Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 31 januari 2010

Rhedense raad schrijft NIET aan de provincie

Het is me toch wat. De brief van de Rhedense raad aan de provincie over de Traverse die ik gisteren publiceerde lokt reacties uit. Hij is namelijk NIET naar de provincie verzonden. In een reactie op de blog schrijft CDA-raadslid Bert de Boer (ik neem althans aan dat het inderdaad Bert betreft) dat de brief NIET naar de provincie is verstuurd. Sjonge, jonge nog an toe. Daarom nog maar eens: de brief is NIET NAAR DE PROVINCIE VERSTUURD.

Op mijn opmerking dat de provincie nu kennis kan nemen van deze NIET VERZONDEN BRIEF vroeg Wim Pieper hoe de provincie kan reageren als ze de brief niet gehad hebben. Wat ’n superslimme opmerking zeg! Ech waor! Terwijl hij zelf via deze blog reageert.

Blijkbaar was het niet in hem opgekomen dat deze blog ook wel eens door Statenleden bezocht zou kunnen worden, zo kennis kunnen nemen van de NIET verzonden brief en dat zij misschien ook wel willen reageren via Politiek Rheden. Of straks nog even bij gedeputeerde Marijke van Haaren of de provinciale griffie navragen of er een brief van de Rhedense raad is ontvangen want ze hadden zoiets op Politiek Rheden gelezen. Gelukkig maar, dat had ie toch wel begrepen.

Intussen wil Wim ook graag weten waar ik de brief vandaan heb. Hij is immers voor maximale openheid. In zijn reactie schrijft hij: “Je weet ik ben ook voor (maximale) openheid daarom zet ik mijn naam er rustig onder.”

Mooi hè!

Ik moest ineens aan Rita Verdonk denken. “Niet links, niet rechts, maar recht door zee!”

Recht zo die gaat Wim! En vergeet de zuidwester niet!

Klik hier om de NIET VERZONDEN BRIEF (ik kan het niet genoeg benadrukken, hij is NIET VERZONDEN) nog eens na te lezen. En reageer ook eens. Het is makkelijker dan u denkt. Kies bij het invullen van de reactie voor Naam of Anoniem. Da’s het eenvoudigst. Statenleden of gedeputeerden mogen natuurlijk ook reageren. Graag zelfs! Maar bedenk wel. De brief is NIET AAN U VERZONDEN!

En als de raad eventueel toch nog een brief naar de provincie verstuurt dan mag u 'm natuurlijk ook gerust bij mij in de bus gooien. Uw naam hoeft er niet op te staan.

Ech nie!

zaterdag 30 januari 2010

Rhedense raad schrijft aan de provincie

De gevechten tussen Rheden en de provincie Gelderland over de Traverse Dieren bereikten van de week een voorlopig hoogtepunt. Gedeputeerde Van Haaren en provinciale staten zijn boos op Rheden. Ten aanzien van CDA-gedeputeerde Marijke van Haaren werd zelfs de term "furieus" gebruikt. De Rhedense raad wil invloed op de scope van de Traverse Dieren maar de provincie vindt dat die er zich niet mee mag bemoeien en heeft gedreigd om Rheden via een inpassingsplan buitenspel te zetten. De provincie stelt de behandeling van de BoK uit en gaat zich eerst op de situatie bezinnen. Op 17 maart staat de kwestie op de agenda.

De Rhedense gemeenteraad probeert de situatie aan de provincie uit te leggen. In een reactie (gisteren, 29 januari) aan provinciale en gedeputeerde staten van Gelderland schrijft zij:

Geachte leden van provinciale en gedeputeerde staten

Wij hebben met teleurstelling kennisgenomen van uw visie op het amendement dat wij als raad van de Gemeente Rheden op 26 januari jl. hebben vastgesteld met betrekking tot het conceptraadsbesluit behorende bij het raadsvoorstel Bestuursovereenkomst Traverse Dieren (hierna te noemen: ‘BOK’). Kennelijk is de bedoeling van dit amendement onvoldoende bij u overgekomen. Het amendement is gericht op de interne verhouding tussen raad en college en heeft een juridische invalshoek. De raad heeft benadrukt dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegde gemeentelijke orgaan is dat de BOK moet ondertekenen. Daarbij heeft de raad over de inhoud van de BOK een positieve zienswijze uitgesproken, zie hiervoor bijvoorbeeld het amendement onder 1 sub b. De raad heeft ook unaniem zijn steun betuigd aan het college ten aanzien van de inhoud van de BOK.
Daarnaast heeft de raad als zienswijze uitgesproken dat hij een kaderstellende bevoegdheid heeft bij het vaststellen van de scope dan wel het wijzigen van de scope. Dat wil zeggen dat het daarbij dan gaat om hoofdlijnen van het plan en niet om details. Uiteraard geldt deze kaderstellende rol van de gemeenteraad uitsluitend voor zover de raad ten aanzien van deze onderwerpen bevoegd is.

Wat betreft de inhoud van het amendement kan het volgende worden opgemerkt.

De minister van VROM heeft op 19 juni 2009 een beschikking afgegeven voor het verstrekken van een subsidie van € 53,3 miljoen ten behoeve van het project Traverse Dieren zoals dat nader is beschreven in de mede namens de provincie Gelderland door de gemeente Rheden gezonden brief van 27 juni 2008, welk verzoek nadien is aangevuld bij brief van 15 april 2009. Bedoelde brieven, en ook de rijksbeschikking, zijn gebaseerd op variant 3A. Deze variant, die in het bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie benoemd is als de richtinggevende variant, kan op groot draagvlak rekenen getuige de unanieme advisering door de zogeheten Tafel van Tien en de unanieme besluitvorming door de gemeenteraad. Ten tijde van de samenstelling van de bestuursovereenkomst Traverse Dieren (BOK) is dan ook afgesproken deze te baseren op variant 3A. Kortom, zowel rijk, provincie als gemeente hebben gekozen voor variant 3A.

De overeenkomst zoals die thans voorligt beperkt zich, zoals omschreven in artikel 1.2, tot de fase van voorbereiding van het project. In artikel 2.1 onder 1. is omschreven dat hieronder in ieder geval ‘het bepalen van de definitieve projectscope Traverse Dieren’ wordt verstaan. Daarnaast wordt onder deze fase ingevolge artikel 2.1 onder 3. ook verstaan ‘het sluitend krijgen van de financiering van de vastgestelde scope inzake het Project Traverse Dieren’. Over deze beide zaken dienen de beide colleges overeenstemming te verkrijgen ingevolge het bepaalde in artikel 5.1.3 van de BOK.
Gaandeweg het traject dat vervolgens doorlopen zal gaan worden zal blijken of met het beschikbare budget alle beoogde doelen kunnen worden behaald. Mocht dat niet het geval blijken te zijn dan stelt artikel 1.6 dat ‘als partijen voorzien dat de richtinggevende oplossing niet optimaal voldoet aan de … beschreven doelen dan wel financieel niet haalbaar is’ een nieuw alternatief wordt uitgewerkt dat wel aansluit op die beschreven doelen van en middelen voor het project. In de BOK is dus nadrukkelijk voorzien in andere varianten dan alleen variant 3A.
Ten tijde van het redigeren van de BOK waren nog geen alternatieve varianten uitgewerkt die onder meer rekening zouden kunnen houden met de ontwikkelingen rond het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Een tweetal voor eind 2009 geplande ambtelijke afspraken hierover zijn door de provincie geannuleerd. Dat er andere varianten uitgewerkt moeten worden heeft wethouder Kuiper vorig jaar reeds publiekelijk gemaakt door mededeling in de gemeenteraad en tijdens een bijeenkomst van de Tafel van Tien, alsmede door publicatie in de regionale pers.

De annulering van de besprekingen over uit te werken varianten heeft de totstandkoming van de Verkeerskundige Notitie (VKN) beïnvloed en wel in de volgende zin.
In overeenstemming met de provincie is de opdracht voor het maken van een VKN verstrekt. Deze overeenstemming was nodig aangezien tussen provincie en gemeente is afgesproken dat de uitkomsten van de VKN de input voor de MER-studie zullen zijn. Met dat als uitgangspunt mag er geen verschil van inzicht over de opdracht bestaan.
Ten tijde van de opdrachtverlening waren alleen de varianten 3A en 3B in beeld. Wel is daarbij opgemerkt dat, zodra een andere variant voldoende is uitgewerkt, een aanvullende opdracht wordt verstrekt voor doorrekening in de VKN. De VKN is op 12 januari jl. door ons college vastgesteld. Op dat moment had er nog geen bespreking plaatsgevonden over een andere ver genoeg uitgewerkte variant dan 3A/3B. Bij de toelichting aan de raad is opgemerkt dat de thans voorliggende VKN ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Dat is een nadrukkelijk standpunt van de provincie geweest. Naar onze mening had met besluitvorming ook op dit punt door het college kunnen worden volstaan. In artikel 2.1 onder 5. is dan ook, als enige onderdeel bij de in dit artikel genoemde activiteiten, het bestuursorgaan opgenomen dat dient te beslissen.
Tevens is opgemerkt dat, zodra andere varianten voldoende zijn uitgewerkt, de VKN met een hoofdstuk over die variant zal worden aangevuld.
Behandeling in de raad van het voorliggende concept is voorzien in de vergadering van 16 februari a.s. Wanneer een additionele rapportage over andere varianten kan worden aangeboden hangt uiteraard af van de snelheid waarmee deze varianten door de provincie in samenwerking met de gemeente worden ontwikkeld.

Bij de discussie in het bestuurlijk overleg van 13 november 2009 is nadrukkelijk gesproken over de inhoud van de begrippen ‘scopewijziging’ en ‘optimalisatie’. De insteek van beide partijen was dat, indachtig de rapporten van Lysias en Berenschot, er een heldere scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden dient te worden nagestreefd. Voorkomen moet worden dat door een onduidelijke definitie van begrippen deze scheiding diffuus wordt. Daarom is voor de volgende insteek gekozen.
In het rapport van AT Osborne, opgenomen als bijlage 4 bij de BOK, is in bijlage 4 een lijst opgenomen van alle door provincie en/of gemeente genoemde onderdelen voor het project Traverse Dieren. Het betreft in totaal 14 trajectdelen (de zogenoemde TD’s) en 6 kunstwerken (de zogenoemde KW’s). Daarnaast staat nog het stationsgebied genoemd maar dit projectonderdeel is in goed overleg tussen gemeente en provincie uit het project Traverse Dieren gehaald. De afspraak is dat, als een van deze TD’s of KW’s van de lijst wordt gehaald dan wel als er een nieuw TD dan wel KW aan wordt toegevoegd, er sprake is van een scopewijziging. Hierover dient ingevolge het bepaalde in artikel 5.1.3. van de BOK overeenstemming tussen partijen te worden bereikt. Over alle andere zaken, optimalisaties genoemd, was, is en blijft het college van gedeputeerde staten het tot beslissen bevoegde orgaan.
Beide partijen hebben aangegeven zich in deze vorm van afbakening te kunnen vinden.

Het amendement stelt dat het vaststellen van de scope behoort tot de kaderstellende bevoegdheid van de gemeenteraad. Bij het uiteindelijk te voteren krediet door provinciale staten en gemeenteraad zullen deze bestuursorganen immers een oordeel dienen te geven over de vraag of zij bereid zijn voor het dan uitgewerkte plan, de definitieve scope, het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Deze bevoegdheid is opgenomen in de Gemeentewet. Het amendement is dan ook niet meer dan een bevestiging van hetgeen daaromtrent in wettelijke kaders is gesteld. Dit alles laat natuurlijk onverlet dat bij zodanige wijziging van variant 3A dat niet meer wordt voldaan aan het gestelde in de rijksbeschikking het rijk geconsulteerd zal moeten worden of de subsidiegelden ook voor een aangepaste of een andere variant mogen worden aangewend.

Daar komt bij dat, zoals gezegd, door de provincie de eis is neergelegd dat de VKN door de raad dient te worden vastgesteld en niet door het college. Onderdeel van de VKN zijn de varianten, nu nog beperkt tot 3A en 3B. Bij de vaststelling van de VKN zal de raad ook iets kunnen en mogen vinden van de varianten. Dan bevreemdt het ons als wordt gesteld dat de raad niet bij een scopewijziging betrokken zou mogen worden. Het moment waarop het college de raad zal betrekken bij een scopewijziging wordt in goed overleg tussen college en raad bepaald (interne verhouding). Gelet op het bepaalde in de ongewijzigde BOK blijft de bevoegdheid tot het vaststellen van de scope en de sluitende financiering wat betreft de gemeente liggen bij het college.

Tot slot nog het volgende.
Wij hechten eraan te benadrukken dat de gemeenteraad van mening is dat overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentewet het afsluiten van deze overeenkomst tot de bevoegdheden van het college behoort. In de eerste concepten van de BOK stond het college ook als bevoegd orgaan vermeld. Aangezien het voor de gemeente later de bedoeling is geweest om tegelijk met het voorstel voor het instemmen met de BOK het krediet te vragen is dit gewijzigd in de raad. Doordat dit krediet thans in een latere fase zal worden gevraagd dient de oorspronkelijke tekst te worden overgenomen.
Wel heeft de raad op een daartoe van de zijde van het college gestelde vraag verklaard dat, als de raad tot het ondertekenen van de BOK zou hebben moeten besluiten, dit ongewijzigd en met unanieme instemming zou zijn gebeurd.

Wij zijn van oordeel dat de provincie en de gemeente gezamenlijk de verdere planontwikkeling voortvarend moeten oppakken om op deze wijze de belangen van de inwoners van Dieren zo goed mogelijk te dienen.

De raad van de gemeente Rheden,

De voorzitter,

De griffier,

donderdag 28 januari 2010

Sociaal beleid: Schaven, snijden of sparen?


In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart legt het Streekjournaal wekelijks een vraag of stelling voor aan de Rhedense politiek.

De rijksoverheid moet bezuinigen en de gemeenten zullen daar de gevolgen van merken. Het financiële klimaat ziet er voor de gemeente Rheden in de komende jaren dan ook niet echt florissant uit. Er zal bezuinigd moeten worden. Wellicht heeft dat ook gevolgen voor het sociaal beleid. Hoe gaat de Rhedense politiek daarmee om?

De stelling van deze week luidt: Sociaal beleid: Schaven, snijden of sparen?

De bijdrage van Tjebbe Vugts (CDA) is helaas uit de tekst weggevallen en daardoor niet in de krantenartikel in het Streekjournaal terecht gekomen. Mijn fout. Maak ik volgende week goed. De tekst is wel in dit blogbericht opgenomen

Tjebbe Vugts (CDA): Het CDA pleit voor een ruimhartig gemeentelijk armoedebeleid. Alle mogelijkheden van de Wet Werk en Bijstand benutten we voor een goed sociaal beleid. Uitgangspunt is participeren in de samenleving, iedereen doet mee en indien nodig met ondersteuning. Het CDA wil zich inzetten voor behoud en waar nodig versterking van goede welzijnsvoorzieningen en een goede bereikbaarheid hiervan. De kwaliteit van de WMO voorzieningen willen we in iedergeval in stand houden op het huidige niveau. Waar het de uitvoering betreft gaan wij ons inzetten om een efficiency slag te maken. Er hoeft dan ook niet bezuinigd te worden op Sociaal Beleid.

Wieke Kluft (PvdA): De PvdA realiseert zich dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het credo blijft: de zwaarste lasten op de breedste schouders. Dit betekent dat er kritisch gekeken moet worden naar de uitgaven. Wij willen behoud van minimabeleid, zelfredzaamheid, werkzoekenden aan betaald of onbetaald werk helpen, ondersteuning van lage inkomens, eerlijke toegang tot zorg, investeren in onderwijs en sociale cohesie en meer sociale woningbouw. Sociaal beleid moet realistisch en ruimhartig uitgevoerd blijven worden. Op een verstandige manier. Niet teveel en niet te weinig. De PvdA wil mensen de kans bieden mee te doen aan deze maatschappij. Maar het geld moet ergens vandaan komen. Daarom wordt burgers gevraagd om, bij ernstige knelpunten en op voorwaarde van een breed draagvlak, de gemeentelijke belastingen naar draagkracht te verhogen. Er wordt niet gesneden op sociaal beleid!

Janet Duursma (GroenLinks): Niet schaven, snijden waar mogelijk, sparen waar het moet. Zo kijkt GroenLinks aan tegen de uitgaven op sociaal beleid. Schaven, overal een klein beetje afhalen, is een methode voor beleidsmakers die niet het lef hebben om besluiten te nemen. Beter is het sociaal beleid tegen het licht te houden, te kijken wat behouden moet blijven en waar gesneden kan worden. Wat absoluut behouden moet worden is sociaal beleid voor kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen en kinderen van gezinnen met lage inkomens. Sociaal beleid dat niet specifiek op kwetsbare groepen gericht is, moet kritisch worden doorgelicht. GroenLinks vindt het fair dat sterkere schouders zwaardere lasten dragen. En efficiënter werken. Het aanstellen van één begeleider, de zogenaamde gezinscoach, voor gezinnen waar een veelheid aan problemen speelt, is daarvan een voorbeeld.

Jorine Dirks (SP): Sparen. Sociale voorzieningen zijn voor de SP van groot belang, daar hangt een prijskaartje aan. Hier kan en moet niet op worden bezuinigd, dat leidt tot achterstand en problemen van de betreffende mensen. De gemeente moet actief op zoek naar iedereen die recht heeft op bepaalde regelingen en het beschikbare geld maximaal inzetten voor minima. Zo’n 40% van die mensen worden niet bereikt. Dan moet je het zeker niet in je hoofd halen om hierop te gaan bezuinigen. Armoede is een groot probleem, dat altijd en overal bestreden moet worden. Minima hebben recht op een inkomen voor een menswaardig bestaan. Armoedebestrijding is ook een punt waar de landelijke SP zich voor inzet, bijvoorbeeld, door te pleiten voor een hogere bijstandsuitkering. Mensen op het sociaal minimum zijn er sinds 1980 niets op vooruit gegaan.

Hendri Witteveen (ChristenUnie): Wij willen bij bezuinigingen de hoogte van de uitkeringen zo lang mogelijk in stand houden. De ChristenUnie wil kosten besparen door het verbeteren van de efficiency en het snijden in enkele bovenmatige regelingen zoals onlangs, door PGB’s (persoonsgebonden budget) per uur te berekenen in plaats van per categorie. Daarnaast willen we blijven investeren in activering, zodat mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Ten slotte willen we zoveel mogelijk samenwerken met vrijwilligersorganisaties, ook om het aantal ambtelijke uren beperkt te houden.

Krista den Hertog-Heins (D66) : D66 benadert mensen op een positieve manier. Mensen kunnen veel problemen zelf oplossen. Maar we reiken de helpende hand als dat niet lukt. Van mensen die kunnen werken verwacht D66 een actieve bijdrage aan de maatschappij. Kan iemand echt niet werken, dan krijgt hij hulp. Maar waak ervoor mensen (te) afhankelijk te maken. Rheden krijgt minder geld en wij zijn bereid lastige keuzes te maken. Niet door te schaven; de pijn wordt dan overal gevoeld en er gebeurt niets meer op een goede manier. Wel door te kijken naar efficiency. De zorgloketten moeten blijven bestaan. D66 wil daarnaast een zorgtelefoon die 24 uur per dag bereikbaar is. Die zal aan een groeiende behoefte voldoen en werkt besparend! D66 ondersteunt de Cosbo (ouderenbonden). Met het 70+ huisbezoekproject worden veel mensen preventief geholpen.

Magda Rook (Gemeentebelangen): In het volle besef dat het financiële klimaat er de komende jaren niet florissant uit ziet, spaart Gemeentebelangen het sociale beleid. Wij streven er naar het humane sociale vangnet zo goed mogelijk staande te houden. Gezien de plannen van het huidige kabinet om te snijden in de zorgtoeslag, is dat geen overbodige luxe. De 120 procentregeling voor inwoners van de gemeente Rheden die vanuit arbeid of uitkering een lager inkomen hebben dan 120 procent van het minimuminkomen, moet onverkort gehandhaafd blijven. Gemeentebelangen vindt dat die mensen ook aanspraak moeten kunnen maken op o.a. kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Om sociaal isolement te voorkomen en participatie te bevorderen moeten inwoners in aanmerking komen voor financiële ondersteuning voor activiteiten als sport en cultuur. Uiteraard moet er scherp op worden toegezien dat financiële hulp op de juiste plek terechtkomt.

Ronald Haverkamp (VVD): De VVD staat voor rechtsgelijkheid. In tijden van bezuiniging moeten alle beleidsvelden een bijdrage leveren aan het wegwerken van tekorten. Het sociale beleid in de gemeente Rheden is een lastige met de huidige, overwegend linkse, meerderheid. Alleen de VVD is voor snijden. Rheden geeft 1,5 miljoen euro meer uit aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan er aan inkomsten tegenover staan. Een overschrijding van ruim 25%! Uit onderzoek van het NIBUD blijken ook de overige sociale voorzieningen (kwijtschelding, armoedebeleid) in Rheden zeer ruimhartig. Ook hier zit duidelijk ruimte om te snijden. Sociaal beleid is altijd tijdelijk. Iedereen die een uitkering krijgt, en hiertoe in staat is, moet gaan werken of vrijwilligerswerk doen. Bij weigering moet gekort worden. Wij zijn ervan overtuigd dat sociale activering (werken/vrijwilligerswerk) voor de mens zelf ook veel beter en gezonder is.

woensdag 27 januari 2010

Provinciale Staten: Riviersteen niet terug naar EHS

Ontvangen van Martijn Leisink (fractievoorzitter D66 - Provinciale Staten)

De motie die tot doel had Riverstone terug te brengen in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) is alleen door SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 gesteund.

De PvdA gaf geen steun "omdat hiermee verkeerde verwachtingen gewekt zouden worden". Eerder hadden zij wel een amendement gesteund om Riverstone binnen de EHS te laten, maar terugplaatsen was kennelijk heel iets anders.

Ten slotte hebben we niets gehoord van de VVD in Provinciale Staten. In elk geval hebben ze zeker niet voor gestemd!

Het is afgelopen met de Traverse

Het doek voor de Traverse is definitief gevallen. De Traverse (varianten 3) is passé. Zoals te verwachten was heeft de provincie de eerste de beste kans aangegrpen om de Traverse te killen.

De provincie accepteert niet dat zij bij scope-wijzigingen toestemming moet vragen aan de Rhedense gemeenteraad zoals gisteren in een door de gemeenteraad aangenomen amendement op de Bok Traverse Dieren was bepaald. De provincie is risicodrager met eigen verantwoordelijkheid en wenst wijzigingen van plannen zelf te bepalen.
Gedeputeerde Staten heeft de BoK Traverse Dieren daarom teruggenomen en de Traverse van de agenda afgevoerd.

Er komt nu waarschijnlijk een inpassingsplan waarmee de gemeente wordt overruled.

Naar verluidt is wethouder op hoge poten het provinciehuis binnengestapt om verhaal te halen. Hij zei dat de Rhedense raad “woest” zou zijn. En dat zal ie zelf ook zijn denk ik.

Larpen

Vorige week werd er aan de keukentafel gesproken over larpen. Huh? Larpen? Ik had het woord nog nooit gehoord. Ik dacht aan zoiets als lanterfanten maar het bleek te gaan om verkleedpartijen in groepsverband. Als hobby. En, zoals dat gaat, een paar dagen later kwam ik het woord opnieuw tegen. De weekendbijlage van de krant wijdde er een complete pagina aan. Larp is naar goed Hollands gebruik een afkorting van Live Action Role Playing Game. Die G paste niet zo mooi dus die heeft de larp-bedenker maar weggelaten.

Het schijnt een grote vlucht te nemen. Romeinse soldaten, middeleeuwse monniken en ridders, Napoleontische legers, elfen, trollen en tovenaars, Witte Wieven, Sherlock Holmes, Star Wars en Neanderthalers. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een larp voor. Grote veldslagen en belegeringen worden nagespeeld en hele volksstammen geven zich aan het larpen over. Je kunt het zo duur en zo groot maken als je wilt. Met z’n allen in vol ornaat Kasteel Rozendaal belegeren. Met de hele rimram erbij. Een legerkamp, lepelblijde, kookpotten en oerbrood. En schuimend bier natuurlijk. In monnikspij. Eigenlijk best leuk om te doen.

Nu ik erover nadenk. Wie larpt er niet? Geestelijk althans. We tonen een beeld waarvan wij willen dat anderen ons zo zien: op straat , op het werk of in de kroeg. Politici zijn larpers bij uitstek. Van Balkenende tot aan de Rhedense raadsleden. Zij nemen voortdurend schijngestalten aan. Koning, keizer, admiraal, larpen doen we allemaal.

Neem nou Riviersteen. De VVD, het CDA en Gemeentebelangen haalden met een motie een streep door woningbouw op het terrein. Exit Riviersteen en “en passant” ook de Groene Wig. ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA die samen met de VVD en het CDA de coalitie vormen stemden tegen die motie. Een belangrijke zaak zou je denken, een college-crisis waardig. Maar niks hoor. Wethouder Kuiper nam de motie voor kennisgeving aan en VVD-voorman Ronald Haverkamp die al maanden een nummer van Riviersteen maakt was daar kennelijk mee tevreden. Resultaat: de coalitie blijft de coalitie en het college zit nog steeds op z’n krent.

De eigenaar van Riviersteen is intussen in alle staten. Hij zweert wraak, eist financiële genoegdoening en dreigt een gigantische, zo lelijk mogelijke betonklomp, op het terrein te bouwen. Hij heeft natuurlijk nog nooit van larpen gehoord. Ik kan hem geruststellen. Beste mijnheer Zwagerman, geduld, geduld! Die motie hoort bij het spel. Na de verkiezingen wordt er een beetje aan het plan gesleuteld en Riviersteen gaat uiteindelijk gewoon door. Hou Provinciale Staten wel even in de gaten. Die willen ook het toneel op. Gun ze dat maar even. Speel uw rol met verve en bedenk dat het maar een larp is.

Effe meelarpen: Riviersteen zou een uitstekende locatie voor het Nationaal Historisch Museum zijn. Mooie locatie in een typisch Hollands landschap. Genoeg ruimte, uitstekend bereikbaar, geen verkeerschaos, spaart de natuur en stukken goedkoper dan in Arnhem-Noord. En Zwagerman krijgt zijn investeringen ruimschoots gecompenseerd.

We zitten nu in de verkiezingscampagne. Op 3 maart is de grote finale. Dan mag iedereen meespelen. Larpt u mee?

Te soft

Wethouder Elsenaar spreidde de afgelopen jaren meermalen weifelend gedrag ten toon. Hij draaide meestal om de hete brei heen en blonk, zacht uitgedrukt, ook niet bepaald uit in kennis over belangrijke onderwerpen in zijn portefeuille en werd tijdens raadsvergaderingen meermalen gesouffleerd worden door collega-wethouders of de burgemeester. Gisteravond maakt hij veel goed. Hij veegde de motie de motie "Milieu langs de IJssellijn in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor" in enkele zinnen van tafel.

Het CDA liep al langer met deze motie te leuren en had in de afgelopen weken het grootste deel van de raad zover weten te krijgen de motie te steunen.

Maar het liep anders dan het CDA had gehoopt. De toon werd gezet door Janet Duursma, fractievoorzitter van GroenLinks. Bij de aanvang van het debat kondigde zij aan dat GroenLinks, mede-ondertekenaar van de motie, zich terugtrok. GroenLinks had zich bij nader inzien bedacht. Reden: In feite geeft de motie aan dat Rheden zich bij uitbreiding van het spoorgoederenvervoer neerlegt. Hulde voor GroenLinks dus.
OOk de VVD begon te twijfelen.

Piet Wubs, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, had die afweging al eerder gemaakt. Gemeentebelangen had de motie daarom niet ondertekend. Goed nagedacht van GB. Het werd tijd.

Daarna kreeg wethouder Elsenaar het woord. Hij waste de raad de oren. De motie was te soft. Rheden is mordicus tegen de komst van de goederentreinen. Punt uit!

Dat viel niet in goede aarde bij CDA-fractievoorzitter Hein de Gooijer: "Wat gaan we nou krijgen? Waarom zijn wij daarvan niet eerder op de hoogte gesteld?"

Dat liet Elsenaar zich geen twee keer zeggen. Voorafgaand aan de raadsvergadering had hij de partijen al op de hoogte gesteld van het standpunt van het college.

Daarop had Hein geen antwoord. Hij probeerde het nog wel hoor door te verwijzen naar een gelijksoortige motie die door Provinciale Staten was aangenomen.

Elsenaar wreef het er nog maar eens goed in. Gewoon NEE tegen de plannen van CDA-minister Eurlings. Dat had hij trouwens ook zo met collega-gemeenten langs het spoor afgesproken. Te soft, te soft, te soft.
De andere ondertekenaars haakten na de woorden van Elsenaar een voor een af. De SP trok haar handtekening onder de motie ook terug en burgemeester Van Wingerden stelde voor de motie te op te schorten. VVD en PvdA grepen die kans.

Het CDA bleef achter met een kater. Hein de Gooijer had zoiets in de acht jaar dat hij in de raad zit nog nooit meegemaakt. Hij zag de steun voor de motie in een tijd van 20 minuten volledig verdampen. Weglekken noemde hij het. In arrenmoede trok hij de motie maar terug.

Jammer voor Hein. Partijgenoot minister Eurlings krijgt zo in Rheden geen voet aan de grond voor zijn goederentreinen.

En een compliment aan de partijen die bijtijds inzagen dat zij zich niet de plannen van Eurlings moeten laten inluizen.

Ook voor Gemeentebelangen die dat al vooraf had ingezien.

En absoluut een vol punt voor Hans Elsenaar.

dinsdag 26 januari 2010

RONA: brief aan college Rheden.

Vanavond staat in de Rhedense raad de motie "Milieu langs de IJssellijn in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor". De behandeling zou aanvankelijk vorige week dinsdag plaatsvinden maar die vergadering liep uit en de behandeling is verschoven naar vanavond.

Naar aanleiding van deze "IJssellijn-motie" heeft RONA (Regionaal Overleg Noorderlijke Aftakking) vandaag een brief aan het Rhedense college van B&W geschreven.

---------
Geacht College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden,

Graag informeren we u namens de gezamenlijke belangenverenigingen, verenigd in het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA), over onze visie en ons standpunt inzake de toename van goederentreinen over de IJssellijn.

Ons doel is het verbeteren cq waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de IJssellijn (en Twentelijn en Twentekanaallijn) wonen.
Gezien de motie “Milieu langs de IJssellijn in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor” die vanavond behandeld wordt, weten we dat de gemeenteraad deze doelstelling onderschrijft en zich hier hard voor maakt.

Hierbij wat ons betreft een aantal punten ter overdenking.
De meeste facetten van leefbaarheid zijn niet in wettelijke normen gevat. Compenserende maatregelen in geval van overschrijding van wettelijke en maximumnormen, zoals beschreven in de motie waarborgen daarom ook niet de leefbaarheid en veiligheid, laat staan dat die maatregelen de huidige situatie kunnen verbeteren.

 Geluidsschermen verleggen het geluidprobleem en tasten de leefbaarheid aan door fysieke en visuele barrièrevorming, terwijl ze tevens conflicteren met veiligheid (bron: Inventarisatie lokale bedreigingen door toename van het spoorgoederenvervoer in Oost-Nederland, Witteveen+Bos). Zij bederven ook het unieke landschap (toerisme).
De gevelisolatie is voor minder dan 50% uitgevoerd en de reeds uitgevoerde gevelisolatie zal niet toereikend blijken te zijn bij een toename van langere en zwaardere goederentreinen. De buitenruimte staat onder extreme druk en kan niet meer worden gebruikt.

 Hoe kunnen trillingen langs de IJssellijn, bijvoorbeeld ter hoogte van De Steeg met de kwalificatie hinder volgens SBR-richtlijn B (bron: voorlopige resultaten Bureau Milieumetingen Provincie Gelderland) verminderd worden, wanneer ProRail regio Noord Oost aangeeft “dat bij bestaande spoorwegen geen adequate maatregelen tegen trillingsoverlast mogelijk zijn” (bron: Inventarisatie lokale bedreigingen door toename van het spoorgoederenvervoer in Oost-Nederland, Witteveen+Bos)?

 Hoe kunnen we slapen, wanneer onze nachtrust bedreigd wordt door geluids- en trillingsoverlast en we met angst moeten leven voor een ramp die niet beheersbaar is voor nood- en hulpdiensten? Er staan ca 630 woningen binnen 50 meter van het spoor in de gemeente Rheden. Hoe lang blijven we nog gezond opstaan, wetende wat deze overlast en verstoorde nachtrust doet met je gezondheid (bron: Rivm, World Health Organisation)?

 Kan het rijk compenseren? Lokale verkeersproblemen, te lange aanrijtijden door hulpdiensten, een toename van verkeersonveilige situaties, slechtere regionale bereikbaarheid van openbaar vervoer, schade door aantasting van natuurwaarden en natuurbeleid, economische schade voor gemeenten, ondernemers en bewoners?

Wij zijn ervan overtuigd dat, ondanks en door de wettelijk verplichte compenserende maatregelen die nodig zijn tegen de overlast van de goederentreinen, de leefbaarheid en veiligheid niet wordt gewaarborgd, niet wordt verbeterd, maar zelfs verslechterd. Veel geld biedt geen oplossing als het spoor blijft zoals het is.

Wij willen een andere oplossing die ook voor volgende generaties bruikbaar is en waarbij rekening gehouden is met zowel de leefbaarheid en veiligheid van de mensen, als de economie en de natuur. We willen een andere oplossing, die het probleem in zijn geheel aanpakt. Duurzaam, integraal en toekomstvast.

We denken daarbij aan:
 het ondergronds aanleggen van het huidige spoor;
 of het elders aanleggen van een spoor voor goederenvervoer;
 het beter benutten van de Betuweroute met een goede aansluiting op Duitsland
 en maatregelen om geen last meer te ervaren van het personenvervoer.

Gezien de opdracht van de raad van de gemeente Rheden aan het College, vragen we hierbij aandacht voor de echte leefbaarheid en veiligheid, zoals die wordt ervaren door de bewoners nabij de IJssellijn. Deze moet in kaart worden gebracht en als ijkpunt worden gebruikt.

Graag willen we onze visie, ons standpunt en onze strategie toelichten in een gesprek met de portefeuillehouder of (een deel van) het gehele College. Aangezien u 10 februari een werkbezoek brengt aan Tweede Kamerfracties van diverse partijen, zou het goed zijn, wanneer een gesprek hiervoor plaats kan vinden.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Thea Hiemstra
secretaris Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA)

Magda Rook en Gerrit Jochemsen

Door: Joop Zijlstra

Interview Magda Rook(1) en Gerrit Jochemsen.

Gemeentebelangen: harmonieus duo aan het roer.

(1) van Magda Rooks is geen (openbare) foto beschikbaar.
Aan het roer? Dat reikt niet tot het water. Het sturenis als in de autootjes in de draaimolen. Kinderen en raadsleden draaien wat ze willen: het stuur is dol. Gelukkige (door inwoners bevochten) uitzondering: RiverStone. Gloort er licht aan de horizon? Laten raadsleden zich niet meer foppen?

Misschien kunt u, mevrouw en meneer, de naam van uw partij alsnog veranderen. Het gaat niet om gemeentebelangen, om het belang van de gemeente. Het gaat om de belangen van de inwoners. Kom daar eens om in De Steeg. Gelukkig hebt u genoeg tijd om zich daarover te buigen.

Aan het werk dus. Luisteren en nagaan. Je weet dan niet wat je hoort!
Het is de laatste jaren in de gemeente een zooi. Lees de berichten maar: Traverse, Tafel van Tien en het failliet van plan RiverStone. Jammer van het woningplan? De man is kwaad: hij zet een betonfabriek! Prima toch, werkgelegenheid. De reclameborden langs de A348 kunnen weg. Motie!

* Het gaat niet om het belang van de gemeente. Het gaat om het belang van de inwoners. Waarom ook voorbijgegaan aan het belang van een lid van uw eigen partij. Zie de artikelen van de heer A. Dolk te Dieren: drie delen ‘Vuile handen’ op ‘politiekrheden.nl’. Onderwerp is het gedrag van de leden van het College van B.& W. bij de jaarwisseling 2006/2007, In het bijzonder de voorzitter. Wim Pieper, slachtoffer, werd hard geraakt.
Van integriteit gesproken! U laat die partijgenoot toch niet nog langer zwemmen? Roept u de hulp in van de betreffende commissie van onderzoek van de VNG, voordat anderen dat doen. (Die commissie was ook actief in de zaak van burgemeester Leers van Maastricht.)
Zo optreden vergt moed. Net als het aankaarten van een onderzoek naar de rol van de burgemeester bij de sollicitatie van de gemeentesecretaris, een VVD-vriend van weleer. Integer is zij pas als zij zich op afstand hield, zich verschoonde, zoals dat mooi heet. Deze sollicitatieprocedure en de kwestie Pieper. Laat beide zaken uitzoeken, alsnog.

Meneer Jochemsen, u weet intussen wel dat het bestuurlijk een zootje is in de gemeente Rheden. U bent toch niet blind, iedereen kan het zien. Zoek eens wie de constante factor was in de Colleges van B.& W., de constante factor in het wanbeleid. Tweede termijn? De raad zal wel weer wegkijken, Op uw ‘Inwonersbelangen’ na, hoop ik.

Joop Zijlstra, Ellecom.

maandag 25 januari 2010

Sociaal beleid in Doesburg. Nu en in de toekomst.

De gemeente Doesburg heeft de afgelopen jaren een goed sociaal beleid gevoerd.
Er wordt veel geïnvesteerd in de herintreding van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt, de bestaanszekerheid voor degenen die niet meer kunnen werken en meer van dat soort zaken. Dit beleid is voor een belangrijk deel op het conto te schrijven van de SP. Ere wie ere toekomt.

GroenLinks ondersteunt dit beleid op hoofdlijnen en zal mogelijk alleen op details wijzigingen voorstellen. Juist nu veel voorzieningen door de crisis onder druk zijn komen te staan, is het niet verantwoord in dit beleid in te grijpen.

Dat betekent dat de bezuinigingen buiten het sociale beleid gezocht moeten worden.
Kortingen die ten koste gaan van mensen die het toch al slecht hebben getroffen in de samenleving, zouden we niet moeten willen.

Daarom hebben we juist nú veel creatieve ideeën nodig om de broodnodige euro's op te hoesten. GroenLinks heeft deze ideeën volop.

Wij zijn de enige partij die juist in bezuinigingen kansen zien voor het beter functioneren van de gemeentelijk organisatie. Maar ook het milieu kan gebaat zijn bij bezuinigingen, mits die op een slimme manier worden ingevuld.
Indien wij meer ruimte krijgen van uw redactie, zijn wij graag bereid hier wat dieper op in te gaan.

Bert Stulp, GroenLinks
http://doesburg.groenlinks.nl/

zaterdag 23 januari 2010

De "tunnel-varianten" van de Provincie

Nou, hier hebben we dan die schetsen van die beruchte tunnelplannen in Dieren. Zij verdringen de varianten 3a/3b. Deze alternatieve schetsen zijn door de provincie Bok 4_0.2 en Bok 5_0.2 gedoopt. De schetsen zijn door de gedeputeerde vrijgegeven na vragen van Martijn Leisink, fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten. Onderstaand het antwoord op de vragen van dhr. Leisink + de schetsen.
---------

Antwoord op vraag van Cie MEZ over nieuwe alternatieven Traverse Dieren.

In het overleg van de Cie MEZ van 13 januari jongsleden is door de heer M. Leisink (D’66) gevraagd om een schets van een mogelijk alternatief voor Traverse Dieren. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit nieuwe alternatief was de onzekerheid over de financiële haalbaarheid van alternatief 3A (en 3B).

Bijgevoegd zijn twee (ambtelijke) schetsen voor een alternatief ontwerp. Deze schetsen verkeren nog in een zeer prematuur stadium en dienen alleen voor een eerste indruk. Technische haalbaarheid, fysieke inpassingsmogelijkheden, effecten en kostenramingen zijn nog niet onderzocht.

Op basis van een eerste indicatieve analyse van de kosten is de verwachting dat een oplossing zoals weergegeven op de bijgevoegde schetsen te realiseren is binnen het beschikbare budget van € 80 miljoen, welke tevens tegemoet komt aan de doelstellingen van het project.

In een aanvulling op de Verkenning Traverse Dieren worden in samenwerking met de gemeente alternatieve oplossingsmogelijkheden verder onderzocht, en een keus gemaakt voor een volwaardig alternatief, dat uitgaande van het beschikbare budget, verder zal worden uitgewerkt tot een schetsontwerp. Daarbij zullen eveneens de effecten en de kosten nader in beeld worden gebracht.

Rond deze zomer zijn de resultaten van deze aanvullende verkenning naar dit alternatief bekend en zal de Cie MEZ geïnformeerd worden over de resultaten. Tegelijkertijd zal ook de Startnotitie m.e.r. beschikbaar zijn.
De Startnotitie m.e.r. zal mede gebaseerd zijn op de door de gemeenteraad vastgestelde Verkeerskundige notitie.

De schetsen verschillen bij de Harderwijkerweg. Op schets Bok 4_0.2 gaat de aansluiting op de Harderwijkerweg "onder" Gelders Hof door om bij de huidige spoorovergang aan te sluiten op de Harderwijkerweg. Op schets Bok 5_0.2 is de aansluiting achterom (op de tekening links van) Gelders Hof geprojecteerd. Overigens dwars over de Bloemershof!!!
Klik op de afbeelding(en) voor vergrote weergaveRiviersteen: verzoek tot debat in Provinciale Staten

De fracties van D66, SP en GroenLinks in Provinciale Staten hebben om een debat verzocht over Riviersteen. Onderstaand de motivering.
---------
In de statenvergadering van 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld. Een onderdeel van dat besluit was het onttrekken van Riverstone aan de EHS. Provinciale Staten waren hierover behoorlijk verdeeld. Een amendement dat Riverstone binnen de EHS wilde laten, werd verworpen door een nipte meerderheid van VVD, CDA en SGP.

Kort voor de statenbehandeling bleek dat de provincie jarenlang ten onrechte gedacht heeft dat Riverstone buiten de EHS viel. Door een fout met het kaartenmateriaal was er door Gedeputeerde Staten onjuiste informatie verstrekt aan onder andere de ontwikkelaar van het gebied. In het debat werd deze bestuurlijke toezegging dan ook als voornaamste reden genoemd om het gebied nu ook daadwerkelijk buiten de EHS te brengen. De betrouwbaarheid van de overheid – zo was de redenering – zou een knauw krijgen, wanneer Provinciale Staten de EHS-status in stand zouden houden.

Inmiddels is de situatie drastisch veranderd. De gemeenteraad van Rheden heeft deze week de bouwplannen in het gebied radicaal van de hand gewezen. Onder leiding van nota bene de VVD in Rheden werd een motie aangenomen die woningbouw in het gebied simpelweg verbiedt. Daarmee zijn ook de toezeggingen van de provincie Gelderland aan de ontwikkelaar van generlei waarde geworden.

Nu de VVD zich gevoegd heeft bij de partijen die Riverstone willen beschermen en aangezien het gebied sowieso abusievelijk zijn EHS-status heeft verloren, willen GroenLinks, SP en D66 het college van Gedeputeerde Staten met een motie oproepen om een proces in werking te stellen dat zal leiden tot het weer terugplaatsen in de EHS van Riverstone.

Ünal Sözen, GroenLinks
Eric van Kaathoven, SP
Martijn Leisink, D66

SP is tégen woningbouw op Riviersteen

Het artikeltje over de Motie Riviersteen riep bij de SP verontwaardigde reacties op. (zie de reacties bij het artikel).

De SP had afgelopen dinsdag tegen de Riviersteen-motie van de VVD, het CDA en Gemeentebelangen gestemd. Ik trok daaruit de conclusie dat zij dus vóór woningbouw zijn. Niets is echter minder waar.

Ook de SP is tegen woningbouw. De motie verbiedt weliswaar woningbouw maar staat de eigenaren wel toe om het terrein te gebruiken voor recreatieve ontwikkelingen. En daar is de SP nu juist óók op tegen. Voor de SP reden om tegen de motie te stemmen.

Waarvan akte.

vrijdag 22 januari 2010

Traverse Dieren, (g)een gepasseerd station

Dit artikel is (enigzins ingekort vanwege ruimtegebrek) eerder verschenen in het Streekjournaal van 20 januari.
----------
Op 3 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de aanloop naar die verkiezingen legt het Streekjournaal wekelijks een vraag of stelling voor aan de Rhedense politiek.

De stelling van deze week luidt: De Traverse Dieren is een gepasseerd station.

Achtergrond
De verkeers- en leefbaarheidsproblematiek rond het spoor en de Burg. De Bruinstraat in Dieren kent een lange geschiedenis. De Burg. De Bruinstraat, destijds gepresenteerd als een tijdelijke oplossing, ligt er alweer een dikke vijftig jaar. Daaropvolgende plannen om Dieren te ontlasten sneuvelden stuk voor stuk en de laatste editie, de Traverse Dieren, staat net als haar voorgangers onder grote druk. Er is onenigheid tussen de gemeente en de provincie over geld en de invulling van de gekozen oplossing. Ook de mogelijke komst van tientallen extra goederentreinen werpt zijn schaduw vooruit.

Binnen de Rhedense politiek laait de discussie rond variant 3 eveneens op. D66 stelde onlangs voor om deze te vervangen door tunnels voor de Harderwijkerweg en eventueel de Wilhelminaweg. Andere partijen houden juist vast aan de gekozen oplossing en hameren op het draagvlak dat voor daarvoor bestaat. Zij willen dat er nu wordt doorgepakt met de uitvoering van het project.

Variant 3a is er in twee uitvoeringen. Beide voorzien in ondertunneling van de Burg. De Bruinstraat en een tunnel onder het spoor bij de Kanaalweg. Variant 3a gaat uit van een tunnel die de N348 via de Burg. Willemsestraat, westelijk van de sluis, met de Kanaalweg verbindt. In variant 3b wordt de verbinding tussen de N348 en de Kanaalweg aan de oostzijde van de sluis gelegd.

Krista den Hertog-Heins (D66): De trein is wel verlaat maar heeft het station nog niet gepasseerd. Maar de gemeente heeft al enkele keren plannen gepresenteerd die niet reëel bleken. Dat geldt ook voor variant 3a. Door de verspilde moeite bij Hart van Dieren is er onvoldoende geld om het uit te voeren. Nu moet er daadwerkelijk iets gebeuren. Niet vasthouden aan de huidige variant maar kijken op welke wijze het probleem wel kan worden opgelost. Dat begint met de erkenning dat niet alleen de ooit bedachte tunnel onbetaalbaar is, maar ook de nu voorliggende verdieping van de provinciale weg. Tunnels onder het spoor voor de Harderwijkerweg, Apeldoorns kanaal en Wilhelminaweg klinken misschien niet zo uitdagend, maar bieden wel betaalbare en beproefde oplossingen voor het verbeteren van de Noord-Zuid verbinding. Als de provincie en de gemeente overwegen geld bij te leggen, liggen de zaken weer anders en is D66 zeker niet tegen de variant 3a.

VVD-leider Ronald Haverkamp: Het is ongepast om nu een koerswijziging, tunnels onder het spoor, aan te kondigen zonder hier de Tafel van 10 bij te betrekken. Misschien is dat gezien de dreigende toename van het goederenvervoer wel de beste optie. Maar wij moeten geen signaal afgeven aan Den Haag dat wij dit accepteren. Er moet ook bijzondere aandacht zijn voor het draagvlak. De discussies lopen al sinds half vorige eeuw. Als variant 3 volgens plan wordt uitgevoerd dan zullen de inwoners van Dieren tien jaar in een bouwput leven. Sommigen moeten zelfs hun woning verlaten. Daar mag je als inwoner van Dieren best iets van vinden. De VVD gaat voor de 3b variant. Als uiteindelijk blijkt dat er een tekort is, dan moet de provincie dat bijpassen. Het is immers een project van de provincie waaraan de gemeente al 6 miljoen euro aan bijdraagt. Dat vinden wij voldoende.

Hendri Witteveen (ChristenUnie): De Traverse Dieren is nog een lange reis. De provincie heeft een beschikking van het Rijk voor het plan dat we ingediend hebben, de variant 3(a). De bestuursovereenkomst die nu aan ons voorgelegd wordt, gaat meer over de reis dan over het precieze einddoel. Die moeten we aangrijpen om samen op reis te gaan. Dan kan het best zijn dat er uiteindelijk een andere variant uitkomt. Maar dat moeten we dan kunnen uitleggen aan het Rijk. We moeten ons nu ook niet neerleggen bij een grote toename van het goederenvervoer door het bedje daarvoor in Dieren al te spreiden.

Voor Magda Rook ( Gemeentebelangen) is de Traverse Dieren nog springlevend en zeker geen gepasseerd station: Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de doelstellingen voor een betere doorstroming van het verkeer en een veilige verbinding van noord naar zuid bereikt worden. Nu nee zeggen tegen de 3A of 3B variant betekent onherroepelijk het einde van de rijkssubsidie. Daar zitten de inwoners van Dieren niet op te wachten. In het kader van de uitgetrokken financiën en het ontbreken van offertes heeft een gefaseerde uitvoering haar voorkeur. De gevolgen van de toename van het goederenvervoer, waar Gemeentebelangen tegen is, staan hier los van.

Ook voor Bert Kiljan (PvdA) is de Traverse nog lang niet achterhaald: Wij gaan voor model 3 als richtinggevend model. Mogelijk wordt dat te duur. De PvdA is voor het meenemen van een alternatief waarmee ook de gewenste doelen binnen het budget bereikt kunnen worden. Wij willen best met de provincie praten over alternatieven want wij willen een oplossing voor het probleem in Dieren. Daarbij gaan wij er van uit dat er geen kostenverhoging plaatsvindt door toename van het goederenvervoer en de PvdA koppelt de Traverse los van die plannen. De partij is tegen een toename Als het rijk daartoe besluit en als dit leidt tot duurdere oplossingen dan moet het rijk zelf de kosten dragen en de negatieve gevolgen volledig compenseren. De PvdA is tegen meer goederentreinen en in dat verband voor een onderzoek naar een nieuwe Noordtak.

Jorine Dirks (SP) wil de Traverse zeker (nog) niet dood verklaren: De problemen zijn door jarenlang praten en plannen maken echt niet kleiner geworden. Plan 3a leek ons allen de beste oplossing voor de problemen. De SP heeft zich achter de 3A variant geschaard, omdat het een door de betrokkenen gedragen plan was, de Tafel van 10 stemde hiermee in. De rijksbeschikking is gegeven voor 3A, dat betekent dat we daar nu niet zomaar van moeten afwijken en iets anders laten horen. De spoorontwikkelingen (meer goederentreinen) moeten wij niet in de kaart spelen door de plannen te richten op mogelijke toekomstige spoorproblemen. Laten wij ons eerst maar eens gezamenlijk stevig uitlaten tegen die goederentreinen en de gevolgen daarvan zodat Prorail, Eurlings of welke instantie dan ook over de brug komt met alternatieven, middelen en maatregelen als onverhoopt die extra treinen toch gaan rijden.

Janet Duursma (Groenlinks) wijst de stelling ook af. De 3 variant is in samenspraak met de tafel van 10 ontwikkeld en heeft, in tegenstelling tot Hart van Dieren, veel draagvlak. Mede daarom is het van cruciaal belang dat de gemeenteraad mede-eigenaar van het project is en blijft. Fundamentele wijzigingen kunnen alleen met instemming van de gemeenteraad worden doorgevoerd. Het gemeentebestuur doet er alles aan om variant 3 te realiseren. Het geld is er grotendeels en de overeenkomst tussen de provincie en de gemeente is gereed voor besluitvorming. Vervolgens gaat het erom de plannen uit te voeren. Allemaal niet gemakkelijk maar nu de stekker eruit halen, is niet aan de orde. We laten de bewoners van Dieren dan met niets achter. Hoe moet het dan verder? Allemaal andere varianten uit de kast halen is ook weinig zinvol. De minister heeft beschikt op variant 3. Met nieuwe alternatieven moet je weer terug naar Den Haag. Nogmaals, deze variant heeft draagvlak. We moeten hiermee door en toewerken naar uitvoering.

Ook Tjebbe Vugts (CDA) is het pertinent oneens met de stelling: Na de, totstandkoming van variant 3a/b met de Tafel van 10 heeft de CDA fractie met succes de regie opgepakt en met behulp van andere Rhedense fracties, Provinciale Staten en de Tweede Kamer de rijksbijdrage van 53,3 miljoen euro veiliggesteld. Het is onze oprechte intentie om samen met de andere Rhedense fracties wel degelijk invulling te geven aan variant 3 a/b en de doelstelling die het rijk bij het ter beschikking stellen van de bijdrage heeft gesteld. Wij voelen ons daartoe ook verplicht voor onze inwoners en vanwege de steun en het vertrouwen dat genoemde gremia in ons hebben gesteld. Dat onderhandelingen soms moeizaam tot stand komen hoort daar ook bij, Iedere partij zal vechten voor zijn eigen zaak en zo hoort het ook.

donderdag 21 januari 2010

Motie Riviersteen

Klik op de afbeelding om vergroot weer te geven.
De motie van VVD, CDA en Gemeentebelangen waarin woningbouw op Riviersteen wordt verboden. Met 14 stemmen voor (VVD,CDA,Gemeentebelangen) en 11 stemmen tegen (PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie) aangenomen.

Hoe moet dat nu verder binnen de coalitie? De VVD en het CDA staan tegenover hun coalitiepartners PvdA en Groenlinks(!)die voorstander zijn van woningbouw.
En wat doet wethouder Kuiper cq het voltallige college van B&W nu?

Vrolijk verder gaan met deze coalitie en dit college? Ik weet het antwoord wel hoor.

"Ach joh...het is nog maar 'n paar weken tot aan de verkiezingen. Daar laat je het college toch niet op vallen..Toch?"

En hoe zit dat met GroenLinks en de SP? Ik dacht dat die inmiddels ook bekeerd waren tot tegenstander van woningbouw? Hebben die opnieuw een draai gemaakt?

Gaat iedereen nu doen alsof z'n neus bloedt?

Nog sterker! De fracties van SP en GroenLinks in Provinciale Staten willen Riviersteen tot beschermd gebied maken. Terugplaatsen in de Ecologische Hoofdstructuur. Zie artikel in de Gelderlander. Dus de fracties van de SP en GroenLinks in de gemeenteraad stemmen tegen de motie (en zijn DUS voor woningbouw) terwijl de fracties van SP en GroenLinks in Provinciale Staten (en D66) de gelegenheid aangrijpen om het terrein volledig aan de natuur te geven. Knap staaltje politiek! Dat snappen de mensen best joh!

woensdag 20 januari 2010

De jaren '00 (3)

Ter afsluiting van de jaren nul blijf ik wat dichter bij huis. In vogelvlucht weliswaar en ik moet veel weglaten maar ik moet het toch even kwijt. Het rumoer rond het spoor en weg in Dieren houdt al tientallen jaren, heeft veel ellende gebracht en een heleboel geld gekost. Begin jaren 2000 leek er eindelijk een oplossing voor dit probleem te zijn gevonden.

In 1999 werd de Noordtak van de Betuweroute geschrapt. Dat zou in Dieren leiden tot meer treinen en nog grotere problemen. De gemeente en de provincie zagen hun kans schoon en presenteerden een prachtig plan waarin het spoor- en wegverkeer ondergronds door Dieren zou worden geleid. Bovengronds zou het dorp een nieuw hart krijgen. Een Hart voor Dieren.

Toen begon het gedonder. De Tweede Kamer had afgedwongen dat het rijk 70 miljoen euro zou bijdragen. Maar “Den Haag” werkte tegen. De minister vond 28 miljoen voor een paar tunnels onder het spoor wel genoeg. Na veel loven en bieden werd toch nog 50 miljoen euro van het rijk binnengehaald. Voor een versoberd plan, de later berucht geworden 8-min variant.

Het tot Hart van Dieren omgedoopte project maakte steeds meer los bij de bevolking. Woningen moesten voor het plan wijken en bewoners waren des duivels over de wijze van communiceren. Gevolg van een staaltje ivoren toren gedrag van de gemeente. De weerstand tegen het project werd dan ook steeds sterker. Een groot deel van de inwoners van Dieren en wijde omgeving kwam tegen het plan in het geweer. Een verkeerscirculatieplan en een stedenbouwkundige schets leverden 1500 reacties op.

Ik zat destijds (2002-2006) voor Leefbaar Rheden in de raad. Ik was altijd voorstander van het project geweest maar de financiering baarde me zorgen. Mijn voorstel voor een strikte controle en meer grip op het project werd alleen door GroenLinks gesteund. Wij stapten daarop uit de coalitie. Kees Hermsen, namens ons wethouder in het college van B&W, moest daarom ook opstappen. Het eerste politieke slachtoffer van het project.

Gemeente en provincie gingen onverstoorbaar verder. Met veel leed tot gevolg. Mensen moesten hun huizen verlaten. Burgers die zich met hart en ziel inzetten en op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente ideeën inbrachten werden genegeerd en politieke partijen braken hun kiezersbeloften.

Eind 2006 struikelde opnieuw een coalitie over het project. Dit keer waren Wim Pieper (Gemeentebelangen) en Rikus Brader (SP) de klos. In 2007 ging het project knock-out. Er was een gigantisch tekort. Zo’n 10 miljoen. Toenmalig wethouder Jan Bart Wilschut bleek de enige met eergevoel. Hij stapte uit eigen beweging op. Er waren meer bestuurders met boter op het hoofd. In een geval zelfs meer dan Wilschut. Maar zij kleeft heden ten dage nog steeds aan het (provinciale) pluche.

Na Atelier Verdaas kwamen we met de Tafel van 10 in 2008 uit bij variant 3, de Traverse Dieren. Bestuur en politiek opnieuw blij en enthousiast. Al helemaal toen eind 2008 de rijksbijdrage werd veiliggesteld. Maar de Traverse is geen lang leven beschoren. Opnieuw gaat het mis. Provincie en gemeente bakkeleien over geld en over het project zelf. En de Tafel van 10 heeft de pijp aan maarten gegeven. De cirkel is rond.

dinsdag 19 januari 2010

Motie IJssellijn vanavond in gemeenteraad

Bij de raadsvergadering van vanavond dient het Het CDA mede namens de VVD en de PvdA een motie in over de IJssellijn naar aanleiding van de rijksplannen om meer goederentreinen de IJssellijn op te jagen.

Met deze motie "Milieu langs de IJssellijn in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor" wordt het Rhedense college van B&W opgedragen (let wel: het is geen verzoek maar een opdracht die het college moet uitvoeren) om met de provincie en de rijksoverheid te zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid (vergeleken met de huidige situatie), te zorgen voor compenserende maatregelen bij overschrijding van maximumnormen voor geluid, trillingen, fijnstof en veiligheid, het rijk financieel verantwoordelijk te stellen voor compenserende maatregelen die nodig zijn en last-but-not- least aan te dringen op een onderzoek naar een nieuwe Noordtak.

Motie : Milieu langs de IJssellijn in relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor

De raad van de gemeente Rheden in vergadering bijeen op 19 januari 2010.

Constaterende dat,
• het Rijk binnen het Programma Hoogfrequent Spoor plannen maakt om tot een herroutering van het goederenvervoer in Nederland te komen;
• gevolg van deze plannen zal zijn, dat er meer goederenvervoer op de IJssellijn zal plaatsvinden;
• op dit moment al sprake is van problemen m.b.t. de leefbaarheid langs de IJssellijn, met betrekking tot geluid, trillingen, overwegveiligheid, externe veiligheid, etc.
• erkenning van de huidige problemen een basis dient te zijn voor verdere besluitvorming m.b.t. de IJssellijn (over de gehele lengte van het traject);
• de minister van Verkeer en Waterstaat tijdens het afgelopen MIRT-overleg heeft toegezegd het aantal treinen op de IJssellijn te blijven monitoren;
• gemeenten en burgers langs de IJssellijn verontrust zijn over de ontwikkelingen en dit publiek hebben gemaakt;

Overwegende dat,
• in februari 2010 de tweede bestuurlijke conferentie over het PHS zal plaats vinden, waarin de provincies en gemeenten hun inzet kenbaar dienen te maken;
• het rijk de intentie heeft om het personenvervoer in de Randstad te optimaliseren, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en steden aan de IJssellijn.
• dat de minister met de betrokken besturen hebben aangegeven, dat het verplaatsen van goederenstromen alleen acceptabel is indien er een oplossing komt voor de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen langs de IJssellijn;
• dat het Rijk in juni 2010 een definitief besluit zal nemen over het Programma Hoogfrequent Spoor, maar dat in januari met de regio al een afzonderlijk overleg hierover zal plaatsvinden;
• een lange-termijn studie over de consequenties van de toename van het goederenvervoer in Oost-Nederland noodzakelijk is, waarvan een onderzoek naar de haalbaarheid van de Noordtak onderdeel uitmaakt;
• ons college een eerdere motie van de raad heeft uitgevoerd om contacten te leggen met Gedeputeerde Staten en andere gemeenten langs de IJssellijn om de krachten te bundelen;


Draagt het College op:
Bij het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland er op aan te dringen:
• De inzet van de onderhandelingen zodanig te formuleren, dat deze tevens leidt tot een verbetering van de huidige situatie qua leefbaarheid en veiligheid;
• Bij de definitieve behandeling van het PHS, ervoor te zorgen, dat de milieubelasting langs de IJssellijn als gevolg van landelijke beslissingen tot een verbetering van de huidige situatie leidt.
• Daarbij met de ministers van VROM en V&W de afspraak te maken, dat bij een toename van de milieubelasting en beperking van bereikbaarheid compenserende maatregelen noodzakelijk zijn indien maximumnormen betreffende geluid, fijnstof, trillingen en veiligheid worden overschreden;
• Het rijk in beleidsmatig en financieel opzicht verantwoordelijk is voor het nemen van compenserende maatregelen bij de overschrijding van wettelijke normen en het ontstaan van barrières in deze plaatsen;
• om er bij de ministers van VROM en V&W op aan te dringen een onderzoek naar de aanleg van de Noordtak te starten, waarbij zowel voor de gemeenten langs de IJssellijn als voor de gemeenten langs een mogelijke Noordtak tracé een situatie ontstaat waarbij voordelen ontstaan voor de betrokken gemeenten en als zodanig een “win win” situatie optreedt;
• Het bovenstaande namens de gemeente Rheden in te brengen in het overleg met de minister en dit als voorwaarde voor medewerking aan het PHS te hanteren;
• Deze motie ter kennis te brengen aan: Minister van VROM en V&W, College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, de leden van de Staten Generaal en de Statenleden van de Provincie Gelderland.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vuile handen (vervolg 2)

Door: Adriaan Dolk

Afgaande op regelgeving en publicaties is er voor onze bestuurders geen grotere doodzonde te bedenken dan een schending van de door hen gekoesterde integriteit. En terecht, lijkt mij. Juist bestuurders dienen een voorbeeld te zijn voor de burger door integer te handelen en daarbij zet hun voorbeeldgedrag de toon in de ambtelijke organisatie die zij aansturen.

Maar… opnieuw zijn er zes weken verstreken sinds ‘Vuile handen (vervolg 1) te lezen was. De dringende vraag naar een gemeentelijke reactie naar aanleiding van de belastende feiten op dit weblog geopenbaard heeft niets opgeleverd. Zowel vanuit het college, als vanuit de raad bleef het doodstil. Is integriteit van bestuur dan toch niet zo belangrijk? Burgemeester Leers van Maastricht vindt van wel, nam zelf het initiatief voor een onderzoek, hield de eer aan zichzelf en trad af. Chapeau voor burgemeester Leers.

De Rhedense bestuurders echter geven er de voorkeur aan het stilzwijgen te bewaren en demonstreren daarmee nog eens pijnlijk duidelijk het verschil tussen het met de mond belijden van beginselen en de werkelijke naleving ervan.

Wat is er ook al weer precies aan de hand?

Op het weblog Politiek Rheden was op 28 oktober 2009 te lezen dat een lid van het huidige college eenzijdig een afspraak tot vertrouwelijkheid heeft verbroken. Het betreft de vertrouwelijkheid van een GITP rapport over de (toen nog) wethouder, de heer W. Pieper.

Op die dag schrijft Pieper op het genoemde weblog:

“Omdat Joop Kock vrijdag, voor het ingelaste coalitieoverleg, een gesprek had met een medewerker van het GITP, in bijzijn van de burgemeester en gemeentesecretaris Roolvink, wist Kock van hetgeen tussen mij en het GITP besproken was. Dat gesprek was voor mij geen probleem omdat was afgesproken dat de inhoud niet naar buiten mocht. Maar Kock heeft het in de (ingelaste) fractieoverleg toch aan orde gesteld.” Einde citaat.

Dat klinkt in mijn oren als een ernstige beschuldiging niet alleen aan het adres van een wethouder, maar inmiddels ook aan het hele college en aan de hele raad. Het verbaast me dan ook in hoge mate dat sindsdien de heer Pieper niet van gemeentewege is gesommeerd (desnoods met een kort geding) deze uitspraak te herroepen.

28 oktober 2009 is vandaag 12 weken na datum en iedereen kan er nog steeds kennis van nemen. Een lid van het college in de gemeente Rheden verbreekt eenzijdig een afspraak tot vertrouwelijkheid. Fijne boel bij die gemeente. Hallo daar! Is er misschien iemand die in de gaten heeft wat dit betekent?

Zonder tegenbericht houd ik het er op dat het eenzijdig verbreken van een afspraak tot vertrouwelijkheid door een lid van het college, het niet ingrijpen van de burgemeester en het wegkijken van de raad niet door de bestuurlijke beugel kan en een degelijk onderzoek vereist.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft naar mijn weten directe zorg voor de zuiverheid en het aanzien van het ambt van burgemeester. Het ministerie dient in die rol zijn verantwoordelijkheid te nemen door zelf een onderzoek in te stellen.

Adriaan Dolk, Dieren

maandag 18 januari 2010

D66 over de IJssellijn

Ik ben behoorlijk op de hoogte van de standpunten van de meeste lokale politieke partijen ben ten opzichte van de dreigende toename van het goederenvervoer op de IJsselijn. D66 was nog een blinde vlek. Als de verwachtingen uitkomen dan zal D66 de komende vier jaar een factor van betekenis in Rheden zijn. Wel handig om te weten hoe zij met dit onderwerp omgaan. Kunnen we er ook rekening mee houden bij de komende verkiezingen. Ik heb ze daarom enkele vragen gesteld. Ik zal deze vragen binnenkort aan alle partijen stellen. Maakt het overzichtelijker.

Hoe staat D66 tegenover een nieuwe Noordtak? (en een evt. Zuidtak)
D66 is niet overtuigd van de noodzaak van een nieuwe Noordtak. Het is zeer de vraag of een Noordtak (over een nieuw aan te leggen spoorlijn) rendabel is. De hoofdroute van de Betuweroute is (nog) niet rendabel, laat staan een lijn die qua belasting circa 40% van het goederenvervoer voor zijn rekening zal nemen. Een analoog standpunt geldt voor de Zuidtak (die nog minder rendabel zal zijn gezien de vervoersintensiteit). Nut en noodzaak van een (nieuw aan te leggen) Noordtak zijn wat D66 Rheden betreft niet voldoende aangetoond.

De IJssellijn benutten als Noordtak is vanuit andere oogpunten niet acceptabel wat D66 betreft. De gevolgen voor de omwonenden zijn groot. Het intensiveren van het goederenvervoer over de IJssellijn brengt risico’s (veiligheid) en problemen geluidhinder; trillinghinder; overlast bij spoorwegovergangen) met zich mee. De IJssellijn is niet gebouwd en ook niet geschikt te maken voor dit soort zwaar en intensief vervoer.

Zijn er nog andere alternatieven voor het te verwachten groeiende (spoor)goederenvervoer? (en/of het voorkomen van toename van railgoederenvervoer over de IJssellijn?)
Bij de voorbereiding van grote infrastructurele werken bestaat het risico dat in een vroeg stadium uitgangspunten worden gekozen die leidend worden voor de verdere aanpak. Alternatieven verdwijnen van tafel zonder ooit serieus onderzocht te zijn. Zo lijkt in dit geval nauwelijks onderzocht te worden in hoeverre vervoer over water een alternatief is.
De Noordtak zou moeten worden gerealiseerd voor de goederenstroom naar Noord-Duitsland (grensovergang bij Enschede) en Noord-Nederland (Haven Delfzijl). Wat betreft Noord-Duitsland is er een alternatief: via de Betuweroute richting Oberhausen en vanuit daar naar Hamburg, Bremen, Hannover en Berlijn. De hoeveelheid goederenverkeer naar Noord-Nederland is beperkt en kan bovendien ook worden afgehandeld via alternatieve routes.

Hoe ziet D66 de relatie tussen reizigers- en railgoederenvervoer op de IJssellijn?
Reizigersvervoer en goederenvervoer is een ongelukkige combinatie op de IJssellijn. Het passagiersvervoer is intensief (veel treinen per uur) en het goederenvervoer heeft baat bij continuïteit. In de praktijk zullen goederentreinen vaak moeten wachten op passagierstreinen, hetgeen op zichzelf een extra veiligheidsrisico met zich meebrengt (aanrijding tussen een wachtende goederentrein en een passagierstrein). Groot bezwaar is ook dat het goederenverkeer om die reden vooral ’s nachts zal worden afgewikkeld. Dat leidt tot extra overlast voor de omwonenden in alle steden en dorpen langs de IJssellijn (van Arnhem tot Deventer).

Hoe gaat D66 om met de veiligheid?(denk aan vervoer gevaarlijke stoffen maar ook aan bijv. veiligheid materieel, bekwaamheidseisen personeel, ontbreken van centraal en onafhankelijk coördinerend toezicht op de veiligheid van spoorgoederenvervoer
Het niet kunnen garanderen van de veiligheid voor omwonenden is voor D66 één van de belangrijkste bezwaren tegen goederenvervoer over de IJssellijn. Er is een aanzienlijk risico op ongevallen. Anders dan bij de Betuweroute is er geen sprake van een kruisingsvrije spoorbaan; iedere overweg is een serieuze bedreiging voor de veiligheid. We weten dat zich op de IJssellijn ook nu al regelmatig (ernstige)gevallen voordoen. Zeker zogenoemde samengestelde treinen (veel containerwagons met veel verschillende gevaarlijke) stoffen) zijn een risico; bij een ongeval is immers niet direct bekend welke stoffen de trein vervoert. Veel gebouwen staan bovendien dicht op het spoor. De huidige toezichthouder (Inspectie Verkeer en Waterstaat) zal volstrekt niet bij machte zijn om goed en vaak na te gaan of voldaan wordt aan de veiligheidseisen.

Hoe staat D66 tegenover een wet waarin maximumnormen voor trillingshinder wordt vastgelegd?
D66 vindt dat veiligheid en welzijn op de eerste plaats moeten komen bij besluitvorming over goederentransport. Trillinghinder is een aanslag op het welzijn van omwonenden. Het leidt tot een ernstige verstoring en kan zelfs de gezondheid van mensen schaden. Er is dus reden om te pleiten voor een duidelijker normering (wettelijke eisen) voor trillinghinder.

Welke korte-termijn maatregelen ziet D66 om het leefklimaat langs de IJssellijn te borgen?
D66 wil in dit stadium niet zomaar akkoord gaan met korte termijn maatregelen, die het mogelijker maken op ‘sluipenderwijs’ de intensiteit van het goederenvervoer over de IJssellijn op te voeren. Wij pleiten voor het toepassen van het stand-still beginsel voor het goederenverkeer. Hiermee wordt bedoeld dat bij toename van het goederenvervoer over de IJssellijn de overlast niet mag toenemen.

Welke actie ondernemen jullie? Welke plannen heeft D66 mbt dit onderwerp? (lokaal, provincie, landelijk) (denk aan bijv. nulmetingen geluid/trillingshinder, onderzoek naar (on)geschiktheid IJssellijn tbv goederentransport over de IJsseliijn (ook technisch) )
Op lokaal niveau proberen wij de gemeente(n) te overtuigen van het feit dat een stevig verzet nodig is. Na de gemeenteraadsverkiezingen (wanneer wij weer actief mee verwachten te doen) zullen wij alles in het werk stellen om in de collegeprogramma’s heldere standpunten op te nemen over dit onderwerp. Voor D66 Rheden is dit één van de meest cruciale onderwerpen in de komende raadsperiode. Op provinciaal niveau bestaan ook grote zorgen over de effecten van het gebruik van de IJssellijn voor intensief goederenvervoer. Ook is de provinciale D66 fractie nog niet overtuigd met het nut en de haalbaarheid van een nieuwe, aparte Noordtak. In het geval er een nieuwe Noordtak wordt aangelegd zullen immers andere inwoners van Gelderland met de gevolgen worden geconfronteerd. Bovendien is de landschappelijke inpasbaarheid een groot probleem.

Is er nog iets wat jullie kwijt willen?
Verder vinden wij het van belang de samenwerking met andere gemeenten te zoeken. Het probleem overstijgt immers onze gemeente. Denk aan gemeenten Arnhem, Brummen, Zutphen en Deventer. Wij zijn er van overtuigd dat alleen een gezamenlijke inspanning effectief kan zijn. Wij zullen dus actief samenwerken met andere partijen in de gemeente Rheden, met onze collega’s van D66 in de overige gemeenten langs de IJssellijn en met RONA en de lokale actiegroepen om het verzet tegen het gebruik van de IJssellijn voor het goederenverkeer zo effectief mogelijk te maken.

Den Haag moet weten dat dit echt niet kan!

Tafel van 10 ter ziele

Mijn voorspelling is niet helemaal uitgekomen. Ik dacht dat eerst variant 3 van de Traverse zou sneuvelen en daarna pas de Tafel van 10 maar het is net andersom. De Stichting Spankerenseweg Dieren, Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap, de Calluna-winkeliers, Belangenvereniging Dieren e.o en de Gezamenlijke Belangenorganisaties hebben er genoeg van.

De Tafel van 10 werd steeds verder naar de zijlijn gedreven. Zij werd niet meer betrokken bij de besluitvorming. Dat was vorig jaar al begonnen toen de Molenweg-tunnel werd doorgedrukt zonder dat de Tafel daarbij betrokken werd. Bij de verkeerskundige notitie die nu op tafel ligt is het van hetzelfde laken een pak. En bovenal, de variant 3, de Traverse zelf, gaat er ook aan. De opgestapte leden hebben er geen zin in om nog langer als decorum voor de gemeente te dienen.

Ik weet niet of de gemeente erg ontevreden over het uiteenvallen van de Tafel is. Voor de provincie was de Tafel al passé. De gemeente wilde er volgens mij ook van af maar wist nog niet goed hoe er een eind aan te breien. “Dan maar zo”, zal wethouder Kuiper gedacht hebben, “Laat de disgenoten zelf maar hun conclusies trekken.”

Opzegging Tafel van 10 aan college van B&W

Bijgaand de brief aan het Rhedense college van B&W waarin zes leden van de Tafel van 10 zich afmelden.
------
Geacht college,

Recente ontwikkelingen alsmede de wijze waarop in het afgelopen jaar door u is omgegaan met de Tafel van Tien, meer informerend dan als gesprekspartner, hebben de leden van de Gezamenlijke Belangenorganisaties (GBO) ertoe gebracht per direct deelname aan het overleg van de Tafel van Tien op te schorten.

Op 25 juni 2008 is door de gemeenteraad per motie aan u opgedragen de Tafel van Tien als gesprekspartner te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen van het project ‘Traverse Dieren’. Het laatste jaar is van het betrekken van de Tafel van Tien geen sprake anders dan dat deze met een zekere frequentie door u wordt geïnformeerd. Of het nu gaat om de Tunnel in de Molenweg, de Bestuursovereenkomst of de Verkeerskundige Notitie, bij geen van deze onderdelen van planuitwerking is de Tafel van Tien als gesprekspartner betrokken of betrokken geweest, anders dan als toehoorder of geïnformeerde.
Op deze wijze kan de Tafel van Tien bovendien ook niet haar adviserende rol in de richting van de gemeenteraad invullen, zoals tevens opgenomen in de eerder genoemde motie.

Recente ontwikkelingen geven aan dat de inbreng van de Tafel van Tien in het proces om te komen tot goede plannen, niet als welkome constructieve bijdrage kan worden beschouwd. Zo blijkt uit een recent interview met dhr. Schurink, projectleider van het project Traverse Dieren, zoals gepubliceerd in de Gelderlander van 6 januari jl. dat er geen geld is voor de realisatie van zowel de planvariant 3A als 3B van het project Traverse Dieren. Dhr. Schurink gaat in onderhavig interview zelfs zover dat hij oppert dat ondertunneling van o.a. Wilhelminaweg en Harderwijkerweg het ‘laten zakken’ van de N348, overbodig maakt en mogelijk zelfs goedkoper is dan de huidige voorliggende als richtinggevend beschouwde planvarianten 3A en 3B. De laatste opmerkingen zijn overigens in lijn met opmerkingen die wethouder Kuiper begin december reeds deed, die echter nooit met de leden van de Tafel van Tien zijn gedeeld.
De totstandkoming van de Verkeerskundige Notitie welke volgens planning door het college op 12 januari 2010 is vastgesteld, en waar tot aan 15 januari 2010 nooit inhoudelijk met de Tafel van Tien over is gesproken, is de laatste druppel die de leden van het GBO heeft doen besluiten zich niet langer als passief luisteraar in de setting van de Tafel van Tien te willen schikken.

Nu duidelijk is dat u niet van plan bent de leden van de Tafel van Tien als actief gesprekspartner bij de uitwerking van de plannen van de Traverse Dieren te betrekken, conform hetgeen u door de Raad is opgedragen, besluiten de leden van het GBO hun deelname aan het overleg van de Tafel van de Tien per heden op te schorten.

Hoogachtend,
Stichting Spankerenseweg Dieren
J. Paul (voorzitter)

Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap
J. Sevenster (secretaris)

Calluna-winkeliers
A. Lentink

Belangenvereniging Dieren
H. Siddre (plv. voorzitter)

Stichting Burgemeester Willemsestraat
W.G. Fischer (voorzitter)

Namens deze,
Gezamenlijke Belangenorganisaties
D. Ottevanger (woordvoerder)

Zes leden van Tafel van Tien schorten deelname op

Het persbericht waarin zes belangenorganisaties de wereld ervan in kennis stellen dat zij hun deelname aan de Tafel van 10 per direct opschorten.

Persbericht

Zes leden van Tafel van Tien schorten deelname op
In een recente brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden hebben de leden van de Gezamenlijke Belangenorganisaties hun deelname aan de Tafel van Tien, een adviesorgaan van de Gemeenteraad en gesprekspartner van het college, per heden opgezegd.

De Gezamenlijke Belangenorganisaties is een overlegplatform van actieve stichtingen en verenigingen die al jarenlang meewerken aan plannen voor het verbeteren van de verkeerssituatie in Dieren.
Recente ontwikkelingen alsmede de wijze waarop in het afgelopen jaar door het voornoemd college is omgegaan met de Tafel van Tien, meer informerend dan als gesprekspartner, hebben de leden van dit platform ertoe gebracht per direct deelname aan de overleggen van de Tafel van Tien op te schorten.

Op 25 juni 2008 is door de gemeenteraad per motie aan het college opgedragen de Tafel van Tien als gesprekspartner te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen van het project ‘Traverse Dieren’. In het laatste jaar is van het betrekken van de Tafel van Tien geen sprake anders dan dat deze met een zekere frequentie door het college wordt geïnformeerd. Of het nu gaat om de Tunnel in de Molenweg, de Bestuursovereenkomst of de Verkeerskundige Notitie, bij geen van deze onderdelen van de planuitwerking is de Tafel van Tien als gesprekspartner betrokken of betrokken geweest, anders dan als toehoorder of geïnformeerde.
Op deze wijze kan de Tafel van Tien bovendien ook niet haar adviserende rol in de richting van de gemeenteraad invullen, zoals tevens opgenomen in de eerder genoemde motie.

Recente ontwikkelingen geven aan dat de Tafel van Tien geen inbreng heeft of heeft gehad in het proces om te komen tot goede plannen. Zo blijkt uit een recent interview met dhr. Schurink, projectleider van het project Traverse Dieren, dat er uiteindelijk geen geld is voor de realisatie van noch de planvariant 3A maar ook niet van variant 3B voor het project Traverse Dieren. Dat zijn precies de plannen waaraan het GBO in 2008 hard heeft meegewerkt om hiermee uiteindelijk de huidige € 53,3 miljoen rijksgeld ter beschikking te krijgen. Deze rijksbijdrage is in januari 2009 door de ministeries dan ook definitief gereserveerd voor deze plannen.
Dhr. Schurink gaat in eerder genoemd interview zelfs zover dat hij oppert dat ondertunneling van o.a. Wilhelminaweg en Harderwijkerweg het ‘laten zakken’ van de N348, overbodig maakt en mogelijk zelfs goedkoper is dan de huidige planvarianten 3A en 3B. De laatste opmerkingen zijn overigens in lijn met opmerkingen die wethouder Kuiper begin december reeds deed. Opmerkingen die nooit met de leden van de Tafel van Tien zijn gedeeld.

De totstandkoming van de Verkeerskundige Notitie welke volgens planning door het college op 12 januari 2010 is vastgesteld, en waar tot aan 11 januari 2010 nooit inhoudelijk met de Tafel van Tien over is gesproken, is de laatste druppel die de leden van het GBO heeft doen besluiten zich niet langer als passief luisteraar in de setting van de Tafel van Tien te willen schikken.

Met het opschorten van GBO-deelname aan de Tafel van Tien zullen drie stichtingsvertegenwoordigers, twee (verenigings)vertegenwoordigers en een overkoepelend GBO-vertegenwoordiger de Tafel verlaten.

zondag 17 januari 2010

Jorine Dirks

Door: Joop Zijlstra

Reactie op interview Jorine Dirks (SP) in de Regiobode van 13 januari 2010.

De SP: ‘De straat is van ons’.

Ook mevrouw Jorine Dirks heeft geen telefoon. Haar naam staat niet in het telefoonboek. Haar adres is mij, mede-Ellecommer, zelfs onbekend.Onbereikbaar is ze of ik moet het Stedelijk Gymnasium Arnhem proberen.

De straat is van haar, zegt ze. Ze bedoelt natuurlijk van ons allen, maar voor ons heeft mevrouw Dirks hem al geplaveid met goede voornemens. Het interview stemt verder toch hoopvol.

Op één punt na. Het is te hopen dat de SP niet haar zin krijgt met de verlaging van de vergoeding van gemeenteraadsleden. De vergoeding is nu al gering, veel te laag om eerlijk te zijn. Tenminste als men zijn werk goed doet en er niet de kantjes vanaf loopt. Daaraan kan men inderdaad soms twijfelen. Bovendien, ervaringsfeit, er is sowieso tijd tekort.

Een raadslid zou eigenlijk fulltime moeten opereren. Meer nog, hij zou hulptroepen tot zijn beschikking moeten hebben, te betalen uit een ruime fractievergoeding. Wat de gemeente nodig heeft zijn kritische volgers van het Collegebeleid. Wees géén gelovigen in de grote daden van B&W.

Een burgemeester wil dan wel op een godin lijken, bovenaards, evenals haar medecollegeleden. Dat is de propaganda in de ‘begrotingskrant’. (En dan te weten dat de werkelijkheid heel anders is.) De collegeleden zijn eerder vagabundi (uw latijn, mevrouw Dirks). Ga hun gangen na, veel beter dan tot nu toe.

Loop niet te hoop, SP, inzake de vergoedingen. Haal ook het republikeinse standpunt maar liever terug in het partijprogramma. Hoe kan het dat de meerderheid van de kamerleden, persoonlijk, het erfelijke koningsschap uit de tijd vindt en men daarentegen in de kamer nog hoera, hoera, hoera roept? Kijk er en passant eens naar wat de externe deskundigheid, beter nog, de externe ‘deskundigheid’ aan het College kost (d.w.z. aan ons, burgers, inwoners van de gemeente).

U verstaat het woord labor. Wij kennen het als labeur. Een hele klus. Want dat is het raadswerk, als men het niet laat bij schone, maar loze woorden. Succes, mevrouw Jorine Dirks, u hebt het voordeel van mijn twijfel. Alleen even telefoon en adres om het bovenstaande toe te sturen.

Joop Zijlstra Ellecom.

Hendri Witteveen

Door: Joop Zijlstra

Reactie op het interview Hendri Witteveen (CU) in de Regiobode van 6 janauri 2010.

Eenzame strijder aan het front?

Ik citeer enkele zinnen uit het interview.

“Het plan drukrioleringen stond op de agenda. Daar wordt soms heel veel geld aan uitgegeven. Rioolrechten zijn dan vaak schrikbarend hoog. Ik werkte hard aan een beter alternatief. Maar de raadsleden luisterden niet naar mij als deskundige. Ze vertrouwden op de deskundigheid van B&W. Ik moest leren als raadslid een onderwerp te benaderen, niet als deskundige. Ik voelde dat ik daarmee tegen een muur aan liep.”


Mijn reactie: dat laatste is in deze gemeente niet moeilijk. Die muur staat immers in De Steeg, torenhoog. Dat raadsleden niet luisteren is bekend. Mijn vraag aan de heer Witteveen: streed u voor uw beter plan? Streed u voor de portemonnee van uw medeburgers? Hoe hebt u daarna gestemd, vóór of tegen het duurder voorstel van B.& W.?

Ik citeer nog een passage.
“De Bijbel is mijn inspiratiebron.”


Kijk dan nog eens bij de grote en kleine profeten, lees Haggai 1, 1 – 13. Dat gaat over u, over uw collega’s in de raad, over ons, over de burgers en de overheid. Meneer Witteveen is op dat front geen strijder. Maar wat niet is kan komen. Ageer bijvoorbeeld tegen het dualisme. Dat heeft toch afgedaan! Weg met die informatieve raadsvergaderingen. De burgemeester maakte daar haar (Engels) klasje van: alleen keurige vraagjes en verder mondje dicht. Witteveen, lever strijd om de commissies terug te krijgen. Stel daar je betere beleid aan de orde, trek eraan, sleur desnoods. Is Witteveen een strijder? De foto* geeft het begin van een antwoord: het raadslid, achterover leunend op de bank. Hij lacht. Inderdaad, het is vermakelijk, maar het is ook tamelijk zorgelijk. Afleren als deskundige zaken te beoordelen? Integendeel, u moet dat aanleren ter wille van de burgers.

Joop Zijlstra, Ellecom.


*Noot TKO: Betreft de foto die bij het interview in de krant staat afgedrukt.