Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 2 juni 2009

Symposium Platform Leefmilieu Noordtak: morgen, woensdag 3 juni

Het Platform Sporen in Arnhem (SIA) stelde vorig jaar bij monde van Bert Lof voor om een goederenspoor aan te leggen dat vanaf de Betuweroute om de zuidkant van Arnhem en Velp heen loopt om tussen Velp en Rheden aan te sluiten op de IJssellijn(1).

(1) IJssellijn is de benaming voor het spoor tusssen Arnhem en Zwolle

Dat was in oktober 2008 voor mij aanleiding om namens Geen Noordtak Velp contact met SIA te zoeken. Ook RONA (2) en TAK (3) sloten zich daarbij aan. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de oprichting van het Platform Leefmilieu Noordtak waarin genoemde organisaties met elkaar overleggen over spooronderwerpen in onze regio.

(2) RONA = Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking, een platform voor werkgroepen en belangengroepen langs de Noordtak tussen Elst en Almelo.
(3) TAK = Tijdelijke Aftakking Katastrofaal, een samenwerkingsverband van belangengroeperingen in de gemeente Rheden.


Morgen, 3 juni, organiseert het Platform Leefmilieu Noordtak in Hotel Haarhuis aan het Stationsplein in Arnhem (aanvang 12:30 uur)een symposium over dit onderwerp. De plannen tot intensivering van zowel het goederenvervoer (tot 70 goederentreinen per dag) als het reizigersvervoer (verdubbeling aantal treinen) hangen als donkere wolken boven de dorpen en steden langs de IJssellijn. Uitgangspunt is dat het leefmilieu langs de IJssellijn maximaal wordt beschermd tegen de gevolgen van dit voorgenomen intensieve gebruik.

Het doel van het symposium is het creëren van bewustwording bij lokale en regionale overheden en politici en belangengroeperingen. In de gemeente Rheden lukt dat al aardig door de acties van Geen Noordtak Velp. De politiek is door ons geïnformeerd en weet wat onze gemeente te wachten staat.

Voor alle duidelijkheid. Het symposium is niet gericht tégen de overheid. Wij proberen juist zoveel mogelijk steun en aandacht voor het leefmilieu langs het spoor te krijgen en samen te werken met die overheden. Het symposium is dan ook tot stand gekomen door samenwerking tussen de belangengroepen en overheden en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem en de Stadsregio Arnhem – Nijmegen die evenals Geen Noordtak Velp en de Stichting Geluidshinder Arnhem-West hebben bijgedragen in de kosten. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit wethouders van de gemeenten Overbetuwe, Arnhem en Almelo. De wethouder van Overbetuwe is bovendien bestuurslid van de Stadsregio.

Onderstaand de volledige uitnodiging voor het symposium. Mochten er nog geïnteresseerde leden van belangengroeperingen, politici, pers of anderszins geïnteresseerden zijn dan kunnen zij zich opgeven via leefmilieu.noordtak@gmail.com
===================

Uitnodiging Symposium

3 juni in Hotel Haarhuis, Arnhem


Aan:
• Statenleden van de provincies Gelderland en Overijssel
• Regiobestuurders van de regio Twente, de Stedendriehoek en de Stadsregio Arnhem - Nijmegen
• Raadsleden van de gemeenten langs de Noordtak
• Colleges van Burgemeester en Wethouders langs de Noordtak
• Gelderse en Overijsselse leden van de Tweede Kamer
• Belangenverenigingen van bewoners langs het spoor


-Wat is de rijksoverheid van plan met de Noordtak ?
-Wat ziet de goederenvervoerder in de Noordtak ?
-Wat betekent dat voor het leefmilieu voor omwonenden ?
-Welke plannen zijn er te bedenken voor de HSL-Zuid ?


Verschenen documenten

Het was september 1999 dat Minister Netelenbos de plannen voor een nieuwe Noord- Oostelijke verbinding van de Betuweroute naar Noord- en Oost Nederland introk. 21 goederentreinen konden wel over het bestaande spoor. Alleen overdag.

Het was september 2008 dat Minister Eurlings het “Initiatiefdocument Planstudie Toekomstvaste Routering Spoorgoederenvervoer” publiceerde, waarin aangekondigd wordt dat er 70 goederentreinen per dag over de Noordtak Arnhem – Deventer rijden en wat minder over de Noordtak Deventer – Oldenzaal. Dag en nacht.

Het was september 2007 dat ProRail “Het capaciteitsvergrotingsplan Zutphen – Hengelo” liet uitkomen. De aanbeveling was dit traject niet te gebruiken voor meer dan 4 goederentreinen per dag. In het hierboven aangeduide Initiatiefdocument wordt de mogelijkheid geopperd van 2 treinpaden per uur.

Het was november 2007 dat ProRail kwam met de “Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor”, waarin aangekondigd wordt dat er 4 sprinters per uur bijkomen tussen Arnhem en Zutphen. Alleen overdag en in de avond.

Het was 2008, dat de “Tussenstand concept - ontwerp basisnet spoor” uitkwam. De route Arnhem – Deventer – Zwolle zal gaan behoren tot categorie 2 van het basisnet spoor. Bij categorie 2 kunnen treinen rijden met gevaarlijke stoffen. Bebouwing moet worden aangepast. Na vaststellen van de “Vaste Routering Goederenvervoer” wordt het basisnet spoor bepaald.

Het zijn geen vaste plannen, maar wel bedreigingen voor het leefmilieu langs het spoor. Het kunnen vaste plannen worden. Bij het maken van de plannen kun je makkelijker bijsturen dan wanneer de plannen klaar zijn.

Het is daarom dat wij statenleden van Gelderland en Overijssel, raadsleden van de gemeenten langs de Noordtak, bestuurders van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen, de Stedendriehoek en de regio Twente uitnodigen voor een symposium over de Noordtak op woensdag 3 juni 2009, vanaf 12.30 tot 16.30 uur in Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, 6811 KG Arnhem tegenover het Centraal Station van Arnhem.

Onze ambitie

Uit “Verschenen documenten” blijkt o.m. de ambitie van de minister Eurlings: een jaarlijkse, sterke toename van personen- en goederenvervoer.

Onze ambitie is: Meer vervoer per spoor mag men niet tegenhouden. De bewoners langs het spoor van de Noordtak accepteren die groei. Voorwaarde is wel: een verbetering van het leefmilieu en de externe veiligheid rondom dat spoor.

Het is daarom dat wij statenleden, regiobestuurders, gemeenteraadsleden, colleges van Gedeputeerde Staten, colleges van Burgemeester en Wethouders, leden van de Tweede Kamer uit Gelderland en Overijssel en belangengroepen van bewoners langs de Noordtak uitnodigen voor het symposium.

Programma

12.30 uur: Ontvangst, uitdelen badges, syllabus. Eventueel alsnog inschrijven

13.30 uur: Opening door dagvoorzitter Bob Roelofs.

13.35 uur:
Mogelijke ontwikkelingen in personen- en goederenvervoer.
Wat betekent dat voor de Noordtak? En na 2020?
Bert Kingma van ministerie VenW.

14.05 uur: De visie van een goederenvervoerder of gebruiker van het spoor.
Peer van Gemert van Raillion.

14.35 uur: Pauze

14.55 uur: Ik ben bewoner langs of vlakbij het spoor. Wat betekenen die plannen voor ons?
Spreker: Bert Lof , omwonende.

15.25 uur: Infrastructurele oplossingen.
Spreker: Willem Bos.
Zijn plannen de HSL-zuid ook langs Den Haag te leiden zijn besproken in de Tweede Kamer.

15.55 uur: Discussie.

16.25 uur: Sluiting door de dagvoorzitter.

16.50 uur: Een drankje


Comité van aanbeveling
Dhr. Jan Walraven, wethouder van de gemeente Overbetuwe, bestuurslid van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen.
Dhr. Roeland Kreeft, wethouder van de gemeente Arnhem
Dhr. Anton Sjoers, wethouder van de gemeente Almelo

Het symposium is mede mogelijk gemaakt door
• Stadsregio Arnhem – Nijmegen
• Gemeente Arnhem
• Geen Noordtak Velp
• Stichting Geluidhinder Arnhem West

U kunt zich aanmelden per email bij:leefmilieu.noordtak@gmail.com

Naam:
• Statenlid van ……………………………………………..
• Lid van de Tweede Kamer ……………………………….
• Gemeenteraadslid van …………………………………….
• Bestuurder van ……………………………………………
• Lid van de belangenvereniging/ werkgroep …………

Riviersteen finito. Nu Nimmer Dor nog!

Ik heb de afgelopen weken niets meegekregen van de lokale Rhedense politiek. Het is voor mij dan ook een aangename verrassing dat de VVD een streep wil halen door woningbouw op Riviersteen. Ben ik effe weg en dan haalt de VVD zo'n streek uit! Dat gaat zo maar niet! Mag ik er ook nog wat over zeggen?

Een prima besluit van fractievoorzitter Ronald Haverkamp en de zijnen. Met het besluit om niet langer de woningbouw op Riviersteen te steunen zet de VVD het Steegse kippenhok opnieuw op stelten. VVD-fractievoorzitter Haverkamp en de zijnen trekken zich steeds minder aan van hun coalitiegenoten. Ik ben benieuwd hoe lang deze coalitie het nog volhoudt. De PvdA wordt keer op keer door de VVD gepasseerd. Dat begon al eerder. Denk aan de openbreken van de woningbouwafspraken, het akkefietje met de “ontwikkelingshulp” voor Breede River of de plannen voor Velp-Zuid waar de coalitie al bijna op ontplofte.

Een internet-enquête heeft de VVD uiteindelijk over de streep getrokken maar in maart liet een hele serie insprekers in de raadsvergadering al zien dat de Rhedense bevolking niet zit te wachten op een dergelijk plan. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik vind de opstelling van GroenLinks lachwekkend en vooral getuigen van gebrek aan moed. Nu zegt GroenLinks al de hele tijd tegen de plannen te zijn geweest. Eerder wrong GroenLinks zich nog in allerlei bochten om de steun voor Riviersteen te rechtvaardigen. Waarom heeft die partij zich dan niet eerder tegen die plannen gekeerd?

Ik ben erg benieuwd hoe de verhoudingen binnen de coalitie zich gaan ontwikkelen. Durft de VVD de stekker uit deze coalitie te trekken? De VVD zou samen met het CDA en Gemeentebelangen een krappe meerderheid voor een nieuw college kunnen vormen. En laat de PvdA zich dit allemaal welgevallen? De PvdA is zoals we weten uiterst plooibaar maar die partij zal zich toch ook ’n keer willen laten zien. Dat worden nog aangename maanden voor de Steeg-watchers.

De VVD laat zien dat zij bereid is naar de bevolking te luisteren. Ook op andere gebieden manifesteert deze partij zich steeds beter. Zij heeft tot nu toe ook woord gehouden als het gaat om steun voor de leefbaarheid langs de spoorlijn. Daarin toont zij zich zeer actief. Waarvoor uiteraard mijn dank.

De lokale VVD is met deze actie wederom gestegen in mijn achting. Ik ben bijna helemaal tevreden. Er is nog één puntje van aandacht. Dat zijn de plannen voor Nimmer Dor. Kijk daar ook eens kritisch naar en toon ook daar de moed om het standpunt te herzien. Een enquête kan hier net als bij Riversteen uitkomst brengen. Uit de eerste plannen blijkt een veel kleinschaliger opzet. Ook Soerens belang is daarover intern verdeeld zoals blijkt uit het artikel van Suzan de Lijser in het Streekjournaal (zie onder). Sla opnieuw toe Ronald! Anders komt GroenLinks er mee. Tenminste…als die partij nu eens echt durft te zeggen waar het (volgens haar) op staat.

Klik op de afbeelding om te vergroten.