Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 29 juli 2012

GroenLinks Doesburg kiest juiste weg

Door: Bob Bouhuijs

Enkele weken terug nam de gemeenteraad van Doesburg een motie van de SP aan waarin het college werd opgeroepen samen met Woonservice IJsselland te streven naar de realisatie van goedkope huurwoningen voor starters op de lokale woningmarkt. De GroenLinks-fractie stemde tegen deze motie en raadslid Kees van Immerzeel verdedigde een week later deze keuze in de Regiobode middels een ingezonden brief. Hoewel de kritiek niet uitbleef, lijkt Immerzeel het gelijk aan zijn kant te hebben.

Wat waren de motieven van GroenLinks om van steun voor de betreffende motie af te zien? In zijn brief, die de passende kop ‘bevolkingsdaling vraagt een andere manier van denken’ draagt, laat Van Immerzeel blijken dat woningbouwbeleid gepaard dient te gaan met een langetermijnvisie. Hij baseert zich op gegevens van het CBS en stelt dat zelfs zonder woningbouw een woningoverschot in 2040 in Doesburg dreigt. Zodoende pleit bij voor een ommekeer in het beleidsdenken: ‘We moeten gaan nadenken hoe we verstandiger kunnen omgaan met de komende vergrijzing en de krimp. Daarvoor is wel een andere houding nodig en dat is niet makkelijk.’ Dit bracht zijn fractie er toe tegen de SP-motie te stemmen en daarentegen te pleiten voor meer recreatie en natuur.

Dat het lastig is het oude expansiedenken inzake woningbouw los te laten, toonde een reactie die twee weken later in de Regiobode verscheen. In een ingezonden stuk trok Theo Houkes scherp van leer tegen de stellingname van GroenLinks: de fractie zou zich te weinig aantrekken van de belangen van de huidige generatie jongeren die nauwelijks de gelegenheid heeft aan een betaalbare woning te komen.

Hoe begrijpelijk dit pleidooi ook is, het staat symbool voor de sterke mate van kortzichtigheid die kenmerkend is voor de dominante visie op woningbouw en ruimtelijke ordening in onze regio. Tal van dorpsraden beklimmen de barricaden om te pleiten voor de bouw van woningen voor de jongeren in hun dorpen. Ook wijzen zij op de belangen van winkeliers, scholen en het verenigingsleven die onmogelijk het hoofd boven water kunnen houden zonder een flinke uitbreiding van de plaatselijke woningvoorraad. Vervolgens sluit het leeuwendeel van de lokale politieke partijen, deels vanwege electorale motieven en onder invloed van lobbyactiviteiten van de dorpsraden, zich bij dit standpunt aan. Zelfs onder de huidige malaise op de woningmarkt spannen tal van lokale fracties zich in om woningbouw van de grond te krijgen en uiten ze de ‘vrees’ dat sommige projecten wellicht niet het levenslicht zullen zien.

Er zijn maar weinig politieke partijen die zich kritischer durven op te stellen. De Brummense lokale partij IPV is hier wel een voorbeeld van en nu dus ook de GroenLinks-fractie van Doesburg. Dit geldt echter niet voor GroenLinks Rheden. Ik hoef de juichende toon waarop raadslid Constans Pos het plan Nimmer Dor vorig jaar omarmde nog maar in herinnering te brengen, terwijl juist dit project gelegen is in een regio die de komende decennia getroffen zal worden door bevolkings- en huishoudenskrimp en juist voor dit plan geldt dat het veel schade aan zal richten aan de lokale fauna, waaronder enkele steenuilenparen. GroenLinks Rheden komt echter niet veel verder dan het uitdelen van wat speldenprikken aan het college, waarbij de kritische, en overigens zeer capabele, raadsvolger Pieter Groenewoud meestal het voortouw neemt.

Meermalen heb ik op deze weblog en in andere media, zoals de Gelderlander, betoogd en ge├»llustreerd dat de op handen zijnde demografische krimp ons noopt tot een andere opvatting over ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij niet uitsluitend om het inperken van de aantallen te bouwen woningen, maar bovenal om een goed doordacht beleid dat de demografische scenario’s als uitgangspunt neemt. Het doet me deugd dat GroenLinks Doesburg een nieuw pad heeft ingeslagen door te kiezen tegen een woningbouwbeleid dat zich slechts richt op de korte termijn. Hopelijk volgen ook andere fracties, niet in de laatste plaats GroenLinks Rheden.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten