.

zondag 28 september 2008

Arnhem morrelt aan fundamenten democratie

In Arnhem kunnen ze er ook wat van.

De fracties van D66 in de gemeenteraad Arnhem en provinciale staten van Gelderland willen inzage in de businesscase van Arnhem Centraal maar krijgen dat tot nu toe niet voor elkaar.

Martijn Leisink ziet paralellen met Hart van Dieren. De provincie heeft bijna vijf-en-een-half miljoen euro in het project gestoken en D66 wil haar controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren maar dat wordt op deze manier onmogelijk gemaakt.

D66 schrijft:
De gemeente Arnhem weigert inzage te geven in de begroting van hun stationsproject. Zelfs onder geheimhouding mogen raadsleden en statenleden er geen kennis van nemen. Zolang de gemeente volhardt in dat standpunt, zal D66 Gelderland niet instemmen met een nieuwe subsidieaanvraag. Wij betalen niet voor plannen die we niet kennen.

Al sinds dit voorjaar probeert de statenfractie inzage te krijgen in de begroting. Dat wordt ons telkens geweigerd. Volgens de provincie wil de gemeente absoluut geen inzage door volksvertegenwoordigers. Anderzijds heeft de gemeente wel gretig 5,4 miljoen provinciale subsidie geïncasseerd.

Provinciale Staten en de Gemeenteraad worden geacht hun bestuurders te controleren. Het verkrijgen van informatie is daarvoor zo cruciaal, dat het volgens de wet alleen geweigerd mag worden als het verzoek in strijd is met het openbaar belang. Omdat informatie eventueel onder geheimhouding gegeven kan worden, is deze verschoningsgrond zelden aan de orde. Hier in elk geval niet!

"Arnhem ziet de provincie kennelijk als pinautomaat" aldus Martijn Leisink, fractievoorzitter van D66 Gelderland. "Het niet willen informeren van volksvertegenwoordigers is betonrot in de fundamenten van de democratie. Wij roepen alle provinciale partijen op hier scherp stelling tegen te nemen."

zaterdag 27 september 2008

Arnhems verzet tegen tolheffing Pleijroute. Waar blijft Rheden?

De Rhedense VVD is tegen tolheffing op de Pleijroute. Zij had aan het college van B&W gevraagd hoe zij daar tegenover staat.

Het antwoord van het Rhedense college van B&W is slappe hap. Zij schrijft o.a.

“Dat een mogelijke tolheffing tot de door u aangegeven negatieve effecten kan leiden lijkt ons heel goed mogelijk. In dat geval heeft dit zeker een negatief gevolg voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van inwoners en ondernemers in Velp en in mindere mate voor de ondernemers op de Beemd.

Ten gevolge van het bestuursakkoord zal eerst de planstudie worden opgestart inclusief de verkenning naar tolheffing. Dit is in de startnotitie aangegeven en vomrt nog geen aanleiding hiertegen te ageren. Zodra de trajectnota/MER is uitgebracht, naar verwachting zomer 2009, is inspraak mogelijk en kan gereageerd worden op de dan onderzochte effecten van tolheffing."

Hoe anders is de reactie van de gemeente Arnhem. Die heeft wel een zienswijze op de Startnotitie project ViA15 gegeven. De gemeente Arnhem is mordicus tegen tolheffing op de Pleijroute. De Arnhemse verkeerswethouder schrijft:

"Wij vinden de aandacht voor tolheffing/scenario prijsbeleid in de Startnotitie erg mager. Wij missen scenario’s van tolheffing. In eerdere studies is naast tolheffing op de doorgetrokken A15 ook sprake geweest van aanvullende tolheffing op de Pleijroute. Wij hebben ons hiertegen steeds verzet, spreken ons daar nu ook weer tegen uit en zullen dat in de toekomst blijven doen. Een dergelijk voorstel kent namelijk vele neveneffecten, ook negatieve. Belanghebbenden in Arnhem vinden hier iets van.
Nu de Startnotitie geen reacties van derden hierover oproept, adviseren wij u bij het invullen van tolscenario’s gedegen draagvlakonderzoek te – laten – verrichten. Wij zullen bij dit onderwerp in het vervolgtraject dan ook een bijzonder kritische houding aannemen. Voor de goede orde meld ik u dat wij niet tegen vormen van landelijk ingevoerd rekeningrijden zijn, maar wel tegen tolheffing op één of twee wegvakken."


De gemeente Rheden had net als Arnhem ook een zienswijze op de startnotitie ViA15 moeten opstellen. Dan had zij Arnhem kunnen steunen in het verzet tegen de tolheffing. En dan gaat het niet alleen om ongewenste verkeersstromen. De gemeente Rheden dient inwoners ook te behoeden voor de geldklopperij van de provincie voor een weg die zowiezo door het rijk betaald zou moeten worden.

Klik op onderstaand logo en geef uw steun aan de actie Hou de Pleij Tolvrij!

vrijdag 26 september 2008

Stemgeheim waterschapsverkiezingen

In november zijn de waterschapsverkiezingen.

Volgens de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet wordt door de wijze waarop de waterschappen de stemming organiseren het stemgeheim geschonden.

De kiezers kunnen per post stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. De stembiljetten zijn via een code gekoppeld aan de naam en het adres van de kiezer.

Op die manier zouden de waterschappen achter de identiteit van de kiezer kunnen komen zodat er van een geheime stemming geen sprake meer is.

Bovendien kan de politieke kleur cq voorkeur van de kiezers worden achterhaald omdat (voor het eerst) ook politieke partijen aan de waterschapsverkiezingen meedoen.

"Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet" maakt om dit alles de gang naar de rechter. Als eerste wordt het Hoogheemraadschap Rijnland (waterschap regio Leiden) gedagvaard. Als "Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet" in het gelijk wordt gesteld volgen ook rechtszaken tegen andere waterschappen.

De Unie van Waterschappen zegt dat er voldoende waarborgen zijn om schending van het stemgeheim te voorkomen. Alleen als alle schakels in het verkiezingsproces samenspannen zou het stemgeheim kunnen worden geschonden.

donderdag 25 september 2008

Paard achter de wagen

Op de raadsvergadering van 30 september komt een B&W-voorstel aan de orde over het vertrekken van de informatie over aankoopkosten van panden in Hart van Dieren.

Daarin staat:
Door de heer Kooijmans is, via de Griffie, verzocht het (financiële) overzicht te verstrekken van alle aangekochte objecten Hart van Dieren. Dit overzicht maakte onderdeel uit van de Notitie vastgoedportefeuille Hart van Dieren d.d. 24 april 2008van de Stuurgroep.

En voorgesteld wordt om te "Voldoen aan het verzoek van de heer Kooijmans om het overzicht te verstrekken van de aangekochte objecten binnen het plan Hart van Dieren en tevens de Raad volledig informeren."

Ik kan de raad geruststellen. Deze informatie heb ik begin september al op Politiek Rheden in het bericht Hart van Dieren - Verwervingskosten per object gepubliceerd.

Daarvoor hoeven ze wat mij betreft dus geen toestemming meer voor te verlenen.

Wat wel interessant is dat de raadsleden zelf die informatie niet hadden gekregen maar dat zij die pas later, nadat ik dat overzicht heb gepubliceerd, hebben ontvangen. Het lijkt erop dat de raad niet nieuwsgierig genoeg is anders waren er wel raadsleden die zelf op dat idee waren gekomen?

En wat als de raad nu eens geen toestemming aan het college voorstel wil geven? Wat dan?

Gelukkig lees ik in het voorstel dat er geen kosten aan het verstrekken van de informtie zijn verbonden en dat risico's en een evaluatie niet van toepassing zijn.
Dat stelt me alweer gerust.

Het is allemaal wel komisch.

Maar ook onzin.

Daar is een uitdrukking voor.

Het paard achter de wagen spannen.

Klik op 'n afbeelding om te vergroten.


woensdag 24 september 2008

SP steunt Spoornota Rheden

De raadsvergadering van vorige week dinsdag heb ik niet kunnen volgen.

Van SP-raadslid Henk Molenaar vernam ik dat hij nader uitleg had gevraagd over onduidelijkheden rond het spoor en de spoornota.

Hij mailde me:

“In de LR motie van november 2005 wordt gesproken over een op te stellen spoornota.

In de kadernota begroting 2009 staat te lezen: project weg en spoor met een bezuiniging van € 100.000 in twee jaar.

In de jaarrrekening 2007 (op bldz 65) staat een bestemmingsreserve van € 200.000 onder de naam Reserve Rail Velp met als doel het dekken van lasten ivm het treffen van railvoorzieningen.

Wethouder, op welk spoor zitten we nu?

Een enigszins geïrriteerde wethouder antwoordde: In november met de begrotingsbehandeling ligt er een nota.”

Waar moet de wethouder nou geïrriteerd over zijn? Is toch een gewone valide vraag.

En nu spreekt hij weeer van een nota. Ik wil de lezer er even op wijzen dat dat niet de Spoornota is waar wij het constant over hebben. Een Spoornota is een integrale visie op het spoor en alles wat door het spoor wordt beïnvloed. De nota waar de wethouder het over heeft is een kattebelletje dat de gemeente met ProRail heeft gesproken en dat ze in regelmatig overleg op zoek zijn naar oplossingen voor problemen rond het spoor. En dat een beleidsvisie op het spoor helemaal niet nodig is.

Al zou het mij niet verbazen als het college aan die notitie toch weer de naam Spoornota verbindt. Dat soort schijnbewegingen kunnen we wel verwachten.

Maar daar trappen wij niet in.

En de raad laat zich door B&W ook niet op het verkeerde been zetten. Dat is nog nooit voorgekomen. Toch? (voor de zekerheid: is ironisch bedoeld)

In ieder geval laten de SP en Gemeentebelangen zich niet in het ootje nemen.

En ik ga er vanuit dat er meer serieuze raadsfracties zijn. Die een unaniem door de raad uitgesproken wens niet even opzij schuiven.

Zo’n projectleider à raison van € 100.000,- euro lijkt aardig maar is niet nodig.
De gemeente kan volop gebruikmaken van kennisbronnen binnen en buiten de gemeente.

En die zijn gratis.

dinsdag 23 september 2008

Klachten over wijkcentrum De Poort in Oud Velp-Zuid

De Stichting Welzijn Rheden (SWR) beheert het wijkcentrum De Poort in Oud Velp-Zuid. Sinds kort is de SWR opgegaan in een groter verband, Carion.

De Poort maakt deel uit van de brede school “Het Kasteel” die eerder dit jaar is geopend. Het Kasteel en De Poort zijn de opvolgers van de voormalige basisschool De Elsweiden en het wijkcentrum De Zuidhoek.
Helaas krijg ik nu vanuit verschillende hoeken klachten over (het beheer van) “De Poort”.

Over vergoedingen die wijkbewoners moeten betalen voor het gebruik van De Poort, de hoogte van die gebruikskosten en over het toewijzen van fysieke ruimte.

Een van die groepjes gebruikers komt een keer per twee weken samen om muziek te maken. Zij deden dit tot nu toe in de (gym?)zaal op de begane grond. Onlangs zijn zij verbannen naar een ruimte op de tweede etage. Enkele deelnemers zijn slecht ter been, minder-valide en op leeftijd. Nu moeten zij met hun instrumenten naar boven wat iedere keer weer een uiterst lastige onderneming is. Voorzover ik begrepen heb is er niemand die enig bezwaar had tegen hun aanwezigheid op de begane grond in een ruimte die toch niet bezet was. We hebben het met betrekking tot het Kasteel en De Poort toch altijd over een brede school gehad?
Een van de voordelen van zo’n breede school is dat ruimten multifunctioneel kunnen worden ingezet. Het kan toch niet zo zijn dat mensen zonder enige verdere motivatie worden verbannen.

De muzikanten betaalden tot voor kort € 4,- per maand per groepslid. Daarvoor maken zij een keer per twee weken gebruik van het wijkcentrum. Dat was inclusief twee kopjes koffie.

Nu wilde de SWR die gebruikskosten onlangs verhogen naar € 5,50. Na enig onderhandelen komt men nu uit op € 4,- euro en het doorbelasten van de koffie à raison van 70 cent per kopje. Nog steeds een verhoging in dezelfde orde van grootte. Het is allemaal niet zoveel zult u zeggen maar het betekent wel een verhoging met zo’n 35% - 40%. Relatief gezien toch fors dacht ik.

Bovendien eist de SWR nu een machtiging voor automatische afschrijving van die 4 euro. Dat zou gelden voor iederen die een cursus volgt. Als men geen machtiging wil geven dan komt er € 2,50 per keer bij.
Ten eerste volgt de groep helemaal geen cursus maar maken ze gezellig onderling muziek maar daaruit blijkt ook dat er bij deze welzijnsinstelling niet veel begrip is voor de positie waarin sommige wijkbewoners verkeren.

En dat geldt breder dan alleen voor het bovenstaande voorbeeld.

In Oud Velp-Zuid woont een relatief grote groep mensen die moet leven van een sociaal minimum. Er zijn mensen die geen zeggenschap (meer) hebben over hun bankrekening. Zij zitten bijv. in de schuldhulpverlening. Die mensen mogen/kunnen niet eens een machtiging uitschrijven. Dat mag alleen de instantie die het beheer over de bankrekening heeft. En het is de vraag of die dat zomaar doet. Bovendien betalen sommige leden uit eigen zak voor anderen die het geld niet kunnen opbrengen. In bovenstaand voorbeeld liep de betaling altijd via één groepslid die de “rol van penningmeester” heeft.

En bovendien is het voor mij zeer de vraag of wijkbewoners voor gebruik van het wijkcentrum moeten betalen. En al helemaal niet op zo’n bureaucratische manier. De SWR krijgt van de gemeente Rheden grote sommen geld voor de uitvoering van het welzijnswerk. Geld dat ten goede moet komen aan de inwoners van de gemeente. Dus waarom moet de SWR überhaupt geld vragen voor gebruik van wijkcentrum De Poort?

Daarnaast blijkt het wijkcentrum op vrijdagavond te zijn gesloten. Voorheen kon de jeugd daar terecht in de disco. Die hangt nu rond op straat. Wordt daar nog iets aan gedaan?

Zelfs het wijkplatform kon onlangs niet in De Poort terecht maar moest een ad-hoc oplossing bedenken. Is het wijkcentrum nu al te klein?

Hoe zit dat allemaal? Betaalt iedere gebruiker evenveel, zijn er groepen die meer of minder betalen? Of zijn er zelfs (groepen) gebruikers die helemaal niets hoeven te betalen? Is er mogelijk zelfs rechtsongelijkheid in het spel? En hoe zit dat met de communicatie van de SWR naar de gebruikers van het wijkcentrum?

Voor wie is dat wijkcentrum eigenlijk bedoeld?

maandag 22 september 2008

Provinciale zwemoefeningen

Door: Adriaan Dolk

In de Nieuwsbrief nr 6 (juni/juli 2008) van het CDA in de gemeente Rheden wordt melding gemaakt dat de fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten (Gelderland) vraagtekens zet bij de besteding van NUON dividend door de Provincie. “Geld gaat op aan papier en salarissen.” In een aansluitend commentaar van een Rhedens CDA raadslid is te lezen dat deze partij al sinds 2006 voorstander is de NUON dividenden terug te sluizen naar de burger. Raadplegen we de websites van SP, VVD en D66 dan vinden we gelijksoortige berichten. Een loflijk voornemen met een breed draagvlak, lijkt het.

In een financiële special van Binnenlands Bestuur (22/08) zijn vertegenwoordigers van de Provincies Utrecht en Noord Holland, sprekend over hun eigen provincie, van mening dat door uitvoering van projecten het vermogen van hun Provincie aan de burger ten goede dient te komen. De crux zit natuurlijk in het woord projecten, want wie oordeelt of bij uitvoering van een daklozenproject of een integratieproject (als het al resultaat heeft) dat het geld aan de burger ten goede komt, laat staan dat het naar de burger terugvloeit. “Het is ons geld en daar willen we zelf over kunnen beschikken”, bekent een gedeputeerde van de provincie Utrecht ruiterlijk kleur.

In het inleidend commentaar van deze financiële special wordt opgemerkt dat de meeste provincies vorig jaar geld over hebben gehouden. “Overschotten, zeker als het honderden miljoenen euro’s zijn, dienen terug te vloeien naar de burgers. Het is per slot van rekening hun geld: zij hebben het ofwel als belasting afgedragen aan rijk, provincie of gemeente, of ervoor betaald via de (te) hoge tarieven van de nutsbedrijven.”

Het terugsluizen van “geld dat over is” naar de burger, dat op de agenda van een aantal politieke partijen te vinden is, wordt ondersteund door tal van deskundigen die in deze special aan het woord komen. Dat schept verwachtingen bij de burger. En waar een politieke wil zou zijn, zou een weg gevonden kunnen worden. Maar aan die echte politieke wil twijfel ik zeer.

In de genoemde uitgave wordt de aandacht bij de behandeling van “de overschotten” vervolgens gericht op de begrotingsmethodieken en redenen voor onderbesteding als belangrijke oorzaken van de overtollige rijkdommen van onze provincies.

Geloof me, het is een kwestie van tijd en de deskundigen van de provincies zullen de overschotten tot een aanvaardbare 2 procent van de begroting terug hebben gebracht. De partijen van de in 2011 nieuw te vormen provincie-coalities kunnen met langere en meer kostbare wensenlijstjes de onderhandelingen met hun collega’s tegemoetzien.

“Als jullie instemmen met dit projectje van ons dan geven wij onze toestemming voor dat project van jullie.” Meer projecten, meer mogelijkheden zich als partij te profileren; het is spekje voor elk politiek bekje.

Dat op deze manier de provincies steeds meer taken naar zich toe proberen te trekken,.waar in het huis van Thorbecke de provincies niet voor bestemd zijn, komt in deze special van Binnenlands Bestuur niet aan de orde. In haar publicatie “Het opgeblazen bestuur” (Boom 2007) gaat Peters uitgebreid op dit fenomeen in. Deze studie kreeg bij haar verschijnen veel publiciteit maar daarna ben ik in de landelijke pers niets meer over dit onderwerp tegengekomen. Afgeserveerd? Doodgezwegen? Volgens adviesbureau BMC verlamt angst het debat over de herinrichting van het Thorbecke-huis. Angst zou een verklaring kunnen zijn voor de heersende stilte, echter de provincies zijn intussen druk bezig hun takenpakket uit te breiden; bij voorkeur zonder bemoeienis van anderen en naar mijn inschatting doen zij dat niet angstig. Wie betaalt die bepaalt.

In bovenstaand geschetst kader zou het voorstel van De Nederlandse Bank om buiten de lopende begroting een “aardgasfonds” in te stellen als onderlegger kunnen dienen voor de provincies om een “fonds van dividenden” in het leven te roepen. . Het zou, nog afgezien van de te behalen efficiencywinst, deze hele problematiek verhelderen en de (extra) inkomsten van de provincies zichtbaar en beschikbaar maken voor terugvloeiing naar de burger. Daar komen tenslotte die extra inkomsten oorspronkelijk ook vandaan; “It’s not your money, it’s ours’ citeert Binnenlands Bestuur een Amerikaans staatsburger.

Het wachten is nu op die oprechte, niet geveinsde wil bij de politieke partijen die het onderwerp op hun agenda hebben geplaatst. Laat het op de website staan, besteed er aandacht aan in de nieuwsbrieven van de partij en stel het als afgevaardigde vooral aan de orde in de daartoe aangewezen colleges. Wees dan wel consequent en gooi de knuppel in het hoenderhok. Praat niet over een paar projectjes van twee miljoen die mis zijn gegaan, maar stel de totale extra inkomsten van de provincies aan de orde. Of heeft het adviesbureau BMC toch gelijk en verlamt angst voor verandering het debat.. Dat is dan geen goede raadgever voor een politieke partij.

Tot het zover is kunnen de provincies a la Dagobert Duck regelmatig een duik nemen in hun berg met goudstukken, zwemoefeningen doen en het Thorbecke-huis naar eigen smaak inrichten.

“Het geld klotst hier tegen de wanden van het Provinciehuis” is een uitspraak van een provinciaal ambtenaar die in mijn gemeente de laatste tijd de ronde doet. En zoiets verzin je niet gauw als overheidsdienaar.

Adriaan Dolk, Dieren

zondag 21 september 2008

PvdA helpt Wilders aan de macht

Hoe kan het toch dat Wilders c.s bij de volgende verkiezingen zoveel zetels kunnen verwachten?

Het antwoord is simpel. Mensen gaan op Wilders stemmen omdat ze niets meer van andere partijen te verwachten hebben.

En dan gaat het allang niet meer om integratieproblemen of om immigratie. Het is de vraag of je wat met Wilders opschiet maar het dondert niet meer wat hij zegt of doet als de huidige politieke maffia maar opsodemietert.

Dat is vooral te danken aan de PvdA. Die keer op keer harde verkiezingsbeloften, de zogenaamde breekpunten uit de verkiezingscampagne, aan de laars lapt en de mens waar ze zegt voor te staan bedonderd.

Nu weer met het ontslagrecht. Donner kan van de PvdA met in haar kielzog de FNV zijn gang gaan. De ontslag vergoeding wordt gemaximeerd op 75.000 euro. Althans, als iemand 75.000 euro of meer verdient. Dat zal vooral de oudere werknemer treffen.

Het gaat om meer dan 500.000 mensen (sommige bronnen spreken van bijna een miljoen) die meer dan 75.000 euro per jaar verdienen. In veel gevallen mensen die al tientallen jaren bij hetzelfde bedrijf werken, wiens carriére bij dat bedrijf is opgebouwd en die hun beste krachten aan het bedrijf hebben gegeven. In Den Haag wordt almaar geroepen dat de oudere werknemers aan het werk moet blijven maar we weten allemaal dat dat praatjes voor de vaak zijn. Werkgevers willen snel en makkelijk van oudere werknemers af. Die werknemers krijgen vervolgens nauwelijks nog een kans op de arbeidsmarkt.

Als iemand nu 75.001 per jaar verdient dan krijgt hij bij ontslag maximaal 75.000 euro. Als hij 74.999 euro verdient dan kan nog steeds de kantonrechtersformule worden toegepast en kan iemand makkelijk met ’n paar ton naar huis. Althans formeel.

Waarschijnlijk denkt Donner dat dat slechts een kwestie van tijd is. En ik denk dat hem dat gaat lukken. Het zal ’n paar rechtszaken en wat discussie kosten maar dan zullen ook degenen die minder dan 75.000 euro verdienen er aan moeten geloven. Ook die zullen met een lager bedrag naar huis gestuurd worden.

De kongsi is compleet: werkgevers, het kabinet met CDA en PvdA en de FNV hebben elkaar gevonden. Laten we de mensen die vaak al hun leven lang bij een zelfde bedrijf werken bij het oud vuil zetten. In Europa zijn nog arbeidskrachten genoeg. En als die voorrraad op raakt dan breiden we de EU gewoon verder uit.

zaterdag 20 september 2008

Gelderlander - Spoornota

Dagblad "de Gelderlander" heeft inmiddels aandacht aan de Spoornota geschonken geschonken.

Het artikel is geschreven naar aanleiding van de brief "Spoornota of Spooknota?" die Geen Noordtak Velp onlangs aan de pers had gezonden.

Hopelijk volgen de lokale media ook nog zodat de bewoners zich een helder beeld kunnen vormen. Publieke aandacht helpt. De Spoornota is broodnodig.

Klik op de afbeelding om deze vergroot weer te geven.


Spoornota of Spooknota?

Geen Noordtak Velp pleit voor het opstellen van de reeds langverwachte en meermalen beloofde Nota Spoor. Deze beleidsnota dreigt te worden wegbezuinigd. Al eerder heeft GNV daarover bij het college van B&W, de gemeenteraad (klik "Geen Noordtak Velp trekt aan de bel bij het gemeentebestuur")) én ook nog eens apart bij de raadsfracties van de politieke partijen (zie"Geen Noordtak Velp vraagt steun Rhedense raadsfracties") geklaagd. Bijgaande brief is naar de pers verstuurd. De Gelderlander heeft inmiddels aandacht aan de problematiek geschonken.
------------------------
Geen Noordtak Velp heeft enkele weken geleden in een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W haar zorgen geuit over de gevolgen van de aangekondigde bezuiniging van € 100.000 op het project “Weg en Spoor”. Die zorgen zijn door recente uitspraken van de verantwoordelijk wethouder verder versterkt.

Iedereen die enigszins met de materie bekend is spreekt al jaren over de langverwachte Spoornota of de Nota Spoor. De term “project Weg en Spoor” is naar ons weten nooit eerder gebruikt. Kennelijk is de aangekondigde bezuiniging en het effect daarvan op de Nota Spoor aan de aandacht van de Rhedense gemeenteraad is ontsnapt.

De ontwikkeling van een Nota Spoor is in 2005 via een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie aan het college van B&W opgedragen. We leven nu in de tweede helft van 2008 maar er is nog steeds geen nota. Laat staan samenhangend beleid.

Integendeel! het college van B&W wil onder die nota uit. Laat de gemeenteraad dit zonder slag of stoot passeren en heeft zij geen boodschap aan de uitdrukkelijke wens van de vorige gemeenteraad? Terwijl zes van de zeven partijen ook in die periode (2002-2006) in die raad waren vertegenwoordigd waren. Dat zou van weinig consistentie getuigen en het vertrouwen in het gemeentebestuur ernstig aantasten.

Wij werden op de mogelijke gevolgen van de voorgenomen bezuiniging getattendeerd door de heer Derks, voorzitter van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking), die in juli zijn zorgen over de Spoornota met de gemeenteraad deelde. Naar aanleiding van vragen die de ChristenUnie daarop stelde, deelde het college van B&W toen mee dat na het zomerreces de gemeenteraad nader zou worden geïnformeerd over de Spoornota/Nota Spoor in relatie tot het project Weg en Spoor.

Tijdens de raadsvergadering van 2 september werd door de fractie van Gemeentebelangen opnieuw gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de Spoornota. Daarop antwoordde de wethouder dat de gemeente in overleg is met ProRail en dat het eerderbedoelde memo daarna naar de gemeenteraad zou uitgaan. Het antwoord van de wethouder wekte sterk de indruk dat de boot wordt afgehouden. Er kwam in ieder geval geen nadere toezegging van het college voor de ontwikkeling van de Nota Spoor.

In de gemeente Rheden staan meer dan 350 woningen op minder dan 25 meter van het spoor, nog eens 300 woningen staan binnen een afstand van 50 meter, meer dan 630 woningen binnen de 100 meter en een dikke 1000 woningen bevinden zich op een afstand van nog geen 200 meter. De laatste jaren worden er bovendien voortdurend nieuwe woningen in de nabijheid van het spoor bijgebouwd. De spoorlijn en de passerende (goederen)treinen beinvloeden de leefbaarheid van duizenden Rhedenaren, ook van degenen die wat verder van het spoor wonen.

Onze vereniging heeft alleen al in Velp meer dan 130 leden. Mensen die zich zorgen maken over de gezondheid en veiligheid van hun gezin. Mensen die hinder hebben van van stof, geluid en trillingen, die zich afvragen hoe het zit met het vervoer van gevaarlijke stoffen, die willen weten of en wanneer hun huis aan de beurt komt voor geluidsisolatie, die binnen acceptabele tijden het spoor willen passeren. Kortom, mensen die af willen van onzekerheid en ad-hoc oplossingen, die van de lokale overheid verwachten dat die zich volledig inzet voor de belangen van haar inwoners maar die keer op keer door diezelfde overheid worden teleurgesteld.

Het wordt de hoogste tijd voor samenhangend beleid. Voor anticiperen inplaats van afwachten. Voor overleg! Niet alleen met ProRail maar juist ook met de mensen die het direct aangaat, de inwoners.

Intussen stapelen de problemen zich op. Overgangen worden gesloten, er dreigen meer goederentreinen te komen dan de 21 die waren afgesproken, er is geen zicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, de mogelijkheden voor geluiddemping worden niet benut, beleid ten aanzien van stof- en trillingshinder is er niet en mogelijkheden voor verbetering van de situatie worden niet of onvoldoende benut. Laat staan dat de gemeente zicht heeft en houdt op toekomstige ontwikkelingen.

Het is onacceptabel als die beleidsnota Spoor er niet komt.

Tal van burgers zijn bereid om hun steentje bij te dragen. In onze eerdere brief hebben wij daarvoor al zeer concrete en constructieve voorstellen gedaan. Mensen met veel ervaring en expertise uit organisaties als Geen Noordtak Velp, het platform TAK (Tijdelijke Aftakking Katastrofaal), RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) en algemene belangenverenigingen zijn voluit bereid aan de totstandkoming van die Spoornota mee te werken. Daarnaast kunnen de ervaringen van andere gemeenten als Voorst en Wijchen, beide zeer actief op dit gebied, als input voor de Spoornota dienen. Projectplan en ontwikkeling van de nota kunnen voor een groot deel in samenspraak tussen de gemeente en de betrokken organisaties worden opgesteld. Met andere woorden, genoemde organisaties zijn bereid hoofd en handen in dienst van de Nota Spoor te stellen. Hierdoor kunnen de kosten van (inhuur van) ambtelijke capaciteit voor het maken van die beleidsnota aanzienlijk gedrukt worden.

In hun verkiezingsprogramma’s besteden de politieke partijen vrijwel alle aandacht aan het spoor en wekken zij de indruk het belang van samenhangend beleid in te zien.

Maak dat aub waar! Wij doen een beroep op consistent beleid, op consistente politiek.

En vooral: een appèl op betrouwbaarheid.

Laat de spoornota geen spooknota worden!

Geen Noordtak Velp, G. de Kuijper, voorzitter

Als u het met ons eens bent meldt u zich dan aan als lid van onze vereniging. Het contactadres staat op onze website www.geennoordtakvelp.nl Dat geldt niet alleen voor mensen uit Velp. Ook mensen die in een van de andere dorpen in onze gemeente wonen zijn van harte welkom.

vrijdag 19 september 2008

Lyan van Vliet heeft gelijk

Uit het audioverslag van de raadsvergadering van 2 september blijkt dat SP-raadslid Lyan van Vliet gelijk had toen ze mij vertelde dat ze wel degelijk de inspanningen van de provinciale fracties van D66 en de SP als de drijvende krachten achter de opheffing van de geheimhouding van de Businesscase 2005 had genoemd. Zie daarvoor Opheffing geheimhouding BC 2005 volledig te danken aan D66 en SP.

Ik had dat over de radio niet gehoord en had het dus mis. Kennelijk was ik even afwezig of afgeleid. Dit bericht geldt dan ook als een excuus naar mevrouw van Vliet.

Maar feit blijft dat Ronald Haverkamp de eer voor de opheffing van de geheimhouding naar de gemeenteraad wilde toetrekken en niet bij de staten wilde leggen. Een gotspe.

De Rhedense gemeenteraad had het college verzocht om te bewerkstelligen dat de businesscases openbaar konden worden. In recatie daarop heeft de stuurgroep besloten om die openbaarmaking niet op te heffen omdat de ramingen van ProRail dan openbaar zou worden. Volgens de Rhedense wethouder Kock met een stemverhouding van 2 (de provincie en ProRail tegen 1 (de gemeente Rheden). De Rhedense gemeenteraad en de VVD namen daar toen genoegen mee hebben niet verder aangedrongen.

Die eer komt namelijk volledig toe aan de de statenfracties van D66 en de SP. Zij toonden aan dat ProRail niet bij het opstellen van de businesscase 2005 was betrokken. Als de Gelderse D66 en de SP niet hadden doorgedrukt en hadden aangetoond dat de motivering voor bestendiging van de geheimhouding niet deugde dan was die geheimhouding nu nog steeds niet opgeheven.

Op eigen initiatief hebben D66 en de SP veel energie gestoken in deze kwestie. En dat heb ik bij de VVD (zowel in de gemeenteraad als in provinciale staten) of de Rhedense gemeenteraad niet kunnen waarnemen.

De VVD moet dus niet zo hoog van de toren blazen.

Geen Noordtak Velp vraagt steun Rhedense raadsfracties

Geen Noordtak Velp pleit voor het opstellen van de reeds langverwachte en meermalen beloofde Nota Spoor. Deze beleidsnota dreigt te worden wegbezuinigd. Al eerder heeft GNV daarover bij het college van B&W aan de bel getrokken (zie bericht "Geen Noordtak Velp trekt aan de bel bij het gemeentebestuur") en onlangs heeft Geen Noordtak Velp onderstaande brief naar de Rhedense raadsfracties gestuurd.
---------------------
Geachte voorzitter en leden van de raadsfractie

Geen Noordtak Velp heeft enkele weken geleden hebben in een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W haar zorgen geuit over de gevolgen van de aangekondigde bezuiniging van € 100.000 op het project “Weg en Spoor”.

Via deze brief willen wij u deelgenoot maken van onze groeiende bezorgdheid over die Nota Spoor.

Iedereen die enigszins met de materie bekend is spreekt al jaren over de langverwachte Spoornota of de Nota Spoor. De term “project Weg en Spoor” is naar ons weten nooit eerder gebruikt. Wellicht geldt dat ook voor u. Wij kunnen ons dan goed voorstellen dat de voorgestelde bezuining en het effect daarvan op Nota Spoor aan uw aandacht was ontsnapt.

Zo verging het ons in ieder geval wel. Wij werden op de mogelijke gevolgen van de voorgenomen brzuining op project Weg en Spoor getattendeerd door de heer Derks, voorzitter van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking).

Hij attendeerde voorafgaand aan de vergadering over de kadernota begroting 2008 de de gemeenteraad op de mogelijke gevolgen. Naar aanleiding van vragen van de raadsfractie van de ChristenUnie deelde het college van B&W mee dat na het zomerreces een memo aan de raad zou worden aangeboden waarmee de gemeenteraad nader zou worden geïnformeerd over de Spoornota/Nota Spoor in relatie tot het project Weg en Spoor.

Tijdens de raadsvergadering van 2 september laatstleden werd door de fractie van Gemeentebelangen gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de Spoornota. Daarop antwoordde het college van B&W dat de gemeente in overleg is met ProRail en dat het eerderbedoelde memo daarna naar de gemeenteraad zou uitgaan. Er kwam in ieder geval geen nadere toezegging van het college voor de ontwikkeling van de Nota Spoor.

Wij vinden het zeer teleurstellend als die beleidsnota er echt niet komt. De ontwikkeling van een Nota Spoor is in 2005 via een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie aan het college van B&W opgedragen. Deze nota zou in de loop van 2006 worden ontwikkeld. Bij de begrotingsbehandeling in november 2007 heeft het college van B&W nog eens toegezegd in 2008 deze beleidsnota af te ronden.

Tal van burgers zijn bereid om hun steentje bij te dragen. In onze eerdere brief(bijgevoegd als bijlage) hebben wij daarvoor al zeer concrete en constructieve voorstellen gedaan. Organisaties als Geen Noordtak Velp, het platform TAK (Tijdelijke Aftakking Katastrofaal) en RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) zijn voluit bereid aan de totstandkoming van die Spoornota mee te werken. Ook algemene belangenverenigingen zijn bereid om aan de totstandkoming van de Nota Spoor mee te werken. Daarnaats kunnen de ervaringen van gemeenten als Voorst en Wijchen, beide zeer actief op dit gebied, als input voor de Spoornota dienen.

Hierdoor kunnen de kosten van (inhuur van) ambtelijke capciteit voor het maken van die beleidsnota aanzienlijk gedrukt worden. Projectplan en ontwikkeling van de nota kunnen voor een groot deel in samenspraak tussen de gemeente en de betrokken organisaties worden opgesteld. Met andere woorden, genoemde organisaties zijn bereid hoofden en handen in dienst van de Nota Spoor te stellen.

Wij nemen aan dat alle politieke partijen in Rheden zich bewust zijn van de invloed van het spoor op de leefbaarheid en het belang van samenhangend beleid rond het spoor inzien. Maak dat aub waar!

Wij doen een appèl op betrouwbaarheid. Een appèl op consistent beleid en consistente politiek.

Wij rekenen daarom op uw voortgezette steun voor de ontwikkeling van de Nota Spoor.

Zo’n beleidsnota is broodnodig.

Wij zijn gaarne bereid om een en ander nader aan u toe te lichten en wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Geen Noordtak Velp,
G. de Kuijper, voorzitter

Geen Noordtak Velp trekt aan de bel bij het gemeentebestuur

De Spoornota dreigt te worden wegbezuinigd. Onderstaande brief is op 4 augustus door Geen Noordtak Velp aan het Rhedense college van B&W en de gemeenteraad aangeboden.
--------------
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, geachte Raadsleden,

Wij maken ons zorgen over de gevolgen van de aangekondigde bezuiniging van € 100.000 op het project “Weg en Spoor”. Uit de stukken valt op te maken dat ook de Nota Spoor onder dit project valt. Het college van B&W heeft aangekondigd dat na het zomerreces de raad wordt geïnformeerd over de voorgestelde heroverweging van het project weg en spoor in relatie tot de op te stellen Nota Spoor.

Middels deze brief willen wij ervoor pleiten dat de Nota Spoor ondanks de aangekondigde bezuiniging in volle omvang en met spoed wordt ontwikkeld. Wij zijn gaarne bereid om daar onze medewerking aan te verlenen en zo ons steentje bij te dragen aan de bezuinigingstaakstelling. Wij hopen dat u bij het opstellen van de aan de raad gerichte notitie (het memo waarmee de raad na het zomerreces wordt geïnformeerd) rekening zult houden met de argumenten, opmerkingen en voorstellen die wij in deze brief naar voren brengen.

Voorts verzoeken wij u om inhoudelijk op deze brief naar Geen Noordtak Velp te reageren.

Het is niet alleen Hart van Dieren waar aandacht voor nodig is. Al sinds jaren wordt er binnen en buiten de gemeenteraad aangedrongen op meer aandacht voor het spoor.
De gemeenteraad van Rheden nam in november 2005 unaniem de motie Nota Spoor aan waarin het college van B&W de opdracht kreeg om beleid te ontwikkelen ten aanzien van effecten van de “noord-oostelijke verbinding” voor alle dorpen in onze gemeente.

Tal van aspecten werden en worden daardoor beïnvloed. Denk aan zaken als bereikbaarheid en verkeer, milieu, veiligheid, stof-, geluid- en trillingshinder, gebruik van de spoorlijn etc. Deze (beleids)nota zou uiterlijk in november 2006 worden opgeleverd.

We zijn inmiddels drie jaar verder. Er is echter nog steeds geen nota. Laat staan samenhangend beleid.

Deze aangekondigde bezuiniging mag niet leiden tot het schrappen van de nota. Integendeel! Naast de effecten van de Betuwelijn zijn er tal van andere ontwikkelingen op en rond het spoor die invloed hebben op de leefbaarheid. De nota dient juist een bredere basis te krijgen. Alle aspecten die met het spoor van doen hebben dienen in ogenschouw genomen te worden.

Wetgeving wijzigt (geluidshinder, milieu), regels en regelingen worden aangepast (Raillijst), plannen worden gelanceerd (lightrail) en spoorbeheerder Prorail tracht overgangen te sluiten en sluit uitbreiding van het aantal (goederen)treinen niet uit.

De gemeente dient ons inziens een heldere en brede, allesomvattende visie op het spoor te ontwikkelen. Wat wil ze met het spoor, wat kan ze met het spoor, hoe kan ze de burgers het best beschermen tegen negatieve gevolgen. Maar ook: hoe kunnen de gemeente en haar inwoners maximaal profiteren van de aanwezigheid van de spoorlijn(en)?

Er zijn genoeg thema’s die aandacht behoeven. Wij geven er hier enkele:

1. Bereikbaarheid. Hoe zorg je dat de dorpen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Denk bijvoorbeeld aan de tweedeling van Velp.

2. Hoe ga je om met de herhaalde verzoeken van ProRail om sluiting van overwegen?

3. Hoe zit het met de isolatie van woningen (Raillijst)? Is de gemeente alleen maar uitvoerder van de wet of komt ze ook op voor de belangen van de inwoners van Rheden? Welke acties worden daarvoor ondernomen? Hoe kunnen we dat versnellen?

4. Hoe kan de gemeente invloed uitoefenen op het beperken van geluid- en trillingshinder?

5. Welke plaats moet het spoor hebben in rampenplannen? Hoe staat het met het vervoer van gevaarlijke stoffen?

6. Hoe wil ProRail het spoor in de komende 10 – 20 jaar inzetten en belasten met personen- en goederenvervoer? Zijn de 21 goederentreinen echt het maximum of moeten we ons voorbereiden op meer treinen?

7. Wat is de status en de gevolgen van de light-railplannen van de Stadsregio? Moeten stations ge- of verbouwd worden? Wordt aansluiting met streek- en treinvervoer goed geregeld?

8. Hoe ga je om met de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij?

9. Hoe zit het met de 13 à 14 miljoen voor de spoorweg in Velp?

10. Hebben de via Hart van Dieren weggevloeide gelden (financiële) gevolgen voor de rest van de spoor in Rheden?

11. Hoe gaat de gemeente om met de nieuwbouw van woningen langs het spoor? Heeft de gemeente daarin niet een inspanningsverplichting om het spoor in alle opzichten leefbaar te houden of te maken voor de omgeving?


Er zijn echter nog talloze andere vragen die met het spoor te maken hebben en waarover dient te worden nagedacht.

Voor het opstellen van de Nota hoeft de gemeente niet voor alle zaken opnieuw het wiel uit te vinden. Zij kan prima gebruik maken van ervaringen bij andere gemeenten en regio’s. Daarnaast houden verschillende groepen in de gemeente Rheden zich actief bezig met het spoor. Denk aan Geen Noordtak Velp (GNV), Tijdelijke Aftakking Katastrofaal (TAK) en het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA). Deze organisaties hebben in de loop der jaren veel expertise opgebouwd en zijn m.i. voluit bereid om de gemeente van advies te dienen en met haar samen te werken. Voor veel wijk- en dorpsbelangenverenigingen (waarvan er een aantal in platform TAK zijn verenigd) is het spoor eveneens een belangrijk onderwerp.

Wij bepleiten dan ook dat het gemeentebestuur de volgende stappen onderneemt:

. Ontwikkel, liefst in samenwerking met genoemde partijen, de Nota Spoor en start daar zo spoedig mogelijk mee.

. Plaats het Spoor in een aparte wethoudersportefeuille. De spoorproblematiek valt nu door zijn diversiteit onder verschillende andere portefeuilles (infrastructuur, milieu, veiligheid). De ontsnippering vergroot de focus en samenhang van beleid en maakt het eenvoudiger om op ontwikkelingen te anticiperen. Geef in ieder geval een wethouder de regie over alle zaken die met het spoor te maken hebben. Ook in de ambtelijke organisatie dient er één spoorregisseur te zijn waar alle draden samenkomen.

. Stel naar analogie van de Dierense Tafel van 10 een Rhedense Spoorconferentie in voor regulier overleg met alle groeperingen die zich met het spoor bezighouden. Dit overleg houdt zich niet alleen bezig met de actuele situatie maar kan ook dienen voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. De frequentie kan afhankelijk van de actuele situatie variëren maar dient minstens twee- à driemaal per jaar plaats te vinden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Geen Noordtak Velp,
G. de Kuijper, voorzitter

donderdag 18 september 2008

Raadslid Piet Wubs vraagt naar Spoornota

Fractievoorzitter Piet Wubs van Gemeentebelangen verdient een grote pluim.

Hij vroeg in de raadsvergadering van 2 september naar de status van de Spoornota.

De Spoornota kan, blijkens de woorden van dhr. Wubs, in ieder geval op de steun van Gemeentebelangen rekenen.

Ik ben minder tevreden over het college. Om alle onduideljkheid over de bedoelingen van het college ten aanzien van die spoornota weg te nemen bijgaand de letterlijke transcriptie van het gesproken verslag.

Sprekers zijn dhr. Piet Wubs van Gemeentebelangen, wethouder Hans Elsenaar en de voorzitter van de raadsvergadering op die avond, mevr. Geertje van der Burg.

-----------------------------------
Voorzitter Van der Burg: ......De volgende vragensteller is van Gemeentebelangen, de heer Wubs. Gaat uw gang!

Dhr. Wubs(fractievoorzitter Gemeentebelangen): Dank u wel voorzitter. Twee vragen, ..eh..de eerste vraag is ..eh..en ik las in de lijst van toezeggingen dat er al weer iets geroepen is. Maar in 2005, toen zat ik nog niet in deze raad dus ik praat van voor mijn tijd. Toen is er, schijnt er een motie aangenomen te zijn. Niet schijnt! Er ís een motie aangenomen: Spoornota.

Die zou in 2006 klaar zijn maar we zijn gewend dat dingen uitlopen in deze raad inmiddels. We zijn nu twee jaar verder en er is nog steeds niets. Ja dat wil zeggen er is nou weer een toezegging dus mijn vraag is eigenlijk: Hoe staat het er mee? En ik hoop dan ook tegelijkertijd dat het wat hier toegezegd wordt in punt 166 er niet toe leidt dat de Spoornota verdwijnt. Da’s de eerste vraag.
(Noot Theo Kooijmans: dhr Wubs stelt nog ’n vraag over een ander onderwerp)


.......

Wethouder Elsenaar: ..ehm..Over het spoor. Mijnheer Wubs heeft daar een vraag over gesteld. ..ehm..Op dit moment is er zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg met ProRail en met de gemeente over zaken die spelen op het spoortraject hier in de gemeente Rheden. We hebben met ..eh.. ProRail afgesproken dat wij mekaar in oktober opnieuw zullen treffen. Verder heeft u in de kadernota heeft u gelezen dat het college voornemens is om geen uitvoering te geven aan de motie en u kunt ‘n ..eh.. definitief voorstel van het college tegemoet zien uiteraard voor het eind van het jaar. Dus dat is ..eh.. hetgeen wat ik ..eh.. daarover kan melden...mijnheer Wubs.

Dhr. Wubs: Voorzitter? Mag ik dan een aanvullende vraag stellen?

Voorzitter Van der Burg: Mijnheer Wubs. Vierde kwartaal 2008. U heeft het goed gehoord hè? Dan krijgen wij een voorstel met betrekking tot de spoornota.

Dhr. Wubs: Jawel maar ik heb dus nog een aanvullende vraag want de discussie doen we niet. Maar de aanvullende vraag is deze...

Voorzitter Van der Burg: Ja?

Dhr. Wubs: Het college is dus van zins om af te wijken van een aangenomen motie in deze raad?

Voorzitter Van der Burg: Het college!

Wethouder Elsenaar: Het college komt met een definitief voorstel naar u toe. En dat kunt u eind van deze maand.. of sorry.. eind van dit jaar kunt u dat tegemoet zien

Voorzitter Van der Burg: Dank u wel. Ik denk dat mijnheer Wubs even geduld moet hebben. Dat moeten we allemaal wel eens even. Maar.....

Dhr. Wubs: Dat geduld heb ik wel. Ik hoop dat de raad goed luistert. Daar gaat het me om!

Voorzitter Van der Burg: Ik geloof dat de raad nog steeds goed luistert. Daar kan ik u over geruststellen. Dan liggen er nog twee andere vragen......
---------------

(waarna wordt overgegaan op een ander onderwerp)

woensdag 17 september 2008

Wijkvernieuwing Velp-Zuid - Samen gestaag op weg

De wijkvernieuwing Velp-Zuid komt traag op gang. Vorige week werd de gemeenteraad over de voortgang bijgepraat door de procesmanager.

De partijen, Vivare, Gemeente en het Wijkplatform, worstelen nog met de invulling van de wijkvisie. De raad wordt toch ’n beetje ongeduldig. De wijkvisie zou al in het voorjaar worden opgeleverd maar is al ’n paar keer uitgesteld.

Niet zo verwonderlijk want een wijk met duizenden bewoners moet op de schop en dat vraagt nu eenmaal veel tijd. Je kunt niet alles tegelijk doen en plannen moeten geleidelijk aan concreter worden.

Op dit moment wordt daarom vooral ingezet op korte-termijn acties zoals de bestrijdng van hondenpoep, en buurtbijeenkomsten., het vuurtje brandend houden.

De echte discussie kan beginnen zodra de wijkvisie er is.

Bijgaand de presentatie. Het was wel een enthousiaste presentatie maar als je goed leest wordt eerlijk aangegeven waar de schoen (van de voortgang) wringt. Dat kan ik wel waarderen.

dinsdag 16 september 2008

Bloemershof

Vorige week presenteerde de architect en een installatiebureau hun plannen en ontwerpen voor Bloemershof in Dieren. Het zag er mooi uit.

Open, transparante gebouwen waar het daglicht doorheen speelt. De architect sprak van aansluiting op het Veluwemassief, van een versteende boomstructuur. Jaja, de woorden zijn vaak net zo belangrijk als de plaatjes.

De installateur legde uit hoe duurzaam met het gebouw wordt omgegaan. De koeling/verwarming bijvoorbeeld wordt voor een groot deel uit de betonnen wanden gehaald via betonkernactivering. Door het beton worden, met water gevulde, buisjes geleid die de betonmassa op een constante temperatuur houden en zo zorgen voor een stabiele temperatuur binnen het gebouw.

Er was ook een maquette waar ik een presentatie van heb gemaakt.
Klik op onderstaande afbeelding om naar Picasa te gaan. Als u daar op "Diavoorstelling" klikt wordt de presentatie schermbreed weergegeven.
U kunt de presentatie volledig zelf besturen.U beweegt de muis dan naar de onderzijde van het scherm waar u zelf bepaalt hoe u door de voorstelling wilt gaan. Snelheid, stilzetten, terug of vooruit. U eindigt de voorstelling door op X te klikken.Ziet er allemaal goed uit maar het kost wel ’n paar centen. De kosten worden nu geraamd op zo’n 7,2 miljoen euro. Daarbovenop moet met nog eens 10% gerekend worden zodat het totaal uitkomt op 8 miljoen euro. En die kosten zijn bijna een verdubbeling van de ramingen van 2006. Toen was het complex geraamd op 4,2 miljoen euro. Vorige week werd nog wel op een opzichtige manier geprobeerd om die kosten naar elkaar toe te praten maar een verdubbeling in twee jaar tijd praat je niet recht. Ook niet met suggesties over energiebesparing, mogelijke subsidies en een hogere huur voor bijv. de Tender die het Rhedens dan zou moeten betalen.

En bovenal: het is in strijd met de uitgangspunten die de raad voor het project had meegegeven: sober en doelmatig.

Het probleem is dat een Dierense bewonerscommissie heeft meegewerkt aan de planontwikkeling.

Blijkbaar zijn daarbij weer eens onduidelijke kaders gesteld.

En nu zit de raad met de gebakken peren. Zijn er raadsfracties die vraagtekens bij de plannen durven te plaatsen? En niet alleen vraagtekens maar ook durven te zeggen dat het allemaal veel te veel geld gaat kosten. Geld dat niet voorhanden is. Kortom partijen met politieke moed en karakter.

Blijf er bovenop zitten. En hou de controletouwtjes strak in handen.

Maak niet dezelfde fouten als in Hart van Dieren. Daar zit niemand op te wachten.

maandag 15 september 2008

Beekhuizen, de PvdA en het Postkantoor


Even in aansluiting op het bericht over no-go area Beekhuizen.
De openbare toegankelijkheid zou zijn gewaarborgd. Dat ligt getuige de vragen en opmerkingen van VVD-raadslid dhr. Boehmer toch iets anders. Bezoekers worden van het terrein geweerd.

Nadat de Proeftuin op op het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen in Velp door de gemeenteraad werd afgeserveerd gooide het college de handdoek in de ring en kwam toenmalig PvdA-wethouder Wilschut met het voorstel om Beekhuizen aan de krakers, die het terrein al jaren bezet hielden, over te doen.

Om het wat nauwkeuriger te zeggen : uit pragmatisch oogpunt werd gekozen voor de Woningbouwvereniging Gelderland.

Ik zal hier toch nog maar even uit de doeken doen hoe dat werkt.

Terrein Beekhuizen (met uitzondering van een vrije kavel voor de bouw van een villa) werd in erfpacht gegeven aan Woningbouwvereniging Gelderland.

Woningbouwvereniging Gelderland verhuurt de woningen weer aan de krakers en laat het beheer van het terrein eveneens in handen van dezelfde mensen. Daarmee worden zij getransformeerd in nette huurders die een woninkje van deze vereniging huren.

Deze, wettelijk toegelaten, woningbouwvereniging is in feite in handen van de krakers zelf. De WvbG is een kleine vereniging die enkele tientallen panden in zijn bezit heeft waaronder een aantal voormalige kraakpanden. De huurders organiseren zich, meestal per object, in verenigingen of stichtingen en nemen het grootste deel van de beheertaken over van de woningbouwvereniging, inclusief woningtoewijzing. Daarnaast zijn ze ook nog eens individueel lid van de WBVG en hebben zo grote invloed op het beleid van de woningbouwvereniging.

Via deze constructie kwam Beekhuizen dus definitief in handen van de krakers.En het is nog legaal ook. De gemeente doet immers geen zaken met de krakers zelf maar met de Woningbouwvereniging Gelderland.

Onlangs kwam PvdA-er Van Couwenhoven met een onderzoek van de Woningbouwvereniging Gelderland op de proppen naar de haalbaarheid van jongerenhuisvesting in het te koop staande gebouw van het Velpse postkantoor. Dat onderzoek was op verzoek van de PvdA door deze Woningbouwvereniging Gelderland uitgevoerd.

Wat de gemeente nou met dat onderzoek aan moet is onduidelijk. Het postkantoor is eigendom van TNT. Die verkoopt het pand naar eigen goeddunken en tegen de voor TNT meest acceptabele voorwaarden. Dat gaat blijkbaar niet volgens de wensen van de PvdA.

Kennelijk onderhoudt de PvdA warme banden met die Woningbouwverening Gelderland en zit ze graag met deze club aan tafel. Niks mis mee hoor. Moeten ze zelf weten. Maar het maakt duidelijk waar de sympathieën van de PvdA liggen. En zo kan de PvdA zich, zoals ze graag wil, profileren als "links".

Zolang de PvdA maar niet denkt aan een Beekhuizen-scenario!

zondag 14 september 2008

Agnes Kant en Innoforte (Help)

Volgens de website van Innoforte zal Agnes Kant, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de SP, op 10 oktober de officiële opening van het vernieuwde Jagthuis verrichten.

Ik werd daar vandaag op gewezen via een, overigens anonieme, reactie, op het Dossier Innoforte. Daarin werd in een adem verteld dat het nog steeds (of opnieuw) rommelt op de afdeling blauw, de interne aanduiding van Innoforte voor het Lorentzhuis.

Ik feliciteer Innoforte van harte met het vernieuwde Jagthuis. Dat is natuurlijk heel mooi voor Innforte en ik geloof best dat ’t prachtig is geworden maar ik vraag me af of Agnes Kant ook weet heeft van weblog innoforte.punt.nl.

De weblog fungeert als een soort katalysator voor de onvrede die van tijd tot tijd de kop opsteekt en een discussieforum voor ex-medewerkers en huidige medewerkers van Innoforte, zowel mensen die ontevreden zijn als medewerkers die loyaal zijn aan het management. Nu zijn er blijkbaar opnieuw problemen. In hoeverre hier sprake is van persoonlijke animositeit of van structurele organisatieproblemen kan ik niet beoordelen.

Volgens reacties op de weblog is het aan medewerkers verboden om innoforte.punt.nl te bezoeken. Ik weet niet of dat klopt maar ik vraag me af of Agnes Kant daar dan ook voorstander van is?

Ik kan me voorstellen dat het aan medewerkers verboden wordt om op het bedrijf en onder werktijd gebruik te maken van internet. Puur om de voortgang van de werkzaamheden niet te hinderen. Maar je kunt toch geen verbod uitvaardigen om de weblog in je vrije tijd te bezoeken. We leven niet in China!

Ik mag aannemen dat de lokale SP en de mensen achter innoforte.punt.nl mevrouw Agnes Kant gewezen hebben op de problemen. Toch?

Ben benieuwd wat mevrouw Kant daarover gaat zeggen.

zaterdag 13 september 2008

VVD heeft no-go area Beekhuizen aan zichzelf te danken

Vorig jaar werd de “Proeftuin” op het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen in Velp afgeschoten.

Bewoners in de wijk vreesden voor verkeersoverlast en zij werden daarin stevig gesteund door de VVD.

Die proeftuin kwam er dus niet. In plaats daarvan kregen de toenmalige krakers het terrein definitief in hun macht.

Beekhuizen werd in erfpacht gegeven aan Woningbouwvereniging Gelderland. Deze woningbouwvereniging verhuurt de woningen vervolgens weer aan de krakers. Daarmee werden deze krakers getransformeerd in nette huurders die een woninkje van deze vereniging huren.

Deze, wettelijke toegelaten, woningbouwvereniging is in feite in handen van de krakers zelf. Zie daarvoor mijn bericht Roofgoed (klik hier).

Via deze constructie hebben de voormalige krakers nu de facto de zeggenschap over Beekhuizen.

Bij de behandeling van het betreffende voorstel werden nog wel mooie woorden gesproken. Onder andere over de vrije toegankelijkheid van het terrein. Die zou gegarandeerd worden.

Wat schetst echter mijn verbazing? Afgelopen dinsdag merkte uitgerekend VVD-raadslid Boehmer, een van de grote tegenstanders van de proeftuin, op dat de omwonenden niet op het terrein worden toegelaten en dat zelfs honden worden ingezet om mensen van het terrein te houden. Hij sprak daarbij over klein-Cuba.

Het slappe antwoord van PvdA-wethouder Kuiper daarop was dat hij in overleg zou treden met de Woningbouwvereniging Gelderland.

Kortom, Beekhuizen is een no-go area geworden.

En dat is niet in het minst te danken aan de acties van VVD-raadslid Boehmer en zijn VVD. De ironie wil dat dat juist de heer Boehmer en zijn VVD destijds de grootste tegenstanders van de Proeftuin waren. Dan moeten ze nu niet gaan piepen over Cubaanse toestanden. Ze hebben deze situatie vooral aan zichzelf te danken.

vrijdag 12 september 2008

VVD

De Rhedense VVD doet het goed. Onder leiding van Ronald Haverkamp wordt er flink aan de weg getimmerd, de website is actueel en de VVD is er als de kippen bij als iets aan de hand is. Kortom: de VVD zoekt waar mogelijk de publiciteit en laat zien dat ze er is.

De partij wacht niet af tot er een issue op haar weg komt waarmee ze zich kan profileren maar gaat zelf op zoek naar zaken die aandacht verdienen. Met de woningbouwdiscussie heeft ze een serieus Rhedens onderwerp te pakken.

En, ik heb het al eens eerder gezegd, op goed getimede momenten passeert de VVD de sociaal-democraten ter linkerzijde.

Haverkamp en de zijnen doen het dus prima.

Ik heb op zijn verzoek ook eens een kijkje genomen in de verse beginselverklaring, geschreven door VVD-aanvoerder-manager Rutte.

De beginselverklaring opent aldus:

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven. Om het leven niet zomaar voorbij te laten gaan, maar het juist met verve te leven.

De VVD gaat in het offensief tegen de terreur van de middelmaat. Vóór de hardwerkende Nederlander die vorm en inhoud geeft aan de eigen toekomst. Vóór vakmensen, leraren, politieagenten en wie werkt in de verzorging. Vóór wie het lef heeft een eigen bedrijf te beginnen. De VVD strijdt voor verheffing van de onderklasse: door goed onderwijs en door mensen niet afhankelijk te maken van de overheid maar hen te helpen op eigen benen te staan.
De VVD wil er zijn voor ieder die iets van zijn of haar leven wil maken.

Wie kan daar nou tegen zijn? Met die “verheffing van de onderklasse” lijkt het potdomme wel of Troelstra uit zijn graf is opgestaan. Heel erg sterk Maar dan steekt toch het achterdocht-duiveltje de kop op. Wat wordt er bedoeld met “onderklasse”? Heb je het dan over mensen die in de verdrukking zitten, die minder kansen krijgen of hebben gekregen? Of heb je het dan over gepeupel, het plebs. En daar krijg ik van de VVD niet altijd goed hoogte van.

Maar laat ik me niet verliezen in vooroordelen en het zo objectief mogelijk proberen te bekijken. Ik heb er eens doorheen gelezen en het ziet er goed uit. Een gekortwiekte overheid die zich moet beperken tot enkele kerntaken, eigen verantwoordelijkheid van de burger, ontplooing van het individu, lage belastingen, goed onderwijs en natuurlijk de vrije markt.

Geen zaken waar je je aan kunt storen maar ik zou daar dan wel de sociale kant aan willen toevoegen. En aan die vrije markt zitten ook grenzen. Die moet niet vertaald worden in rauw kapitalisme waar het alleen nog maar draait om geld en ikke, ikke, ikke.

De geliberaliseerde markt heeft de afgelopen jaren vooral goed voor zichzelf gezorgd. Jan Modaal is er ondanks exploderende bedrijfswinsten niet veel op vooruit gegaan. De vrije marktwerking in de publieke sector is ook geen onverdeeld succes. De daarmee gepaard gaande schaalvergroting zorgt voor een steeds verdergaande verschraling in bijivoorbeeld de zorg of het onderwijs. Het individu waar de VVD voor zegt te staan wordt daarin geduceerd tot een radertje in de procesmachine of op zijn best een product. En ik vrees dat met de vrije markt vooral het arbeidspotentieel wordt bedoeld. Dat de arbeidsmarkt voor de bedrijven ruim genoeg moet zijn om te kiezen uit de door Rutte in zijn inleiding genoemde “onderklasse”. Om zo de lonen zoveel mogelijk te drukken.

Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat ieder verantwoordelijk is voor zichzelf. Dat zal ieder weldenkend mens aanspreken. Maar een geciviliseerde samenleving dient als geheel haar verantwoordelijkheid te nemen voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen of die buiten hun schuld, misschien wel juist door die vrije markt, in de vernieling raken. Ik had dan ook graag een of meer keren het woord solidariteit in de beginselverklaring willen zien.

In de beginselverklaring is ook niks te vinden over burgemeesters-verkiezingen of referenda. Zaken waar de VVD tot voor kort nog voorstander van was. Wel weer goed is de nadruk op het joods-christelijk-humanistisch gedachtengoed en de Verlichting, de fundamenten van onze samenleving.

Met bovenstaande kanttekeningen: die beginsel verklaring ziet er er dus goed uit. Pluim voor de VVD.

En daar draagt de lokale VVD op dit moment goed aan bij.

Trek nou alsjeblieft niet de conclusie dat ik het zo goed met de VVD kan vinden. Verre van dat. Ik kijk door alle mooie verhalen echt wel heen. Mijn voorraad azijn is nog groot genoeg en mocht die op raken dan vult de VVD die voorraad vanzelf weer aan. Op zeker!

Waar het mij om gaat is het politiek acteren. En dat doet de VVD-fractie in mijn ogen stukken beter dan de meeste andere partijen in de raad hoewel er bij andere partijen enkele individuele raadsleden zijn die het eveneens goed doen. En dan denk ik met name aan mensen als Barbara de Vos (Gemeentebelangen) en Hendri Witteveen (ChristenUnie) met runners-up Janet Duursma (GroenLinks) en Lyan van Vliet (SP)

Met hen ben ik het overigens ook niet altijd eens. En met de een ben ik het vaak eens en met de ander vrijwel nooit. Maar dat had u vast ook niet verwacht. Het gaat bij mij om geloofwaardigheid. Meent iemand wat ie zegt of is het alleen maar 'n pose.

Ik ben niet tegen politiek of politici. Integendeel. Zolang recht en rechtvaardigheid maar de leidraad is. Ik ben wel tegen manipulerende bestuurders en politici die de burger niet zien staan. En tegen politici die als makke schapen achter die bestuurders aanlopen.

Ik moet nou echt op- en de azijnfles dichthouden.

Was dit nou ’n positief of ’n negatief stukje?
U mag 't zeggen.

donderdag 11 september 2008

Duurzame A12


Presentatie van de Stichting Duurzame A12 aan de Rhedense gemeenteraad op 9-9-2008.

Klik op bovenstaande afbeelding om de presentatie vergroot weer te geven. U gaat dan naar Picasa. Als u daar op "Diavoorstelling" klikt wordt de presentatie schermbreed weergegeven.

U kunt de presentatie volledig zelf besturen.
U beweegt de muis dan naar de onderzijde van het scherm waar u zelf bepaalt hoe u door de voorstelling wilt gaan. Snelheid, de voorstelling stilzetten, terug, vooruit, stoppen of beëindigen. U eindigt de voorstelling door op X te klikken.


De Stichting Duurzame A12 blijft op zoek naar politiek steun voor haar plannen met de A12 tussen Velperbroek en Waterberg.

Eerder bleef die politieke steun voor de stichting uit. In het voorjaar werd de toegezegde financiële steun voor een haalbaarheidsonderzoek ingetrokken. Nu heeft de stichting dankzij donaties van bedrijven en particulieren zelf opdracht kunnen geven voor een onderzoek. Een fantastische prestatie. De resultaten van het onderzoek zullen in het najaar worden meegenomen bij de inspraak op het Ontwerp Tracé Besluit A12 Velperbroek-Waterberg dat eveneens in het najaar wordt verwacht.

Inmiddels zijn de ideeën van de Stichting voor overkapping van de A12 ook elders in het land opgevallen. (Zie daarvoor onder andere de eerdere posting Overkapping A1-A10 wel, waarom A12 dan niet?).De regio Amsterdam maakte er dankbaar gebruik van. Daar dringen bestuur en de politiek nu stevig aan op overkapping van de A10. Een opsteker voor de Stichting Duurzame A12 en het helpt om het doel van de stichting, overkapping van de A12 tussen Velperbroek en Waterberg, naderbij te brengen.

De voorgestelde overkapping heeft positieve effecten op het milieu, de leefbaarheid en de gezondheid van een dikke 40.000 mensen en hun nakomelingen. Bovendien kan de regio zich op deze manier in een klap op de innovatiekaart én op de duurzaamheidskaart van Nederland en Europa zetten.

Het zou geweldig zijn als de lokale en regionale politiek zich als een man achter de Stichting Duurzame A12 schaart.

Meer berichten over de duurzame A12 vindt u in het Dossier Duurzame A12.

woensdag 10 september 2008

Opheffing geheimhouding BC 2005 volledig te danken aan D66 en SP

SP-raadslid Lyan van Vliet wilde tijdens de vergadering van 2 september nog even nog even aanstippen dat de opheffing van de geheimhouding van de businesscase vooral te danken was aan.......

Ik neem aan dat ze iets wilde zeggen in de trant van "de inspanningen van de statenfracties van D66 en de SP hebben ervoor gezorgd dat de BC openbaar werd" maar daar kreeg ze de kans niet voor.

(Gisteren sprak ik mevr. Van Vliet nog even na de raadsavond. Zij zegt dat ze dit zeker wel gezegd heeft. Of ík heb 'n geheugenlek of mevr. Van Vliet dénkt dat ze gezegd heeft wat ze wilde zeggen. We zullen het horen zodra de volledige geluidstape van de raadsvergadering op de website van Rheden staat.)

Feit blijft dat VVD-fractievoorzitter Haverkamp haar de mond wilde snoeren met de opmerking dat de Rhedense raad al eerder om opheffing van de geheimhouding had gevraagd (en daarmee suggereerde dat de raad grotendeels verantwoordelijk was voor die opheffing van de gehiemhouding). Ik vermoed dat in de raad (en zeer waarschijnlijk sowieso binnen de coalitie-partijen PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie) was afgesproken dat niemand zou refereren aan de inspanningen van D66 en de SP.

Het klopt dat de raad en met name de VVD daar eerder om had gevraagd. De stuurgroep van Hart van Dieren besloot toen met een stem vóór (Rheden) en twee stemmen tégen (Provincie, ProRail) om die geheimhouding niet op te heffen. Reden: de ramingssystematiek van ProRail mocht niet bekend worden. Dat accepteerde de Rhedense raad inclusief de VVD. Daarna heeft de raad en zeker niet de VVD nog verder aangedrongen op opheffing van de geheimhouding.

Die eer komt volledig toe aan Martijn Leisink en zijn Gelderse D66-statenfractie die gesteund door de Gelderse SP aantoonde dat er voor bestendiging van de geheimhouding drogredenen waren gebruikt. De Gelderse fracties van D66 en de SP hebben dat volledig voor elkaar gebokst waarbij Martijn en zijn D66 het leeuwendeel van het werk hebben verricht. ProRail en vooral gedeputeerde Van Haaren konden er niet meer omheen.

En die eer komt zeker niet toe aan de Rhedense gemeenteraad of de Rhedense VVD. Die vond de geheimhouding wel best. Anders had ze zich wel meer ingespannen.

Beste Lyan van Vliet: Je mag voor jouw SP best de eer opstrijken die haar toekomt en laat je niet van je à propos brengen door interrupties van andere raadsleden die de druiven te zuur vinden.

dinsdag 9 september 2008

Heeft Rheden een derde stedenband nodig?

Door: Barbara de Vos, gemeenteraadslid in Rheden voor Gemeentebelangen

Heeft onze gemeente een stedenband nodig met een gemeente in het verre Zuid Afrika?

Gemeentebelangen zegt NEE.

De zin van een stedenband is dat inwoners (muziekkorpsen, sportverenigingen etc.) over en weer bij elkaar komen, dat scholen uitwisselingsprogramma’s opstarten, dat onze ‘oude’ brandweerwagens nu in Cheb blussen, – kortom, dat er een “voelbare” band is. Dit is bij de Breede River-gemeente in Zuid Afrika niet mogelijk, hier gaat het om ontwikkelingshulp. En dat is absoluut geen kerntaak van een gemeente. Daarmee houden zich al ontelbaar vele organisaties bezig, wij hebben er zelfs een ministerie voor.

Let wel: Gemeentebelangen is er niet op tegen om een helpende hand te bieden, maar doe dat dan op projectbasis.

Zo is het trouwens ook 2 jaar geleden begonnen, maar het kleine sneeuwballetje van toen is inmiddels een enorme bal geworden, ambtenaren en collegeleden (de helft is al niet meer in dienst van onze gemeente!) namen een kijkje aldaar en men wilde het een vaste vorm geven: een stedenband. De in het raadsvoorstel genoemde kosten á 10.000,- Euro zijn slechts het topje van de ijsberg, over de verdekte kosten van tot nu toe plm. 75.000,- Euro voor de niet gewerkte uren wordt niet gesproken.

Ik vind het heel jammer dat Pedro Canters, fractievoorzitter van de PvdA, niet aanwezig was op de raadsvergadering afgelopen dinsdag, want ik wilde het met hem hebben over zijn schaamtegevoel.

Op de informatieavond vorige week schaamde hij zich voor onze vragen zoals o.a. “Wat is de meerwaarde van een stedenband voor onze inwoners?” en “wat zijn de werkelijke kosten?” Vragen die gebaseerd waren op geluiden die ons door de bevolking aangedragen werden (75% wil geen stedenband aangaan), en om die te vertegenwoordigen zitten we tenslotte in de gemeenteraad, het hoogste democratische orgaan in de gemeente!

De heer Canters mag zich inderdaad schamen, en wel voor twee dingen:
Daarvoor dat hij blijkbaar geen boodschap heeft aan de mening van de inwoners, en daarvoor dat hij raadsleden, die wél de stem van de burgers in de raadszaal laten horen, de mond wil snoeren door ze in een onkies hoekje te plaatsen.

Barbara de Vos
Fractielid Gemeentebelangen

NB: Het college heeft het raadsvoorstel inmiddels teruggetrokken en komt volgende maand met een nieuw voorstel. De fractie van Gemeentebelangen heeft onderstaande kaders voor dit onderwerp op papier gezet en aan het college gestuurd.

----------------------------------------------------

Zoals in de raadsvergadering van 2-9-08 afgesproken maakt de fractie van Gemeentebelangen hierbij graag gebruik van de gelegenheid om kaders te stellen voor het nieuw te schrijven raadsvoorstel Breede River.

1. Geen stedenband maar projectwerk

- Het aangaan van een stedenband wordt door de meerderheid van de
inwoners niet als zinvol gezien. De gemeente Breede River is veel te ver
weg, en een uitwisselingsprogramma (zoals met Cheb en Burgdorf) is niet
mogelijk, waardoor ook minder betrokkenheid zal ontstaan.

- Bij een stedenband zou sprake zijn van structurele ontwikkelingshulp
Daarmee houden zich al –tig organisaties (inclusief een ministerie) bezig,
en het is de vraag of dit een taak van de gemeente is.

- Een stedenband schept verwachtingen en verplichtingen die we misschien
niet meer na kunnen komen als onze gemeente in een financieel slechte
positie zou verkeren.

- Een evaluatie van de tot nu toe bestaande stedenbanden en partner-
schappen inclusief plannen voor de toekomst.

2. Transparant financieel plaatje

- De in het raadsvoorstel genoemde kosten van 10.000,- Euro zijn het topje
van de ijsberg, de werkelijk te maken kosten zijn veel hoger. Naar
schatting moeten tot nu toe ca. 20 werkweken van ambtenaren en
collegeleden bij de kosten opgeteld worden. (Dit is moeilijk uit te leggen
aan burgers die vaak maandenlang op een antwoord op hun brief wachten)

- Een overzicht van de te verwachten kosten tot 2010 als de subsidie van de
VNG eindigt, inclusief de personeelskosten, en een bijbehorende dekking.
Achteraf graag een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten.

3. Ondersteuning op projectbasis

- De toegezegde hulp op het gebied van afvalverwerking bieden op projectbasis.
- Beperking van het frequent heen en weer reizen van bestuurders en ambtenaren, en zoveel mogelijk gebruik maken van digitale communicatiemiddelen, wat ook het milieu zal sparen.

maandag 8 september 2008

Breede River revisited

Het voorstel voor een stedenband met Breede River werd afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering door het college van B&W teruggenomen. Dat is niet in het minst te danken aan de opmerkingen die Pedro Canters, de fractievoorzitter van de PvdA, een week eerder bij de orientatieavond (26 aug.) had geuit.

Hij schaamde zich voor vragen van collega-raadsleden over de bedoeling en de kosten van die stedenband die door verschillende fracties werden gesteld. Met name Barbara de Vos van Gemeentebelangen wilde meer informatie over de plannen van het college met Breede River en de opmerking van Canters leek dan ook in eerste instantie tot haar gericht. Zijn opmerkingen sloegen de discussie direct dood en er werd besloten om het Breede River-voorstel als hamerstuk af te handelen op de besluitvormende raadsvergadering van 2 september. Ik had daar al eerder op deze weblog over geschreven in Breede River en politiek correctheid.

De opmerkingen van Canters riepen in brede kring verzet op. Niet alleen Gemeentebelangen maar ook de VVD zetten vraagtekens bij de Breede River-plannen. Het Breede River-voorstel werd daarom toch als debat-stuk op de agenda van de raadsvergadering van 2 september geplaatst. Naar mijn mening volkomen terecht.

Barbara de Vos wilde afgelopen dinsdag nog wat vragen stellen aan Pedro Canters. VVD-raadslid Van den Burg, die avond voorzitter van de raadsvergadering, deelde mee dat Canters vanwege verkeers cq autoproblemen opgehouden was en later, in de loop van de avond, zou arriveren. Helaas bleef hij de hele avond afwezig. Jammer, ik had de vragen van Barbara de Vos en de antwoorden van Pedro Canters graag willen horen.

Het college nam het voorstel dus terug. Zij wil het voorstel nader onderbouwen. Op verzoek van Geertje van den Burg kunnen de raadsfracties hun kaders voor de Breede River-plannen indienen. We zullen zien wat dit brengt.

Er zijn honderden organisaties die zich met ontwikkelingshulp bezighouden. Dat is geen taak voor de gemeente en van een stedenband zal in de praktijk al helemaal geen sprake zijn. De geografische ligging staat dat in de weg. Er kan nauwelijks sprake zijn van het ontwikkelen van banden tussen de inwoners van de gemeente Rheden en de gemeente Breede River.

Bij de presentatie op de oriëntatieavond op 26 augustus werden de kosten door wethouder Tiemens bovendien gebagatelliseerd. De gemeente hoefde “alleen maar wat ambtelijke capaciteit” in de projecten te steken.

De kosten voor ambtelijke capaciteit kun je niet onder de mat vegen en tegelijkertijd roepen dat er in de gemeentelijke schatkist tekorten dreigen. Er zijn in de gemeente Rheden zaken genoeg die, soms al jaren, schreeuwen om ambtelijke capaciteit. Daarnaast is die ambtelijke capaciteit hard nodig voor de gemeente Rheden. Als dat toch “alleen maar wat ambtelijke capaciteit” kost dan hebben we binnenkort dus de Nota Spoor, draait de stedenband met Cheb en Burgdorf als een tierelier, zijn de problemen in Dieren opgelost, hebben we een prachtig plan voor Calluna, staat het winkelcentrum Velperbroek als een huis, zijn er 1100 woningen gebouwd, is de Groenestraat in Rheden een prachtig winkelgebied, heeft het Dierenasiel onderdak gevonden en loopt de uitvoering van de WMO als een zonnetje.

In de media werd eveneens afkeurend gereageerd op de Canters-cantate.
Gemeentebelangen vindt inmiddels steun bij de VVD die daarbij stevig aan de weg timmert. Op de VVD-site kwam ik een linkje tegen naar een interview met fractievoorzitter Ronald Haverkamp in het blad Binnenlands Bestuur waarin hij uitgebreid aan het woord komt over de Breede River-plannen.
Prima gedaan Ronald.