Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 31 maart 2010

Omzingeling

De voorbereidingen voor de DIHD, de Dierense Internationale Hangmuziek Dagen zijn weer in volle gang. Het festival, in 2010 begonnen als een poging om hangjongeren uit het Calluna-winkelcentrum te weren, is de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot een van de grootste festijnen van Europa. Het feest trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers die komen kijken hoe en óf de muzikanten de vooraf zorgvuldig geselecteerde groepen hangjongeren uit Calluna weten je verjagen.

Opnieuw nemen honderden muziekgezelschappen en groepen hangjongeren van over de hele aardbol aan de twee weken durende festiviteiten deel.

Voor de muziekgezelschappen zijn prijzen te winnen in de categorieën opera- en operette, philharmonisch orkest, kamermuziek, koren, pop & rock, jazz, fado, harmonie & fanfare, levenslied en big bands. De winnaars zijn alle verzekerd van een uitnodiging voor het volgende festival. Daarnaast zijn er nog vele publieksprijzen te winnen.

De hangjongeren strijden ook om de hoogste eer. De groepsprijzen voeren de winnaars naar de grootste winkelcentra ter wereld. En aan de felbegeerde Heideroosjes, ontworpen en gesmeed door de Velpse juwelier Aalbers, zijn riante studiebeurzen voor de meest prestigieuze conservatoria ter wereld verbonden. Op die manier hebben tientallen hangjongeren een glanzende carrière opgebouwd. Zo viert de beroemde Maikel V, de grote winnaar van 2017, dit jaar triomfen op de Salzburger Festspiele met zijn op het Dierense Calluna geënte uitvoering van Wagner’s Nibelungen.

Tijdens de DIHD van vorig jaar zorgde de Chinese Staatsopera voor een waar hoogtepunt. Met hun sublieme techniek (variant 3A van de omzingelingstechniek: een hanggroep wordt door musici ingesloten en via een opengelaten vluchtpad weggezongen) presteerden de operazangers het om twaalf groepen zich fel verzettende hangjongeren uit het winkelcentrum te verdrijven. Een absoluut record.

Organisator Wim te Hennepe heeft zichzelf opnieuw overtroffen. Het verwende publiek krijgt een topprogramma voorgeschoteld. De Chinezen krijgen concurrentie uit Japan en de Verenigde Korea’s. Er worden gezelschappen verwacht uit Mongolië, Tadzjikistan, Laos en Nieuw-Guinea. En het Amerikaanse Rawhide, de Mosquitos uit Bolivia, de Australische didgeridoo-groep Wonga en het Groot-Kazans Kozakkenkoor staan garant voor waar spektakel. Daarnaast zijn hangjongeren gecontracteerd uit de grootste shopping-malls van Rusland, Amerika en Azië, doorgewinterde spijkerharde pro’s.

De jury wordt wederom geleid door het succesduo Petra van Wingerden, de befaamde hangjeugdexpert, en Wim Pieper, de oprichter en ex-voorzitter van Hangjongerenbelang XL. Samen met Sjonnie J, Anita P en Machmoud M. staan zij borg voor een streng maar onomstreden oordeel.

Een opgetogen Petra verklapt: “Ik heb hoofdsponsor Hullegie weten over te halen het sponsorcontract uit te breiden. Volgend jaar wordt ook een divisie hangouderen ingesteld. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.”

Hotels en campings in de wijde omtrek zijn al maanden volgeboekt. Alle toegangsbewijzen zijn uitverkocht. Op de zwarte markt worden dagchips voor astronomische bedragen verhandeld. Pas op voor namaak! De organisatie zal streng optreden bij het aantreffen van vervalsingen.

Om de stroom bezoekers in goede banen te leiden zet vervoerder Haal extra monorail-treinen in. Daarnaast worden parkeerterreinen ingericht op het Riviersteen-circuit aan de IJssel, helihaven Nimmer Down bij Laag-Soeren, bij Fort Beekhuizen in Velp en de Ellecomse Sportarena. Er zijn gratis pendeldiensten van en naar het festivalterrein.

Landgoed Laag Soeren

'n Aardige reactie van Marjan Smit, een van de bloggers van weblog Landgoed Laag Soeren op mijn eerdere posting over deze blog. Bevat tevens een correctie.

-----------
Beste Theo,

Dit is een berichtje van een van de twee initiatiefnemers van de web-log Landgoed Laag Soeren.

Hartelijk dank voor je aandacht die je op twee van je web-logs aan onze web-log besteedde.

We zijn er vereerd mee! Dank nogmaals.

Omdat je web-logs een communicatiemiddel binnen onze gemeente zijn houden we je graag op de hoogte van kleine en grote details rond ons Landgoed.

Vandaar dat ik dit wat uitgebreide mailtje aan je schrijf.

Op je startlog.nl staat een klein, piepklein onjuistheidje;
De zin: "nu is het landgoed omgevormd tot een luxe appartementencomplex voor senioren."

De laatste twee woorden..."voor senioren" mogen eruit. (als ik zo vrij mag zijn)

De projectontwikkelaar startte weliswaar ooit met het plan om op het landgoed een wooncomplex voor senioren met complete zorg te bouwen. Onderzoeken van eind jaren '90 toonden immers aan dat er grote behoefte aan dit soort appartementen was. De verkoop startte rond 2003 en wat bleek....niet senioren alleen trok deze plek aan.....

Een aantal werkende veertigers, vijftigers en zestigers 'verstonden' het concept op een heel andere manier...

Deze groep groeide en in de communicatie in de pers en in de brochures van bijvoorbeeld makelaars werd vanaf 2006 woorden als "senioren" en "zorg" verwijderd.

Want wat bleek?

Nieuwe eigenaren kwamen vooral af op de schoonheid van de architectuur, de natuur en buiten wonen zonder de rompslomp van een tuin en, niet onbelangrijk: gedeeld eigenaarschap en gedeelde lol van faciliteiten zoals zwembad, sauna, fitness ruimte, restaurant en een enorme woonkamer etc.

Misschien toch aardig om je dit te vertellen.

Hartelijk dank voor je aandacht en nogmaals dank voor de aandacht die je aan ons schenkt op je web-logs!

Met vriendelijke groet,
Marjan Smit

dinsdag 30 maart 2010

Trammelant bij M-FM (2)

Bij M-FM Streekradio rollebollen het bestuur van de stichting en de vrijwilligers met elkaar over straat. In het (bijgestelde) bericht op de website van de Gelderlander over de trammelant bij M-FM Streekradio komt de naam van een bestuurder, Willem Ekdom, naar voren. Ik ken ‘m niet hoewel ik die naam volgens mij eerder gehoord heb. Ik weet alleen niet meer in welke context.

Op de website van de Regiobode meldt het bestuur van de Micro Omroep Stichting (waar M-FM onder valt) dat de vrijwilligers eruit zijn geschopt “omdat zij zich niet willen schikken naar de interne en externe regels van het bestuur cq overheid.”

Wringt 'm daar de schoen? Er is een nieuwe mediawet die bepaalt dat de gemeente moet zorgdragen voor de bekostiging van een lokale omroep. Begint de gemeente Rheden soms lastig te worden? Wil die er niet aan? Hoeveel gaat dat allemaal kosten? Dat zou een mooie bezuinigingspost kunnen opleveren. Kan M-FM niet aan de eisen voldoen? Bijvoorbeeld aan de eisen van informatieverstrekking en verantwoording? Denk aan een jaarverslag, inzicht in de boeken..dat soort dingen. Wil de gwmeente nu wel eens precies weten of M-FM aan alle eisen van de Mediawet en alle eisen voor financiering voldoet. En is dat op het bordje van de vrijwilligers gelegd? Zit 'm daar de kneep?

Willem Ekdom meldt verder dat het stichtingsbestuur een nieuw team aan het formeren is en dat daar vandaag (dinsdag 30 maart) met Marco ter Horst en Jeroen Giesenaar van WCGO over gesproken wordt. WCGO is de uitgever van o.a. het Streekjournaal, de krant waarin mijn wekelijkse column verschijnt.

Een zendmachtiging wordt verleend voor 5 jaar. De huidige machtiging loopt af op 17 oktober 2010, aan het eind van het jaar dus. Bij het verlenen van een zendmachtiging voor een lokale omroep speelt de gemeente (of gemeenten als de omroep in meer gemeenten uitzendt) een belangrijke rol. Voordat het Commissariaat van de Media een besluit neemt over het verlenen van een zendmachtiging moet de betrokken gemeenteraad (of gemeenteraden als de omroep in meer gemeenten uitzendt) daarover een positief advies uitbrengen.

In april 2005 namen de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal een besluit. Dus binnenkort zal er een nieuwe beslissing moeten worden genomen.Die was trouwens nog op basis van de oude mediawet.

In 2005 leidde dat advies tot opgetrokken wenkbrauwen. Behalve de gemeenteraad van Rheden moest ook de gemeenteraad van Rozendaal een advies uitbrengen. Geen enkel Rozendaals raadslid bleek ooit naar M-FM Streekradio te hebben geluisterd. Ze wisten ook niet op welke frequentie werd uitgezonden en wat voor programma werd uitgezonden. Toch gingen de Rozendalers toen akkoord met een positief advies. Konden ze natuurlijk ook moeilijk weigeren. Grote broer Rheden gaf immers ook een positief advies.

Aan een website kun je een statistiekprogramma hangen zodat je precies kunt zien hoeveel bezoekers een kijkje komen nemen maar het lijkt me lastig om te bepalen hoeveel luisteraars M-FM heeft. Ik vraag me af of dat ooit is onderzocht. En hoe dat dan in z’n werk gaat. Ik heb de streekradio wel ingeprogrammeerd op m’n autoradio maar stem er zelden op af. Alleen als ik er toevallig aan denk wat zelden gebeurt. Ik lusiter meestal naar Radio 1 en ik denk er niet zo gauw aan om, als ik in de buurt van Velp kom, de radio op M-FM te zetten. Ik luister soms wel naar de uitzendingen vanuit de raadszaal. Maar dat zal nu voorlopig ook wel gebeurd zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Onderstaand de in bovenstaande tekst bedoelde artikelen uit de nieuwe Mediawet

Titel 2.3. Regionale en lokale publieke mediadiensten

Paragraaf 2.3.1. Aanwijzing

Artikel 2.61

1.Voor de verzorging van de publieke mediadiensten op regionaal en lokaal niveau kan het Commissariaat regionale respectievelijk lokale instellingen als publieke media-instellingen aanwijzen volgens de bepalingen van deze paragraaf.

2.Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:

a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;

b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.


Artikel 2.62

1.Aanwijzing geschiedt nadat Provinciale Staten hebben dan wel de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, voldoet.

2.Een regionale publieke media-instelling wordt alleen aangewezen als Provinciale Staten zich bereid verklaren voor de bekostiging ervan zorg te dragen. 


Artikel 2.63

1.Als meer dan één lokale instelling in een gemeente aan de eisen, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, voldoet, bevordert het College van Burgemeester en Wethouders voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is het samengaan van die instellingen.

2.Er kan per gemeente slechts één lokale publieke media-instelling worden aangewezen, waarbij het Commissariaat acht slaat op alle factoren die voor het functioneren van de instelling van belang kunnen zijn.


Artikel 2.64

1.Een instelling die de publieke mediaopdracht wil uitvoeren voor meer dan één provincie of gemeente, wordt alleen dan voor dat gebied aangewezen, als Provinciale Staten of de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of gemeenten het in artikel 2.62, eerste lid, bedoelde advies gezamenlijk hebben uitgebracht.

2.Het Commissariaat stelt Provinciale Staten en de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of gemeenten in kennis van een aanvraag van een instelling als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.65

1.Een aanwijzing geschiedt op aanvraag, geldt voor vijf jaar en vervalt van rechtswege na afloop van deze periode.

2.Zonodig wijst het Commissariaat de dagen waarop en de uren waarin programma-aanbod van regionale en lokale mediadiensten wordt uitgezonden op de voor de regionale dan wel lokale publieke mediadiensten beschikbare ruimte op een omroepzender.

3.[Dit lid is nog niet in werking getreden.]
 

Artikel 2.66

1.Provinciale Staten brengen dan wel de gemeenteraad brengt tijdens de aanwijzingsperiode ten minste eenmaal aan het Commissariaat advies uit over de vraag of een aangewezen regionale of lokale publieke media-instelling naar hun of zijn mening nog voldoet aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid.

2.Als tijdens de aanwijzingsperiode bij het Commissariaat ernstige twijfel bestaat of de regionale of lokale publieke media-instelling nog aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid, voldoet, kan hij een tussentijds advies vragen
.

Artikel 2.67

1.Het Commissariaat trekt een aanwijzing in als de desbetreffende regionale of lokale publieke media-instelling:

a. niet meer voldoet aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid; of

b. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]

2.Het Commissariaat trekt de aanwijzing van een regionale of lokale publieke media-instelling die niet meer voldoet aan artikel 2.61, tweede lid, onderdelen b of c, pas in nadat de desbetreffende media-instelling gedurende vier maanden, gerekend van de dag waarop het desbetreffende feit is geconstateerd, in de gelegenheid is gesteld opnieuw aan dit vereiste te voldoen en zij daarin niet is geslaagd.

Artikel 2.68

1.Een aanwijzing kan door het Commissariaat worden ingetrokken als:

a. de regionale of lokale publieke media-instelling in een periode van een jaar geen media-aanbod dat voldoet aan de eisen van deze wet heeft verzorgd en dat aanbod gedurende een ononderbroken periode van ten minste twee maanden is verspreid; of

b. het Commissariaat aan de regionale of lokale publieke media-instelling binnen een periode van een jaar ten minste twee maal een bestuurlijke sanctie als bedoeld in titel 7.2 heeft opgelegd voor overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.Het Commissariaat beslist pas over intrekking op grond van het eerste lid, onderdeel a, nadat hij Gedeputeerde Staten, respectievelijk het College van Burgemeester en Wethouders van de desbetreffende provincie of gemeente in de gelegenheid heeft gesteld binnen een door het Commissariaat te stellen redelijke termijn hun zienswijze te geven.

3.Het uitblijven van een zienswijze binnen de gestelde termijn staat aan het nemen van een beslissing door het Commissariaat niet in de weg.


Artikel 2.69

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over:

a. de wijze waarop aanvragen voor een aanwijzing worden ingediend;

b. de termijn waarbinnen beslissingen op de aanvragen worden genomen;

c. de termijn waarop adviezen als bedoeld in artikel 2.62, eerste lid, worden uitgebracht; en

d. de termijn waarop beslissingen over aanwijzing of intrekking van een aanwijzing in werking treden.

Paragraaf 2.3.2. Media-aanbod

Artikel 2.70

Het programma-aanbod van de regionale en lokale publieke mediadienst bestaat per programmakanaal:

a. voor ten minste vijftig procent van de duur uit aanbod van informatieve, culturele en educatieve aard dat in het bijzonder betrekking heeft op de provincie respectievelijk gemeente waarvoor het aanbod bestemd is; en

b. voor ten minste uit een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage aanbod als bedoeld in onderdeel a dat door de regionale respectievelijk lokale publieke media-instelling zelf of uitsluitend in haar opdracht is geproduceerd.
 

Artikel 2.71

1.Een lokale publieke media-instelling kan met de regionale publieke media-instelling in wier verzorgingsgebied zij werkzaam is een samenwerkingsovereenkomst sluiten.

2.De overeenkomst wordt overgelegd aan het Commissariaat.

3.Bij een samenwerkingsovereenkomst voor de verzorging van programma-aanbod kan in afwijking van artikel 2.70 het programma-aanbod van de lokale publieke mediadienst:

a. voor ten minste vijftig procent van de duur bestaan uit aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente waarvoor het programma-aanbod bestemd is, of op de provincie waarbinnen die gemeente ligt; en

b. voor ten minste het percentage, bedoeld in artikel 2.70, onderdeel b, bestaan uit aanbod dat:

1°. geproduceerd is door de lokale publieke media-instelling zelf;

2°. geproduceerd is door de regionale publieke media-instelling waarmee zij de samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten; of

3°. uitsluitend in opdracht van een van hen of van hen beiden, is geproduceerd.

4.Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald:

a. dat een gedeelte van het aanbod, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente waarvoor het programma-aanbod is bestemd; en

b. dat een gedeelte van het aanbod, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, door de lokale publieke media-instelling zelf of uitsluitend in haar opdracht is geproduceerd.


Klik hier voor de volledige tekst van de Mediawet

maandag 29 maart 2010

Trammelant bij M-FM

Bij M-FM Radio hebben ze nou ook al mot onder elkaar. Het botert niet tussen het bestuur en de vrijwilligers.

Er schijnt al langer een conflict te zijn. Thea Bremer, hét gezicht van M-FM, is opgestapt. De vrijwilligers hebben daarop het vertrouwen in het bestuur opgezegd. (zie ook bericht Gelderlander)

Waar zou dat nou weer over gaan? Gaat ’t erom wie het bij M-FM voor het zeggen heeft? Kan ik me iets bij voorstellen. Aan de andere kant. Er is al langer ruzie.. Meestal begint zoiets klein, breidt zich langzaam uit tot het een niet meer te beheersen veenbrand is die af en toe aan de oppervlakte komt. Dan brengt alleen nog een rigoreuze ingreep de zaak tot rust. Dan stapt ofwel de ene partij ofwel de andere partij op, of beide.

Op de website van M-FM zelf staat niks over deze zaak. Ben toch wel heel benieuwd wat hier achter steekt. Thea Bremer heeft haar ziel en zaligheid in de opbouw van M-FM radio gestoken. Die stapt niet zomaar op.

Wie zit daar trouwens in het bestuur?

Landgoed Laag Soeren

Vandaag stuitte ik via twitter op de weblog Landgoed Laag Soeren. Dat bracht me op het idee een nieuwe rubriek, de “Website van de week” te beginnen. Er zijn genoeg mooie en interessante sites te vinden die wel wat promotie kunnen gebruiken.

Weblog Landgoed Laag Soeren is opgezet door enkele van de huidige bewoners van de appartementen op het landgoed. Op de blog wordt de meer dan 160-jarige geschiedenis van het landgoed tot leven gebracht. Ziet er mooi uit met foto’s, nieuwsberichten en verhalen uit vervlogen tijden. Een mooi stukje historie.

Het landgoed heeft in de loop der tijd een reeks gedaanteverwisselingen ondergaan: badinrichting en kuuroord Bethesda, vakantieoord Amsterda (Amsterdamsche Bank, later Amro), cursuscentrum Soeria. Nu is het landgoed omgevormd tot een luxe appartementencomplex voor senioren. Compleet met verzorging op maat.

Naast de weblog is er ook een boek over de historie van het landgoed in voorbereiding. Daarvoor worden archieven afgestruind en met organisaties en mensen gesproken die in het verlden bij het landgoed betrokken waren. De bloggers houden zich aanbevolen voor verhalen, prenten en kiekjes die gemaakt zijn op kuuroord Bethesda (1849-1937), vakantie oord Amsterda (1948-1980) en , opleidings- en curususcentrum Soeria (1980-2000).

Klik op de afbeelding om te vergroten


Leuke site. Er staat overigens meer op dan alleen uit de archiefverwijzingen blijkt. Het blogarchief (rechterkolom) gaat terug tot januari 2010 terwijl er ook materiaal van oudere datum op de site staat dat net zo interessant is. Dus even een beetje rondklikken.

Landgoed Laag Soeren

zondag 28 maart 2010

Schuytgraaf Offline

De Gelderlander stopt met de website Schuytgraaf Online. De belangstelling voor de site is met rond de 100 bezoekers per dag te gering.

Ik heb eigenlijk geen referentiekader voor wat betreft “goed” en “slecht” als het om belangstelling en aantallen bezoekers van Politiek Rheden gaat. Maar als ik dat vergelijk met een professionele site als Schuijtgraaf Online waar professionele journalisten dagelijks aan werken maar die het toch niet bolwerkt dan mag ik niet mopperen.

Trouwens, hoe zit ’t met De Berenkuil, de blog van de Arnhemse Gelderlander-journalisten? Daar zit kennelijk ook de klad in. De laatste posting dateert alweer van 22 februari, meer dan vier weken geleden. Geeft het Arnhemse journaille daar ook al de brui aan?

Politiek Rheden trekt de laatste maanden gemiddeld meer dan 300 bezoekers per dag. Die zijn goed voor een veelvoud aan pageviews, het aantal opgevraagde artikelen. (voor alle duidelijkheid, de bezoeken die ik zelf aan de blog breng worden niet geteld). Voor een weblog met een beperkte lokale doelgroep niet slecht. De raadsverkiezingen zorgden wel voor extra belangstelling en het zal moeilijk worden om dit niveau vast te houden. Het valt niet mee om tijd voor de blog vrij te maken en ik heb herhaaldelijk op het punt gestaan om er mee te stoppen maar ik kon het niet laten om me overal mee te bemoeien. Soms is het echt schipperen tussen werk, gezin, de spooractiviteiten, de columns en de blog. Er gaan maar 24 uur in een dag en het kan maar zo zijn dat ik door tijdgebrek wel gedwongen wordt te stoppen of de blog op een laag pitje te zetten. Maar het lukt me tot nu nog steeds. Ik zal wel zien waar het schip strandt. Het is en blijft tenslotte 'n hobby. De blog bestaat nu zo’n drie-en-een-half jaar en daar mogen van mij nog wel wat jaartjes bij.
Stug volhouden.


Klik op 'n afbeelding om te vergrotenInfoavond 3e spoor Betuweroute-Zevenaar-Duitsland

Op donderdag 1 april 2010,organiseren ProRail en de gemeente Zevenaar,een infoavond voor de omwonenden langs de Betuweroute in Zevenaar.

ProRail en de gemeente Zevenaar werken aan een Planstudie over een derde spoor,ten noorden of ten zuiden langs de huidige Betuweroute, richting Duitsland, en verder.

ProRail is bezig met een studie naar enkele varianten voor de aanleg van een derde spoor langs de bestaande spoorlijn ten oosten van de Fergusonbrug, richting de Duitse grens. De aanleg van het derde spoor betreft kort samengevat de doortrekking van de Betuweroute ten oosten van de Fergusonbrug, richting Duitse grens en verder.

De planontwikkeling volgt uit de afspraken die in 2004 en 2007 gemaakt zijn tussen de Duitse en Nederlandse ministers over o.a. de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen.

ProRail heeft gemeente Zevenaar in februari 2010 op de hoogte gesteld van de planstudie. Daarbij is zowel een noordelijke als een zuidelijke ligging onderwerp van studie.

Info hierover is verkrijgbaar bij ProRail en de gemeente Zevenaar.

Deze Info-of wel Inloopavond wordt gehouden in
Zalencentrum Staring
Grietakkers 3
6905 CD Zevenaar.

Het begint om 1900 uur en eindigt om 21.00 uur.

vrijdag 26 maart 2010

Antwoord op "Nimmer Dor: JA SAMEN!"

Door: Bob Bouhuijs

Gisteren publiceerde Machiel Wetselaar een artikel op deze weblog over het bouwplan Nimmer Dor te Laag Soeren. Hierin schetste hij een gewenst scenario: de gemeente diende samen met omw_onenden, specialisten en andere belangstellenden een nieuw plan te ontwikkelen. Gemeente en projectontwikkelaar zouden hierbij moeten streven naar meer mogelijkheden voor een alternatieve invulling. Tegelijkertijd zou de Stichting NimmerdorNee af moeten stappen van haar halsstarrige ‘nee’ tegen woningbouw.

Het betreffende artikel gaat uit van een kennelijk hardnekkig misverstand. In tegenstelling tot wat Wetselaar beweert, heeft de Stichting NimmerdorNee vanaf het begin open gestaan voor gesprekken over een alternatief plan. De gemeente wilde tot voor kort echter niet van wijken weten: er moest koste wat het kost op Nimmer Dor een grootschalige woonwijk, inclusief hoogbouw, verrijzen. Geen enkel alternatief was bespreekbaar.

Wethouder Luuk Kuiper deed in december voor het eerst een voorzichtige handreiking: het plan zou fundamenteel herzien worden en kleinschaliger worden ingevuld. Het landschap zou hierbij minder schade ondervinden. Bij een volgend gesprek tussen de wethouder en NimmerdorNee bleek de situatie er toch wat anders uit te zien. Nu bleek dat de gemeente het noordelijke deel van Nimmer Dor intensief wilde bebouwen. Er was sprake van zo’n 60 tot 65 woningen op minder dan de helft van de oorspronkelijke oppervlakte van het plangebied. Ook op hoogbouw rustte geen taboe. Verder zou het bebouwen van het zuidelijke deel een mogelijkheid voor de toekomst zijn, zodat uiteindelijk een wijk kon ontstaan die qua karakter niet of nauwelijks verschilde van het oorspronkelijke plan.

Tegen deze achtergrond is het natuurlijk niet vreemd dat NimmedorNee ook kritisch staat tegenover dit nieuwe plan. Niettemin valt er met ons wel degelijk te praten over een alternatief project. De bereidheid tot het leveren van een ‘constructieve bijdrage’ – om te spreken in de woorden van Wetselaar – is aan onze kant dus wel degelijk aanwezig. Het probleem ligt meer aan de andere zijde van de onderhandelingstafel. ‘De ruimte om samen aan de slag te gaan’ lijkt daar vooralsnog nauwelijks aanwezig. Indien we tot een reële consensus willen komen, zal de gemeente de gelegenheid tot werkelijke inspraak moeten verlenen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot de vorm van burgerparticipatie waar Wetselaar voor pleit.

In de tussentijd heeft de Stichting NimmerdorNee toenadering gezocht tot de Vereniging Soerens Belang, waar recentelijk een volledig nieuw bestuur toetrad. De eerste contacten voorspellen een veel betere samenwerking dan in het verleden mogelijk bleek. Het idee dat een goede toekomst voor het dorp gelegen is in het streven naar consensus, lijkt nu wortel te hebben geschoten. De vorm van burgerparticipatie waar Wetselaar voor pleit zou binnen dit harmoniemodel prima passen. Zijn eigen burgerinitiatief inzake de verkeersveiligheid in Laag Soeren biedt dan ook een voorbeeld dat navolging verdient. Een constructieve, concessiebereide houding van de gemeente is bij dit alles echter cruciaal.

Bob Bouhuijs,
Laag-Soeren

donderdag 25 maart 2010

Nimmer Dor: JA SAMEN!

Door: Machiel Wetselaar

Voor de lezer die nog niet goed op de hoogte is, eerst even de context. De gemeente Rheden wil al geruime tijd woningen bouwen op het voormalige terrein van Manege Nimmer Dor in Laag Soeren. Zij heeft grond aangekocht, uitgewerkte plannen en afspraken met projectontwikkelaars. Er is ook een groep bewoners en belangenorganisaties die zich hebben verenigd in Nimmer Dor Nee en juridische procedures voeren. Ten dele met succes want de gemeente wil nu starten met de helft. Nog voor de zomer wil zij een projectbesluit nemen zodat kan worden gestart met bouwen. Nimmer Dor Nee wil eerst nog een woningbehoeftenonderzoek, maar dit wil de gemeente weer niet.

Ik voorspel dat het traject Nimmer Dor nog lang gaat duren, de verhoudingen tussen gemeente en bewoners er niet beter op worden en er veel negatieve energie vrij blijft komen. Terwijl het ook anders kan… Zo is de gemeente Smallingerland (Drachten) in 2008 gestart om samen een nieuwe wijk in het dorp Opeinde te ontwerpen. Ambtenaren, inwoners, studenten, specialisten en een ieder ander die dat maar wil doet mee, gefaciliteerd door professionals en een slimme, uitgebreide website.

Zou het niet fantastisch zijn als bewoners, ambtenaren en specialisten samen Nimmer Dor gaan ontwerpen en inrichten? Een unieke kans om invulling te geven aan het begrip burgerparticipatie. Natuurlijk ligt er al veel vast bij Nimmer Dor. Toch wil ik de gemeente en projectontwikkelaar willen aansporen om te kijken waar nog wel ruimte is om samen aan de slag te gaan. Zodat bewoners niet voor voldongen feiten worden geplaatst op informatieavonden. En weer opnieuw procedures gaan starten. Tegelijk wil ik Nimmer Dor Nee uitnodigen om zelf nu ook constructieve bijdragen te gaan leveren in plaats van een enkel Nee. Mijn pleidooi is Nimmer Dor: Ja Samen!

Machiel Wetselaar
Facilitator, trainer, adviseur
Laag Soeren, 24 maart 2010

woensdag 24 maart 2010

Pluche

Voor de raadverkiezingen was het langs de Veluwezoom een drukte van belang. Je kon je kont niet keren in het gedrang van Tweede Kamerleden en partijbonzen die ons met een bezoek kwamen vereren. De lokale vertegenwoordigers lieten zich ook niet onbetuigd. Ze sloegen elkaar bijkans de hersens in als het ging over Riviersteen of de kliko’s en de beschuldigingen van populisme en linkse geldsmijterij vlogen over en weer.

Maar zodra het stof is neergedaald kruipen de partijen weer bij elkaar onder de lakens. De poet moet verdeeld worden en dan maakt het niet meer uit of u rood, geel, groen of blauw hebt gekozen. Dan komen er de meest onwaarschijnlijke combinaties boven tafel. In Arnhem maken ze het nog het bontst. Daar zijn de VVD en de SP elkaar in de armen gevallen. Maar ook in Rheden kunnen ze er wat van. Daar wordt een coalitie gevormd met zowel GroenLinks als de VVD. Tenminste.. als er tussen het moment dat ik dit stukje schrijf en u het onder ogen krijgt niks is veranderd. Je weet ’t maar nooit. En het kan snel gaan. In Arnhem werkte de PvdA zichzelf met haar gekonkel binnen no time overboord.

Voor de herkenbaarheid van de politiek is dit geen goede ontwikkeling. Voor Rheden had ik gehoopt op een nieuw college met een duidelijk profiel. Een coalitie die echte keuzes kan maken. Maar helaas. Dat zit er niet in. De PvdA wordt ingeruild voor D66 en verder blijft alles bij het oude. Het gaat uitsluitend om de poppetjes die een plekje op het pluche moeten hebben.

En waar hebt u nu voor gestemd? GroenLinks beloofde voor de verkiezingen om zonodig de lasten te verhogen als de sociale voorzieningen in gevaar zouden komen. De VVD verkondigde vol vuur dat de OZB niet verhoogd mag worden en dat er bij bezuinigingen in de sociale voorzieningen wordt gesneden. De ChristenUnie en D66 vormen ook een merkwaardig paar. Er zijn grote ideologische verschillen op het gebied van het gezin, ethische kwesties en de 24-uurs economie. Maar dat maakt op lokaal niveau kennelijk geen moer uit. En het CDA past zich uiteraard aan. Die past overal bij. Zolang er maar zicht op een wethouderspost is.

Het resultaat is een coalitie zonder gezicht. Een brij van compromissen en vermeden keuzes. Een brouwsel zonder kraak of smaak. Ach, wat doet het er eigenlijk toe? We krijgen de regering die we verdienen. In Rheden is dat een stamppot van stippeltjes en bimbam waarin voor elk wat wils is verwerkt. Een smakeloze slappe hap waar maar weinig kiezers echt blij mee zullen zijn. Dat die onherkenbaarheid de volgende keer opnieuw een groot aantal mensen van de stembus zal weghouden is niet van belang. Althans niet voor degenen die gekozen zijn.

Ik hou nog een sprankje hoop. Er komen voor gemeenten zware tijden aan. Als er echt principes in de hoofden en harten van onze lokale helden zitten dan houdt dit college het niet lang vol. Dan zal blijken of links echt links is en rechts echt rechts. Maar ik vrees ’t ergste. Dat pluche zit immers zo zalig.

63,99

De Gelderlander gaat er de laatste tijd zichtbaar op vooruit. Het streeknieuws bestrijkt een grotere regio zonder dat het lokale nieuws veel ruimte inlevert. En er is een nieuwe columnist, Leon van de Weygaert die een heel ander geluid laat horen dan de PvdA-predikers die doorgaans de kolommen bevolken. Vorige week had ie kritiek op Wouter Bos en de poging om via Job Cohen de politiek-correcte deken te restaureren. Leon is er volgens de krant slechts tijdelijk (ter vervanging van Jan Paalman) maar van mij mag hij blijven. Gewoon erbij. Naast Jan Paalman en Anton van Hooff. Overigens lijkt de naam, Leon van de Weygaert, verdacht veel op Leon van Wijngaarden, de redacteur van de editie Veluweoom-Oost.

En Gelderlander-journalist Menno Pols heeft de bonnetjes van het college van B&W van Rheden over het jaar 2009 opgevraagd en uitgepluisd. Het leverde niet zoveel op maar daar kan Menno niks aan doen. Het declaratiegedrag van de bestuurders lijkt al ’n stuk verbetert ten opzichte van 2008. Althans officieel. VNG-conferenties en de reisjes van de Stadsregio zijn nog steeds de absolute hoogtepunten. Vooral bij het jaarlijkse VNG-congres laten de dames en heren zich verwennen. Maar verder lijkt het wel mee te vallen. Al valt de kleinzieligheid van de declarerende wethouders wel op.

Het CDA, een van de nieuwe coalitiegenoten van de VVD, was er als de kippen bij om te melden dat vooral VVD-wethouder Elsenaar veel declareerde. Zulke opmerkingen komen de sfeer bij de coalitiebesprekingen vast ten goede. Ik heb het CDA er maar even op gewezen dat CDA-wethouder Jan Jansen zelfs parkeerbonnetjes van één euro declareerde. Nog erger dan ’t zonnebrilletje van Bos. Hoe zielig kun je zijn. Bovendien waren die parkeerbonnen nog ten onrechte gedeclareerd ook. Voor die parkeertickets gaat het college 63,99 euro terugbetalen. Chapeau! Zo dringen B&W het tekort persoonlijk weer een stukje verder terug. Goeie actie van Menno. Op naar de declaraties van 2010.

Er zijn volgens mij overigens genoeg mogelijkheden om uitgaven voor leden van B&W onder andere kopjes te verbergen: representatiekosten, stedenband, studiereizen, recepties, ontvangsten, training. Sluiproutes genoeg.Een mooie opdracht voor de Rhedense rekenkamercommissie om dit soort uitgaven eens tot op het bot uit te benen.

dinsdag 23 maart 2010

Schone lei

Nou, de bom is gebarsten. Het door Dick Jurriëns opgeroepen conflict bij Gemeentebelangen escaleert verder. Wim Pieper en Magda Rook zijn uit Gemeentebelangen gestapt en gaan samen verder onder de naam Groep Pieper. Een verstandige actie van Wim en Magda. (zie ook bericht Gelderlander)

Het lijsttrekkershuwelijk van Magda Rook en Gerrit Jochemsen heeft de wittebroodsweken dus niet overleefd. Gerrit Jochemsen had blijkbaar de kant van Dick Jurriëns te hebben gekozen. Hij communiceerde niet meer met Magda. Er was een onwerkbare situatie ontstaan.

Wim Pieper heeft ook zijn partijkaart ingeleverd. De relatie tussen Wim en de factie Jurriëns/Wullink/Wubs in Gemeentebelangen was al niet zo geweldig. En die verslechterde natuurlijk toen Wim zijn raadszetel opeiste. En, dat is speculatie van mij, ik denk dat in Wim’s achterhoofd ook dat akkefietje van eind 2006 heeft meegespeeld. Hij was destijds wethouder maar de toenmalige raadsfractie van Gemeentebelangen liet hem vallen.

Het zou me niet verbazen als het verlichte deel van Gemeentebelangen de partij ook vaarwel zegt onder het motto : “Als Dick Jurriëns en Olof Wullink niet gaan dan gaan wij!” Ik denk dan met name aan Claudia Reusink, Arjan Bosveld, Marcel Brouwer en misschien nog enkele anderen.

Ik moet overigens zeggen dat ik deze drastische stap van Magda en Wim niet verwacht had. Maar het doorsnijden van de banden met Gemeentebelangen lijkt mij ook het verstandigst. Gewoon met een schone lei beginnen.

Morgenavond houdt Gemeentebelangen een ledenvergadering. Om de gebeurtenissen van de laatste weken nog eens de revue te laten passeren. Wordt vast een gezellige boel!

maandag 22 maart 2010

Joop Zijlstra over het koningsschap

Door: Joop Zijlstra

Brief aan minister van Staat dhr. R. Lubbers

Zeer geachte heer Lubbers,

De kranten meldden dat u als voorzitter het Nationaal Comité leidt, dat de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden gaat voorbereiden. De feestelijkheden vinden plaats van 2013 tot 2015.
Was het in 1813 dat de oudste zoon van de laatste stadhouder, Willem V, terugkeerde van ballingschap in Engeland, in 1815 werd hij uiteindelijk in 1815 gekroond als koning Willem I, eerste monarch van het onafhankelijke Nederland. Volgens premier Balkenende, die het nieuws op vrijdag 5 februari bekend maakte zal het Nationaal Comité in het bijzonder aandacht besteden aan bewustwording van het Nederlands democratisch bestel, kennis van de rechtsstaat en de Grondwet.

Met het oog op dat democratische bestel leg ik u graag het volgende voor. Al sinds het einde van de tweede wereldoorlog, toen koningin Wilhelmina terugkeerde uit haar ballingschap in Engeland - de geschiedenis herhaalt zich - houdt mij de vraag bezig waarom er in ons land maar één familie is die de kandidaten levert voor de functie van staatshoofd.
In het afgelopen jaar zwol de discussie in de media aan over het koningshuis vanwege feiten over Mozambique, over Argentinië en de familie aldaar, over de kosten van het koninklijk huis en de belastingvrije inkomens van leden van dat huis. Breed werden uitgemeten de (vermeende) euveldaden van wijlen prins Bernard. Deze feiten deden zich weliswaar voor maar ze zijn voor hetgeen ik naar voren breng niet belangrijk. Het gaat mij om de vraag die mij dus al van kindsbeen af bezig houdt waarom maar één familie de kandidaten levert voor de functie van staatshoofd.
Onlangs heb ik die vraag per brief aan de koningin zelf gesteld. De algemeen secretaris van de koningin verwees mij voor het antwoord op mijn vraag naar twee artikelen in de Grondwet.

Artikel 24. [Erfelijke vervulling koningschap]
Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem l, Prins van Oranje-Nassau.
Art.25. [ Erfopvolging bij overlijden koning]
Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel ...
De brief ging niet in op het hoe en waarom van mijn vraag. De brief sprak niet over de hier en daar levende opvatting dat het koningschap van Godswege is gevestigd en alzo standhoudt.

Ik heb de Spectrum Encyclopedie opgeslagen. Daarin staat bij ‘grondwet’ onder meer het volgende.
‘Toen Nederland in 1813 zijn onafhankelijkheid herwonnen had, heeft G.K. van Hoogendorp (1762-1834) de prins van Oranje (de latere koning Wiilem I) bij zijn terugkeer een door hem opgestelde ‘Schets van een grondwet’ aangeboden. Deze schets heeft tot leidraad gediend voor de commissie die de taak had een grondwet voor de herstelde staat te ontwerpen. Grondslag daarbij was het soeverein koningschap: het hoogste gezag in de staat berust bij de koning, dit in tegenstelling tot de oude republiek, waar de soevereiniteit berustte bij de Staten-Generaal. Dit ontwerp werd in 1814 door een vergadering van 600 notabelen aangenomen.
De Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden van 1814 stelde de erfelijke soevereiniteit van het Huis van Oranje in.

In diezelfde rubriek ‘grondwet’ lees ik dat de positie van de koning in de loop der tijd aan verandering onderhevig was. Maar dat hield geen gelijke tred met de emancipatie van de inwoners van het land. Van een kiesrecht alleen voor mannen en alleen boven een bepaald (hoog) inkomen werd het tot een algemeen kiesrecht voor alle mannen en vrouwen vanaf de leeftijd van achttien jaren. Wat de functie van staatshoofd betreft bleef er voor hen echter niets te kiezen. Merkwaardig toch, die emancipatie enerzijds en een versteende erfelijke situatie anderzijds. Ik heb daarop nog eens gegoogled: ‘grondwet 1813´. U en uw Nationaal Comité zouden die teksten ook eens moeten lezen. Het heeft er alles van dat die groep notabelen in 1813 ook niets te kiezen had. Het komt erop neer dat die keuze voor de koning in wezen niets anders was dan een greep naar de macht van prins Willem Frederik, een staatsgreep zoals die nog niet lang geleden hier en in Afrika plaatsvond, maar hier dan geweldloos.

Misschien dat u, geachte heer Lubbers, voor u uw werkzaamheden oppakt, een en ander eens nagaat. Voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat een tweehonderdjarige periode mag worden gevierd, maar dat die daarna beter kan worden afgesloten uit oogpunt van democratie. Onze regeringsvorm is dringend toe aan grondige wijziging: het feestelijke herstel van de Republiek der Nederlanden.

U kent de uitspraak nog wel die minister-president P. de Jong zich omtrent de poppenkast uit de mond liet vallen. Wat zou een geheime peiling opleveren onder de leden van de Staten-Generaal die grondwettelijk, hoera, hoera, hoera ten gehore brengen? Het gaat niet aan de lobby te versterken die zou moeten leiden naar het in stand houden van een in wezen ondemocratische monarchie.

met hoogachting
en met een vriendelijke groet

Joop Zijlstra, Ellecom.zondag 21 maart 2010

Am Veluwezoom nichts neues

Weinig nieuws van het coalitiefront. De beoogde coalitiepartners vinden het kennelijk verstandiger alles in de achterkamers te houden.

Alleen VVD-er Bas Geerdink uit Spankeren wil nog wel eens reageren. Maar ook hij zegt niet zoveel. Zwijgen is volgens hem goud. Nou ja, zwijgen. Hij wordt raadsvolger en rekent er op dat ie in de raad terecht komt. Dat wil zeggen dat er minimaal een wethouder uit het rijtje van zes dat boven hem stond wethouder wordt. Hans Elsenaar zie ik niet terugkeren als wethouder, dus dan wordt het Jaap Uijthof of Ronald Haverkamp, of beiden. In het laatste geval komt ook de nummer 8, Sjir Hansen uit Ellecom, in beeld.

Nou, veel vuur zit er niet in de coalitiegroep. Oude wijn in nieuwe zakken. Ze borduren voort op de bezuinigingsvoorstellen van het oude college. De echt noodzakelijke bezuinigingen schuiven ze op de lange baan. Daar maken ze “procesafspraken”over. Met een beetje “googlen” hebben ze uitgevlooid dat ze daar organisaties en instellingen bij gaan betrekken. Voor zich uitschuiven betekent dat. ’t Is me wat.

De PvdA houdt zich ook erg rustig. Daar zit al helemaal geen spat vuur meer in. Wouter Bos heeft twee weken te laat aan zijn stutten getrokken. Anders had de wereld (en het aantal zetels) er voor Henk van Valburg en Bert Kiljan heel anders uitgezien. Scheelt ze zeker twee raadszetels.

Schrijf dat coalitieakkoord nou maar uit. Die komedie heeft lang genoeg geduurd.

Dan kunnen we “daadkrachtig”en “ambitieus” op de oude voet verder.

Yes we can!

21 maart 2010

Er leek geen einde aan deze winter te komen. Het heeft lang geduurd, maar gelukkig, de zon wint aan kracht, de temperatuur gaat naar meer aangename waarden, de natuur barst uit haar wintercorset, de krokussen bloeien en de vogeltjes fluiten. Heerlijk!
De winter is nog niet helemaal uit ’t zicht verdwenen. Ik spotte vanmorgen nog ’n paar vogelspotters op de Ommershofselaan in Velp die de pestvogel in het vizier hadden. En dat is een wintergast uit het noorden van Scandinavië. Laat ie maar snel kiezen voor een reis naar Lapland. Dan kunnen we echt aan de lente beginnen.En weet je. Ik kreeg van de week ook het gevoel dat het zakelijk wat beter gaat worden. Misschien ligt het aan het lenteweer en krijg ik de kriebels maar volgens mij zijn al die bedrijven het zat om te wachten tot de kredietcrisis helemaal over is. Die willen uit hun winterslaap. Iedereen wil weer aan de slag. Hup, investeren en aan het werk. Als er een schaap over de dam is dan volgen er meer. En als één bedrijf begint dan volgen zijn collega’s in dezelfde branche vanzelf. Dat zou pas een mooie lente geven.

zaterdag 20 maart 2010

Ode aan de IJssel

IJssel

zij leidt een eindeloos bestaan
passeert zonder voorbij te gaan

zij put haar kracht uit haar verval
en maakt zich breed aan lager wal

daar loopt zij bruid in waterkant
en draagt de hemel door het land

Harmen WindMet dank aan fotograaf Theo Elizen uit Doesburg.
Klik op de foto om te vergroten.

vrijdag 19 maart 2010

McDonalds-coalitie

Voor de verkiezingen slaan ze elkaar de hersens in en na de verkiezingen kruipen ze samen onder de lakens. Arnhem, Nijmegen of Rheden, het maakt niet uit. Of partijen zich nu links, rechts, rood, geel, groen of blauw noemen, zodra het om het wethouderspluche gaat krijgen ze een waas voor de ogen.

Het is wel interessant om eens naar de krachtsverhoudingen en onderhandelingdposities van de deelnemers aan de Rhedense coalitiebesprekingen te kijken. De VVD wil kost wat kost de verkiezingswinst omzetten in wethouderszetels.

Een rechtsgetinte meerderheid van bijvoorbeeld VVD, D66 en CDA kan niet gevormd worden. Haverkamp had voor de verkiezingen zijn hoop gesteld op een coalitie van VVD, D66 en Gemeentebelangen. Maar het volgzame Gemeentebelangen van Piet Wubs is niet meer. En een centrumcoalitie met de PvdA wil de VVD niet want dan zou de PvdA weer teveel invloed krijgen. Dus is de VVD aangewezen op GroenLinks, de SP en de ChristenUnie. Met de gestaalde kaders van de SP onder een hoedje spelen zou écht te opzichtig zijn dus zoekt hij zijn toevlucht tot GroenLinks en de ChristenUnie. Het gevolg is dat er een links-sociaal-rechts-liberaal-christelijke coalitie uit de smeltkroes komt. Een gerecht met een ondefinieerbare kleur en onbestemde smaak. Een hamburger die iedereen lust maar bijna niemand echt lekker vindt.

GroenLinks heeft, gesecondeerd door de ChristenUnie, de troeven in handen. GroenLinks kan de VVD onder druk zetten. Als GroenLinks, en daarmee ook de ChristenUnie, afhaakt dan kan de VVD het schudden. Een scenario zoals in Arnhem waar de PvdA zichzelf met haar gekonkel uit de wedstrijd speelde zal de VVD absoluut willen voorkomen. Want dan kunnen Ronald Haverkamp, Jaap Uijthof en Geertje van der Burg gezellig samen met hun “bondgenoot” Wim Pieper oppositie voeren. Een horror-scenario voor Haverkamp en de zijnen.

Dus ik denk dat de VVD behoorlijk toegeeflijk tegenover GroenLinks zal zijn. Eens kijken wat Haverkamp er voor over heeft. Als hij slim is dan speelt ie in op de persoonlijke ambities van Harriët Tiemens van GroenLinks, haar brandende begeerte naar het wethouderspluche. Die heeft daar alles voor over. Er kan nog wel een Riviersteentje of een Immer Dor van af. Als ze tenminste niet wordt teruggefloten door de partijbonzen van GroenLinks. Die kunnen bijvoorbeeld Constans Pos als wethouder naar voren schuiven. Dat zou trouwens een aardig scenario zijn. Het maakt het afplakken van de VVD-Haverkamp-verkiezingsposter door Constans van een kwajongensstreek tot een meer dan symbolische daad.

Ik blijf overigens pleiten voor een parttime-wethouderszetel voor Hendri Witteveen. Beste Hendri, hang niet aan de rokken van GroenLinks, ga voor je eigen toko. Gun jezelf, Rob Enkhuizen en de ChristenUnie die kans. Meer kleur, meer fleur met de ChristenUnie.

En wat is de PvdA intussen aan het uitspoken? Heeft iemand nog onderonsjes tussen de PvdA en andere partijen gespot. Zie je PvdA-ers samen met GroenLinksers, CDa-ers of D66-ers op ’t terras van Pascal een pintje pakken, ’n potje tennis spelen op Beekhuizen of de hond uitlaten op de Posbank? Geef ’t effe door wil je?

donderdag 18 maart 2010

Joop Zijlstra: Inspraak PS - N348 Dieren

Inspraak Joop Zijlstra
bij Provinciale Staten, commissie Mobiliteit en Economische Zaken
17 maart 2010


Voor de provinciale weg N348 in Dieren moet ik bij de provincie zijn. Daar ben ik dan. Zendingswerk vanuit Rheden, zegt de krant. Drie jaar geleden stak toenmalig wethouder Wilschut op deze plaats de loftrompet over plan Hart van Dieren. Na hem was ik aan zet.
Ik sprak luidkeels: ´Dat plan van Wilschut gaat helemaal niet door´. Mijn gelijk is niet zo belangrijk. Dat het plan niet doorging wel´. Waarom? In dat verworpen plan ging het om een half verzonken spoorbak. Twee bruggen daaroverheen. Dieren-Noord zou te lijden krijgen onder het doorgaande verkeer: Harderwijkerweg, een racebaan. Spankerenseweg, een sluipweg.

Het is tragisch dat datzelfde scenario weer dreigt. Met een keuze voor variant 4 door GS komen er in plaats van die bruggen over het spoor, nu twee tunnels onder het spoor. Opnieuw staat Dieren-Noord voor dezelfde rampzalige gevolgen: racebaan en sluiproute. Leuk voor de bewoners. De doorgaande N348 op maaiveldhoogte verhindert ook nog eens een soepele verbinding Dieren Noord en Dieren Zuid. Ons advies is kort, helder en simpel: niet doen.

GS verwerpt variant drie, met een tunnelbak voorlangs het station. Dat is jammer want het is de beste variant voor de oplossing van de verkeersproblemen en bovendien, het draagvlak voor die variant is heel groot. Het is eigenlijk de enige variant die voldoet aan het hoofdaccent van het plan van Atelier Verdaas van weleer: scheiding van het doorgaand regionaal verkeer en het bestemmingsverkeer.

Gelukkig is er nog hoop. In de vervolgnota van GS die nu voorligt, is ruimte voor alternatieve oplossingen. In de Gelderlander staat de kop: ´Een tunnelbak, maar dan een kortere, behoort nog tot de mogelijkheden.´ Uitspraak van een ambtenaar van Rheden en van de provincie. Maakt u daar werk van, a.u.b., actief, richting GS.

Er moet mij nog iets van het hart. Ik lees in de nota van GS.:
´Het is onze intentie om met de bevolking, de aanwonenden en belanghebbenden een constructieve dialoog aan te gaan over de voorliggende schetsontwerpen. Op een andere plaatsin de nota staat voor juni een inspraakavond geplanned.

Ik loop op die voornemens vooruit, spreek nu al in uw commissie in.
Geen voorrecht, maar gewoon een mogelijkheid. Ik wil het er niet bij laten zitten, ik doe wat ik kan. Ik heb er geen belang bij.
Ik heb alleen maar hart voor mijn woonomgeving, Hart voor Dieren.

Toch waren een paar anderen mij voor. Al lang. Slimme vossen. Uit eigenbelang. Ik zou wel eens willen weten hoe in de voorwaarden voor de rijksbijdrage de mantra terecht kwam van ´ontsnippering van Hof te Dieren´. De nota van GS noemt die voorwaarde meerdere malen. Het gaat mij niet om de bijdragen en wie ze zou moeten ophoesten, nee, het gaat enkel om de vraag: hoe komt die mantra in de subsidievoorwaarden terecht?

Ik noem hier naar analogie van de positie van het industrieel complex, het complex van de zogenaamde adel, in dit geval een familie in Delden, met connecties op Landbouw en bij de Vereniging Natuurmonumenten. Dat is geen inspreken avant le date. Dat is beïnvloeden, dat is de zaken al te voren naar je hand zetten.

Geachte volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten. Ik geef hier een signaal af. Inwoners van Dieren hebben geen connecties. Zij beschikken niet over vitamine R. Zij hebben alleen maar u, hun volksvertegenwoordigers. Stelt u hen niet ten achter bij een paar inwoners van Delden. In Overijssel nota bene.

In dat perspectief zou het zo gek niet zijn dat u nog eens overweegt, omwille van de mensen van Dieren, toch vast te houden aan de variant 3 en daarvoor de enorme reserves van de provincie enigszins aan te spreken. Kies variant 3 en niet een uitgeklede versie ervan ervan. Dat zou een gebaar zijn naar de inwoners van Dieren in een tijd dat mensen zich met walging afkeren van hun maar al te vaak discrimininerende bestuurders.

Dank u wel.

18-3-2010: Naschrift Joop Zijlstra: Gisteren commissie MEZ van de provincie.

Ik ben blij dat ik er geweest ben. Mijn inspraak was een goede bijdrage voor
de discussie die volgde. Inderdaad was er wel degelijk ruimte voor een
versie van de variant 3, die ik bepleitte.
Ik kom thuis en zie het 'hoofdartikel' van de Regiobode.
Als men daar het voorstel van GS aan PS gelezen had was die ruimte
opgevallen. Nu schrijft men maar wat, en stelt de zaken verkeerd voor.
De Gelderlander was veel beter geïnformeerd. Er is nog veel mogelijk, als we
maar actief zijn in de richting van de leden van provinciale staten.

Als mensen en groeperingen uit Dieren zich tot provinciale staten wenden is er best meer mogelijk. Meer dan tot nu toe gesuggereerd wordt.

woensdag 17 maart 2010

G-koorts

En dat is drie. Na Agnes Kant houden Camiel Eurlings en Wouter Bos het ook voor gezien. Ze storten zich op hun gezin. Maar wie kwam nu het eerst op het idee? Camiel of Wouter? Had Camiel al van Wouters plannen gehoord en dacht “Die moet ik ’n slag voor zijn”? Dacht Wouter “Dat heeft die Camiel nog zo gek niet bekeken? Dat ga ik ook doen.”? Of waren het toch de vrouwen die hen de wacht aanzegden? “De politiek d’r uit of jij d’r uit! “

Maar ik blijf nieuwsgierig. Nooit direct van een politicus aannemen dat ie de waarheid spreekt. Misschien was er wel een heel andere reden dan de beide heren opgaven. Een die wij (nog) niet mogen weten. Reken maar dat ik niet de enige ben die daar het hoofd over breekt.

Was het toch Agnes’ treurgang die hen deed besluiten de kuierlatten te nemen? Zijn er draconische bezuinigingsmaatregelen op komst en weten zij daar meer van? Wordt de benzine 2 euro per liter duurder en dacht Camiel “Bekijk ’t maar”? Worden de WW en de bijstand onbetaalbaar en dacht Wouter “Geef mijn portie maar aan Fikkie?
Een minder fraaie reden voor hun vertrek is ook mogelijk. Hebben ze iets uitgevreten dat niet door de beugel kan en werden ze gedwóngen uit de politiek te stappen. Nu kon het nog op ’n sjieke manier. Vorige week werd Balkenende omstandig door president Obama geprezen. En bondskanselier Merkel kwam ook nog even langs. JP glom van trots. Was er meer aan de hand? Hebben zij Jan Peter iets in het oor gefluisterd? En gaf die aan Wouter en Camiel vervolgens het advies eens aan hun gezinsleven te denken?
Als beide heren straks een lucratieve baan in het bedrijfsleven of bij een of andere grote bestuursorganisatie krijgen waardoor ze opnieuw weinig tijd voor vrouw en kind hebben dan weten we dat er iets loos is.
Over de portemonnee hoeven ze zich de komende jaren in elk geval geen zorgen te maken. Voorlopig redden ze ’t wel. In het eerste jaar hebben ze recht op zo’n 110.000 euro wachtgeld. Daarna krijgen ze nog twee jaar rond de 100.000 euro. In de tussentijd is er vast ‘n mooie job voor ze te vinden.

Hoe zit ’t trouwens met al die andere politieke papa’s en mama’s? Wanneer gaat Alexander Pechtold thuis de aardappels schillen en zien we Femke Halsema achter de kinderwagen? Wordt het voor Mark Rutte niet eens tijd om aan huisje, boompje, beestje te gaan denken?

Pas op hoor. Bij een volgende uitbraak grijpt Glossy Gerda , nog even Minister van Landbouw, naar het laatste redmiddel: ruiming van het Binnenhof. Als u naar het westen reist en u ziet bij het naderen van de hofstad borden met de tekst “Gezinskoorts. Besmet gebied. Vervoer van politici verboden” dan weet u hoe laat ’t is.

Nu ik erover nadenk. In de Rhedense raad was ook sprake van een massale uittocht. Liefst 16 van de 27 raadsleden uit de oude raad zien we niet meer terug. Sommigen van hen waren volgens eigen zeggen door het gezinsvirus aangestoken.

G-koorts. De epidemie van 2010.

Roofgoed uitgebreid

Het bericht is al ’n paar weken oud maar omdat ik van geen enkele politieke partij enig commentaar hoorde leg ik het hier maar even vast voor het nageslacht.

Om nog ’n paar centen van de kosten die voor Beekhuizen zijn gemaakt terug te krijgen was er een bouwkavel op het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen gepland. Het terrein wordt via de Woningbouw Vereniging Gelderland verhuurt aan de leden van de Stichting Broedplaats Beekhuizen die is voortgekomen uit de groep ex-krakers van het voormalige zwembadterrein.

Het beoogde bouwkavel komt er nu niet. Dat zou te weinig opleveren. In feite krijgen de ex-krakers daarmee ook dit stukje onder controle. Als compensatie wordt er nu een bouwkavel op de parkeerplaats aan de Beekhuizenseweg gepland. Die parkeerplaats werd tot nu onder andere gebruikt door bezoekers van het sportcomplex. Die mogen nu opkrassen.

Zwembad Beekhuizen heeft inmiddels tonnen gekost. Begin jaren 2000 zou er een outdoor- sportcentrum komen. Dat ging niet door doordat daar de geur van belangenverstrengeling ontstond. Een van de leden van het toenmalige college van B&W zou familiebanden hebben met een van de werknemers van het bedrijf dat het centrum zou ontwikkelen. Om van het bedrijf af te komen heeft de gemeente toen maar verluidt een half miljoen gulden betaald. Was dit niet gebeurd dan zou er nu waarschijnlijk een sportcentrum op het terrein zijn gevestigd.

’n Paar jaar later namen de krakers het terrein in bezit.

De gemeente schreef een ontwerpwedstrijd uit. Daaruit kwam een idee voor een “proeftuin”: een hotel-restaurant met een biologische moestuin en aandacht voor kunst en cultuur. Dit plan werd door bewoners van de wijk onder aanvoering van de VVD van tafel gehaald. Het plan zou te veel verkeersdruk op de wijk leggen. Dat ging dus niet door en vervolgens gaf de gemeente zich over aan de krakers. Enfin lees het nog maar eens na in mijn artikel Roofgoed.
Als sluitstuk krijgen de ex-krakers nu dus ook dat stukje bouwkavel onder controle.

De nieuwe landheren van Beekhuizen breiden hun territorium dus verder uit.
En de sporters zijn hun parkeerterrein kwijt. Waarschijnlijk zijn er daar ook veel onder die destijds de actie om de proeftuin te voorkomen hebben gesteund.

Klik op de afbeelding om te vergroten


De gemeente heeft eergisteren een intentieovereenkomst over het gebruik van het zwembadterrein met de Woningbouwvereniging Gelderland afgesloten. Echt een knap staaltje werk. Gefeliciteerd Gemeente, gefeliciteerd college van B&W, gefeliciteerd gemeenteraad en natuurlijk ook gefeliciteerd Woningbouwvereniging Gelderland en Stichting Broedplaats Beekhuizen. Dat hebben jullie mooi voor elkaar.

Ik schat dat de belastingbetaler daar zo'n twee à drie miljoen euro op heeft toegelegd.

dinsdag 16 maart 2010

Rheden als inspirerend voorbeeld van burgerparticipatie

Door: Machiel Wetselaar

In het artikeltje “Goede raad is niet duur” wilde ik de lezer enkele praktische tips geven. Hoe kun je beter door het lokale bestuur gehoord worden?

Soerenaar Machiel Wetselaar reageerde gisteren op dat artikel. Hij trekt het breder. Zijn reactie is een hoofdartikel op de blog meer dan waard. Eerder wees Joop Zijlstra op de ideeën van Hilary Wainwright. Machiel’s betoog sluit daar prima bij aan. Onderstaand zijn voorstel.
-----

Afgelopen jaren hebben burgers heel wat gemopperd en geklaagd over politiek en gemeentelijk Rheden: Riverstone, Traverse Dieren, A12, Nimmer Dor en zo voort. Vaak terecht, soms onterecht. Een belangrijke oorzaak voor het geklaag over de aanpak van collectieve problemen is de manier waarop B&W en ambtenaren met de inbreng van burgers omgaan. De gemeente zegt in de inspraakverordening (2003) dat zij wil werken met ‘interactieve totstandkoming van plannen.’ Het formele uitgangspunt van de gemeente Rheden luidt: ‘het beleid komt interactief tot stand, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te zien.”

Op papier zijn de intenties goed, maar in de praktijk zie ik een ander terugkerend patroon. Grofweg ziet dat er als volgt uit: er is een probleem/uitdaging, de gemeente bedenkt een oplossing, start de formele inspraakprocedure, hoort de burgers aan en gaat vervolgens weer haar eigen weg, waarbij ze de inbreng van de burgers meeneemt in het achterhoofd. Gaandeweg het ontwikkelings- en besluitvormingsproces komen er steeds meer aspecten en belangen bij; de inbreng van burgers geraakt op de achtergrond en burgers krijgen tenslotte een oplossing gepresenteerd die ver af staat van hun eigen ideeën, met als gevolg weerstand en geklaag.

Dit model van burgerparticipatie voldoet niet meer. Het is tijd om het lokale democratisch fundament aan te passen. Burgers willen meer directe invloed op hun eigen leefomgeving. Ze willen coproduceren of misschien zelfs wel meebeslissen. Het lijkt of de Nationale Ombudsman zijn conclusies in het rapport We gooien het de inspraak in heeft getrokken op basis van de situatie in Rheden. Hij concludeert dat burgers zich vaak niet serieus genomen voelen. Ze worden te laat betrokken of hun inbreng wordt genegeerd. Terwijl de gemeente juist kan profiteren van kennis en creativiteit van burgers: die dragen bij aan beter bestuur, terwijl de acceptatie van besluiten toeneemt.

Een journalistiek artikel zou nu kunnen eindigen, maar als betrokken burger wil ik graag helpen om mijn directe leefomgeving te verbeteren. De gemeente Rheden kan op drie manieren reageren op de conclusies van de Nationale Ombudsman: bevestigen, betwijfelen of ontkennen. Al naar gelang haar reactie heeft zij vervolgens drie opties: niets doen, onderzoek of veranderen. Het is geheel aan de gemeente om haar route te bepalen, maar voor een goede relatie tussen gemeente en burgers is er voor mij slechts één uitkomst mogelijk, namelijk veranderen. En wel de dagelijkse gang van zaken binnen het gemeentelijke apparaat. Niets doen is eigenlijk geen optie (kop in het zand steken) en wie zit er te wachten op weer een onderzoek?

Graag draag ik mijn steentje bij aan de ontwikkeling van onze gemeente en daarom daag ik de gemeentesecretaris en zijn ambtenaren, de burgermeester en wethouders , raadsleden en andere actieve burgers uit om nog voor deze zomer samen ideeën te bedenken op de vraag: Hoe Kunnen We burgerparticipatie in de gemeente Rheden tot een inspirerend voorbeeld maken voor de rest van Nederland?

Ik besef dat de gemeente Rheden een aantal grote inhoudelijke vraagstukken heeft op te lossen en dat dit veel tijd kost. Toch hoop ik vurig dat de nieuwe gemeenteraad de fundamentele uitdaging aangaat om de lokale democratie opnieuw uit te vinden en ambtenaren en B&W aanspoort en de ruimte geeft om mee te doen. Ik zie de reacties met belangstelling tegemoet.

Machiel Wetselaar
Facilitator, trainer en adviseur
15 maart 2010
Laag Soeren

maandag 15 maart 2010

Goede raad is niet duur

’n Paar weken geleden besteedde de Dierense ondernemer Hullegie ’n bom duiten aan paginagrote advertenties in de Regiobode. Hij wilde weten wat de politiek en het bestuur nu eindelijk eens gingen doen aan de Dierense hangjeugd die de boel daar aan het verstjeren is. Hij kreeg per kerende post uitgebreid antwoord van alle politieke partijen én van de burgemeester.

Die actie van Hullegie legt onbedoeld een ander probleem bloot. Het toont haarscherp waar het een van de manco’s in Rheden. Het onvoldoende luisteren naar de burger. Alleen onder grote publicitaire druk komen de jongens en meisjes in De Steeg echt uit hun stoel.

Hebt u wel eens een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad geschreven? Dan weet u vast wat ik bedoel. Maanden wachten op een antwoord waar u niets mee kunt.

Vaak zien de raadsleden zo’n brief niet eens. Ik spreek uit ervaring. Als u een brief aan de gemeenteraad of het college van B&W schrijft dan krijgt u een pro forma briefje retour waarin staat dat u zich kunt melden als u na zes weken nog geen antwoord heeft ontvangen. Uw brief wordt vervolgens samen met alle andere binnengekomen brieven ter kennisneming op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Vergezeld van het voorstel om de brieven door het college van B&W af te laten handelen. Raadsleden moeten vooraf melden dat ze iets over de binnengekomen brieven willen zeggen. Anders passeren die zonder dat er een woord aan vuil wordt gemaakt. Dat is het lot van negen van de tien brieven.

Vervolgens stuurt het college de brief de ambtelijke organisatie in. Die weet er wel raad mee. De betreffende ambtenaar componeert een antwoord waar u meestal weinig mee kunt. Dat antwoord komt opnieuw bij de raad op de rol. Ook nu passeert het merendeel van de antwoorden de raad zonder dat er enig woord aan wordt gewijd. Sterker nog. Veel raadsleden zien uw brief nooit. Dat ligt aan hen zelf hoor. Ze hebben twee keer de kans gehad. Dan, vaak na maanden wachten, krijgt u het antwoord. Niet dat u er iets mee kunt hoor maar u bent in ieder geval vakkundig afgepoeierd.

Misshcien hebt u iets aan onderstaande raadgevingen.

U kunt het beter anders aanpakken. Schrijf niet alleen een brief naar de gemeenteraad maar doe dat ook naar alle individuele raadsleden, naar hun emailadres. Schrijf in ieder geval apart naar alle fractievoorzitters. Da’s geen garantie voor een antwoord maar het helpt vaak wel. Bovendien kunt u zo zien van wie u wel en van wie u geen antwoord krijgt. Een mooi hulpmiddel om uw keus bij de volgende verkiezingen te bepalen.

Een andere mogelijkheid om de aandacht op uw probleem te vestigen is inspreken op een van de raadsavonden. U spreekt de raadsleden dan toe. Dan is de raad in ieder geval gedwongen u aan te horen. U krijgt daar vijf minuten tijd voor. Soms komt er dan een vraag van een van aanwezige raads- of commisieleden, soms komt er geen reactie. Als de pers aanwezig is lukt het meestal wel om iets uit de raadsleden los te peuteren. Plan uw inspraak als het kan dan ook als er interessante onderwerpen op de agenda staan die veel publiek trekken. Geef alle raadsleden ook een geprinte versie van uw toespraak met het verzoek om te reageren (niet vergeten: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer bij de tekst vermelden). En mocht u niet durven inspreken dan is er vast wel iemand die u kent die dat wel voor u wil doen.

Verder kunt u ook persoonlijk op bezoek gaan bij het spreekuur van B&W. Vooral als het zaken zijn die niet voor een breed publiek geschikt zijn.

De meeste raadsfracties houden ook spreekuur. En u kunt natuurlijk altijd een van de raadsleden individueel benaderen om uw probleem voor te leggen.

Het beste middel is natuurlijk publiciteit. Als u uw brief aan de gemeenteraad tegelijkertijd in de krant weet te krijgen. Dan helpt al een stuk beter. En het is helmaal mooi als een politicus met uw probleem in de krant kan. Dan is natuurlijk de beste verzekering dat er aandacht aan u sores wordt besteed.

Een van de zaken die een nieuwe raad eindelijk eens op orde moet brengen is de beantwoording van alle brieven die binnenkomen. Binnen een vastgestelde termijn. En anders een dwangsom voor iedere dag of week dat antwoord uitblijft. Te betalen aan de briefschrijver. Dat kan best, inclusief waarborgen om misbruik van zo’n regeling te voorkomen. Alvast één mooie opdracht voor de nieuwe coalitie.

zondag 14 maart 2010

Coalitietweets - Stoelendans

Op mijn vraag of hij wethouder wordt tweet Ronals Haverkamp dat hij slechts kandidaat-wethouder is. Het gaat volgens hem nu eerst om de inhoud en de indeling in portefeuilles en daarna komen de poppetjes in beeld. Dat lijkt me niet helemaal zoals het in werkelijkheid gaat. Bij de portefeuilleverdeling wordt wel degelijk rekening gehouden met de beschikbare poppetjes. Wie krijgt de lastigste portefeuilles, wie de meer eenvoudige en wie krijgt de pretfabriek met veel publicitaire exposure.

De coalitie heeft samen 17 raadszetels. De VVD heeft er zes, het CDA heeft vijf zetels, Groenlinks en D66 ieder drie en de ChristenUnie één. Als je puur getalsmatig naar de zetelverdeling kijkt dan zouden er veel deeltijdwethouders komen. Haverkamp kondigde vorige week aan dat hij terug wil naar maximaal 3,5 wethouders. Dat wordt nog een ingewikkelde puzzel. Dat zou neerkomen op 1,2 wethouder voor de VVD, 0,8 wethouders voor 't CDA, 0,6 voor GroenLinks en D66 en 0,2 voor de ChristenUnie. Dan resteert nog 0,1 fte.

Als ik nu even in de schoenen van Hendri Witteveen (ChristenUnie) ga staan dan zou ik die 0,2 fte toch echt opeisen. Als je werkelijk iets in de melk te brokkelen wilt hebben dan moet je gewoon 'n dagje per week in dat wethouderschap steken Hendri. Dan maar even je reguliere baan tijdelijk terugbrengen naar vier dagen. Het raadslidmaatschap kost tenslotte ook tijd dus die kun je van je inzet aftrekken. Dat moet te doen zijn.

En...je maakt een plekje in de raad vrij voor Rob Enkhuizen. Daarmee zou je de ChristenUnie een grote dienst bewijzen. Dat is pas vernieuwing en zou de coalitie én de raad zowel letterlijk als figuurlijk meer kleur geven. Trouwens. Ik ken de kwaliteiten van Rob van Enkhuizen niet maar misschien is Rob wel een goede wethouderskandidaat. Want pas op ChristenUnie! Als jullie niet willen dan pikt het CDA of de VVD die lap pluche in. En er is nog een andere overweging. Als je die plek opeist dan blijkt bovendien pas werkelijk hoeveel waarde de andere partijen aan jullie deelname hechten. Gewoon gaan voor die zetel. Zonde als je die kans laat lopen. Doen!

De andere partijen staan sowieso te dringen. De VVD wil als grootste deelnemende parij natuurlijk twee wethouders leveren. Die claimen minimaal 1,3 fte die onder twee kandidaten verdeeld moet worden. Ik tip naast Ronald Haverkamp op Jaap Uijthof. Bij zo'n verdeling spelen persoonlijke omstandigheden ongetwijfeld ook een rol. Elsenaar zie ik niet terugkeren. Prima sympathieke kerel hoor maar hij blonk de afgelopen drie jaar zachtgezegd niet uit in zijn wethoudersrol.

Het CDA heeft Jan Jansen en Jeroen van Gessel in de aanbieding. Volgens eerdere berichten gaat Jan Jansen met pensioen maar hij gaf onlangs bij mij aan dat als de partij een beroep op hem doet hij best bereid is om terug te komen. Ik weet niet of ie dat serieus bedoelde. In ieder geval heeft het CDA Jeroen van Gessel achter de hand. De Dierenaar, oud-wethouder in Heerlen, is ook een serieuze kandidaat. En misschien schuift het CDA wel Tjebbe Vugts naar voren. Ik denk overigens niet dat het CDA tevreden zal zijn met 0,8 wethouderszetel. Die wil vast een volledige post.

GroenLinks en D66 kunnen in deze samenstelling aanspraak maken op ieder 0,6 wethouderszetel. Dat betekent ondanks de raadszetelwinst voor GroenLinks geen uitbreiding van de wethouderspost. Voor GroenLinks staat Tiemens opgesteld. En met welk dark horse komt D66 op de proppen? Iemand met bestuurservaring of een van de nieuwbakken raadsleden? Eens kijken wat daar uitrolt.

Maar het aantal ellen pluche kan natuurlijk altijd nog wijzigen. Met vier wethouderszetels zou de portefueilleverdeling een stuk gemakkelijker worden. Maar Haverkamp heeft nu eenmaal gezegd dat dat terug moet naar 3,5. Eens kijken of ie zich daar aan houdt. Een eerste proeve!

zaterdag 13 maart 2010

Coalitietweets - De kogel is door de kerk

Nou, ze zijn eruit hoor. Ronald Haverkamop meldde een halfuurtje geleden op Twitter dat ze goede afspraken hebben gemaakt. "Komende 2 weken gaan we de inhoud bepalen." en "Het wordt anders in Rheden." Zou Ronald nu verkapt lid van D66 zijn geworden?

Hij twitterde ook dat Anja Prins lid van provinciale staten voor de VVD de formatuer van het nieuwe college wordt.

Ik heb Ronald gefeliciteerd. Ik ben niet blij met deze gang van zaken maar persoonlijk verdient ie 't wel. Hij heeft er keihard voor gewerkt.

Nog effe gevraagd of ie zelf ook wethouder wordt maar daar heb ik nog geen antwoord op. Ik denk 't wel.

Overweging

Gisteren zat ik te twijfelen. Waar zou ik ’t vandaag eens over hebben? Moet ik nu even inhalen. Gewoon beginnen met schrijven. Ik had wel aardige onderwerpen maar ik kon geen keuze maken. Tja ik ben als het ware een coalitie in mijzelf. Vanmorgen had ik dus niets voor de weblog.

Dat hoop ik eigenlijk ook voor de vorming van de beoogde coalitie waaruit het nieuwe college van de gemeente Rheden moet bestaan. Ik gun het iedere wethouderskandidaat persoonlijk van harte maar ik zie liever kleur in een college, een duidelijk profiel, links, centrum of rechts.

De kandidaten VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 zitten op het moment dat ik dit schrijf met z’n allen in bezoekerscentrum Veluwezoom te polderen, aan de voet van de Posbank. Daar wordt het coalitieakkoord in elkaar geknutseld.

Ik hoop dat de partijen sterk genoeg zijn om principes en uitgangspunten te laten prevaleren boven hun persoonlijke ambities. Maar ik vrees dat dat ijdele hoop is. Alleen Hendri Witteveen van de ChristenUnie staat wat dat dit punt betreft boven mijn verdenking. Wat mij wel verbaast is dat de ChristenUnie met haar natuurlijke aartsvijanden VVD en vooral D66 om tafel zit. Als je naar de christelijke uitgangspunten van de ChristenUnie kijkt dan is D66 haar absolute tegenpool. Vroeger zeiden we het al “Twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen”. Maar Hendri is pragmatisch en kennelijk van de vergevingsgezinde denominatie. Als het maar iets oplevert. In die zin meer koopman dan dominee.

En hoe zit ’t met GroenLinks en de VVD? In de verkiezingscampagne schilderde Harriët Tiemens VVD-voorman Ronald Haverkamp nog af als een populist. Vanwege zijn gedrag bij de Riviersteen-kwestie en de kliko’s. Populisme is in de ogen van GroenLinks zo ongeveer een van de zwaarste politieke misdrijven. Alleen bedreven door een verderfelijke politieke diersoort. Maar nu zit Harriët in haar drang naar het pluche weer vrolijk met Ronald om tafel. Daar zal wel weer iets uitkomen van duurzaamheid. Een deken waar je ontzettend veel onder kwijt kunt.

En what about D66? De partij die op de golven van de nationale populariteitspolls en aan de hand van van statenlid Martijn Leisink drie zetels pakte? Hoe zit ’t daarmee?
“Het kan anders” was in de verkiezingscampagne de leus. Hoe anders het kan zie we voor onze ogen gebeuren. De partij breekt bijna zijn benen om in het college te komen. Het maakt niet uit met wie.

Het CDA doet natuurlijk ook weer mee. Die is altijd en overal nodig en past zich aan bij iedere gezelschap. Daar zijn we snel over uitgesproken.

En de VVD zelf? Haverkamp wil met alle geweld een nieuw college vormen waarin de VVD de scepter zwaait. En hij is slim. Hij gebruikt de ChristenUnie als een verzekeringspolis. Als GroenLinks of D66 afhaakt dan heeft hij in het uiterste geval voor zijn coalitie nog altijd een, zij het krappe meerderheid, van 14 zetels. Net voldoende voor een nieuw college. Ik vraag me wel af of hij het dan aandurft.

Vooral als GroenLinks op het laatste moment toch afhaakt. D66 is toch een onzekere factor. Bij iedere partij in opkomst duiken meelopers op die zich later gaan profileren. Dat leidt keer op keer tot taferelen binnen zo’n partij en niet zelden tot afsplitsingen. Bij zo’n krappe meerderheid zou dat nog wel eens tot problemen voor een coalitie van 14 kunnen leiden.

Op zich begrijp ik Haverkamp wel. En hij verdient het ook. Hij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om zijn partij in de picture te krijgen. Veel harder dan welke andere Rhedense politicus dan ook. Maar ik vind het jammer als er dan zo’n nietszeggend resultaat uitrolt.

vrijdag 12 maart 2010

Dwars door Dieren

Zo, dus de gemeente is door de provincie op een zijspoor gezet. Beetje vreemd hè?

Na het fiasco van Hart van Dieren kwam Atelier Verdaas met voorstellen en denkrichtingen. Dat was een provinciale aangelegenheid. Bij de presentatie van Verdaas werden burgers aangemoedigd mee te denken over oplossingen. Dat werd door de gemeente en die burgers opgepakt. Daar is de Tafel van 10 uit voortgekomen.

Vooral dankzij de inspanningen van de gemeente, lokale afdelingen van de grote politieke partijen en de deelnemers van de Tafel van 10 werd de rijksbijdrage veiliggesteld. De provincie heeft daar nauwelijks aan bijgedragen. Die weigerde zelfs een petitie voor behoud van de rijksbijdrage te tekenen.

De provincie hield zich dus zoveel mogelijk afzijdig. Het heeft er alle schijn van dat zij helemaal niet op die rijksbijdrage zat te wachten. Toen de rijksbijdrage dankzij alle “Rhedense” inspanningen loskwam ontfermde de provincie zich daarover. Vervolgens werd onder het mom van zorgvuldigheid een planning van pappen en nathouden, alles op de lange baan, opgesteld.

Variant 3 is volgens de provincie te duur voor het budget dat beschikbaar is. CDA-gedeputeerde Van Haaren is blijkbaar niet op het idee gekomen om extra middelen voor deze variant vrij te maken terwijl de provincie barst van de poen. Zij kan best een verzoek voor extra geld aan Provinciale Staten voorleggen.

Gedeputeerde Van Haaren zorgt nu voor duidelijkheid. Ik ben benieuwd hoe de provincie gaat communiceren met de Dierenaren. Ik adviseer de gemeente om daar op geen enkele wijze meer tussen te komen. Geef de Dierense burgers niet de illusie dat de gemeente nog iets te zeggen heeft. Laat Van Haaren het maar uitzoeken. De Dierenaren weten nu in ieder geval bij wie ze moeten zijn.

Het staat er zo mooi. Gedeputeerde staten wil alle mogelijke oplossingen per knelpunt de revue laten passeren. Met andere woorden: het werk van de Tafel van 10 wordt nog eens overgedaan.

En in 2014 gaat de schop de grond in. Zegt ze!

Mits de gekozen oplossing dan "in ieders ogen op instemming kan rekenen". Zegt ze!

Dat wil dus zeggen dat Dieren opnieuw iets door de strot krijgt geduwd. Zeg ik!

Succes ermee!

donderdag 11 maart 2010

2x verrekte koud

Door: Joop Zijlstra

Aan een oude politieke strijdmakker, tot vorige week raadslid in Eindhoven, stuurde ik mijn brief door die ik schreef aan de raadsleden in spe van de gemeente Rheden (dd 23/2). Niemand van die mensen reageerde.

Hij in Eindhoven antwoordde wel, meteen: 'Hoi Joop. Je bent je stijl nog niet kwijt, zie ik wel! Ik las het artikel van Hilary Wainwright1) ook, en er is dus nog hoop voor de democratie - maar dan moeten onze gekozen raadsleden wel willen afzien van een deel van hun macht, en dat is me toch een potje moeilijk. Dan moet je je burgers vertrouwen, en dat doet een standaard raadslid niet meer nadat-ie verkozen is.'
Dat interview van Hilary Wainwright2) had ik in vijftien copiën beschikbaar voor de nieuwe raadsleden van Rheden, stond in mijn brief aan hen. Niemand reageerde. Voorwaar, Een hoopvol teken.

Desondanks beveel ik weer een artikeltje aan van René Paas (voorzitter van het CNV), oud-raadslid en wethouder. Het stond in Trouw van Vrijdag 5 maart: 'Politici zijn ten onrechte bang voor burgers die in actie komen'. Ik heb van dat artikeltje ook copiën beschikbaar voor de nieuwe mensen in de raad.
Maar ik heb zo'n idee dat ik net zo goed op het dak kan gaan zitten. Daar is het deze week verrekte koud, net als vroeger in de politiek. Vroeger? Het lijkt op herhaalde treurnis, in deze politiek rit? Kom op, vrouwen en mannen, kom op.

Joop Zijlstra, Ellecom.

Naschrift Theo: 'n lezenswaardig artikel.
1) verwijst naar de Nederlandstalige versie - laatste alinea's zijn op een ongelukkige manier op de site verwerkt.
2) verwijst naar de originele Engelstalige versie - die is compleet.

woensdag 10 maart 2010

Bestuurlijk talent

Twee weken geleden lanceerde De Gelderlander op haar website een poll over Riviersteen. Ton Kamp, communicatieadviseur uit Rheden was door de projectontwikkelaar gevraagd om de communicatie over Riviersteen te verzorgen maar hij liet aan de Gelderlander weten op persoonlijke titel en voor nop een lijmpoging te doen. Hij wilde daarvoor geen geld van de ASR. De poll moest het antwoord geven op de vraag wat de mensen het liefst op Riviersteen willen: woningbouw of een steen- of betonfabriek? De uitslag kon Ton dan mooi gebruiken om de politiek en de projectontwikkelaar weer aan elkaar te plakken.

Een absurde actie. Niet zozeer van Ton Kamps en de projectontwikkelaar. Hun belang begrijp ik volkomen. Maar wel van de krant. Hoezo lijmpoging? De poll en het begeleidende artikel wekten de indruk dat de krant zich voor het karretje van de projectontwikkelaar liet spannen. Ik had alles met stijgende verbazing tot me genomen. Uit protest tegen deze poging de publieke opinie te manipuleren had ik op mijn weblog opgeroepen om de poll te saboteren door massaal voor de steenfabriek te kiezen. En ik had zelf ook een poll over Riviersteen op Politiek Rheden geplaatst. Daar kon wel een echte keuze worden gemaakt. Uit de reacties op de website van de Gelderlander bleek dat veel lezers de actie van de krant net als ik niet erg konden waarderen.

Wat dreef de krant ertoe om op deze manier met Ton Kamp in zee te gaan? De Gelderlander beschikt zelf over een heel leger communicatiespecialisten. Was er op dat moment niemand die de “lijmpoging” eens kritisch tegen het licht hield? Bovendien kon de poll gemakkelijk worden beïnvloed. Ik heb zelf een tiental keren gestemd. De Gelderlander-poll was na het weekeinde plotseling verdwenen. Pas afgelopen zaterdag kwam de krant met een verklaring. Het hield niet over. Gelderlander-redacteur Tom Ruijfrok wijdde er een paar regels aan. “Een op papier onafhankelijke partij wilde de besprekingen over Riverstone in Velp, nieuw leven inblazen, ondersteund door een poll” en “In het weekend ontstond door reacties het beeld dat de redactie zich aan een betrokken partij had verbonden. Dat beeld was niet terecht maar ook niet meer te corrigeren”.

Het waren dus de reacties op de website die het beeld schiepen dat de redactie onder een hoedje speelde met de projectontwikkelaar. Het lag uiteraard niet aan de berichtgeving zelf. Stel je voor! De beschuldigende vinger wijst naar Ton Kamp en naar de bezoekers van de website. Hoezo de hand in eigen boezem steken. De redactie maakt geen fouten. Hoe durft u dat te denken? Die is onfeilbaar.

Het lijkt potdomme de politiek wel! Als een volleerd bestuursacrobaat wurmt Tom er zich onderuit. Is er ergens in de regio nog een plaatsje voor hem vrij in een van de nieuw te vormen colleges? De tijd is er rijp voor. En Tom ook. Zo’n talent kun je toch niet laten lopen!

De uitslag van mijn Riviersteen-poll is nog niet verdwenen hoor. Die staat gewoon op weblog Politiek Rheden. Een mijlpaal in de Riviersteen-discussie. Prima te gebruiken om de besprekingen over Riviersteen nieuw leven in te blazen.