Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 30 december 2010

‘Niet mis te verstane bewoordingen van v/h LNV’

Door: Joop Zijlstra

Brief aan het college van Commissaris en Gedeputeerden van de provincie Gelderland.

Geacht College,

Bij brief van 5 december 2010 verzochten wij u met beroep op de W.O.B aan ons afschriften van gespreksverslagen c.a. toe te zenden. U weet het, wij zijn op zoek naar nadere gegevens met betrekking tot de ‘niet mis te verstane bewoordingen’ van de kant van v/h LNV, vermeld in uw brief van 1 december.
U hebt positief op ons verzoek beschikt en ons enkele stukken toegestuurd.
Wij bedanken u daarvoor, al is het zo dat uw veelvuldig gebruik van Oost-Indische inkt en ampele weglating de teksten voor ons minder bruikbaar maakten.
Dat druist wel in tegen de geest van de W.O.B., afkorting van Wet Openbaarheid van Bestuur. Uw openheid in deze deed ons eerlijk gezegd slechts glimlachen.
Uw handelwijze doet denken aan een hopman die zijn verkenners uitstuurt voor een speurtocht maar daarbij alle aanwijzingen die zouden kunnen leiden naar het doel van hun zoektocht zorgvuldig verwijderde. De hopman maakt de verkenners machteloos. Belachelijk? Zeker. Des te erger dat zulk handelen in het openbaar bestuur niet ongebruikelijk is. Niettemin hebben wij ondanks uw gebruik van Oost-Indische inkt uit uw stukken toch onze conclusie kunnen trekken.

Volgens uw brief van 5 december zou er een harde eis zijn ‘dat de provincie in haar plannen voor de Traverse minimaal diende vast te houden aan het afsluiten van de Doesburgsedijk en de bundeling van de N348 met het spoor’.
LNV zou die uitlatingen hebben gedaan ’in de loop van het jaar 2008’.

1. Dat laatste zagen wij in uw aan ons toegezonden stukken niet bevestigd.
Wel staat er in de stukken een gegeven uit het jaar 2007 en wel in het verslag van het Bestuurlijk Overleg Havikerpoort d.d. 22 oktober o.l.v. wethouder H. Tiemens van de gemeente Rheden, onder punt 7, Hart van Dieren. Er staat het volgende.
“Er is bij het project Hart van Dieren een begroot tekort ontstaan van 40 miljoen euro. … Er wordt nu bekeken wat met het beschikbare geld wel en niet kan. … Eind 2007 moet er meer duidelijkheid zijn.
Onleesbaar vraagt wat de consequenties zijn als het ecoduct bij Hart van Dieren niet doorgaat. Dit heeft geen gevolg voor het ecoduct bij Middachten; andersom - wel een ecoduct bij Dieren en niet bij Middachten - kan niet. Het BO is bezorgd dat versobering van het project Hart van Dieren leidt tot uitkleding.
Onleesbaar zegt dat LNV daar geen genoegen mee zal nemen en anders haar toegezegde subsidie van ruim 7 miljoen terug wil. Mevrouw Claessens zal als secretaris van het BO die bezorgdheid per brief aan de stuurgroep Hart van Dieren uiten waarbij de samenhang tussen project Hart van Dieren en Havikerpoort wordt benadrukt. De brief zal eerst per mail aan het BO worden voorgelegd.”

2. Aan de hand van een brief van wethouder drs L. Kuipers d.d. 27 juni 2008, namens uw College van GS en namens het College van B.& W. van de gemeente Rheden, maken wij op dat er in die tijd een ‘oplossingsrichting voor de aangepaste infrastructuur van de provinciale wegen (N348 en N 786)‘ voorlag.
De ingetekende verlegde N348 maakt deel uit van die oplossingsrichting. .

Vragen.
Wij hebben (Zie 1) door de door u weggestreepte namen in de tekst niet kunnen vaststellen of de mededelingen van LNV namens ofwel over dat ministerie werden gedaan. We hebben door het wegstrepen ook niet kunnen vaststellen of de voorzitter, eerdergenoemde mevrouw H. Tiemens, wethouder te Rheden, al dan niet heeft gereageerd op die mededelingen en à fortiori niet of zij daartegen heeft geprotesteerd en welke woorden zij daarvoor heeft gebruikt. Misschien wilt u ons beide vragen beantwoorden. Deze gegevens zijn essentieel voor ons onderzoek.

Bevestiging.
Wel zijn wij door de aan ons toegezonden stukken in ons oordeel bevestigd dat er een constante lijn is in uw plannen: de N348 wordt verlegd tot bij het spoor en de Doesburgsedijk wordt afgesloten. Het is ermee als wat ons werd gezegd door een Rhedens raadslid, aanwezig in een bijeenkomst van de Statencommissie MEZ over ‘Hart van Dieren’: “U hebt wel gelijk, denk ik, maar wij (gemeenteraad van Rheden. Z.) kunnen niet meer terug.” Diens vaste mening werd later weersproken door uw verlaten van het plan ‘Hart van Dieren’. Het ombuigen van de vroeger ingezette vaste koers is ook mogelijk in geval van het plan ‘Traverse Dieren‘.

Gevolgtrekking.
Voor ons is uit de stukken duidelijk dat het plan Havikerpoort en het daaraan ten grondslag liggend beleid van grote invloed is op de gekozen ‘oplossing’ van de verkeersproblematiek in Dieren. In het verlaten van de vaste lijn dat koppeling van de N348 en het spoor alleenzaligmakend zou zijn, ligt volgens Het Comité de sleutel voor een beter verkeersplan voor Dieren.
Uit de stukken maken wij op dat u slechts de idee van verlies van zeven miljoen euro aan v/h LNV van zijn zwaarte hoeft te ontdoen. Komt het immers ooit zover?
Dat zou u kunnen voeren tot instemming met onze aanbeveling aan het slot van de toespraak van 8 december 2010 tot de leden van uw commissie EZ: “Het is zoals het is, maar het kan beter worden met uw inspanning voor een betere afweging van belangen.” Die belangenafweging is een zaak voor uw College.
Het gaat daarbij om afweging van enerzijds het particulier belang van de stichting Twickel, kunstig ingeweven in het grote plan Havikerpoort, en anderzijds het algemeen belang van de gezamenlijke inwoners van Dieren. Die hebben behoefte aan een goede verkeersgeleiding door het centrum van hun dorp.

Tenslotte nog dit. Wij zijn er blij mee beweging in uw plannen te kunnen waarnemen. Ook een planvariant met handhaving daarin van het huidige tracé van de N348 zal worden voorgelegd aan de commissie MER. U wilt ons nog wel meedelen wanneer het tijdstip daar is dat Het Comité zijn zienswijze geeft op de plannen voor de MER.

Met hoogachting, namens Het Comité,
Drs J.A. Zijlstra te Ellecom

woensdag 29 december 2010

Groep Pieper-Rook - vragen over "Dekkingsvoorstel pensioenpremie en schrappen heroverwegingen"

Vorig jaar werd op voorstel van (toen) VVD-fractievoorzitter Ronal Haverkamp een structurele reservering van 400.000 euro die bedoeld was om een door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds per 1 januari 2010 aangekondigde verhoging van de pensioenpremie voor ambtenaren te dekken gewijzigd in een incidentele reservering. Voor de jaren daarna werden enkele tonnen voor mogelijke premietegenvallers gereserveerd. Hierdoor ontstond ruimte in de begroting Met het geld dat daarmee vrijviel werden enkele ebzuinigingen geschrapt (de Voorthuizenschool in Velp, sportvelden Ellecom en Laag-Soeren, subsidie voor kunst en cultuur en de streekmuziekschool).

Ronald Haverkamp had (naar men zegt van zijn contacten in het provinciehuis waar hij toen als ambtenaar werkzaam was) vernomen dat de premieverhoging per 1 januari niet door zou gaan. Op zich een prima actie maar per 1 augustus 2010 voerde het ABP alsnog een verhopdiging van (het werkgeversdeel van de) pensioenpremie door. Met andere woorden: er moet geld worden vrijgemaakt op de begroting.

Volgens Wim Pieper werd aan deze verhoging (de verhoging per 1 aug 2010, met consequenties voor de gemeentelijke portemonnee) geen aandacht besteed in de Programmabegroting 2011. Het is nu onduidelijk hoe het zit met de effecten van die verhoging en de wijziging die vorig jaar op verzoek van de VVD werd doorgevoerd.

Wim Pieper vraagt nu om opheldering aan het huidige college, waarin (inmiddels) wethouder Ronald Haverkamp de portefeuille financiën beheert.

Onderstaand de vragen van de Groep Pieper-Rook
--------------------------------------------------
Schriftelijke vragen in kader artikel 41 Reglement van Orde.

Onderwerp: Kader en/of Programmabegroting 2010 en 2011

Geacht college,

Aanleiding:
Onze vragen gaan m.n. over de Programmabegroting 2010, behandeld 3 november 2009 en de Programmabegroting 2011, behandeld 9 november 2010. En over amendement A5: Dekkingsvoorstel pensioenpremie en schrappen heroverwegingen
In de raad van 3 november 2009 is agendapunt 3: Voorstel tot vaststelling van de Nota Heroverweging begroting 2010 – 2013, besproken. Bezuinigingen stonden centraal.

Op 9 november was de VVD echter tegen bezuinigingen op de Voorthuizenschool, de sportvelden, budgetsubsidie voor kunst en cultuur en de streekmuziekschool. Verder de bezuinigingen op de sportvelden die niet paste in het beeld van een leefbare gemeente zoals de VVD-fractie toen voor ogen stond en misschien nog staat.

De dekking vond de VVD-fractie in de eerste plaats in begrotingsruimte van €400.000, die ontstond door de status van de stelpost voor de verhoging van de werkgeversbijdrage voor pensioenpremies te wijzigen van structureel naar incidenteel. De VVD-fractie ging toen uit dat verondersteld kan worden dat de verhoging niet door zal hoeven te gaan omdat de dekkingsgraad van het ABP gestegen is.

Een reactie van wethouder Kock: “Bij een aantal amendementen zal het college vragen om de middelen voor de ingeboekte bezuiniging te laten staan en in het algemeen aan te geven wat men beoogt.”

Verder wees de wethouder bij amendement 5, Dekkingsvoorstel:
“pensioenpremie en schrappen heroverwegingen, licht hij toe dat het college op zeker wilde spelen. In december krijgen gemeenten uitsluitsel over de hoogte van de premie.”

Nog een belangrijk citaat: ”Met deze financiering trekt de raad een wissel op de toekomst.”

Een slotcitaat: “De heer HAVERKAMP (VVD) vraagt wat het probleem van het college is want er wordt immers een voorstel oud-voor-nieuw gedaan. De raad beoogt met het amendement niet om een financieel probleem op te lossen maar om bezuinigingen te schrappen.”

Nu is meer bekend en toenmalig raadslid Haverkamp is nu wethouder financiën, het moment aan het college onderstaande vragen te stellen.

N.a.v. een amendementvoorstel van de VVD-fractie heeft de raad op 3 november 2009 besloten de reservering van de lagere pensioenpremies voor bezuinigingen in te zetten. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat deze meevaller niet is doorgegaan; het ABP heeft in juli 2010 besloten met ingang van 1 augustus de pensioenpremies (in het kader van het herstelplan ABP) te verhogen. Dus niet december 2009 zoals wethouder Kock de raad voor waarschuwde.

Op of omstreeks 1 juli 2010 heeft het ABP besloten opnieuw een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen ingevoerd. Per 1 augustus 2010 is de premie met 1%-punt omhoog gegaan.
De tijdelijke herstelopslag op de premie vloeit voort uit het herstelplan van ABP en werd ook al geheven tussen 1 juli en 31 december 2009. Per 1 januari 2010 werd deze herstelopslag afgeschaft, omdat het pensioenfonds toen duidelijk voorliep op het herstelpad. Het ABP bestuur achtte het daarom nodig aanvullende maatregelen. Alle betrokkenen zoals gemeenten leveren een bijdrage aan het herstel. Het college was vroegtijdig op de hoogte!

Dit brengt ons ondermeer bij de Programmabegroting 2011, behandeld 9 november 2010. Aan vragen kan een korte inleiding vooraf gaan.

Het college heeft de raad voor de vergadering van 6 juli 2010 de kadernota begroting 2011 aangeboden. Op of omstreeks 1 juli 2010 zijn gemeenten geïnformeerd.

Vraag 1 Wist het college voor de kadernota 2011 dat de financiële ABP meevaller toen niet is doorgegaan?

Vraag 2 Zo nee, wanneer wist het college het wel?
(Antwoord motiveren en d.m.v. brief aantonen!)

Wij kunnen ons voorstellen dat door beperkte tijd de informatie niet meer de kadernota 2011kon staan. (Er staat niets over in)

Vraag 3 Waarom is de gemeenteraad voor behandeling kadernota 2011 voor 6 juli 2010 niet bij memo of brief geïnformeerd?
(Antwoord motiveren!)

Op 9 november 2010 heeft de raad de Programmabegroting 2011 behandeld. Ruim voor 9 november was bekend dat de financiële ABP meevaller toen niet is doorgegaan. Over de meevaller die niet doorging staat niets in de Programmabegroting 2011. Zelfs geen financiële vertaalslag van amendement A5. Bovendien is in de Programmabegroting 2011 geen woord besteed aan amendement A5.

Vraag 4 Waarom staat in de Programmabegroting 2011 niets over voorstaand?
(Antwoord motiveren!)

Vraag 5 Waarom is de raad niet op een of andere wijze geïnformeerd?
(Antwoord motiveren!)

Vraag 5 Deelt het college de opvatting om de raad niet te informeren op zijn zachts kwalijk is en in strijd met transparantie die wethouder Haverkamp in november/ december 2010 beloofd heeft?
(Antwoord motiveren!)

Op pagina 10 van de Programmabegroting 2011 staat ondermeer wel dat de personeelslasten ten opzichte van de primitieve begroting 2010 zijn toegenomen met € 261.000.

Vraag 6 Deelt het college de opvatting dat voor gevraagde informatie (vraag 5) op pagina 10 van de Programmabegroting 2011plaats was?

Vraag 7 Deelt het college de opvatting dat het beter was geweest dat in 2009 pas op de plaats was gemaakt mede in het licht gezien van de opmerking in de gemeenteraad van toenmalig wethouder financiën Kock?

Vraag 8 Deelt het college de opvatting dat naar bijvoorbeeld belangengroepen en/of inwoners op 9 november 2009 verwachtingen zijn gewekt?

Vraag 9 Deelt het college de opvatting dat voorkomen bezuinigingsonderdelen in het door de VVD-fractie ingediende amendement gewoon moeten worden uitgevoerd?

Vraag 10 Deelt het college de opvatting dat de daarmee gepaard gaande financiën lasten niet mogen worden afgewenteld op zoals belangengroepen en/of inwoners?

Vraag 11 Nu het ABP meevaller niet doorgaat is de vraag wanneer komt het college met een voorstel waaruit blijkt hoe en waar het bedrag €400.000 vandaan komt?

Hierna het op 3 november 2009 ingediend amendementbesluit:
de uitkomst van de begroting aan te passen met de volgende wijzigingen:

1 de stelpost structurele stijging pensioenpremie per 1-1-2010 om te zetten in een tijdelijke stelpost.
Hierdoor ontstaat een structurele verbetering van de begrotingsruimte per 2010 van € 400.000;

2 een bestemmingsreserve tijdelijke verhoging pensioenpremie te creëren. Hierin de volgende incidentele stortingen te doen: 2010: € 400.000; 2011: € 270.000; 2012: € 203.000. In totaal €873.000. Bij een tijdelijke stijging van de pensioenpremie te beschikken over deze reserve;

3 De heroverwegingsvoorstellen zoals genoemd bij de overwegingen te schrappen. Hiermee is per 2013 een structureel bedrag gemoeid van € 230.000;

4 De uitkomsten van het rapport K+V m.b.t. het Kunst- en Cultuurbeleid voortvarend op te pakken;

5 Het resterende voordeel € 170.000 (€ 400.000 -/- € 230.000) vanaf 2013 ten gunste in te boeken op de stelpost van € 1 miljoen taakstelling. Een en ander conform het overzicht uit bijlage 1, ingediend bij de begrotingsbehandeling op 3 november 2009.

Vraag 12 Wanneer komt het college met een voorstel waaruit blijkt dat aan de hier voorstaande amendementpunten 1 t/m. 5 is voldaan en waar financiële dekking is of wordt?

Rheden, 27 december 2010
Namens de Groep Pieper-Rook,
Wim Pieper, raadslid

Overgang

Ik heb gemengde gevoelens over de winter. Vrijdag 25 november 2005 staat in mijn geheugen gegrift. De wegen op de Veluwe waren toen onbegaanbaar. Komend vanuit Noord-Nederland heb ik die avond en nacht grotendeels doorgebracht op de A50 bij Apeldoorn. De volgende morgen om vier uur kon ik m’ n bed opzoeken. Ook nu zorgen sneeuw en ijs voor veel overlast. Glijdend en glibberend op weg, halve dagen in de file, deuken, valpartijen, pijnlijke zitvlakken en gebroken botten. Het is wel weer mooi geweest. Even een paar dagen flinke dooi graag. Even de boel opschonen. Ik heb geen hekel aan kou. Als wegen en stoepen weer begaanbaar zijn mag het van mij nog ’n paar weken flink gaan vriezen. Dat voorkomt dat er in de rest van het jaar teveel insecten zijn. En we zijn toe aan een Elfstedentocht. Hartstikke gezellig. Lekker voor de buis en bij de warme kachel.

Dan is er nog de schoonheid, het sneeuwplezier en de rust. Het winterkleed tooit de natuur een met een sprookjesachtige schoonheid. Vooral het bos is prachtig. De sneeuw kraakt onder de voeten en de honden ravotten in het witte poeder. Dan dringt een diepe rust tot me door. Even blijven staan terwijl de stilte en de heldere witte pracht om me inwerkt. Heerlijk!

Dat relativeert en stemt mild. Ik mopper veel en vaak op die vermaledijde bestuurders en politici. Maar laten we wel beseffen dat het mensen zijn die hun best doen. Die net als wij soms een steekje laten vallen. Dat vergeet ik allemaal niet maar ik beschouw het als mijn taak om ze scherp te houden, ze in te prenten dat ze er niet voor zichzelf zitten en dat ze desnoods duizendmaal hun keuzes aan ons uitleggen. Reclame maken kunnen ze prima zelf maar aan het eind van het jaar wil ik ze toch een compliment maken. Voor al die uren, avonden en weekeinden dat ze op pad zijn en hun tijd investeren in het belang van anderen. Een pluim waard.

De bodem van de gemeentelijke schatkist is , nog meer dan andere jaren, in zicht en er wachten moeilijke keuzes. Niet alleen gemeenten hebben het moeilijk maar dat geldt zeker ook voor veel burgers. De overheid mag best een beroep doen op meer zelfredzaamheid maar het mag niet zo zijn dat alle lasten worden afgewenteld op die burgers. En het moet er al helemaal niet toe leiden dat groepen mensen worden afgeschreven en over de reling kieperen. Basale levensbehoeften als voedsel, veiligheid en beschutting komen op de eerste plaats. Voor mij staat het sociale gezicht van de overheid naar de burgers voorop. Samen met de economie en de veiligheid. Dat is de basis waar de samenleving op rust. De tijd van het sparen van de kool en de geit is voorbij. Er moet gekozen worden. Ik wens alle bestuurders en volksvertegenwoordigers in het komende jaar dan ook veel wijsheid toe.

Ik wens u een voorspoedig en vooral gelukkig 2011. Speciaal degenen die een minder goed jaar achter de rug hebben.

dinsdag 28 december 2010

Op heksenjacht

Door: Adriaan Dolk

In een vlammend betoog trekt mevrouw Rook (u weet wel van de groep Pieper Rook in de gemeenteraad van Rheden) tegen mij ten strijde omdat ik van mening ben dat een uitspraak van de Raad van State over een dakopbouw in de Breukinklaan moet worden gerespecteerd en dat een bestemmingsplan niet al la carte behoort te worden gewijzigd.

Haar vertrouwen in mij is te paard in een stofwolk vertrokken. Waarheen toch? Waarschijnlijk naar een heksenjacht in de middeleeuwen; tenminste dat maak ik uit haar woorden op. Want al die heksen in de middeleeuwen vang je niet met een vlindernetje, dan kan zo’n paard best te pas komen. Dat is scherp gezien van mevrouw Rook.

Maar nu doet het geval zich voor dat ik niet zo erg zit te wachten op het vertrouwen van mevrouw Rook. Dus ik zal dat vertrouwen ook niet zo erg missen. Integendeel ik wens het vertrouwen van mevrouw Rook een goede jacht in de middeleeuwen met een flinke buit aan heksen. Ik ben eigenlijk reuze blij dat haar vertrouwen te paard nu zo ver weg is; ik had me nooit gerealiseerd dat ze me vertrouwde, maar nu ik me daar een voorstelling bij maak, benauwt me dat enigszins.

In het algemeen doe ik niet zo m’n best om het vertrouwen van bestuurders te winnen. Eerlijk gezegd dacht ik tot nu toe dat het omgekeerde het geval zou moeten zijn. Mevrouw Rook zou haar best moeten doen om mijn vertrouwen aan haar zadeltas te binden; want - eens komt de dag - dan heeft ze me nodig om weer in de raad de belangen van de inwoners van Rheden te kunnen behartigen door in de oppositie het college te controleren of misschien wel als wethouder allerlei bestemmingsplannen te wijzigen als het haar zo te pas komt.

Hoe dan ook, ze zal er aan moeten wennen dat zij uitspraken van een hoogste rechtscollege - of het nu de Hoge Raad is of de Raad van State -in zo’n positie respecteert en niet nog eens op haar eigen houtje hoor en wederhoor gaat toepassen. Maar dit terzijde, want dit stukje ging tot nu toe over paarden, voorzover ik nog kan overzien.

Na de laatste verkiezingen kreeg ik mevrouw Rook er ongevraagd bij, maar je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. En dat paard verdwijnt dan ook nog in een stofwolk richting middeleeuwen. Duidelijk heb ik bij die verkiezingen op het verkeerde paard gewed. Maar troost u mevrouw Rook; er is geen paard zo bont of er zit wel een vlekje aan.

Niettemin, voor iedereen, ook voor die opgejaagde heksen, het paard, de stofwolk en niet te vergeten mevrouw Rook: de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Adriaan Dolk, Dieren

maandag 27 december 2010

Stuivertje wisselen

Op de website van de Groep Pieper-Rook staat een artikel Stuivertje Wisselen bij VVD en D66. Daarin wordt ik ook genoemd. Uit de tekst lijkt het of ik ben overgstapt van de AOV-Unie 65+ naar Leefbaar Rheden. Dat klopt niet. Ik ben nooit lid geweest van de AOV-Unie 65+ en heb met die partij ook nooit wat van doen gehad. Op verzoek van Ben Zadelhof ben ik destijds op de kieslijst van Leefbaar Rheden gekomen en via die weg in de raad.

Wel ben ik in 2008 enige tijd lid geweest van Gemeentebelangen. Op verzoek van enkele prominente leden van Gemeentebelangen waaronder de voorzitter. Dat werd, zoals Wim Pieper weet, geen succes. Het leidde tot een hoop commotie. De kliek rond Piet Wubs en Dick Jurriëns kwam in opstand. De groep Jurriëns was al langer uit op de scalp van voorzitter Reusink en mijn komst was meer dan ze konden dragen. De voorzitter werd afgezet waarop ik toen ook mijn boeltje pakte. Bij dergelijke figuren had ik niks te zoeken.

woensdag 22 december 2010

Vrede op aarde

Zo, het jaar zit er weer bijna op. Er is in 2010 genoeg gebeurd maar als ik terugkijk dan heb ik niet het gevoel dat er veel is veranderd. Nog steeds slaan mensen elkaar de kop in op grond van die ene onveranderlijke waarheid, hersenspinsels uit een grijs verleden, vastgelegd in boeken waarin miljoenen, miljarden mensen hun reden van bestaan hebben gevonden. Ja, het is belangrijk om tot een groep, een stam, een kudde te behoren. Dat heeft de evolutie zo voor ons bepaald.

Samen sta je sterk. Buiten de kudde vermindert de kans op overleven snel. In deze moderne tijd ben je, gewild of ongewild en afhankelijk van de omstandigheden, lid van allerlei groepen. En van groepen in groepen. Ieder mens past in vele hokjes. De behoefte om elkaar te labelen is groot. Alleen zo kunnen we de wereld begrijpelijk en overzichtelijk houden. Jij hoort bij mij maar hij juist niet. Bij jou voel ik me veilig maar bij hem juist niet. Soms zijn de verschillen groot maar vaak ook heel erg klein. En als we geen verschil kunnen ontdekken dan maken we er wel een. De mens is een tegenspraak in zichzelf. Iedereen is uniek maar we willen en moeten tot een groep behoren met dezelfde kenmerken. En we scheppen afstand tot degenen die daarbuiten vallen.

Maar de wereld is tegelijkertijd ook klein. Mensen staan vaak dichter bij elkaar dan ze denken. Probeer maar eens te bepalen in hoeveel stappen uzelf verwijderd bent van een ander persoon. Een Amerikaanse geleerde heeft dat onderzocht in, wat nu heet, het Small-World experiment. Gemiddeld zitten er maar vijf à zes schakels tussen u en een ander. Ik heb wel eens de hand van commissaris van de koningin Clemens Cornielje geschud en die kent koningin Beatrix. Via die route ben ik maar drie stappen verwijderd van alle mensen die ooit met koningin Beatrix hebben kennisgemaakt, vier stappen van alle mensen die zij weer kennen, enzovoorts.

Internet heeft de wereld nog verder verkleind. Via Facebook, Farmville of Twitter staan we rechtstreeks in contact met mensen op alle continenten, met Google Maps zoomen we in op een willekeurige plek op aarde en we mailen ons suf tot ver over de landsgrenzen. En toch blijft de wereld groot, de afstand tot anderen ver en de angst voor het onbekende diep geworteld.

Nog een dan. Veel mensen uit onze omgeving kennen de Velpse voetballer Jhon van de Beukering, Jhon kent Feijenoord-trainer Mario Been, Mario kent Johan Cruijf, Johan kent Maradonna en Maradonna kent een voor ons onbekende vroegere buurman uit de sloppen van Buenos Aires.

Een aardig spelletje voor onder de kerstboom. U bent maar enkele handen verwijderd van filmsterren, koningen en dictators. En mocht u zich tijdens de feestdagen willen bezinnen: een of twee stapjes verder komt u uit bij een ploeterende cacaoboer in Ivoorkust, een dakloze zwerver in New York of een arme sloeber in Bombay. Hoe zou die mens zich op dit moment staande houden?
Ik wens u fijne Kerstdagen.

dinsdag 21 december 2010

Schoolzwemmen

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Wim Pieper reageerde eerder op de blogpost Afvalplan aangenomen
Hij illustreert dit met bovenstaande afbeelding en onderstaande aanvullende mail.

Hoi Theo,

Anoniem reageert op kliko (TKO: Afvalplan aangenomen). Daarom mijn reactie ook over schoolzwemmen. Wilde deze reactie aan anoniem plaatsen op jouw blog met bijgaande foto van MFM genomen maart/april 2010, lukt niet. Link hierna is naar college beleidsnota 2010-2014. Kun je dit plaatsen als bewijs dat er geen sprake is van invoering schoolzwemmen daar gaat Ronald voor staat op bijgaand plaatje.
Nee, eerst onderzoek waar hij (altijd) tegenstander van was. Hierna mijn reactie die ik wilde plaatsen maar met foto lukte mij dat niet.

Aan anoniem e.a.,
Klik op deze link
Kijk bij 11 Onderwijs,punt 3 bij herinvoering schoolzwemmen. Daar staat ook
onderzoek naar financiering haalbaarheid.

TKO: Ik heb de betreffende passage even opgezocht. Onderwerp 11, punt 3 staat op pagina 23 van het beleidsplan.

zondag 19 december 2010

Kerstgroet Groep Pieper-RookSympathiek van Groep Pieper-Rook.
Ik wens Magda en Wim ook Fijne Kerstdagen en een politiek Voorspoedig 2011!

vrijdag 17 december 2010

Joop Zijlstra: Brief aan PS

Door: Joop Zijlstra

Brief aan de commissie MEZ van Provinciale staten van Gelderland, dd 17 dec. 2010.

Geachte dames en heren,

Medio 2008 kwam de schets van het ‘Traverse Dieren’ tot stand. De provincie trad daarmee op na het echec van plan ‘Hart van Dieren’ vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor het provinciale wegennet.
In twee inspreekbeurten 17/3 en 8/12 van dit jaar n.a.v. ‘Traverse Dieren’’vroegen wij u het op te nemen voor de inwoners van Dieren.
Wat zou u dan kunnen doen? Verzoeke het volgende te overwegen en dienovereenkomstig te adviseren aan het College van GS.

1. U kiest voor één van de twee varianten 3 van het plan ‘Traverse Dieren’, dat op aangeven van ‘Atelier Verdaas’ tot stand kwam en dat in overleg met de Tafel van Tien in Dieren werd bevestigd.
Daarmee behoedt u Dieren Noord voor de druk van doorgaand verkeer die zou ontstaan door tunnels onder het spoor in het stationsgebied.
U kiest voor een variant drie, met dien verstande dat u de ´voorwaarde’ gesteld door het ministerie van v/h LNV aangaande bundeling van spoor en N348 en afsluiting van de Doesburgsedijk naast zich neerlegt.
Bundeling en afsluiting zijn immers op oneigenlijke gronden in het verkeersplan ‘Traverse Dieren’ terecht gekomen. (De achtergronden ervan bij v/h LNV zijn nog bij Het Comité in onderzoek.)
Het voorbijgaan aan die voorwaarde biedt een aanmerkelijke besparing van kosten en behoudt het plaatselijke natuurlijke aanzien. Daardoor is vooral een betere geleiding mogelijk van het doorgaande verkeer naar en door het plangebied dan bij bundeling van weg en spoor. Het plan wordt ook beter door het voorzien in een rotonde ter hoogte van de Doesburgsedijk en in een tweetal passages op maaiveldhoogte naar Harderwijkerweg en Wilhelminaweg. Doorgaand verkeer wordt onder de rotonde en onder genoemde passages door geleid. Afzien van bundeling voorkomt hoge kosten aan amovering van het benzinestation ter hoogte van ‘Het Rhedens’ te Dieren.

2. In afwijking van plan ‘Hart van Dieren’ stopt het plangebied van ‘Traverse Dieren’ niet bij de kruising van de Burg. De Bruinstraat en de Burg. Willemsestraat. De provincie nam nabij die kruising een tunnel onder het spoor op in het plangebied. Die tunnel is een zeer goede (en noodzakelijke) aanvulling in ‘Traverse Dieren’, maar de tunnel is ook het begin van de te verbeteren provinciale weg Dieren - Apeldoorn.
Aanleg van de tunnel is een kostbare aangelegenheid. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de kosten ervan nadelig zullen uitwerken op het budget van het centrale deel van ‘Traverse Dieren’. Tegen deze achtergrond is het aan te bevelen om scherp te letten op de invulling van het centrale deel van het plan omwille van de bevolking van Dieren.

Ad 1. en 2. In korte samenvatting.
Kiest u voor één van de varianten drie, en hebt u in het bijzonder ook aandacht voor vormgeving van het stationsgebied.
In onze inspraak op 17 maart vroegen we u extra geld te leggen bij het plan. Dat extra geld is bestemd voor eventuele tekorten die kunnen ontstaan door de aanleg van de tunnel onder het spoor bij het kanaal.

3. Het spreekt vanzelf dat het bovengestelde dient aan te sluiten op een goede regeling van het verkeer in het centrum van Dieren.
Het plan geeft daarvoor een goede aanzet. Met het bovenstaande onder 1. en 2. wordt voldaan aan de uitgangspunten van plan ´Traverse Dieren´. De uitwerking daarvan is aan uw (goede) verkeerskundigen.

Wij hopen en verwachten dat u het bovenstaande overweegt en dienovereenkomstig adviseert aan het College van GS.

Met een vriendelijke groet,
Namens Het Comité,
Drs J.A. Zijlstra, secretaris

NB.
Op 16 december heeft alsnog overleg plaatsgevonden tussen ons en de leiding van het project ‘Traverse Dieren’
Van dit overleg hebben wij de indruk overgehouden dat de diverse belangen bij de planontwikkeling door de projectleiding goed tegen elkaar worden afgewogen . Z.

donderdag 16 december 2010

Afvalplan aangenomen

De Gelderlander van vanmorgen meldde dat de vervanging van de afvalcontainers wordt uitgesteld tot eind 2011 en dat er een onderzoek komt naar andere systemen die gebaseerd zijn op het principe "de vervuiler betaalt".

Het lijkt heel wat maar naast uitstel van vervanging is er in essentie er niet zo heel veel veranderd. In 2011 klinkt de bel voor de volgende ronde!

CDA, VVD, D66 en PvDA dienden een amendement (wijziging) op het afvalplan in. Dat amendement werd aangenomen. Het plan wordt als volgt gewijzigd:

• de huidige afval inzamel systematiek blijft nog minimaal één jaar gehandhaafd;

• vervangen van de containers geschiedt niet eerder dan in combinatie met het vernieuwde aanbestedingstraject voor afvalinzameling; (TKO: eind 2011)

• het college doet verder onderzoek naar de mogelijkheden van DIFTAR of andere mogelijkheden welke invulling geven aan het principe van de vervuiler betaalt en de raad wordt daarover geïnformeerd;

• het college zoekt mogelijke samenwerking met andere gemeenten voor het vervangen van de containers;

• de realisatie van de plastic inzamelpunten wordt gekoppeld aan de uitslag van de evaluatie van NEDVANG. (TKO: in 2011)

• Waarbij het 5e bullet van het ontwerp-besluit vervalt (TKO: afzien van de invoering van 5 brengpunten voor plastic)

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Ik ontving daarover gisteren de volgende mail:

Theo,

Ik was gisterenavond in het gemeentehuis.
Ik viel soms bijna van mijn stoel als ik hoorde hoe dit plan behandeld werd.
Onderstaand mijn reactie aan de fractievoorzitter VVD.

Jaap Uithof,

Van morgen een verslag gelezen in de Gelderlander over de Raadsvergadering van gisterenavond.
Zoals het daar is weergeven is dat een prima oplossing voor het vervangen van de containers.

Ik was gisteravond in het gemeentehuis.
Wat besloten is volgens mij iets compleet anders, een oplossing waar de bewoners echt niet blij van zullen worden.
Ik zie het als een melding aan de bevolking het komt allemaal goed terwijl er heel iets anders besloten is.

Te kleine container maten,en als je een maatje groter mag dan kost dit voor een gezin van 4 personen voor een 240 L € 280 ipv € 160 voor een 180 L container €120 extra.

Heeft u wel eens gezien hoeveel een gezin met twee kleine kinderen hoeveel restafval die produceren ??
Het hele plan zoals het er nu uitziet zal zorgen dat er veel meer zwerfvuil op straat zal komen.

De huidige systematiek van het toerekenen van kosten is simpel.
Geen moeilijke administratieve procedures.
Eenvoudig container beheer.
Een container die voldoende ruimte heeft om pieken in het restaval op te vangen.

Het idee dat je bevolking door een kleine container kunt dwingen beter afval te scheiden is een psychologische blunder.

Zorg dat het scheiden eenvoudig is en zorg voor goede voorlichting.

Graag jullie reactie op het verslag in de Gelderlander.

Met vriendelijke groet
G.
(TKO: naam en adres bij mij bekend)

woensdag 15 december 2010

Rhedenleaks

Met de publicatie van honderdduizenden cables (telegramachtige notities) van Amerikaanse ambassades aan hun thuisbasis in Washington gooide Wikileaks de knuppel in het diplomatieke hoenderhok. Met een heuse cyberoorlog tot gevolg. De Amerikanen proberen verdere publicaties te verhinderen en sympathisanten van Wikileaks reageren met aanvallen op websites van instellingen en overheden die de Amerikanen steunen. Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, is op basis van dubieuze beschuldigingen opgepakt. Hij wacht nu in een Britse gevangenis op de dingen die komen gaan.

De cables geven de Amerikaanse blik op de persoonlijkheid van koningen, dictators, presidenten, ministers en wat er al zo meer op de politieke aardbodem rondschuimt. Nederlandse politici hopen stilletjes dat zij ook genoemd worden. Dan hoor je er immers pas echt bij. Tot nu toe komt alleen Maxime Verhagen, als vriend van Amerika, die eer toe. Dat levert hem geheid de titel ‘Politicus van het Jaar’ op.

Over naar m’n eigen Rhedenleaks. Beleefd aanbevolen: Politiek Rheden, voor meer leven in de lokale politieke brouwerij. Het loopt prima maar er blijft altijd behoefte aan mailtjes en memo’s van ambtenaren, bestuurders en politici waarin ze elkaar de maat nemen. Liefst met smeuïge uitspraken over lastige collega’s of andere vervelende personages.

Mailtjes waarin wethouder Tiemens aan Femke Halsema meldt dat zij VVD-collega Haverkamp inzake de kliko-kwestie bij de strot heeft en daarom een treetje op de GroenLinks-carrièreladder moet stijgen, ontboezemingen van Haverkamp over duurzaamheidsgedram van Tiemens dat hem de neus uitkomt of wethouder Elsenaar die bekent dat ze hem de rug op kunnen met die luizige 0,2 fte aanstelling en dat hij daarvoor zijn bed niet uit kwám, niet uit kómt en niet uit zál komen. Dat soort teksten. “Geheime” notities zijn helemaal top. Rheden heeft een naam hoog te houden als het gaat om mislukte plannen en projecten. Daar is best nog iets over te vinden. Kattebelletjes over Rozendaals getouwtrek om de Del, gevechten tussen Eerbeek en Brummen om het nieuwe gemeentehuis, ongeregeldheden in de Doesburgse raadszaal of interne strubbelingen bij politieke partijen zijn eveneens zeer welkom.

Ik bereid me voor op een internet-oorlog. De lange arm van de RIVD, de Rhedense Inlichtingen en Veiligheidsdienst, reikt tot in de verste uithoeken van de gemeentelijke samenleving. Ik moet me daartegen wapenen. Daarom zeg ik het nog maar eens: een cyberaanval op Politiek Rheden is zinloos. De dossiers staan over de hele wereld verspreid op servers van bevriende leakers. En mochten de geheimagenten soms denken dat ze mij een valstrik kunnen zetten, bijvoorbeeld via een plaatselijke schone, dan hebben ze het mis. Daar pakken ze me niet mee. Bovendien wordt ik daarvoor te zwaar bewaakt. ;-) Ik geef ze één kans. Ik hou van Trappistenbier, dubbel of tripel.

En, ik zal ’t maar eerlijk bekennen, ik heb boter op m’n hoofd. Eens, tijdens een borrel, heb ik tegen een diplomaat gezegd dat ik een ware vriend van Rheden ben. Zo’n opmerking gaat natuurlijk linea recta naar De Steeg. Ik hou m’n hart vast. Als die cable wordt geleakt staat Rheden op z’n grondvesten te schudden.

dinsdag 14 december 2010

De Rechtstaat in de Breukinklaan (2)

Door: Adriaan Dolk

Een buurman in de Breukinklaan, tot in detail bekend met gemeentelijke procedures, begint met de uitvoering van een dakopbouw voordat de bezwarentermijn van de bouwvergunning is verstreken en realiseert de bouw terwijl de gerechtelijke procedures nog volop lopen. Zowel de rechtbank in Arnhem (februari 2009) als ook het hoogste rechtscollege de Raad van State stelt hem in het ongelijk (november 2009).

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State gelast de gemeente Rheden de dakopbouw af te breken en legt een dwangsom op.

Maar dan….. beroept buurman zich op zijn economisch belang dat wordt geschaad als hij de dakopbouw moet afbreken. En ook….. wijst buurman fijntjes op de verplichting van B&W om de zaak wellicht door het verlenen van een vrijstelling op te lossen.

En vervolgens….. neemt in juli 2010 de raad van de gemeente Rheden een motie aan om een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken zodat de dakopbouw niet behoeft te worden gesloopt.

En tenslotte…… staat er in de Gelderlander van 19 november dat de politiek worstelt met zaak ‘Breukinklaan’ en dat meerdere raadsleden achteraf spijt hebben voor de motie te hebben gestemd.

Een raadslid dient een uitspraak van ons hoogste rechtscollege in het openbaar te respecteren en te accepteren. Door zo’n motie wordt niet alleen de Raad van State onderuit gehaald, maar ook de partij die na twee jaar procederen in het gelijk is gesteld. En vergeet dan niet de rechtszekerheid van elke inwoner van Rheden met een buurman die zijn bedrijf in eigen huis uitoefent.

Als die wil uitbreiden is de procedure nu wel duidelijk in de gemeente Rheden. Gewoon beginnen met bouwen voordat de bouwvergunning is verstrekt en wie doet buurman wat als de verbouwing gereed is?

In ieder geval niet de gemeente, want die wordt dan door uw buurman op de verplichting gewezen een oplossing te zoeken én op het economisch belang dat wordt geschaad én nu ook op het ‘precedent Breukinklaan’.

De rechtstaat in onze democratie is het hoogste goed dat wij allen dienen te koesteren. Dat vertrouwen van burgers in die rechtstaat wordt nu juist door een dergelijke gang van zaken tot slopershoogte afgebroken. Te verkiezen zou zijn - in plaats daarvan - de dakopbouw.

Het is verstandig om die motie in te trekken en het zou me niet verbazen als daar inmiddels een meerderheid van de raad voor te vinden is.

Adriaan Dolk, Dieren

maandag 13 december 2010

Streekjournaal online


Het Streekjournaal is nu ook online te lezen!

http://www.wcgomediagroep.nl/archief/publicaties/actuele-titels/streekjournaal/paper.html

Als dit niet rechtstreeks lukt ga dan eerst naar

http://www.wcgomediagroep.nl/archief/publicaties/actuele-titels/streekjournaal/en kies de browser die u gebruikt.

of ga naar

http://www.wcgomediagroep.nl/


en kies dan Streekjournaal (rechts op de pagina).

zondag 12 december 2010

Verzoek om informatie van min. Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Door: Joop Zijlstra

Aan de staatssecretaris van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
Dhr. W. Bleker

Verzoek om Informatie over Projectplan ‘Traverse Dieren’ op grond van de W.O.B.

Geachte heer,

Wij ontvingen van Gedeputeerde Staten van Gelderland een brief ter zake van het projectplan ‘Traverse Dieren’. De brief gaat in afschrift hierbij.
Uw ministerie EZ.L.& I. (v/h L.N.V.) is bij het genoemde projectplan betrokken.

Het College van GS schrijft ons onder meer (op pagina 3):
‘‘.. van LNV-zijde is ons (in de loop van het jaar 2008) in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat de provincie in haar plannen voor de Traverse minimaal diende vast te houden aan het afsluiten van de Doesburgsedijk en de bundeling van de N348 met het spoor”. Einde citaat.
Te uwer informatie diene het volgende.
Het projectplan ‘Traverse Dieren’ is in 2008 in de plaats gekomen van het in het jaar daarvoor verlaten plan ‘Hart van Dieren’.
Het nieuwe projectplan ‘Traverse Dieren’ verschilt van het oude plan. Een van de verschillen is dat in het nieuwe plan een ecoduct ter hoogte van het landgoed ‘Hof te Dieren’ niet meer voorkomt.

Omdat plan ‘Hart van Dieren’ als zodanig niet meer bestond trok het coördinerend Ministerie I.& M. (v/h VROM) de subsidie voor dat plan in,
Ontstemming daarover bij de lagere overheden leidde tot overleg over de subsidie tussen vertegenwoordigers van de provincie Gelderland en de gemeente Rheden enerzijds en van de betreffende departementen anderzijds.
L.N.V. was erbij betrokken was. Gegeven de aard van de tekst van het briefcitaat lijkt het erop dat L.N.V. aanvankelijk in aarzeling was om mee te gaan in een eventueel handhaven van de subsidie. Het ecoduct was immers uit de plannen verdwenen.
L.N.V. ging toch akkoord met de subsidie (en het aandeel van L.N.V. daarin), maar insisteerde daarbij nadrukkelijk op afsluiting en bundeling.
(Toekenning van de subsidie voor plan ‘Traverse Dieren’ met afsluiting en bundeling vond eind december 2008 plaats na een politieke ingreep in Den Haag.)

Voor ons is de vraag van belang waarom L.N.V. in het eerdere overleg in 2008 toch meeging in het plan en welke argumenten L.N.V. had om te insisteren op afsluiting en bundeling, zoals dat uit de brief van GS is op te maken.

Er zullen bij u zeker verslagen bestaan van de overlegbijeenkomsten.
Er zal ook briefwisseling hebben plaatsgevonden tussen betrokken instanties, waaronder te rekenen de stichting Twickel te Delden. Dat laatste baseren wij op bijgaande intentieverklaring, waarnaar wij kortheidshalve verwijzen.

Het Comité verzoekt u op grond van de W.O.B. om toezending van afschriften van deze verslagen en van de brieven die op de kwestie betrekking hebben.
Wij willen daarin graag een antwoord vinden op onze vraag waarom afsluiting van de Doesburgsedijk en bundeling van de N348 met het spoor noodzakelijk zijn.
In het oude plan ‘Hart van Dieren’ lag die noodzaak in een aan te leggen ecoduct.
In het nieuwe plan ‘Traverse Dieren’ wordt de zogenaamde ‘ontsnippering van het landgoed Hof te Dieren’ erbij gehaald.
Bundeling en afsluiting zoals voorgesteld hebben een negatieve invloed op de planvorming van ‘Traverse Dieren’ wat betreft het verkeer in Dieren, (Aldus de onafhankelijke verkeersdeskundige die wij hebben geraadpleegd.)

Wij grijpen de gelegenheid aan voor een verzoek aan u om informatie, in ander verband, over de subsidiëring van landgoederen.
Welk bedrag wordt aan die instituties toegekend per hectare en onder welke voorwaarden? Hoe groot is het totaal aan subsidie in het geval van het landgoed ‘Hof te Dieren’ dat de stichting Twickel jaarlijks van L.N.V. ontvangt?
Wij verzoeken u om deze informatie eveneens opo grond van de W.O.B.

Wij hopen op kortst mogelijke termijn van u de nodige informatie te ontvangen.

Met hoogachting en met een vriendelijke groet
Namens Het Comité
J. Zijlstra

Bijlagen 2
Brief van het College van GS aan het Comité d.d. 1 december 2010.
Intentieverklaring d.d. 17 december 1996

Inspraak bij Commissie MEZ - Gelderland


Door: Joop Zijlstra

Samenvatting van de toespraak van J.A. Zijlstra tot de leden van de Commissie MEZ van Provinciale Staten op 8 december 2010.

Dames en heren,
Ik verwijs naar mijn inspraak op 17 maart van dit jaar. Twee punten daarvan waren van belang: ik riep u op om het op te nemen voor de bevolking van Dieren. De mensen daar zijn echt geholpen met een van de varianten 3. Het tweede punt was de uitspraak van gedeputeerde mevrouw M. van Haaren – Koopman over een harde voorwaarde van het Rijk voor subsidie van het plan ‘Traverse Dieren’, de bundeling van spoor en de N348 en afsluiting van de Doesburgsedijk. Die zijn ten voordele van Hof te Dieren, in eigendom van de stichting Twickel. Ik heb de tekst van mijn inspraak van 17 maart voor u beschikbaar. De schriftelijke tekst van mijn inspraak van vandaag geef ik aan de secretaris.

(Zie de beide teksten hierna.)
Nu, 8 december, ben ik een openhartoperatie verder, een half jaar contact met het ministerie van VROM met als sluitstuk … een halve waarheid. Die heb ik in de brief aan u aldus weergegeven: “Er bestaat geen harde voorwaarde van het Rijk”.
Men kan mij zeggen dat onjuist is. Maar dat is niet voor mijn rekening. Dat is voor rekening van VROM. De brief van GS toonde mij dat aan. Ik ga verder met mijn onderzoek naar de hele waarheid op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dat inde plaats is gekomen van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Een brief van Gedeputeerde Staten. Welk een eer voor mij: een brief van vier kantjes, kleine letters. Daarin staat dus dat LNV in niet mis te verstane woorden te kennen gaf dat in plan ‘Traverse Dieren’ minimaal moest worden vastgehouden aan een bundeling van de N348 met het spoor en aan afsluiting van de Doesburgsedijk. ‘Minimaal, staat er. Wat had LNV dan nog meer op het oog? Ik ga daar dus nog achteraan met een brief naar LNV.

Begrijpt u goed dat de stichting Twickel van mij zijn belang mag nastreven. Mijn vraag heeft daarop geen betrekking. Mijn vraag is: hoe gaat de overheid, u dus ook, hoe gaat u daarmee om? Ik pleit ervoor dat er geen rijksgeld, geld van u en van mij, gaat naar een particulier doel, en mocht dat soms al goed zijn, dat is het in dit geval niet.
Hier zou dat tot schade zijn van een algemeen belang, het belang van alle inwoners van Dieren. Met de brief aan LNV vraag ik op grond van de WOB om informatie.
Ik wil daarmee de kennelijke ongerechtigheid aan het licht brengen.

Op het einde van mijn woordje eer ik mevrouw de gedeputeerde met een excuus van mij aan haar. Ik had een halve waarheid aan u overgebracht. Dat was niet mijn halve waarheid, maar de halve waarheid van VROM. U hoort nog van mij.

Joop Zijlstra, te Ellecom.

Voor duidelijkheid over het bovenstaande raadplege u hierna bijgevoegde inspraakteksten van 17/3 en van 8/12.

----------------
Inspreken bij MEZ op wo 8/12 2010.

Per brief heb ik het u laten weten: er is geen harde eis gesteld aan het plan ‘Traverse Dieren’. Ik heb u ook de stukken gestuurd. Letterlijk verslag: ‘Het projectplan (Traverse Dieren), inclusief het onderdeel ontsnippering van het landgoed Hof te Dieren, kwam dus van de kant van de provincie, niet van de kant van VROM. VROM heeft te dien aanzien geen enkele eis vooraf gesteld’. Einde citaat. Conclusie: geen harde voorwaarde als door gedeputeerde genoemd op 17 maart van dit jaar.

De brief van uw College van GS geeft echter aan dat er wel degelijk een eis bestaat. Ik citeer: ‘.. van LNV-zijde is ons in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat de provincie in haar plannen voor de Traverse minimaal diende vast te houden aan het afsluiten van de Doesburgsedijk en de bundeling van de N348 met het spoor’. Einde citaat.

De brief van het College heeft daarmee mijn oorspronkelijke vermoeden bevestigd. LNV heeft een eis gesteld. Ik zal nog nagaan waarom LNV aandrong op bundeling en afsluiting, ook nadat het ecoduct uit Traverse Dieren was verdwenen. Ik ga nog na wie erachter zit. Gek dat alles kan worden veranderd en geoptimaliseerd, behalve de bundeling en afsluiting.

Het ecoduct als reden voor bundeling en afsluiting in plan Hart van Dieren is in plan ‘Traverse Dieren’ vervangen door ‘ontsnippering van het landgoed Hof te Dieren’. Dat er door de bundeling van N348 en spoor geen sprake is van ontsnippering van het landgoed is eenvoudig aan te tonen. (Dolk wil deze alinea weg!)
Ik heb intussen - na ontvangst van brief van GS – uit telefonisch contact met VROM wel begrepen dat niet het hele verhaal bij de hoorzitting op tafel kwam.

Is dat ernstig? Ik laat het graag aan de nationale ombudsman over om daarin duidelijkheid te verschaffen.

Nu is alleen van belang mijn verzoek aan u in het plan Traverse Dieren recht te doen aan de bevolking van Dieren. Die zou u niet moeten willen opzouten met het gevolg van uw huidige plannen, heel concreet: een racebaan door het hart van het dorp, de Harderwijkerweg. Hoe u het wendt of keert, met een tunnel onder het spoor bij de Harderwijkerweg ontstaat de racebaan. Het is met het verkeer als met water. Water zoekt de kortste weg. Met die tunnel zet u de kraan voor auto’s wijd open
Die verkeerskundige oplossing van de tunnel, die geen oplossing is, komt voort uit de wijze van toeleiding van het verkeer naar het plangebied. Niet volgens mij, maar volgens onafhankelijke verkeersdeskundigen die wij raadpleegden. De toeleiding kan beter met gebruikmaking van het huidige wegtracé N348, gecombineerd met een openblijvende Doesburgsedijk.

Ik verwijt aan de Stichting Twickel niet dat zij haar invloed uitoefent om haar belangen te behartigen. Dat belang is met afsluiting en bundeling zeer gediend. Maar het is een particulier belang, in tegenstelling met het belang van de bevolking van Dieren. Dat is een algemeen belang.
Ik heb niet opgehouden met gemeente en provincie te verzoeken om het belang van Twickel af te wegen tegen het belang van het dorp Dieren.
Het is toch te gek voor woorden dat het ministerie LNV eisen stelde waarmee een particulier wordt gediend en een algemeen belang in het slop raakt?
Ik zoek een weg om via de rechtspraak Traverse Dieren te veranderen.
Ik vraag de nationale ombudsman de wijze van informatieverstrekking
na te gaan.
Als uw ambtenaar er duidelijk over was geweest had dat mij en anderen een hoop werk gescheeld. Ik maal daar niet om. Het is zoals het is, maar het kan beter worden met uw inspanning voor een betere afweging van belangen.
------------------------------------

Inspraak commissie MEZ - 17-03-2010

Dames en heren van de Commissie MEZ,
Mijn naam is Zijlstra, Joop Zijlstra uit Ellecom.

Voor de provinciale weg N348 in Dieren moet ik bij de provincie zijn.
Daar ben ik dan. Zendingswerk vanuit Rheden, zegt de krant.
Drie jaar geleden stak toenmalig wethouder Wilschut op deze plaats de loftrompet over plan Hart van Dieren. Na hem was ik aan zet.
Ik sprak luidkeels: ´Dat plan van Wilschut gaat helemaal niet door´. Mijn gelijk is niet zo belangrijk. Dat het plan niet doorging wel´. Waarom? In dat verworpen plan ging het om een half verzonken spoorbak. Twee bruggen daaroverheen. Dieren-Noord zou te lijden krijgen onder het doorgaande verkeer: Harderwijkerweg, een racebaan. Spankerenseweg, een sluipweg.

Het is tragisch dat datzelfde scenario weer dreigt. Met een keuze voor variant 4 door GS komen er in plaats van die bruggen over het spoor, nu twee tunnels onder het spoor. Opnieuw staat Dieren-Noord voor dezelfde rampzalige gevolgen: racebaan en sluiproute. Leuk voor de bewoners. De doorgaande N348 op maaiveldhoogte verhindert ook nog eens een soepele verbinding Dieren Noord en Dieren Zuid. Ons advies is kort, helder en simpel: niet doen.
GS verwerpt variant drie, met een tunnelbak voorlangs het station. Dat is jammer want het is de beste variant voor de oplossing van de verkeersproblemen en bovendien, het draagvlak voor die variant is heel groot. Het is eigenlijk de enige variant die voldoet aan het hoofdaccent van het plan van Atelier Verdaas van weleer: scheiding
van het doorgaand regionaal verkeer en het bestemmingsverkeer.

Gelukkig is er nog hoop. In de vervolgnota van GS die nu voorligt, is ruimte voor alternatieve oplossingen. In de Gelderlander staat de kop: ´Een tunnelbak, maar dan een kortere, behoort nog tot de mogelijkheden.´ Uitspraak van een ambtenaar van Rheden en van de provincie. Maakt u daar werk van, a.u.b., actief, richting GS.

Er moet mij nog iets van het hart. Ik lees in de nota van GS.:
´Het is onze intentie om met de bevolking, de aanwonenden en belanghebbenden een constructieve dialoog aan te gaan over de voorliggende schetsontwerpen. Op een andere plaatsin de nota staat voor juni een inspraakavond geplanned.

Ik loop op die voornemens vooruit, spreek nu al in uw commissie in.
Geen voorrecht, maar gewoon een mogelijkheid. Ik wil het er niet bij laten zitten, ik doe wat ik kan. Ik heb er geen belang bij.
Ik heb alleen maar hart voor mijn woonomgeving, Hart voor Dieren.

Toch waren een paar anderen mij voor. Al lang. Slimme vossen. Uit eigenbelang. Ik zou wel eens willen weten hoe in de voorwaarden voor de rijksbijdrage de mantra terecht kwam van ´ontsnippering van Hof te Dieren´. De nota van GS noemt die voorwaarde meerdere malen. Het gaat mij niet om de bijdragen en wie ze zou moeten ophoesten, nee, het gaat enkel om de vraag: hoe komt die mantra in de subsidievoorwaarden terecht?
Ik noem hier naar analogie van de positie van het industrieel complex, het complex van de zogenaamde adel, in dit geval een familie in Delden, met connecties op Landbouw en bij de Vereniging Natuurmonumenten. Dat is geen inspreken avant le date. Dat is beïnvloeden, dat is de zaken al te voren naar je hand zetten.

Geachte volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten. Ik geef hier een signaal af. Inwoners van Dieren hebben geen connecties. Zij beschikken niet over vitamine R. Zij hebben alleen maar u, hun volksvertegenwoordigers. Stelt u hen niet ten achter bij een paar inwoners van Delden. In Overijssel nota bene.
In dat perspectief zou het zo gek niet zijn dat u nog eens overweegt, omwille van de mensen van Dieren, toch vast te houden aan de variant 3 en daarvoor de enorme reserves van de provincie enigszins aan te spreken. Kies variant 3 en niet een uitgeklede versie ervan ervan. Dat zou een gebaar zijn naar de inwoners van Dieren in een tijd dat mensen zich met walging afkeren van hun maar al te vaak discrimininerende bestuurders.

Dank u wel.

zaterdag 11 december 2010

Kliko's

Ik ontving enkel mails over het afvalplan van de gemeente Rheden.
----------
Theo,

Vandaag, vrijdag 10 dec. tijdens mijn dagelijkse wandeling serieus onderzocht hoeveel groene containers scheuren vertonen.

Gebied: westelijk van de Harderwijkerweg in Dieren.

Aantal aangetroffen containers 177 stuks.
Daarvan vertoonden 3 stuks een scheurtje. Dit is 1,76 %

Opmerkelijk was dat dit alleen voorkwam bij het kleine formaat container.
Hoe en waar door de gemeente een steekproef genomen is met een uitkomst van 9 % is wel heel bijzonder.

Met vriendelijke groet, G (Theo: Naam en adres bij mij bekend)

--------------------------------------
Commentaar Theo: Maar zeg eens, dat kan toch niet! U durft zomaar te zeggen dat u de wethouder niet gelooft. Denkt u soms dat u daar meer kijk op heeft dan de wethouder? Ech nie! Als de wethouder roept dat het 9% is dan is dat zo. Punt uit! U bent niet gezagsgetrouw! Maar alle gekheid op een stokje± Als het zo is dat het in Dieren-West maar
om 1,76% gaat dan moet het elders juist weer ver boven die 9% liggen. Volgens de wethouder staat 9% van de kliko's op springen. Dat gelooft natuurlijk geen hond! Maar ja, waar een wil is, is een weg!
--------------------------------------
Theo,

Ik lees in je weblog politiek , dat een 2 persoonshuishouden € 134,16 zou betalen.
Wij betalen over het jaar 2010 een bedrag van € 157,20.

Is het bekend hoe dit mogelijk is ??

Daarnaast verbaas ik me dat wij voldoende zouden hebben aan een container van 140 liter.

Dit is voor ons onvoldoende betekend wel dat wij € 210 moeten gaan betalen ipv € 120.
Dit is een vorm van dwang die voor problemen gaat zorgen.

Met vriendelijke groet, G (Theo: Naam en adres bij mij bekend)
--------------------------------------
Commentaar Theo: Ik heb 't even nagekeken. Het klopt wel. Vast tarief + Variabel tarief = 23,04 + 134,16 = 157,20.
U heeft nu een container van 240 liter. In de nieuwe situatie krijgt u een container van 140 liter. Dat is 100 liter MINDER. Voor een container van 180 liter bent u 95 euro per jaar meer kwijt. En dan heeft u nog steeds een kleinere container (60 liter minder) dan u nu mag hebben voor die 157,20.
Ik kan dat gemeentebeleid echt niet rijmen. De doelstelling is dat er per inwoner 25 kilo per jaar minder restafval in de grijze kliko wordt gegooid. Dat betekent voor u (2-persoonshuishouden) één kilo per week minder in de grijze kliko. Daarvoor hoeft de kliko echt niet tot 140 liter verkleind te worden.

--------------------------------------
Hallo Theo,

Onlangs kwam mij ter ore dat de afzonderlijk ingezamelde plastics gewoon -
met ook het groen - de verbrandingsoven wordt ingeschoven. Dat is geconstateerd door een mij bekende bewoner van Dieren die af en toe afval voor zijn werkgever naar de vuilverbranding Duiven brengt. Hij heeft ter plekke nagevraagd of dat de gebruikelijke gang van zaken was. dat werd hem bevestigd.

Merkwaardig te lezen dat het gescheiden ophalen van plastics de gemeente 140.000 euro per jaar opbrengt! In Dronten worden de ingezamelde plastics handmatig gescheiden door zo'n 50 Polen.

Navraag leert dat er twee typen plastics zijn: thermoharders en thermoplasten.

Alleen de eerste kunnen gerecycled worden; de andere verbranden bij verhitting. Daar de in de gemeente opgehaald plastics niet worden gescheiden maar slechts gestort bij de vuilverbranding, lijkt dit een sluitend verhaal.

Vervolgens blijkt de gemeente ook het oud papier te willen ophalen met containers. Tot nu wordt dit op zaterdagen ingezameld ten behoeve van de sportverenigingen. Krijgen deze er minder dan 5 cent per kilo voor dan vult de gemeente dit aan. Gaat de gemeente, nu zij dit de sportverenigingen uit handen nemen, deze clubs extra subsidiëren??

Het komt mij voor dat het inzamelen van huisvuil jou een column waard moet
zijn.

Groet, F. (Theo: Naam en adres bij mij bekend)
---------------------------------------------------
Commentaar Theo: Die nieuwe papierklikos kunt u op verzoek krijgen. De verenigingen blijven het oud papier ophalen. De gemeente hoopt dat er meer papier in de papierkliko wordt gegooid en minder in de grijze container voor restafval. Lijkt aannemelijk hoewel dat niet zeker is. Bovendien zit er nog een addertje onder het gras. De nieuwe papierkliko’s + de administratie daarvan worden betaald uit de opbrengst van het oud-papier. De verenigingen komen pas daarna aan de beurt. Het is dus nog maar de vraag of de verenigingen erop vooruit gaan. Er wordt ook iets anders over het hoofd gezien. Niet iedereen wil drie kliko’s (grijs, groen en papier) in de tuin of in de schuur. Neemt extra ruimte in.

Over de verwerking van dat plastic: Lijkt me een goede vraag voor de gemeenteraad. Wat gebeurt er nu werkelijk met het plastic? En ik zou B&W niet op hun blauwe ogen geloven! Gewoon zelf checken wat er met dat plastic gebeurt! Ik vind het sowieso al vreemd dat het plastic tegelijk met het groen/afval wordt opgehaald

vrijdag 10 december 2010

Chippen

Heeft de gemeenteraad van Rheden al vragen gesteld over het voorstel van B&W om de afvalcontainers te chippen?
B&W schrijven in hun afvalplan dat dit wordt gedaan om dubbele aanbiedingen te voorkomen. Hier spreekt niet alleen wantrouwen naar de burgers uit maar het zet ook de deur open naar verdergaand controledrift door de gemeente.

Wat gebeurt er als een chip in het ongerede raakt? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Zorgt de gemeente er dan voor dat er een nieuwe chip in de container komt of moet de burger daarvoor opdraaien? Wie gaat dat dan betalen? Is al bekeken hoe vaak dat voor kan komen? Wat zijn de kosten voor vervanging? Of gebeurt er dan helemaal niets en blijft de container gewoon geleegd worden?

In Purmerend ontstond commotie over de chips. De gemeente maakte het dan ook bont. Kliko’s zonder werkende chip werden als illegaal beschouwd en zouden worden ingenomen. “Slechts door aangifte van diefstal van de kliko bij de politie en het daardoor verkrijgen van een proces verbaal, kan bij de gemeente een nieuwe kliko worden verkregen. Een pikant gegeven, immers de gemeente is zelf de ‘dief’ van de kliko waarop de aangifte doelt."

Is zo’n chip een voorbode voor verdergaande controlezucht door de gemeente? Worden straks gemeenteambtenaren de straat opgestuurd om in onze vuilnisbakken te neuzen? ’s Even kijken wat die Kooijmans allemaal in z’n grijze kliko heeft gedonderd? Of gaat per adres worden bijgehouden hoeveel restafval, papier en GFT-afval wordt afgevoerd? Handige informatie waarmee in de toekomst verdere stappen door de gemeente kunnen worden gezet.

En hoe zit het met de kosten voor dat chippen? Er wordt een informatiesysteem opgetuigd dat ook nog eens wordt gekoppeld aan andere informatiesystemen. Ik schat de kosten voor implementatie, onderhoud en beheer op meerdere honderdduizenden euro's. Die kosten zijn niet in het afvalplan terug te vinden maar horen daar wel degelijk in te zijn opgenomen. En de raad laat zich dat aanleunen?

Lang leve de regelzucht! Lang leve de maakbare samenleving.

Errugh VVD hoor!

donderdag 9 december 2010

Woningbehoefteonderzoek Nimmer Dor is geen luxe

Door: Bob Bouhuijs

‘Wij, inwoners van Laag Soeren, willen deze woningen.’ Met deze woorden reageerde een anonieme Soerenaar afgelopen week op een artikel van mijn hand, waarin ik enkele kritische kanttekeningen plaatste bij een onderzoek naar het sociale draagvlak voor woningbouw op Nimmer Dor. Wie ‘wij inwoners van Laag Soeren’ zijn en wat bedoeld werd met ‘deze woningen’ bleef schimmig. Deze ongenuanceerde reactie noopt mij echter tot een wat diepgravender analyse van de woningbehoefte in Laag Soeren.

Om te beginnen is er, zoals ik in een eerdere bijdrage al aangaf, momenteel nog geen duidelijkheid over het nieuwe plan Nimmer Dor. De gemeente onderzoekt met projectontwikkelaar Phanos en de Woningstichting Eerbeek de mogelijkheden om invulling te geven aan een plan van maximaal 65 woningen op het zuidelijke deel van het plangebied. Het realiseren van 60 tot 65 woningen is een optie, een kleiner plan, van bijvoorbeeld 30 of 40 woningen, is echter evenzeer een reëel scenario. Wat de genoemde Soerenaar bedoelde met ‘deze woningen’ blijft dan ook in nevelen gehuld. Ook kwam in het door de gemeente gehouden onderzoek niet naar voren welk scenario door de Soerenaren als het meest wenselijk werd gezien. 77 procent bleek voorstander van (enige) woningbouw, 23 procent was daar tegen. Over de gewenste aantallen gaf het onderzoek echter geen uitsluitsel.

Een belangrijker aspect, de reële woningbehoefte, zou in een later onderzoek worden gemeten. Dit onderzoek zou door de gemeente zelf worden uitgevoerd en bestaan uit het bevragen van enkele in de regio actieve makelaars en de Woningstichting Eerbeek. Voorts zouden enkele landelijke, regionale en lokale beleidsdocumenten worden betrokken in deze analyse.

Beide elementen, zowel het uitvoeren van het onderzoek door de gemeente zelf als het enquêteren van makelaars, komen de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van het onderzoek niet ten goede. Ondanks dat de verantwoordelijke wethouder Ron König beklemtoont dat de gemeente haar onderzoek grondig zal doen en niet zegt te streven naar het bouwen voor leegstand, draagt het feit dat de gemeente het woningbehoefteonderzoek zelf wil verrichten bij aan een beeld van onzuiverheid: de gemeente heeft immers belang bij woningbouw op Nimmer Dor. Het tweede facet versterkt dit eerste element doordat makelaars mogelijk voordeel hebben bij het bouwen van een woonwijk en geen direct belang hebben bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie op woningbouw.

De noodzaak voor een professioneel beleidsonafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van woningbouw op de locatie Nimmer Dor is zonneklaar. Reeds eerder heb ik in verscheidene media gewezen op het gevaar van bouwen in regio’s waar bevolkings- en huishoudenskrimp in het verschiet liggen. In dergelijke gebieden kan beleid dat gericht is op groei catastrofale repercussies hebben. Het rapport Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en financiën, dat twee jaar geleden verscheen, stelt hierover het volgende:

‘In een situatie van krimp is het vergroten van de vraag niet mogelijk dan wel absoluut onwenselijk. Groeistrategieën leiden zo tot concurrentie tussen gemeenten met bouwen voor leegstand als gevolg. Dit betekent onnodig aantasten van de beschikbare ruimte en onrendabele investeringen.’

In het verleden heb ik betoogd dat Rheden zowel een bevolkings- als een huidhoudenskrimp laat zien. Uit de cijfers die destijds bekend waren bleek dat ook. Recentere cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen een iets gewijzigd beeld. Voor Rheden worden scenario’s voorspeld waarbij de bevolking zich zal stabiliseren en het aantal huishoudens nog licht zal stijgen. Hierbij moet echter de kritische opmerking gemaakt worden dat reeds geprojecteerde woningen zijn meegenomen in deze voorspelling. Het door het rapport Bevolkingsdaling bekritiseerde veronderstelling dat woningbouw geen automatische vraag creëert, lijkt door de onderzoekers van het PBL en het CBS ter zijde te zijn geschoven. Wel voorzien deze instanties voor de verdere toekomst, na 2040, een toenemende bevolkings- en huishoudenskrimp, uiteindelijk zelfs op nationaal niveau.

De dominante trend is helder: op termijn zal sprake zijn van een huishoudens- en bevolkingskrimp die vanuit de geografische randen van Nederland, via de semi-perifere gebieden, zoals de Veluwe, zal oprukken naar de Randstad. Hiervan uitgaande zijn lichtzinnige besluiten inzake woningbouw in Laag Soeren hoogst onverantwoord. Een nauwgezet beleidsonafhankelijk woningbehoefteonderzoek betreffende Nimmer Dor is dan ook geen overbodige luxe, maar een onmisbare voorwaarde voor een gefundeerd besluit inzake woningbouw. Om te spreken in de woorden van het rapport Bevolkingsdaling: ‘Om goed in te kunnen spelen op kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de woningmarkt zijn goede beleidsonafhankelijke prognoses onontbeerlijk.’

Te meer omdat de gemeente Rheden een financieel motief bij de planvorming op Nimmer Dor heeft, is het van cruciaal belang dat dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat los van de gemeentelijke beleidsintenties adviezen geeft. In dit onderzoek dient de woningbehoefte regionaal en lokaal en op langere termijn te worden onderzocht, waarbij de centrale vraag moet zijn of woningbouw in Laag Soeren tegen het licht van de op handen zijnde bevolkings- en huishoudenskrimp verantwoord is.

Het moge duidelijk zijn: de aanwezigheid van voldoende draagvlak voor woningbouw onder de Soerense bevolking is een noodzakelijke, maar niet een voldoende conditie voor het realiseren van woningen op Nimmer Dor. ‘Wij, inwoners van Laag Soeren, willen deze woningen’ is dan ook een gratuit commentaar dat in een verantwoorde beleidsafweging geen rol mag spelen.

woensdag 8 december 2010

Zonder dwang

Het Rhedense gemeentebestuur wil de hoeveelheid restafval in Rheden met 25 kilo per inwoner per jaar omlaag brengen. We moeten het afval beter scheiden. De huidige grijze 240-liter containers worden vervangen door kleinere. Afhankelijk van de grootte van het huishouden krijgt u een container voor restafval van 140 (1- en 2-persoonshuishoudens), 180 (3-en 4-persoonshuishoudens) of 240 liter (5-personen of meer). Voor plastic komen centrale inzamelpunten, u kunt als u wilt een papiercontainer krijgen, er komt géén mobiel afvalbrengstation in Dieren en de afvalbakken worden gechipt.

Voor al dit moois betaalt u “slechts” 3,10 euro per jaar extra, een gemiddeld bedrag per huishouden. Een getal waar u verder niet veel mee kunt. Tja, die veelgeroemde transparantie hè! Als u de tarieven bekijkt ziet het plaatje er heel anders uit. Op de website van de gemeente is het even zoeken naar die tarieven. Voor het gemak heb ik daarom het volledige plan op weblog Politiek Rheden geplaatst. Dan kunt u precies uitrekenen hoeveel euro’s u voortaan kwijt bent.

2- en 4-persoonshuishoudens gaan minder betalen, 1- en 3-persoons huishoudens betalen juist meer. Let wel: voor aanzienlijk kleinere kliko’s. Grotere gezinnen zijn extra de klos. U mag overigens ook een kleinere of een grotere kliko nemen. Dan daalt of stijgt de afvalstoffenheffing navenant. Voor een grotere kliko betaalt u wel aanzienlijk meer dan het voordeel aan euro’s voor een kleinere container. Het gaat niet om misselijke bedragen. Alles vanuit het principe “de vervuiler (u dus) betaalt.” Hebt u soms aan fabrikant en detailhandel gevraagd om alles driedubbel te verpakken?

Volgens veel Rhedenaren zijn de huidige kliko’s nog prima. Maar daar hebben B&W geen boodschap aan. Vervangen die hap en wel nu! Kosten: 1,365 miljoen euro. Samen met de andere maatregelen komt het totale bedrag op een slordige 1,45 miljoen euro. Er zijn ook kosten “vergeten”. Waar zijn de uitgaven voor de vervangingsoperatie (administratie, inname, distributie van de kliko’s)? Hoeveel gaat het chippen en het informatiesysteem dat moet worden opgetuigd kosten? Hoe wordt dit plan gefinancierd? Ligt het geld op de klikoplank of moet het worden geleend? Hoe zit het met de rente?

Wat gebeurt er trouwens met de 35.000 “oude” containers? Een deel kan worden gerecycled maar er blijft ongetwijfeld een hoeveelheid kunststof over die moet worden vernietigd? Worden die PCB’s verbrand, de lucht in gejaagd?

Het chippen van de containers is volgens het college nodig om dubbele (afval)aanbiedingen te voorkomen. De Rhedense vroede vaderen en moederen hebben kennelijk niet zoveel vertrouwen in hun onderdanen. Maar ja, dat wisten we al. Dat geldt andersom evenzo. Over dat chippen zijn overigens meer kritische opmerkingen te maken.

Vragen, vragen, vragen. We mogen verwachten dat de gemeenteraad die allemaal stelt en het plan nog eens kritisch tegen het licht houdt.

Ik heb een voorstel. We vervangen de huidige kliko’s nog even niet en spreken af dat iedere inwoner één half kilootje per week minder in de grijze bak gooit. Dat scheelt in de kosten en komt het wederzijdse vertrouwen ten goede. Moet te doen zijn. Zonder dwang!

dinsdag 7 december 2010

Afvalplan

Het raadsvoorstel voor het Afvalplan 2010 van de gemeente Rheden. Mijn column van woensdag 8 december 2010 verwijst naar dit plan.

Onderwerp: Reductie huishoudelijk restafval.

INHOUD VOORSTEL
In te stemmen met:
• Invoering van een papiercontainer
• Verminderen containervolume / vervanging van de grijze en groene containers
• Wijziging van de grondslag van de afvalstoffenheffing
• Het chippen van de containers
• Invoering van 5 brengpunten voor plastic
• Afzien van proef met mobiel afvalbrengstation in Dieren

1 Wat is de aanleiding?
Door het bureau Afvalis is in 2009 het afvalbeheer binnen de gemeente geëvalueerd.
Het rapport van Afvalis is voor het College input geweest voor het “Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval 2010-2013”: voor de periode 2010-2013 wordt ingezet op een verbetering van het inzamelresultaat van huishoudelijk restafval met 25 kg/inwoner.
Deze doelstelling is haalbaar door beter scheidingsgedrag van de burgers, met name door verbeterde gescheiden inzameling van papier en plastic.
Omdat maatregelen/verbeteringen op de afzonderlijke deelstromen restafval, papier, en plastic elkaars resultaat beïnvloeden wordt gekozen voor een integrale aanpak. In dit voorstel wordt het totaal pakket van maatregelen beschreven dat noodzakelijk is voor het realiseren van de bovenstaande doelstelling voor het huishoudelijk restafval. Het voorgestelde totaal pakket is het resultaat van deductisch onderzoek van mogelijke maatregelen. Op termijn is dit de goedkoopste en meest efficiente oplossing.

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Wet Milieubeheer
Afvalstoffenverordening
Startnotitie ‘Afvalbrengstation: hoe ver moeten we gaan?’
Uitvoeringsprogramma 2010-2013 Huishoudelijk afval

3 Wat willen wij bereiken?
• Verbetering van de afvalscheiding als onderdeel van een duurzame samenleving
• Efficiente bedrijfsvoering
• Goede service aan burger tegen zo laag mogelijke kosten
• Een nieuw systeem voor de afvalstoffenheffing gebaseerd op het principe ‘De
vervuiler betaalt’.

4 Wat gaan wij ervoor doen?
In dit Raadsvoorstel is een samenvatting van de plannen opgenomen. Voor de
onderbouwing van de plannen wordt verwezen naar de bijlage van het Raadsvoorstel.

Invoering van een papiercontainer
Gezien de goede uitkomsten van een gehouden proef wordt gemeentebreed een minicontainer als inzamelmiddel voor het oud papier ingevoerd. Hierdoor wordt een verbetering van de inzameling van oud papier gerealiseerd. (De landelijke ervaring is dat hiermee meer oud papier (varierend tussen de 10 en 40%) wordt ingezameld.) Een verbetering van de oud papierinzameling betekent een vermindering van de hoeveelheid restafval: er wordt minder oud papier in de grijze container gegooid.

Verminderen containervolume / vervanging van de grijze en groene containers
De huidige containers zijn 20 jaar oud. Vanwege logistieke efficientie worden de grijze en de groene containers vervangen samen met het uitzetten van de papiercontainer. Hierbij worden de basisvolumes van de grijze containers verkleind.

Standaard zullen de volgende volumes bij laagbouw worden gedistribueerd:

Klik op de afbeelding om te vergroten.

De standaard grootte van de minicontainer voor het restafval is voldoende bij een gemiddeld afvalaanbod.

Inwoners krijgen de mogelijkheid om (voor restafval) van deze standaard af te wijken en een container te nemen die past bij het individuele afvalaanbod. De toegestane ‘afwijking’ voor huishoudens tot 5 personen is één maat groter of kleiner, grotere huishoudens kunnen extra containers nemen.
Mensen met een medische indicatie kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling (zie bijlage).

De wisseling van de containers wordt aangegrepen om de kleuren van de containers te veranderen. In de toekomst zullen alle containers een grijze body hebben met een deksel in de bij de afvalstroom gebruikelijke kleur, te weten:
• Grijs deksel = restafval
• Rood deksel = KWD
• Groen deksel = gft
• Blauw deksel = papier
Hierdoor ontstaat een uniformering van de containers en wordt het voorraadbeheer van reservecontainers eenvoudiger.

Wijziging van de grondslag van de afvalstoffenheffing
Momenteel wordt de afvalstoffenheffing bepaald op basis van de gezinsgrootte. De hoogte van de bedragen staat in de onderstaande tabel vermeld.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Bij het nieuwe systeem wordt de afvalstoffenheffing gekoppeld aan het bij een adres aanwezige volume van de restafvalcontainer.
Het afwijken van de standaard maat (zie punt ‘verminderen containervolume / vervanging van de grijze en groene containers’) heeft consequenties voor de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe: “De vervuiler betaalt” maar wordt tegelijk een flexibel systeem geintroduceerd waarbij ruimte wordt geboden aan individuele behoefte.
De nieuwe afvalstoffenheffing zal (net als de huidige afvalstoffenheffing) uit 2 delen bestaan:
· Een vast bedrag van € 23,04 ter dekking van de kosten voor algemene voorzieningen;
· Een variabel bedrag dat gebaseerd is op het aanwezige volume van de restafvalcontainer.

In de tabel is de hoogte van het variabele bedrag bij de diverse situaties
opgenomen, gebaseerd op de situatie 2010.

De wijziging in tarieven bij de genoemde standaardmaten (ten opzichte van de huidige tarieven) liggen voor huishoudens tot 5 personen binnen een marge van 4% (meer of minder betalen). De 5- of meer dan 5-persoons huishoudens worden geconfronteerd met het feit dat zij meer afval produceren dan kleinere huishoudens.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

In de bijlage van dit voorstel is opgenomen welke uitgifteregels er zullen gelden voor de containerverstrekking en hoe de afvalstoffenheffing is opgebouwd.

Het chippen van de containers
Voor een goed containermanagement is het gewenst om de containers van een chip te voorzien. Hiermee wordt onder andere dubbele aanbiedingen voorkomen.
Voor het nieuwe systeem van afvalstoffenheffing is het chippen van de minicontainers noodzakelijk voor een goed registratiesysteem.
Het ‘chippen’ van nieuwe containers is goedkoper dan het aanbrengen van een chip in de bestaande container.

Invoering van 5 brengpunten voor plastic
Door de introductie van kleinere minicontainers heeft men minder ruimte in de grijze container om het plastic weg te gooien en zullen de mensen genoodzaakt zijn om het plastic apart te houden.
Om de service aan de burgers uit te breiden zullen brengpunten voor plastic wordengerealiseerd: twee in Velp,één in Rheden en twee in Dieren.
De brengpunten worden zoveel mogelijk gesitueerd bij winkelcentra, waar mogelijk naast de bestaande glas- en textielbakken.

Afzien van proef met mobiel afvalbrengstation in Dieren
In het Uitvoeringsplan 2010-2013 Huishoudelijk afval is opgenomen dat er een proef zal worden gehouden met het mobiel afvalbrengstation.
De kosten voor het houden van een proef met een mobiel afvalbrengstation bedragen circa € 60.000,--.
In de hedendaagse praktijk blijkt dat de inwoners van het oostelijke deel van de gemeente Rheden veel gebruik maken van de mogelijkheid om het grof vuil gratis te laten ophalen. Omdat de inwoners van Dieren, Spankeren en Laag Soeren goed gebruik maken van de huidige mogelijkheden wordt voorgesteld om, gezien de kosten, af te zien van de invoering van het mobiel afvalbrengstation.

5 Wat gaat het kosten?
De investeringskosten voor de minicontainers (inclusief chip) bedragen € 1.365.000.
Het investeringsbedrag wordt afgeschreven over een periode van 15 jaar en verdeeld over 17.600 huishoudens die afvalstoffenheffing betalen
De investeringskosten voor de brengpunten voor het plastic bedragen € 125.000. Het investeringsbedrag wordt afgeschreven over een periode van 10 jaar.
De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen voor de leging € 15.000,-- en voor het
onderhoud € 5.000.
Tegenover de bovenstaande kosten staan de volgende inkomsten/vermeden uitgaven:
• een besparing op de verbrandingskosten van het restafval, circa € 70.000 op
jaarbasis.
• meer inkomsten door betere inzamelresultaten van het oud papier, circa € 20.000 per jaar bij 10% verbetering. Deze inkomsten worden gebruikt voor de inzamelvergoeding aan de verenigingen en de extra kosten voor de inzameling.
• extra inkomsten uit de plasticinzameling als de inzamelresultaten boven de 10 kg/inw komen.
De totaalbedragen van de investeringen worden via een afschrijvingstermijn
omgerekend naar jaarbedragen die ten laste komen van de afvalstoffenheffing. Alle kosten en baten zullen via de afvalstoffenheffing worden verrekend.
Het totaal van de investeringen leidt, gebaseerd op bovenstaande getallen, tot een stijging van de afvalstoffenheffing met € 3,10 per huishouden. Bij hogere
scheidingsresultaten zal dit bedrag afnemen.

6 Wat zijn de risico’s?
Het niet vervangen van de minicontainers leidt tot hogere kosten doordat er (steeds meer) minicontainers kapot gaan die op ad hoc basis vervangen moeten worden.
In uitzonderlijke gevallen zullen mensen een kleinere container nemen en het afval’overschot’ gooien in een wijkcontainer.
De hoogte van de vergoeding voor de plastic inzameling wordt eind 2011 opnieuw vastgesteld. Wanneer deze vergoeding lager wordt zullen de opbrengsten van de plasticinzameling (per ton) verminderen.
Een aandachtspunt voor de nieuwe wijze van afvalstoffenheffing is dat de containers op adresniveau worden geregistreerd maar de afvalstoffenheffing op naam moet worden gesteld. Dit vereist een goed gebruik c.q. goede koppeling van het BAG en het GBA.
Momenteel is dit nog niet mogelijk maar naar verwachting is dit in 2011 wel mogelijk.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De inzamelende verenigingen zijn erg enthousiast over het gebruik van de minicontainer als inzamelmiddel voor het oud papier.

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Voorafgaande aan het uitzetten van de nieuwe containers wordt er een mailing aan de inwoners gestuurd waarin zij hun keuze voor de containergrootte kunnen aangeven.
Daarnaast zal er via de media aandacht aan de wijzigingen worden besteed.
Twee papier inzamelende verenigingen zamelen nog niet in met een kraakperswagen. Met deze verenigingen is al gecommuniceerd dat zij bij invoering van de papiercontainer gebruik van een kraakperswagen moeten gaan maken. De verenigingen hebben hier geen bezwaren tegen.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks bepaald op basis van de geldende situatie. Hierin wordt het functioneren van het systeem meegenomen.

De Steeg,
Burgemeester en wethouders van Rheden,

P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.

A.M.H. Roolvink,
secretaris.

Bijlage afvalplan 2010

Bijlage bij het raadsvoorstel "Reductie Huishoudelijk afval" van november 2010.

Klik op een afbeelding om te vergroten.