Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 5 september 2012

Wat wil 50Plus met de gemeente?


Het programma van 50Plus, hoe toevallig,  “50 Pluspunten” is kort maar krachtig. In 50 punten worden de plannen uiteengezet.   

Dit zijn de teksten van 50Plus over gemeenten:
·        Gemeentelijke en provinciale belastingen worden de komende vier jaar bevroren op straffe van kortingen op het Gemeente- en Provinciefonds.
·        Om de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en niet over de landelijke politiek, worden deze verkiezingen niet meer in alle gemeenten op dezelfde dag gehouden maar alfabetisch in 26 opeenvolgende weken. (Dus Amsterdam in week 1 en Zaanstad in week 26)
·        Indien de helft van de bij de laatste verkiezingen opgekomen kiezers dit wil, komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen. Dat geldt zowel voor de Tweede Kamer, de Provincie als voor de gemeenten.

Wat wil het DPK met de gemeente?

Het programma van het Democratisch Politiek Keerpunt wordt in 10 keerpunten uitgelegd. Dit zijn alle behoorlijke lappen tekst. Van een punt heb ik daarom in eigen woorden een samenvatting gemaakt.    

Dit zijn de teksten van het DPK over gemeenten:

·    Uit: Werkgelegenheid & Economie: DPK wil ondernemerschap in de productieve sector bevorderen door de startende ondernemer  de eerste 3 jaren van winstgevendheid 5% minder belasting te laten betalen. Ook zal de startende ondernemer de eerste 3 Jaren vrijgesteld moeten worden van gemeentelijke lasten.
·    Uit Bestuur: DPK wil de Eerste kamer, Provinciale Staten en Waterschappen afschaffen.
·    Uit: Bestuur: DPK wil dat ook paspoorten e.d. ook in een andere gemeente dan de eigen woongemeente besteld kunnen worden.

Wat wil de Partij voor de Dieren met de gemeente?


Het programma van de Partij voor de Dieren Hou vast aan je idealen  
Dieren, duurzaamheid, duurzaamheid, dieren, duurzaamheid.

Dit zijn de teksten van de PvdD over gemeenten:
·    Voedsel dicht bij huis. Echte bewustwording over de waarde van voedsel ontstaat alleen als de verbinding tussen burger en voedsel wordt hersteld. We gaan landbouw in en om de stad stimuleren om kinderen én volwassenen weer te laten zien waar voedsel vandaan komt. Van de duurzame boerderij net buiten de stad tot de dakakkers: stadslandbouw is een onmisbaar onderdeel van duurzaam voedsel. Dankzij een motie van de Tweede Kamerfractie van Partij voor de Dieren komt er al een ambassadeur voor de stadslandbouw die knelpunten opruimt en gemeenten op weg helpt. De overheid gaat (biologische) stadslandbouw stimuleren.

Wat wil de ChristenUnie met de gemeente?

Het programma van de ChristenUnie Voor de Verandering barst ook van oud en nieuw “gemeente”-nieuws .  Uiteraard veel Jeugd en Gezin, de parel van de ChristenUnie.  Onderweg kwam ik ook ’n paar termen tegen die ik onder de noemt “gemeente”heb gerangschikt. 

Dit zegt de ChristenUnie erover:
·    Leefbare buurten: Een specifiek woningtoewijzingbeleid voor wijken, buurten of woningblokken waar de leefbaarheid onder druk staat. Een strengere aanpak van overlastgevende buren. De dader moet makkelijker uit huis gezet kunnen worden, zodat niet het slachtoffer zich gedwongen voelt een veilig heenkomen te zoeken. Daartoe wordt de huurbescherming aangepast.
Het actief betrekken van buurtbewoners bij het werken aan leefbaarheid. In samenwerking met de gemeente en politie, wordt gewerkt aan de inrichting van de eigen buurt en opgetreden tegen overlast, verkeersovertredingen, straatvuil, openbaar drank-en drugsgebruik. Een zorgplicht voor corporaties voor de wijken waar zij een woningvoorraad hebben.
Het opnieuw introduceren van bewonersvouchers voor kleinschalige projecten in de wijken, om het ‘samen leven’ in wijken te bevorderen.

Wat wil GroenLinks met de gemeente?

Ook in het GroenLinks-programma Groene Kansen voor Nederland is genoeg van en over gemeenten te vinden.  Veel groen, veel  “duurzaam”.

GroenLinks over gemeenten:
·       Het Bouwbesluit mag de groene ambities van gemeenten niet in de weg staan; gemeenten mogen verdergaande duurzaamheidseisen stellen dan het Bouwbesluit voorschrijft.
·      De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor gemeentelijk klimaat- en energiebeleid
·      Het belastingstelsel wordt vergroend, ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Bestaande milieubelastingenop verpakkingen, energie, afvalstoffen en brandstoffen worden substantieel verhoogd. De opbrengsten van deze belastingen worden gedeeltelijk gebruikt om de belasting op arbeid en de loonkosten voor met name laagbetaaldearbeid voor werkgevers te verlagen en om te investeren in groene innovatie.

Wat wil D66 met de gemeente?


In het D66-programma En nu vooruit is “gemeente” vaak opgenomen in een breder verband, soms hele lappen tekst. Die heb ik niet volledig gekopieerd want dan zou ik het halve programma (van 72 pagina’s) hier overnemen. Soms heb ik daarom zinnen (vergezeld van wat context) uit die teksten geplukt. In die gevallen wordt de paragraaf voorafgegaan door het woordje “uit” . Ik hoop dat het voldoende duidelijk is. U kunt er natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van de partij op naslaan.  

D66 over gemeenten:   
·     Uit: De kansen van een groene, duurzame economie: …De kansen van een groene, duurzame economie. Markt en maatschappij lopen nu voor op de overheid. In veel Nederlandse steden en gemeenten worden door bedrijven en particulieren al grote stappen  gezet richting verduurzaming….