Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 11 november 2008

Kuiper's queeste

In de raadsvergadering van vanavond had het college niets te melden over de Traverse Dieren.

Luuk Kuiper was afwezig maar de burgemeester meldde dat Kuiper morgen (woensdag 12 november)in Den Haag is voor overleg over de Traverse Dieren.

Kuiper moest zich vanavond natuurlijk voorbereiden. Om 7 uur zit ie in de trein. Moet ie natuurlijk ook vroeg naar bed zodat hij goed voorbereid en fris op het ministerie en/of het Binnenhof verschijnt.

Bij de informatieavond van overmorgen, donderdagavond 13 november, wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de queeste van de wethouder.

Eens kijken of er dan wat meer duidelijkheid over de rijksbijdrage is.

Kom op Luuk. Verover die zilvervloot!

Bewoners Burg. de Bruinstraat aan Eurlings : "Laat ons niet weer in de kou staan"

Bewoners van de Burgemeester de Bruinstraat laten zich niet onbetuigd. In een brief aan minister Eurlings worden hij en zijn collega Cramer van VROM opgeroepen om de rijksbijdrage van 53,3 miljoen voor de Traverse Dieren intact te laten en de bewoners niet in de kou te laten staan.

---------------------------
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
t.a.v. minister C. Eurlings
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Dieren, 6 november 2008

Betreft: verkeerssituatie in Dieren

Geachte minister,

De afgelopen week hebben wij uw reactie gelezen op het idee om geld dat bestemd was voor het project Hart van Dieren elders te besteden.

Wij zijn enorm geschokt te moeten concluderen dat het voor u niet zeker is dat het verkeersprobleem in Dieren prioriteit heeft.

Onze straat, de Burgemeester de Bruinstraat met 9 woningen op een rij, parallel lopend aan de doorgaande Burgemeester de Bruinstraat, is al vanaf begin jaren 60 in afwachting van een oplossing voor de bestaande situatie. In eerste instantie heeft het rijk zijn verplichting verzuimd, na overdracht van de de weg naar de provincie heeft vervolgens de provincie de situatie buiten proporties laten groeien. Zie ook bijlage ‘Korte historie van de provinciale weg door Dieren (348) d.d. 4-11-2008.

In verband met de toename van het vrachtverkeer, dat hier afremt voor het stoplicht en dat afbuigt richting Apeldoorn, wordt de leefbaarheid hier steeds slechter. De intensiteit aan geluid en luchtvervuiling is werkelijk ontoelaatbaar. Vooral de mensen die hier al bijna 40 jaar wonen voelen zich erg in de steek gelaten door de overheid. Meerdere malen is er een oplossing beloofd en iedere keer haken ze af en laten ons met de brokken zitten. Deze weg, die een tijdelijke weg zou zijn, is een drukke weg met veel vrachtverkeer. Om hier pal langs te wonen moet er van overheidswege iets gedaan worden aan de genoemde geluidshinder en de luchtvervuiling.
Vooral van deze regering, waarbij het milieu zo’n paradepaardje is, mag toch verwacht worden dat er iets aan de leefbaarheid van mensen gedaan wordt. Mensen die al decennia lang wachten op een gebaar van de overheid.

Met klem verzoeken wij u en uw collega mw. dr. J. H. Cramer, om de eerder toegezegde gelden voor Dieren, 53,3 miljoen euro, zo spoedig mogelijk toe te kennen.
Laat ons niet weer in de kou staan!

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan ons gebied om de situatie te bekijken.

Hoogachtend,

namens de bewoners Burgemeester De Bruinstraat 82 t/m 98, 6953 AH Dieren,

Naam, Adres
(noot TKO: ivm privacy zijn naam en adres van de bewoner die de brief schreef verwijderd)
cc mw. dr. J.H. Cramer, minister van VROM
cc dhr. I.B. Sneep, griffier commissie Verkeer en Waterstaat
cc dhr. M. van der Leeden, griffier commissie VROM

Tafel van 10 blijft niet achter

Ook de Tafel van 10 pleit voor het behoud van de rijksmiddelen voor de Traverse Dieren.

In de brief aan de Tweede Kamer spreekt oud-PvdA-gedeputeerde Oege Feitsma namens de Tafel van 10 zijn verontrusting uit over de geruchten over de overheveling van de rijksbijdrage naar het Arnhemse station.

De organisaties die eerder samenwerkten in GBO Dieren worden nu apart genoemd. Een illustratie voor het uiteenvallen van het GBO tijdens het Tafel van 10-proces.

Feitsma geeft (waarschijnlijk onbedoeld) ook een lichte sneer naar de gemeente. Wethouder Kuiper sprak geruststellende woorden terwijl er in Den Haag wel degelijk serieus over gedacht wordt om de rijksbijdrage te korten. En dat wist gedeputeerde Marijke van Haaren, zoals zij bij de vergadering van Provinciale Staten op 29 oktober meldde, al een maand. En DUS moet Luuk Kuiper dat ook al langer geweten hebben. Als hij dat niet wist dan moet ie nooit meer beweren dat de gemeente en de provincie samen intensief in de zaak Traverse Dieren samenwerken en met elkaar optrekken. Zo'n uitspraak is dan niet meer dan gebakken lucht.

Onderstaand de brief van de Tafel van 10
----------------------------------------
Aan: de leden van de Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Betreft: Ongerustheid over het benodigde geld voor Hart van Dieren

Geachte leden,

Middels dit schrijven willen wij, namens bewoners en bedrijfsleven van Dieren, onze grote verontrusting overbrengen over het mogelijk inzetten van reeds lang aan Dieren toegezegde gelden, voor andere problemen in de regio.

Vorige week werden wij volkomen onverwachts gealarmeerd door koppen in de media, waarin de suggestie werd gewekt dat de tekorten bij het Arnhemse station (deels) zouden worden gedekt door geld dat eerder is toegezegd voor de traverse Dieren (project staat ook bekend als Hart van Dieren). Van de gemeente Rheden begrepen wij dat deze boodschap vanuit de ministeries niet werd bevestigd , hetgeen ons enigszins geruststelde. De daarop volgende uitspraken van minister Eurlings in de media dat ‘wij moeten begrijpen dat er meer problemen zijn in de regio’ doet ons helaas vermoeden dat wij hier toch met een serieuze overweging te maken hebben.

Al jarenlang kampt Dieren met de leefbaarheid in het dorp en de slechte verkeersdoorstroming. De doorgaande weg van Arnhem naar Zutphen gaat, evenals de spoorweg, dwars door het dorp. Dieren zuid en Dieren noord worden gescheiden door deze drukke verkeersader waar dagelijks - onder andere- honderden scholieren overheen moeten. Het probleem is al jaren geleden door ‘Den Haag’ onderkend, en er werd in de loop van 2004 53,3 mln. middels een ministiriële beschikking beschikbaar gesteld om het probleem op te lossen. Wij als bewoners en bedrijven in Dieren benadrukken dat we het uitermate belangrijk vinden dat dit geld nog steeds beschikbaar gesteld blijft worden voor de problemen in Dieren.

Nadat eerst een te ambitieus plan bleek te zijn opgesteld hebben wij in nauw overleg met de gemeente Rheden begin dit jaar aan een plan gewerkt dat zowel de verkeersproblemen als de leefbaarheid van het dorp op een betaalbare manier aanpakt. Dit plan kan rekenen op een groot draagvlak onder de bevolking en is in de gemeenteraad unaniem vastgesteld. Nog voor de zomer is dit plan aangeboden aan Den Haag. Men stelde aanvullende vragen, die tijdig zijn beantwoord. Vol verwachting werd uitgekeken naar een gepland gesprek op 28 oktober. Op 27 oktober werd deze afspraak via de e-mail afgezegd. Op 28 oktober verscheen het eerste bericht in de krant…

Even gloorde de hoop in Dieren dat de problemen na zo veel jaar eindelijk aangepakt zouden worden! Nu zijn wij bang dat het geld, gereserveerd voor Hart van Dieren, aangewend wordt voor onze grote buurgemeente, of mogelijk elders in de regio. Namens de inwoners van Dieren doen wij een dringend beroep op u dit niet te laten gebeuren. Laat ons niet verder verstikken in fijnstof en horensdol worden van het verkeerslawaai.

Het waren destijds Tweede Kamerleden die het probleem in Dieren onderkenden en het geld daarvoor via amendement in de begrotingen hebben vastgelegd. Wij rekenen nog steeds op de steun van de Tweede Kamer.

Namens onderstaande lijst van organisaties,

O. Feitsma, voorzitter Comité Dieren Zuid

- Wijkplatform Dieren Noord-Oost
- Belangenvereniging Dieren e.o.
- Er zit muziek in Hart van Dieren
- Comite Dieren-Zuid
- Stichting Dieren door ’t Lint
- Stichting Twickel t.a.v. beheerder Hof te Dieren
- Stichting Burgemeester De Bruinstraat
- Ondernemersvereniging Dieren/Ellecom/Laag Soeren/Spankeren (DELS)
- Industriële Club Rheden (ICR)
- Koninklijke Gazelle B.V.
- Stichting Voorkom Hartkwaal Dieren
- Stichting Hart in Takt
- Stichting Spankerenseweg
- Stichting Behoud Uiterwaarden Landschap
- Stichting Burgemeester Willemsestraat
- Ondernemersvereniging Dieren Zuid
- Winkeliersvereniging Calluna

Correspondentieadres:

Secretariaat Comité Dieren Zuid
Zutphensestraatweg 48
6953 CM DIEREN

STRIPS in GELDERLAND

Neem ook eens een kijkje op Strips In Gelderland.

Veel talent in onze provincie.

De blog staat vol gave strips en cartoons van tekenaar-schrijvers die een relatie met Gelderland hebben. Daarnaast zijn er veel links naar andere sites met Gelderse strips en cartoons.
Strips in Gelderland wordt vrijwel dagelijks ververst.

Ik heb Strips In Gelderlandtoegevoegd aan "Mijn lijst met blogs".

"Mijn lijst met blogs" vindt u in de linkerkolom van Politiek Rheden. De link worden automatisch ververst bij iedere nieuwe posting op de betreffende blog.

Joop Zijlstra schrijft ook aan de Tweede Kamer

Ellecommer Joop Zijlstra heeft namens "Het Comité" gisteren (10 november) een brief aan de Tweede Kamer-commissies van V&W en VROM geschreven.
Daarin geeft hij commentaar op de brief die het Rhedense college van B&W vorige week aan deze commissies schreef. Bijgaand zijn brief met bijlagen.

Door: Joop Zijlstra

Aan de leden van de Tweede Kamercommissies VW en VROM

Commentaar op de recente brief aan u van B.& W. van de gemeente Rheden.

Op 4 november zond het College van B.& W. van de gemeente Rheden aan u een brief over de provinciale weg N348 in Dieren (gem. Rheden).

In de brief verzoeken B.& W. u dringend een eerder toegekende bijdrage van 53,3 miljoen euro toch weer beschikbaar te stellen. De betreffende ministeriële beschikking werd in de tweede helft van 2007 ingetrokken na het vervallen van plan ‘Hart van Dieren’ (plan I). Oorzaak daarvan was de overschrijding van de begroting met 40%, zijnde ruim veertig miljoen euro.

B.&W. kenschetsen plan I nu als te ambitieus. De Provincie Gelderland liet een commissie oordelen over te behouden en te schrappen onderdelen.
De verdiepte aanleg van het spoor kon vervallen. Met de kwalificatie ‘onnodig’ bevestigde de commissie onze volgehouden kritiek op dat onderdeel.

Punt twee van onze kritiek op het plan, de plaats van een ecoduct, werd door de commissie niet inhoudelijk beoordeeld. )*
Men volstond met het advies het ecoduct onder te brengen in een plan voor de herinrichting van de uiterwaarden in connectie met de Veluwe.

De met het ecoduct samenhangende verlegging van de N348 bleef onderdeel van een nieuw plan ‘Traverse Dieren’, (plan II). De wegverlegging is voor ons steen des aanstoots: de verlegde N348 zal de doorstroom van het doorgaand verkeer niet bevorderen. In plan II moet immers al het lokale verkeer direct ten westen van Dieren met behulp van verkeerslichten invoegen in het doorstromende regionale verkeer. De verkeerslichten zullen opstoppingen doen ontstaan, die nog vergroot worden door de toename van het aantal voertuigen op de N348 als gevolg van afsluiting van de Doesburgsedijk ten zuiden van Hof te Dieren. Onafhankelijke verkeersdeskundigen hebben ons in onze mening gestaafd dat het doorgaande verkeer beter af is met handhaving van het huidige tracé.

Vraagt u zich af wat men dan toch voorheeft met verlegging en afsluiting?
Welnu, in 1996 beloofde B.& W. aan de stichting Twickel dat zij zich zouden inspannen om de wegverlegging en de afsluiting te realiseren, waarna Twickel het gebied van Hof te Dieren zou kunnen ‘ontsnipperen’. Het landgoed kon worden heringericht met een nieuw te bouwen appartementenlandhuis als centraal punt. Dat gebouw had men al eerder willen realiseren maar de appartementen, bedoeld voor welgestelden, bleken onverkoopbaar.
Men verwacht dat de verlegging van de N348 daarin verbetering zal brengen.

Wij zouden geen overwegende bezwaren hebben tegen genoemd particulier initiatief, ware het niet dat de verlegging van de N348 verkeerd uitpakt voor het verkeer. Bovendien, de verlegging en afsluiting ten behoeve van Twickel en de nieuwe bewoners gaat ook nog betaald worden uit de algemene middelen.
De beschreven omstandigheden zijn bij het gehele gemeentebestuur bekend.

U vraagt hoe het komt dat plan II dan toch algemeen gedragen wordt?
Het is toch besproken met vertegenwoordigers uit bevolking en bedrijfsleven? Is het niet unaniem door de gemeenteraad vastgesteld?
Het laatste is waar, het eerste wil het College van B.& W. graag doen geloven.

Op de mededelingen van B.& W. aan u is nogal wat af te dingen.

1. Zowel In plan I als plan II wordt uitgegaan van verlegging van de N348, als was deze vanzelfsprekend. Zoveel is zeker: de gemeenteraad weet in deze van de hoed en de rand. Aan de bezwaren tegen plan II is men voorbijgegaan. Naar onze indruk kan of wil men niet opponeren, sterker, men waagt dat niet.
Het algemene beeld van gemeenteraden na de ‘dualisering’ dringt zich op.

2. Voor het ‘nauwe overleg met ‘vertegenwoordigers uit de bevolking’, stelde het College van B.& W. de ‘Tafel van Tien’ samen. Belangenverenigingen werden uitgenodigd en ook instituties in het bedrijfsleven. Het waren in stricte zin ook geen vertegenwoordigers van de bevolking zoals B.en W. schrijven.
Het College weerde zelfs op voorhand kritisch ingestelde groeperingen.
Binnen het overleg lieten de deelnemers, om het eigen belang in het plan niet te schaden, het wel uit hun hoofd kritisch te zijn over belangen van anderen.

Het Comité werd uitgesloten van deelname aan het overleg. Wij waren erop aangewezen ons zakelijk oordeel over plan II schriftelijk aan te bieden.
Onze bijdragen werd voor kennisgeving aangenomen. U kent die termen en weet wat ze in praktijk betekenen.
Plan ‘Traverse Dieren’ wordt op het aangegeven punt niet door ons gedragen evenmin als door andere alerte personen uit de bevolking. (Bijlagen 2 t/m 4.)
Het is niet volgens waarheid als men spreekt van een breed gedragen plan ‘Traverse Dieren’. Van een voldragen plan is al helemaal geen sprake.
In bijlage 1 kunt u kennisnemen van ons zakelijke oordeel over plan II.

Ondanks onze ernstige kritiek vallen wij het College van B.& W bij in zijn roep om geldelijke steun. Over de hoogte ervan beslissen straks de ministers.
Wij verzoeken u bij hen te pleiten voor hulp aan ‘Dieren’, maar u wilt hen vooral ook wel vragen om een kritische beoordeling van plan II.
Op VW en VROM is men daartoe uitstekend geëquipeerd.
Kortom, steunt u plan ‘Traverse Dieren’ met de clausule dat het geld wordt besteed aan het oplossen van het verkeersprobleem en aan niets anders.

Wij zijn desgevraagd bereid u genoemde punten van onze kant toe te lichten.

Met hoogachting en met een vriendelijke groet,

Drs J.A. Zijlstra,
Secretaris van Het Comité

)* Er is veel over te doen geweest hoe het College van B&W manipuleerde in plan I met de plaats voor het ecoduct. Men koos daarvoor een plaats die in de ogen van het deskundige Alterra ongeschikt was. Dit had als doel uit subsidie van LNV voor het ecoduct de verlegging van de N348 te kunnen bekostigen.

cc: Ministers van V.& W. en VROM; Provinciaal bestuur van Gelderland, Gemeentebestuur van Rheden.

Bijlage 1. De zakelijke tekst spreekt voor zich.
Bijlage 2 t/m 4. Enkele ‘documents humains’.
Te raadplegen is ook http://politiekrheden.blogspot.com
----------
Klik op een van onderstaande links om naar de betreffende bijlage te gaan.

Bijlage 1 - Over plan Traverse Dieren.

Bijlage 2 - Duo Nimby en Nimby - Van gelijke behandeling gesproken

Bijlage 3 - Brief aan Dr J.M. Cramer,minister van VROM

Bijlage 4 - Lessen voor de toekomst - Column Nel Son in De Regiobode dd 5 november 2008
----------

Over plan Traverse Dieren - Bijlage 1 brief Joop Zijlstra

Bijlage 1 bij de brief van Joop Zijlstra die hij namens het Het Comité schreef aan de Tweede Kamercommissies van V&W en VROM

Over plan Traverse Dieren.

Prima kern.
In plan Traverse Dieren is op het tracé van de Burg. De Bruinstraat een ongelijkvloerse verkeersweg geprojecteerd met overhuivingen ter hoogte van de Harderwijkerweg, het (nieuwe) Stationsplein en de Wilhelminaweg. Prima!

Deze ‘gatentunnel’ draagt echt bij aan het oplossen van de problemen van het doorgaande door Dieren. De gatentunnel is een aanvaardbare variant op de dichte verkeerstunnel van een eerder plan Hart van Dieren. De onderdoorgang werd ondanks noodzaak ervan door de commissie Verdaas weggeadviseerd.

Goede punten.
Traverse Dieren verschilt in vergelijking met het plan Hart van Dieren in positieve zin door het vervallen van de spoorbak, door de handhaving van het NS-station (monument) en door een onderdoorgang onder het spoor voor het doorgaande verkeer naar en van Apeldoorn. Gelukkig is het voornemen tot inrichting van een ecoduct over het spoor in het westelijke plandeel vervallen.

Punt van grote zorg.
Helaas laat het westelijke deel van plan Traverse Dieren nog te wensen over.
De verlegging van de N348 brengt immers geen verbetering met zich mee voor het doorgaande verkeer ter plaatse.

Op een gelijkvloerse kruispunt westelijk van een Shell benzinestation dient het autoverkeer zich te splitsen. Met behulp van verkeerslichten moet het lokale bestemmingsverkeer zich invoegen in de weg voor regionaal verkeer.
De kruising blijft zo een knelpunt voor het doorgaande verkeer. Dat is te erger omdat juist dat verkeer - naast de autonome groei - fors zal toenemen door de voorgenomen afsluiting van Doesburgsedijk voor alle gemotoriseerde verkeer.

Dat die gelijkvloerse kruising knelpunt blijft is te betreuren omdat het kruispunt Arnhemsestraatweg / Ellecomsedijk (N317), gereconstrueerd en wel, ook al een knelpunt blijft door aansluiting van de dorpsroute uit Arnhem op de N348.

Voor het plan tot de verlegging van de N348 speelt de wens tot ‘ontsnippering’ van het gebied van Hof te Dieren een rol. De hoofdrol is echter voor een door de Stichting Twickel te bouwen appartementenlandhuis op Hof te Dieren. Vraag is waarom het ontworpen landhuis niet is ingetekend in het plan, dit in tegenstelling met andere wenselijke plannen voor bebouwing.

Handhaving van de huidige N348 biedt de mogelijkheid om de splitsing van lokaal en
regionaal verkeer zonder verkeerslichten, dus zonder wachttijden, te organiseren. Regionaal verkeer kan zonder belemmering doorstromen

Dat is in het voorgestelde plan Traverse Dieren wel even anders, ook nog eens tegen aanzienlijk hogere kosten.

Overige discussiepunten.
De nadere invulling van plan Traverse Dieren roept nog enkele vragen op.

- De inrichting van de Molenwegdriehoek met kantoorvilla’s laat van het dorpse
aanzien van Dieren niet veel over, hetgeen ook gezegd kan worden van de
appartementgebouwen aan een nieuwe Noorderparallelweg.
Waarom aan de Noorderparallelweg huizen afbreken die men graag bewoont? Dat geldt ook voor woningen in de Molenwegdriehoek.

- Het is jammer is dat het plan niet voorziet in een verplaatsing van Gazelle.

Financiën
De herinrichting van de N348 in Dieren is een verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland. Hopelijk draagt het Rijk alsnog bij in de bekostiging van de reconstructie van de provinciale verkeersweg gezien de voorgeschiedenis.

J.A. Zijlstra, secretaris van Het Comité.
Ellecom, 31 oktober 2008

Duo Nimby en Nimby - Van ongelijke behandeling gesproken

Door: A.J. van der Sluijs

‘Een flink aantal parkeerplaatsen aan de noordzijde van het spoor is zorgvuldig ingepast’, zo staat te lezen in een folder van de provincie Gelderland en de gemeente Rheden. De folder hoort bij een vouwblad met een impressie van het plan ‘Traverse Dieren’.

De inrichting van de parkeerplaatsen moet nog plaatsvinden. Aan de voorbereiding daarvan is al veel energie gestoken. Maar op de plek van de parkeerplaatsen staan nog woningen.

Tegengesteld aan de zorgvuldige inpassing van hierboven was de gemeentelijke wijze van verwerving van de woningen. Die was weinig zorgvuldig om niet te zeggen weinig zachtzinnig, nogal hardhandig. De eerste brief van de gemeente voorspelde al niet veel goeds.

Enkele van de bewoners kozen toch al gauw eieren voor hun geld. Vrijwillig, dat wel. Maar zij voelden zich daarbij wel bedreigd. Het recept voor het vervolg is eenvoudig. Laat in een vrijkomend huis tijdelijk woningzoekenden van elders wonen.

Het gaat zoals een wethouder in een verderop gelegen gemeente het zei. ‘Die andere mensen willen niet verkassen? Dan heb ik wel een Turks gezin dat graag tijdelijk woont in een vrijgekomen huis.’ Dat komt neer op ontwrichting van de straat, hier desintegratie van de Noorderparallelweg. Die verjaagt de oorspronkelijke bewoners.
Binnenkort vertrekt de familie van huisnummer 5. Men gaat wonen in een huis elders in Dieren.

Je kunt het vertrekken noemen. Maar ze hebben veeleer de vlag gestreken, geprest als ze zich voelen door de gemeente, in de hoek gedreven. Verneem van die familie hoe men de druk op de bewoners opvoerde. Hoe men te werk ging bij onderhandelingen. De verkopende familie wilde zelfs niet meer bij de notaris om tafel met de gemeentemensen.

In een andere plaats, weet ik, gingen mensen, ook zo benaderd, niet tot verkoop over. Zij bleven in hun huis wonen. Het bleef in de ruimte staan als monument van hardvochtig bestuur.

Hoe anders gaat het aan de andere kant van de spoorlijn. Daar treedt de gemeente anders op: men buigt als een knipmes voor bewoners die er nog niet eens wonen, die nog geeneens een huis hebben. Het betreft ten zuiden van het spoor meer speciaal Hof te Dieren.

De folder zegt:
‘Daar wordt de infrastructuur gebundeld met het spoor. Het landgoed kan weer meer als eenheid en opnieuw ingericht worden. Niet alleen Twickel en de bezoekers van het landgoed hebben daar baat bij, maar ook de dieren die van de Veluwe naar de uiterwaarden willen’.

In de folder vermijdt men zorgvuldig te spreken over het nieuw te bouwen appartementenlandhuis op terrein van Hof te Dieren, men rept niet van nieuwe bewoners. Het wekt geen verwondering dat het landhuis niet is ingetekend. Wat zou men ook slapende honden wakker maken. Toch gaat de bundeling van N348 en het spoor vooral om dat landhuis. De bouw ervan is allang gepland, maar de verkoop van de appartementen wilde niet vlotten: te dicht bij de provinciale weg.

Het plan van de bouw van ‘het Rhedens’ bood de Stichting Twickel, eigenaar van het gebied, nieuwe mogelijkheden. Bij de verkoop van stukjes grond kreeg men van de gemeente de belofte dat de gemeente zich zou inspannen om de N348 te verleggen. Op het eerste gezicht niet gek. De raad van Rde gemeente heden stemde dan ook in met de inspanningsverplichting. Maar men zag niet dat een verlegde N348 de doorstroom van het verkeer niet soepeler zou maken, men zag niet dat de aantakking van lokaal verkeer op het doorstromende regionale verkeer ter hoogte van het Rhedens een knelpunt zou gaan vormen, nog verergerd door de eveneens beloofde afsluiting van de Doesburgsedijk.

Ten zuiden van het spoor faciliteert de gemeente toekomstige bewoners op onevenredige wijze.

De appartementen op Hof te Dieren krijgen als het ware een deel van de kosten cadeau van de voorzieningen, naar schatting anderhalf miljoen euro gemeenschapsgeld, per stuk!

Dat ‘buigen als een knipmes door de gemeente’ is toch niet ten onterechte gezegd?

Ten noorden van het spoor ervaart men van de gemeente het afknijpen van inwoners.
Die krijgen voor hun kostbaar bezit een prijs, ‘marktconform’. Voor de bewoners voelt dat als een schijntje. Daarbij is nog niet eens inbegrepen niet meegerekend het verdriet hen aangedaan. De behandeling door deze gemeente van haar inwoners in vergelijking tot de behandeling van de nog-niet-bewoners van Hof te Dieren is schrijnend. Voor de bewoners van de Noorderparallelweg is het bestuur van Rheden een ramp.

Drs A.J. van der Sluijs
5 november 2008

TKO: Deze brief is tevens bijlage 2 bij een brief van de voorzitter van het Het Comité, Joop Zijlstra, aan de Tweede Kamercommissies van V&W en VROM

Aan de minister van VROM - Bijlage 3 brief Joop Zijlstra

Bijlage 3 bij de brief van Joop Zijlstra die hij namens het Het Comité schreef aan de Tweede Kamercommissies van V&W en VROM.
Het betreft een brief van Joop Zijlstra aan minister Cramer d.d. 14 oktober 2008.

---------------------------
Aan mevrouw Dr J.M. Cramer,
minister van VROM.
Postbus 20951,
2500 EZ ’s Gravenhage.

Betreffende het project ‘Traverse Dieren’

Geachte mevrouw,

Op 1 juli 2008 bezocht een delegatie van het provinciaal bestuur van Gelderland en van het gemeentebestuur van Rheden uw ministerie.
Het ging over het plan ‘Traverse Dieren’, opvolger van plan ‘Hart van Dieren’, dat in de loop van 2007 vanwege een aanzienlijk tekort op de begroting kwam te vervallen.
Binnenkort zal men zich vanuit Gelderland en Rheden bij u vervoegen voor een tweede gesprek.

Met het oog daarop vermeld ik u wat ik heden schreef aan een vriend over een niet onbelangrijk onderdeel van dat project. i)
Ik laat het betreffende deel uit mijn brief hieronder volgen.

‘Het probleem (ontbossing van een stuk grond van 17 hectare op de Veluwe) is echter niet meer actueel. Het is slechts actueel in zijn gevolgen. Machteloos gebleken op dat punt ga ik dus weer verder.

Misschien heeft een ingezonden brief van mij in de Regiobode van destijds over bouw van huizen voor een speciale groep gehandicapte mensen op het Wagenaarplein in Dieren wat invloed uitgeoefend.
Ik lees immers dat de bouw nu wordt voorzien op een plek een stukje verder, en misschien wel beter.

In mijn ingezonden brief had ik de suggestie gedaan dat onderkomen voor gehandicapten op Hof te Dieren te vestigen in plaats van een nieuw te bouwen landhuis met appartementen aldaar, in de daarvoor geplande vorm bestemd voor zeer rijke mensen.

Opdat de appartementen in het gebouw, de stukjes landhuis, kunnen worden verkocht, is verplaatsing van de N348 nodig. Rijke mensen willen in rust wonen. Tot nu toe hapte niemand of deed dat slechts een enkeling. Werkelijke reden voor verlegging van de N348, onderdeel van het plan ‘Traverse Dieren’, in plaats gekomen van het plan ‘Hart van Dieren’, is niet de verbetering van het verkeer, maar het belang van een rijke grootgrondbezitter, namelijk de Stichting Twickel in Delden.

Als de verlegging een niet denkbeeldig bedrag zou kosten van zeg € 15.000.000,-- betekent een en ander dus eigenlijk een subsidie van € 1.500.000,-- per verkocht appartement.

Een nieuwe N348, ten behoeve van Twickel, op kosten van de belastingbetalers. Alsof de jaarlijkse subsidie van € 1.100 per hectare van een landgoed al niet genoeg is. Voor Hof te Dieren alleen al maakt dat volgens een eenvoudige rekensom € 1.100.000,-- voor genoemde Stichting Twickel in Delden, jaarlijks uit te keren.

Het ergste is dat de geplande verlegging van de N348 voor het verkeer niets oplost. De verkeersproblemen op dat punt in Dieren blijven bestaan, worden naar verwachting zelfs groter, vooral ook door afsluiting van de nabijgelegen Doesburgse Dijk, die ook deel uitmaakt van de afspraken van het bestuur van de gemeente Rheden met de Stichting Twickel in Delden.

Goed geld naar kwaad geld.’

Tot zover een briefgedeelte.

Het lijkt me dat een en ander voor de beoordeling van het nieuwe plan ‘Traverse Dieren’ niet van onbelang is.
Ik heb deze vorm van u informeren gekozen opdat de inhoud ervan u niet zal ontgaan.

Met hoogachting,

i. Deze brief gaat vooraf aan een andere brief die wacht op de nieuwste versie van plan ‘Traverse Dieren’.
De nieuwste gegevens zijn aan mij onbekend, erger nog, ze zijn ook onbekend aan de leden van de gemeenteraad en aan de zogenaamde ‘Tafel van Tien’, een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden bij het plan.
Ik heb het College van B.& W. van de gemeente Rheden om toezending ervan verzocht.

Ik ben bereid de tekst van mijn andere brief desgevraagd aan u toe te sturen, ook voordat ik de zending betreffende plan ‘Traverse Dieren’ van B.& W. heb ontvangen.

J.Z.